Dosje javnega naročila 004516/2019
Naročnik: OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
Gradnje: Izgradnja komunalne infrastrukture v poslovni coni Vrbje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.033.361,19 EUR

JN004516/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.06.2019
JN004516/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.08.2019
JN004516/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.09.2019
JN004516/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
JN004516/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 30.12.2019
JN004516/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.02.2020
JN004516/2019-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004516/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
SI
Žalec
Slovenija
Lea Pungartnik
lea.pungartnik@zalec.si
+386 37136481

Internetni naslovi
http://www.zalec.si/e-narocanje/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zalec.si/e-narocanje/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10911
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja komunalne infrastrukture v poslovni coni Vrbje
Referenčna številka dokumenta: 4301-0003/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja komunalne infrastrukture
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrbje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja komunalne infrastrukture, skladno s popisi in tehničnimi specifikacijami, ki so priloga dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

Dela, oddana na podlagi javnega naročila, se bodo izvajala v treh fazah in sicer:
- Faza 1: Cestno omrežje in manipulativne površine na območju OPPN Vrbje ob Strugi - I. faza ter vodovod vod 1 (po gradbenem dovoljenju in prijavi oddani na ministrstvo faze 1, 2 in 3)
- Faza 2: Cestno omrežje in manipulativne površine na območju OPPN Vrbje ob Strugi - II. faza (parkirišče, po gradbenem dovoljenju in prijavi oddani na ministrstvo faza 4)
- Faza 3: Rekonstrukcija javne poti JP 992901 Vrbje kombinat na območju OPPN Vrbje ob Strugi (po prijavi oddani na ministrstvo faza 5 in 6)

Faza 1 in 3 se bosta izvajali v sklopu projekta »Poslovna cona Vrbje«, sofinanciranega v okviru Dogovora za razvoj regij, prednostne naložbe 3.1. Spodbujanje podjetništva, podporno okolje za podjetništvo poslovna infrastruktura Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 19.08.2019
Konec: 30.11.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Razlogi za podaljšanje roka so navedeni v razpisni dokumentaciji in vzorcu pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Faza 1 in 3 se bosta izvajali v sklopu projekta »Poslovna cona Vrbje«, sofinanciranega v okviru Dogovora za razvoj regij, prednostne naložbe 3.1. Spodbujanje podjetništva, podporno okolje za podjetništvo poslovna infrastruktura Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.07.2019   10:01
Kraj: Sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
Žalec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.07.2019   08:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V popisih zemeljskih del je predvidena poz.24 114 Vgraditev nasipa iz trde kamnine 5. kategorije
Zanima nas, glede na to, da je v ostalih pozicijah zemeljskih del predvidena dobava in vgradnja materiala, kako je v omenjeni poziciji z materialom. Ga je potrebno v ceni na enoto upoštevati, oziroma je strošek naročnika, naša pa je vgradnja, kot je to razbrati iz omenjene priložene predračunske postavke ?
Za odgovor hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani.
Skladno s TSC zajema postavka vse kompletno z izvedbo in materialom.
Lep pozdrav.Datum objave: 10.07.2019   10:53
Spoštovani.
Naročnik se je odločil, da bo zahteval tudi reference za vodjo del in sicer:
Ponudnik mora izkazati, da razpolaga z vodjo del, ki izpolnjuje pogoje iz 14. člena GZ (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.) in bo sodeloval pri izvedbi del. Za imenovanega vodjo del mora izkazati, da je le-ta v zadnjih 5 (petih) letih pred oddajo ponudbe, kot vodja del uspešno sodeloval pri izvedbi najmanj treh (3) primerljivih objektov nizke gradnje, vsakega v vrednosti vsaj 150.000,00 brez DDV. Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval izključno zaključene gradnje po pogodbi, torej dokazila o že zaključenih gradnjah pred oddajo ponudbe. V primeru, da bo naročnik pri preverjanju referenc ugotovil, da je bilo delo vodje del pri posamezni referenci slabo opravljeno, te reference ne bo priznal.
DOKAZILO: Seznam referenc vodje del in Referenčno potrdilo vodje del. Ponudniki lahko predložijo tudi fotokopije referenčnih potrdil, ki niso enaka razpisanim obrazcem, morajo pa biti podpisana in žigosana s strani vsakokratnega naročnika del. V kolikor ta potrdila ne vsebujejo vseh podatkov, ki jih predvidevajo obrazci iz razpisne dokumentacije, jih je ponudnik dolžan sam napisati in predložiti v ponudbi.

Naročnik bo na Portalu javnih naročil objavil popravek z dopolnjeno razpisno dokumentacijo in razpisnimi obrazci.

Lep pozdrav.


Datum objave: 15.07.2019   13:00
Spoštovani.
Glede na obsežnost naročila se je naročnik odločil zahtevati reference za vodjo del. Reference se priznajo za vodjo del po novem GZ oz. odgovornega vodjo del po ZGO-1.
Lep pozdrav.


Datum objave: 16.07.2019   13:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Po pregledu popisa del, nas zanima ali je enota postavke 5. in postavke 6. v sklopu gradbenih del, pravilna. Saj se nam zdi, glede na videno, da gre dejansko za 60 m3 asfalta ter 16 m3 robnikov ali tlakovcev, ki jih bo potrebno porušiti? Prosimo za pojasnilo v kolikor je enota "m3" pravilna.

lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani.
Prosimo če nam lahko sporočite v katerem zavihku in kateri celici ste opazili morebitno napako, da lahko preverimo.
Lep pozdrav.