Dosje javnega naročila 004622/2019
Naročnik: Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup raziskovalne opreme NMR spektrometri
ZJN-3: Odprti postopek

JN004622/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.07.2019
JN004622/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.07.2019
JN004622/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN004622/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004622/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 126-307882
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Kemijski inštitut
Hajdrihova ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Eva Hladnik
eva.hladnik@ki.si
+386 14760200

Internetni naslovi
https://www.ki.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314225/Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10920
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Raziskave in razvoj


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup raziskovalne opreme NMR spektrometri
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup raziskovalne opreme NMR spektrometri.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup raziskovalne opreme NMR spektrometri.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.08.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.08.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Kemijski inštitut
Hajdrihova ulica 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.07.2019   13:51
VPRAŠANJE
Spoštovani

vljudno vas naprošamo, če lahko omogočite priložiti tudi reference proizvajalca opreme, zaradi visoke vrednosti

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

dajalec reference mora biti dejanski dobavitelj. Navedeno pomeni, da se lahko priglasi reference proizvajalca, v kolikor bo dejanski dobavitelj.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika naprošamo, da zniža kriterij vrednosti referenčnega potrdila za polovico, saj vrednost ponujenega sistema ne znaša zahtevane vrednosti po referenčnem potrdilu.

Hvala in lepo pozdrav

ODGOVOR

Naročnik je vrednost reference določil glede na ocenjeno vrednost predmeta naročila, ki jo je izračunal na podlagi skrbne analize trga in višine referenčnega pogoja ne bo zniževal.Datum objave: 05.07.2019   12:20
VPRAŠANJE
Spoštovani

prosimo, za popravek razpisne dokumentacije v delu "postavka ponudbenega predračuna" na strani 55 RD in sicer :

točka 2 NADGRADNJA NMR spektrometra - verjetno ste mislili 600 MHz (LARA) ?

Prosimo za popravek

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani, naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna, ki naj da ponudniki upoštevajo pri oddaji ponudbe. Ker se mora popravek objaviti v Uradnem listu EU, bo le-ta objavljen najkasneje v roku 5 dni od podaje tega odgovora.

Datum objave: 15.07.2019   15:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Referenca je po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je pod podobnimi pogoji že uspešno dobavil istovrstno blago. Naročnik lahko na podlagi prejetega dokazila, da je ponudnik enkrat že uspešno dobavil istovrstno blago, utemeljeno sklepa, da ima tak ponudnik ustrezno znanje in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila. Menimo, da referenčna zahteva: »Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v referenčnem obdobju vsaj enkrat dobavil in instaliral raziskovalno opremo, tj spektrometre, kjer je vrednost dobave znašala vsaj 1.800.000 brez DDV« ni sorazmerna. Kot smo uvodoma izpostavili je dovolj, da se izkaže eno dobavo in inštalacijo opreme, t.j. spektometra (ne glede na to, če naročnik naroča več spektometrov na primer v konkretnem primeru dva), zaradi česar je višina 1.800.000 brez DDV nesorazmerna, saj dejansko pomeni, da je potrebno izdobaviti kar dva spektometra, če se želi zadostiti želeni višini. V skladu z navedenim vas pozivamo, da spremenite referenčno zahtevo na način »»Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v referenčnem obdobju vsaj enkrat dobavil in instaliral raziskovalno opremo, tj spektrometre, kjer je vrednost dobave znašala vsaj 900.000 brez DDV«.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani, naročnik spreminja razpisno dokumentacijo na način, da se po novem glasi: "Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v referenčnem obdobju dobavil in instaliral raziskovalno opremo, tj spektrometre, kjer je vrednost dobav (e) znašala vsaj 1.800.000 brez DDV. Kot referenčno obdobje se šteje obdobje zadnjih treh let pred dnevom oddaje ponudbe. Kot ustrezne reference se bodo šteli le referenčni posli, ki so bili v referenčnem obdobju zaključeni (zaključene dobave: dobave o katerih obstoji prevzemni zapisnik oziroma potrjena dobavnica.) Ponudnik lahko izkaže izpolnjevanje pogoja z največ dvema referencama - dobavama, pri čemer vrednost posamezne dobave znaša vsaj 900.000 EUE brez DDV.

Dokazilo: Ponudnik predloži obrazec z referencami.

V primeru skupne ponudbe/nastopa s podizvajalcem lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj


Datum objave: 17.07.2019   22:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, zaznali smo dvoumno napako na strani 64 dokumentacije.

DATUM VELJAVNOSTI: 30 (štirideset) dni po preteku roka, ki znaša 5 let po podpisu dokončnega primopredajnega zapisnika.

Zapis števila z besedo in številko se ne ujema. Prosimo za popravek.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

pozivamo vse ponudnike, da v tekstu (vzorcu finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbeni obveznosti) namesto besede "štirideset", navedejo pravilen rok in sicer "trideset".
Del besedila finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se v delu veljavnosti pravilno glasi: "DATUM VELJAVNOSTI: 30 (trideset) dni po preteku roka, ki znaša 5 let po podpisu dokončnega primopredajnega zapisnika.

Skladno s to spremembo bo moral izbrani ponudnik predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Datum objave: 18.07.2019   21:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,


16.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi predložiti brezpogojno, in na prvi poziv unovčljivo menico z menično izjavo v višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV.

Vprašanje se nanaša na zgoraj omenjen odstavek in na vse druge odstavke, ki se v dokumentu nanašajo na omenjeno menično izjavo.

Lahko ponudnik namesto bianco bančne menice (ang. Bill of exchange) zagotovi tako imenovano tendersko bančno garancijo za omenjeni znesek (ang. Participation Bank Guarantee (Bid Bond)). Bančna garancija je edini mednarodno enotno reguliran instrument (po podatkih NLB - https://www.nlb.si/kako-se-razlikujejo-bancna-garancija-kavcijsko-zavarovanje-in-menica).

Takšno bančno garancijo bi zagotovila ena od izbranih bank :
BANKA INTESA SANPAOLO D.D. (nekdanja: Banka Koper D.D.)
Unicredit Banka Slovenija D.D.

Lep pdozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik lahko namesto menične izjave predloži tudi bančno garancijo v ustrezni višini in veljavnosti. Zaželeno je, da je garancija izdana skladno s pravili EPGP 758.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Imamo vprašanje, ki se navezuje na:

Izobraževanje uporabnikov na strani naročnika
Izbrani ponudnik bo izvedel izobraževanje, ki bo uporabnikom spektrometra na strani naročnika omogočalo seznanitev s sistemom in njegovo uporabo. Izobraževanje bo potekalo v ločenih ciklih vsaj trikrat po pet dni na novih NMR spektrometrih, po uspešno izvedeni inštalaciji.

15 dni izobraževanja je mišljeno za vse 4 sisteme skupaj ali vsak sistem posebej, torej skupno 60 dni izobraževanj?


ODGOVOR


Naročnik zeli izobraževanje po 15 dni na vsakem sistemu posebej, saj gre za različne aplikacije.


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 6:
11.4.6. Visoko ločljiva 10 mm merilna sonda z možnostjo snemanja devterija ob sočasnem zagotavljanju homogenosti magnetnega polja s pomočjo 19F jedra (uporaba za SNIF-NMR)

Ali je pogoj, da je sonda primerna za SNIF NMR po OIV standardih? (opazovanje 2H z 1H razklapljanjem in 19F zaklepom (ang. 19F Lock).


ODGOVOR

.Da, z navedeno sondo zeli naročnik opazovati 2H jedra ob razklapjanju 1H in locku na 19F.

Datum objave: 18.07.2019   21:33
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 4:
11.3.4. Visoko ločljiva merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi (1H/19F-15N/31P z inverzno konfiguracijo tuljav)

Vprašanje v povezavi s tem odstavkom se glasi: Ker je pod pozicijo 11.4.4 že sonda z takšnimi pogoji, gre verjetno za tiskarsko napako/podvojitev. Da bi najbolje izkoristili metodo 1H. ki se uporaba v metabonomiki, da zadostite ISO standardom in dobro vzpostavljenim metodam NMR skupnosti po svetu in da se izkoristi možnost IVDR in na primer uporabite sondo za namene avtomatične kvantifikacije urina ali analiz Lipo Proteina predlagamo, da se uporabi sonda z notranjo tuljavo nastavljeno le na 1H in ne tudi na 19F. 1H in 19F sonde ni možno uporabljati za klinične metabonomične IVDR metode. Notranja tuljava nastavljena (ang. Tuned) le na 1H je bolj občutljiva in ima boljše delovanje, to pomeni izboljšanje v smislu občutljivosti (ang. sensitivity).
Prosim, če potrdite, da vam takšna izbire sonde ustreza.


VPRAŠANJE 5:
11.4.5. Visoko ločljiva merilna sonda z avtomatskim uglaševanjem in gradientom vzdolž z osi (1H/19F-15N/31P z inverzno konfiguracijo tuljav)

Podobno kot pri prejšnjem odstavku se sprašujemo ali gre mogoče za napačno podvojitev saj je takšna sonda že opisana v poziciji 11. 4. 4. Ker v nadaljevanju omenjate SNIFF NMR menimo, da potrebujete med drugimi tudi sondo za profiliranje hrane (food profiling) po zahtevah ISO17025. Te probe morajo imeti maksimalno občutljivost, resolucijo in delovanje na 1H, kar s sondo 1H in 19F ne moremo doseči. Sondo po željenih specifikacijah lahko ponudimo, vendar ne ustreza zahtevam za profiliranje hrane. Notranja tuljava nastavljena (ang. Tuned) le na 1H je bolj občutljiva in ima boljše delovanje, to pomeni izboljšanje v smislu občutljivosti (ang. sensitivity).
Prosim potrdite, da je 1H sonda (inverse /multinuclear probe) z maksimalnim delovanjem na 1H sprejemljiva?


ODGOVOR

Odgovor na vpr. 4: Pod 11.4.4. je res navidezno enaka sonda, vendar je tista za 400 MHz spektrometer, tista pod 11.3.4 pa je za 600 MHz NMR spektrometer. Potencialni ponudnik ne more poznati vseh potreb narocnika in njegovih uporabnikov in tako Oro (600 MHz) ni namenjen samo metabolomiki.

Odgovor na vpr. 5:
Se strinjamo. Pod točko 11.4.5. naročnik res pričakuje sondo za profiliranje hrane, kjer pričakujemo sondo, ki omogoca visoko 1H občutljivost (ne pa zaenkrat nujno tudi za 19F jedra).

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V povezavi z razpisom postavljamo sledeča vprašanja:

VPRAŠANJE 1:
11.1.3. Visoko občutljiva trojno resonančna (H, C, N) kriogena merilna sonda
- Vodno hlajen zaprt in cikličen helijev kriogen sistem, ki omogoča neprekinjeno uporabo in je podprt z UPS sistemom
In
11.2.2. Visoko občutljiva kriogena merilna sonda
- Vodno hlajen zaprt in cikličen helijev kriogen sistem, ki omogoča neprekinjeno uporabo in je podprt z UPS sistemom


Ali je pri obeh sondah mišljeno, da je UPS vključen v ceno sistema?


VPRAŠANJE 2:

11.2.1. NMR spektrometer (ang. console)
- Dva 100 W ojačevalca, ki omogočata dva visokofrekvenčna kanala 1H,19F z možnostjo zajemanja in razklapljanja v homo- in heterojedrnem načinu snemanja.
- Dva 300 W ojačevalca, ki omogočata širokopasovno frekvenčno območje vsaj med 10 in 250 MHz z možnostjo zajemanja in razklapljanja heterojedrnem načinu snemanja NMR eksperimentov na vsaj dveh kanalih.
- 150 W ojačevalec za 2H jedro, ki omogoča razklapljanje jedra ter uporabo najsodobnejših tehnik gradientnega zagotavljanja homogenosti magnetnega polja (ang. gradient shimming on 2H nucleus)


Nova tehnologija ojačevalca omogoča širokopasovni kanal (BB) (300 W ali več), ki lahko doseže do 600MHZ in pokriva tudi frekvenco 19F in 1H
- Želimo ponuditi 1 visokofrekvenčni ojačevalcev po specifikacijah = 100 W ojačevalec, ki omogočata dva visokofrekvenčna kanala 1H,19F z možnostjo zajemanja in razklapljanja v homo- in heterojedrnem načinu snemanja.
- In 3 BB ojačevalce, ki pokrivajo nizke in visoke frekvence do 1H.

Je takšna rešitev za vas sprejemljiva?


ODGOVOR

Odgovor na vpr. 1: Gre za občutljivo opremo, zato sta UPS sistema smiselna in potrebna pri obeh postavkah.

Odgovor na vpr. 2: Naročnik ceni mnenje potencialnega ponudnika, vendar zaradi lastnih potreb vztraja pri prvotni tehnični zahtevi.


Datum objave: 21.07.2019   15:35
VPRAŠANJE
Vprašanje v povezavi z:

11.3.3. Avtomatski menjalec vzorcev
Menjalec vzorcev mora imeti možnost držanja in zamenjave vsaj 24 vzorcev ob tem, da ponudnik zagotovi zadostno število držalcev NMR vzorcev (ang. spiner). Avtomatski menjalec mora imeti možnost ohlajanja v času hranjenja vzorcev.


Ali je nujno, da ima avtomatski menjalec možnost ohlajevanja v času hranjenja vzorcev? Namreč v točkovalnem listu se za sistem brez ohlajanja dodeli nič točk. Pod minimalnimi pogoji pa je zapisano kot pogoj. Ali je potrebno za ustreznost specifikacije zadovoljiti tem minimalnim standardom?


ODGOVOR
Narocnik pricakuje, da so vzorci v avtomatskem drzalcu hlajeni.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na obsežnost posla prosimo za podaljšanje roka za oddajo vsaj za 7 dni.

lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik je določil dovolj dolg rok za pripravo ponudbe, upoštevajoč določilo 40. člena ZJN.3, vsled česar roka ne bo podaljševal.