Dosje javnega naročila 004749/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI "Komunalna ureditev naselja Hrastje"
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 71.736,00 EUR

JN004749/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.07.2019
JN004749/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2019
JN004749/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.08.2019
JN004749/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004749/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
SI
Kranj
Slovenija
Nika Kladnik
nika.kladnik@kranj.si
+386 42373250

Internetni naslovi
http://www.kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.kranj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11143
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI "Komunalna ureditev naselja Hrastje"
Referenčna številka dokumenta: 354-67/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila obsega izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI »Komunalna ureditev naselja Hrastje«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki iz Uredbe o zelenem javnem naročanju, ter pridobitev gradbenega dovoljenja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
71322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projekta za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo fekalne kanalizacije, izgradnjo in obnovo vodovoda ter izgradnjo meteorne kanalizacije ter izdelava projekta za izvedbo (PZI) za izgradnjo fekalne kanalizacije, izgradnjo in obnovo vodovoda, izgradnjo meteorne kanalizacije, obnovo javne razsvetljave in vzpostavitev cestišča in drugih površin v prejšnje stanje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Dodatne kadrovske reference vodje projekta, ki je hkrati pooblaščeni inženir s področja gradbeništva20
Dodatne kadrovske reference pooblaščenega inženirja s področja strojništva10

Cena – Ponder:
70
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je objavljena na spletni strani naročnika www.kranj.si, Rubrika Javni razpisi in naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.07.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.07.2019   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljeni na spletnem naslovu www.kranj.si.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.07.2019   10:00

Dodatne informacije:
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 90.117,00 EUR brez DDV.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.07.2019   15:35
VPRAŠANJE
Naprošamo vas za podaljšanje veljavnosti referenc na zadnjih 10 let pred oddajo ponudbe.

ODGOVOR
Naročnik ocenjuje, da je glede na vsebino naročila zahtevano referenčno obdobje ustrezno.
Naročnik je svojo zahtevo oblikoval skladno z osmim odstavkom 77. člena Zakona o javnem naročanju.Datum objave: 17.07.2019   10:14
VPRAŠANJE
Pozdrav!

Ali mora ponudnik v ponudbi predložiti potrjeno referenco naročnika oziroma investitorja?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Referenčna potrdila potrjena s strani naročnika/investitorja ni potrebno priložiti k ponudbi, zadostna je navedba ustreznih referenc.Datum objave: 17.07.2019   10:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Pri pregledu razpisne dokumentacije smo zasledili, da zahtevate za izvedbo predmeta javnega naročila pooblaščenega inženirja strojništva.
Po dolgoletnih izkušnjah na področju projektiranja predmeta javnega naročila, vas obveščamo, da za izdelavo malih črpališč ni potreben inženir strojništva (zadostuje inženir gradbeništva).
Vljudno prosimo naročnika, da spremeni pogoj kadrovske sposobnosti in omogoči ponudnikom enakovreden položaj pri oddaji ponudbe.

Lep pozdrav!


ODGOVOR
Naročnik pogoja kadrovske sposobnosti ne bo spreminjal.
Črpališč ne projektira inženir gradbeništva ampak le inženir strojništva, predvsem zaradi določanja karakteristik črpališča.
Črpališča spadajo pod strojne inštalacije, zato načrte izdeluje in podpisuje inženir strojništva in ne inženir gradbeništva.
Datum objave: 17.07.2019   10:26
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1. V razpisni dokumentaciji (točka 8.2.3 - ekonomski in finančni pogoj) zahtevate zavarovanje v višini 100.000 EUR. Skladno z ZAID je predvidena zavarovalna vsota 50.000 EUR.
Naročnika prosimo, da pogoj spremeni.

2. Sočasno zahtevate, da bo moral ponudnik predložiti potrdilo zavarovalnice o kritju police. Predmetnega potrdila še ni zahteval noben naročnik. Prosimo za spremembo vaših pogojev.

3. Navedba v točki 8.2.3. glede odbitne franšize prav tako ni vsakdanja.

Zakaj postavljate nepomembne pogoje oziroma zahteve?

Lp


ODGOVOR
Naročnik v nadaljevanju podaja pojasnila oziroma odgovore po posameznih točkah, kot je bilo zastavljeno vprašanje:

1.
Naročnik je zahteve vezane na zavarovalno polico oblikoval preudarno in na način, da v čim večji meri zmanjša tveganja pri izvedbi pogodbe za celoten čas izvajanja le te.
Prav tako so zahteve oblikovane ob upoštevanju naročnikovih predhodnih negativnih izkušenj pri projektiranju projektov komunalne infrastrukture.
Glede na vrsto in obseg gradbenih del, ki bodo predmet projektiranja zavarovalna vsota 100.000 EUR ni previsoka.
Zavarovalna vsota 50.000 EUR je zgolj obvezna minimalna vsota.
Naročnik skladno z zgoraj navedenim pogoja ne bo spreminjal.

2.
Zahteva po predložitvi potrdila zavarovalnice o kritju je stalna praksa naročnika in s tem naročnik prejme potrdilo,
da zavarovalna polica dejansko nudi ustrezna kritja.
Takšno dokazilo za naročnika pomeni absolutno večjo varnost, saj se s tem naročnik izogne tveganju, da ima izvajalec v nekem trenutku toliko škod, da je njegova polica že brez kritja.
Naročnik pogojev v tem delu ne bo spreminjal.

3.
Naročnik zahteve glede odbitne franšize ne bo spreminjal.


Z zahtevami vezanimi na zavarovalno polico bo imel naročnik ves čas trajanja izvajanja pogodbe nedvoumno zagotovljeno ustrezno kritje in varnost.
Datum objave: 17.07.2019   16:29
VPRAŠANJE
Zdravo!

Ali mora referenca ponudnika vsebovati vse alineje na istem projektu ali lahko ponudnik izkaže reference za vsako alinejo posebej?
Prosimo za odgovor.


ODGOVOR
Naročnik po dodatni preučitvi spreminja zahtevo glede referenčnih zahtev za ponudnika (točka 8.2.4.1. Tehnična in strokovna sposobnost dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila stran 30 in 31) na način, da lahko za vsako alinejo ponudnik predloži referenco posebej, torej za različen projekt, v ostalem zahteve naročnika glede referenc ostajajo nespremenjene.
V primeru, ko ponudnik ne bo predložil ene reference ponudnika, ki bo vključevala vse tri alineje (vodovodno omrežje ali objekt/fekalna kanalizacija ali objekt/meteorna kanalizacija ali objekt), ampak bo predložil več referenc (npr. eno referenco za vodovodno omrežje/objekt, eno referenco za fekalno omrežje/objekt, eno referenco za meteorno omrežje/objekt) posebej, mora vsak ponudnikov navedeni referenčni posel nedvoumno izkazovati izpolnjevanje referenčnih zahtev naročnika za posamezno alinejo.
Ponudnik tako v primeru več raznovrstnih referenc ponudnika (največ 3) priloži tudi ustrezno število izvodov obrazca Priloga št. 8: Seznam referenčnih poslov (za vsako referenco izpolni svoj obrazec/izvod).

Seštevanje manjših referenc seveda ni dopustno.

Skladno z zgoraj navedenim se posledično na enak način spremeni tudi zahteva navedena na strani 83 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Torej je dopustno, da ponudnik predloži:

- eno referenco ponudnika za izgradnjo in/ali obnovo vodovodnega omrežja oz. objekta po enotni klasifikaciji objektov CC-SI 2222 Lokalni vodovodi, v dolžini najmanj 5.000 m;
- eno referenco ponudnika za izgradnjo in/ali obnovo fekalne kanalizacije oz. objekta po enotni klasifikaciji objektov CC-SI 2223 Cevovodi za odpadno vodo (fekalna kanalizacija), v dolžini najmanj 5.000 m z najmanj enim črpališčem;
-eno referenco za izgradnjo in/ali obnovo meteorne kanalizacije oz. objekta po enotni klasifikaciji objektov CC-SI 2223 Cevovodi za odpadno vodo (meteorna kanalizacija), v dolžini najmanj 3.000 m.

Odgovor je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in so ga ponudniki dolžni upoštevati pri oddaji ponudbe.