Dosje javnega naročila 005217/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: 2019/KPP 02: GOI dela za ureditev bivše vojašnice v Vrhniki, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.315.735,67 EUR

JN005217/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.07.2019
JN005217/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.11.2019
JN005217/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.01.2020
JN005217/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.02.2020
JN005217/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.08.2020
JN005217/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005217/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 140-343697
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+368 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11440
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: 2019/KPP 02: GOI dela za ureditev bivše vojašnice v Vrhniki, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.
Referenčna številka dokumenta: 4300-64/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
GOI dela za ureditev bivše vojašnice v Vrhniki, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
GOI dela za ureditev bivše vojašnice v Vrhniki, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V dokumetaciji za predmento naročilo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.08.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.08.2019   09:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo za predmetno naročilo v skladu z dokumentacijo naročila organiziral obvezen ogled prostorov v objektu bivše vojašnice na Vrhniki, ki je predmet tega naročila.
Ogled bo potekal v naslednjih terminih:
1. OGLED: DNE 2. 8. 2019 OB 9.00 URI NA LOKACIJI
2. OGLED: DNE 7. 8 2019 OB 9.00 URI NA LOKACIJI

Odpiranje prijav v skladu z dokumentacijo naročila ni javno. (1. faza postopka)

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.07.2019   09:24
1.VPRAŠANJE
Prosimo, da objavite dokumentacijo oz. povezavo.


ODGOVOR
Dokumentacija za predmento naročilo je objavljena na spletni strani naročnika: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Lep pozdrav.


Datum objave: 25.07.2019   09:26
VPRAŠANJE
Spoštovani, se opravičujem, vendar res ne razumem vaših navodil. V prvi prvi prijavi, oddamo kakšno ceno na predraču ali ne? Ali samo obrazce s katerimi dokazujemo izpolnjevanje pogojev? Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

V skladu s točko 12.1 Navodil gospodarskim subjektom v prijavi predložite dokumente, ki so zahtevani v tej točki.

Med njimi je tudi obrazec Predračun - popis del«, v katerega NE vpisujete ponujenih cen, ampak ga izpolnitve samo v delu in v tistih postavkah, kjer je zahtevana navedba proizvajalca in tipa ponujenega artikla, in to samo še v primeru, če ponujate ENAKOVREDNE artikle v teh postavkah.

V primeru, da predmetnih podatkov ne vpišete v predračun-popis del oziroma v prijavi ne predložite predračuna -popisa del, se šteje, da pri posamezni poziciji (kjer je to zahtevano) ponujate artikel, kot je naveden v tem dokumentu.

Datum objave: 26.07.2019   10:39
3. VPRAŠANJE
Spoštovani, za kader referenčna potrdila za potrditev investitorjem niso predvidena? Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
Za prijavljeni kader niso predvidena referenčna potrdila, je pa v dokumentaciji za naročilo obrazec »Izjava gospodarskega subjekta o delovnih izkušnjah kadra«, kamor ponudnik vpiše vse zahtevane podatke o referenci kadra, med drugim tudi podatke o kontaktni osebi, kjer naročnik to referenco preveri.

Naročnik bo v skladu s točko 10.1. Navodil pred oddajo naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati naročilo, zahteval tudi predmetni obrazec.Datum objave: 26.07.2019   12:34
4. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko za izpolnjevanje 2. točke v poglavju 10.1.3. poleg S-BON.1 ali potrdila bank predložimo tudi S.BON-2 ali eS.BON obrazec?

ODGOVOR
Pozdravljeni,
dokazila, navedena pod točko 10.1.3 Navodil gospodarskim subjektom, ki so del dokumentacije za naročilo, ostanejo nespremenjena.Datum objave: 29.07.2019   09:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
za ogled lokacije se moramo predhodno prijavtiti ali enostavno samo prikažemo na lokaciji?
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Ne, za ogled lokacije, ki je predmet naročila, se ni potrebno predhodno najaviti.
Potencialni ponudniki se zberejo na lokaciji na dan in ob uri, kot navedeno v Obvestilu o naročilu.
Datum objave: 31.07.2019   08:31
6. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pod točko 10.1.4 Tehnična sposobnost
Ponudnik mora podati referenco s klasifikacijo po CI SI 112,113,122,.za podjetje v vrednosti najmanj 350.000,00 brez DDV za celoten projekt.

Pod točko 10.1.5 Kadrovska sposobnost in pogoji , (zadnja točka)
Za vodjo del s področja gradbeništva, vodjo del elektro instalacij ter vodjo del s področja strojništva, pa je zahtevna referenca, da je bil kot vodja del v zadnjih sedmih letih, šteto od dneva objave obvestila na portalu JN, na najmanj dveh uspešno zaključenih referenčnih projektih v vrednosti najmanj 250.000 EUR brez DDV, v tem delu ni zahtevana referenca s klasifikacijo po CI SI 112,113,122,..ampak vrednost v posamezni vrednosti najmanj 250.000,00 eur brez DDV?

Ali je vrednost 250.000,00 EUR brez DDV za kadrovsko sposobnost zahtevana za posamezna dela (samo elektro, ali samo strojna ali samo gradbena dela) ali za cel sklop del?
Hvala za odgovor in lepo vas pozdravljamo.

ODGOVOR
Da, pri referenci za vodjo del s področja gradbeništva, je zahtevano najmanj dva zaključena referenčna projekta v posamezni vrednosti najmanj 250.000 EUR brez DDV. Navedeno pomeni vrednost celotne investicije, in NE vrednost posameznih del.
Datum objave: 31.07.2019   08:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali pravilno razumemo navodila v razpisni dokumentaciji:
Če ponujamo vse po popisu, kot je predvidel projektant v projektantskem popisu, nam v prvi fazi oddaje ponudb ni potrebno nič vpisovati in prilagati nobene tehnične dokumentacije (torej priložimo prazen popis del, brez vpisanih proizvajalcev... in brez cen)??

7. ODGOVOR
Da, v skladu s točko 12.1 Navodil gospodarskim subjektom v prijavi predložite dokumente, ki so zahtevani v tej točki. Med njimi je tudi obrazec Predračun - popis del«, v katerega NE vpisujete ponujenih cen, ampak ga izpolnitve samo v delu in v tistih postavkah, kjer je zahtevana navedba proizvajalca in tipa ponujenega artikla, in to samo še v primeru, če ponujate ENAKOVREDNE artikle v teh postavkah.

V primeru, da predmetnih podatkov ne vpišete v predračun-popis del oziroma v prijavi ne predložite predračuna -popisa del skupaj s tehnično dokumentacijo (točka 12.2.2.2 teh navodil)., se šteje, da pri posamezni poziciji (kjer je to zahtevano) ponujate artikel, kot je naveden v tem dokumentu.Datum objave: 31.07.2019   08:43
8. VPRAŠANJE
Ali bo potrdilo o opravljenem ogledu dal naročnik na ogledu ali ga moramo pripraviti sami in prinesti s sabo?

ODGOVOR
Obrazec "Potrdilo o opravljenem ogledu" je del dokumentacije za naročilo.
Gospodarski subjekt obrazec prinese s sabo na ogled, naročnik pa bo v skladu s točko 7.1. navodil predmetni obrazec potrdil.


Datum objave: 31.07.2019   08:50
9. VPRAŠANJE
Pozdravljeni, pri nekaterih postavkah, kjer naročnik zahteva vpis proizvajalca in tipa (kar ponujamo, projektant enakovrednega izdelka ( proizvajalec in tip materiala ali opreme) ni navedel. Ali je za naročnika sprejemljivo, da pri teh postavkah v prvi fazi oddaje ponudb nič ne vpišemo?

ODGOVOR
Da, gospodarski subjekt mora v skladu s točko 12.2.2.1 Navodil (Obrazci »Predračun - popis del) v obrazce predračun-popis del pri posamezni poziciji vpisati proizvajalca in tip ponujenega artikla, vendar SAMO za tiste artikle, kjer je navedba »NAVEDI PONUJEN ARTIKEL PROIZVAJALEC IN TIP« in pod pogojem, da ponuja ENAKOVREDEN artikel.

Datum objave: 31.07.2019   08:56
10. VPRAŠANJE
Spoštovani, ali pravilno razumemo, da če v prvi fazi oddaje ponudb sploh ne priložimo projektantskega popisa in tehnične dokumentacije, da to za naročnika pomeni, da ponujamo vse po popisu in bo naša ponudba označena dot dopustna in nas bo naročnik pozval v drugo fazo izvedbe postopka, torej k oddaji ponudbe/popisa?

ODGOVOR
Da. Mora pa gospodarski subjekt v skladu s točko 12.1. navodil priložiti: 1. izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v prijavi) in 2. potrjen obrazec »Potrdilo o opravljenem ogledu«.

V skladu z dokumentacijo za naročilo bo naročnik ob predložitvi prijave namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4 ter 10.1.5 teh navodil. Naročnik bo po opravljenem pregledu prijav in ugotovitvi, katere prijave izpolnjujejo minimalne zahteve, določene v Predračunih popisih del, ter pogojev, navedene v točkah 10.1.1. 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4 in 10.1.5 teh navodil, s povabilom preko informacijskega sistema e-JN pozval gospodarske subjekte k predložitvi prvih ponudb za predmetno naročilo.Datum objave: 31.07.2019   08:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, kdaj naročnik predvideva, da pozval k oddaji ponudb - II.faza postopka??

ODGOVOR
V skladu s točko 8 navodil bo naročnik po opravljenem pregledu prijav in ugotovitvi, katere prijave izpolnjujejo minimalne zahteve, določene v Predračunih popisih del, ter pogojev, navedene v točkah 10.1.1. 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4 in 10.1.5 teh navodil, s povabilom preko informacijskega sistema e-JN pozval gospodarske subjekte k predložitvi prvih ponudb za predmetno naročilo.

Datum objave: 31.07.2019   09:28
12. VPRAŠANJE
spoštovani
navedite prosim točni naslov lokacije ogleda

ODGOVOR
Objekt, ki je predmet naročila, nima hišne številke. Na spletni strani naročnika: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila pod predmetnim naročilom je objavljena slika, iz katere so razvidne parcelne številke objekta. Zbirno mesto za ogled je pred vhodom vojašnice.

Datum objave: 31.07.2019   09:30
13. VPRAŠANJE
Pozdravljeni, kje je zbirno mesto za ogled objekta?

ODGOVOR
Objekt, ki je predmet naročila, nima hišne številke. Na spletni strani naročnika: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila pod predmetnim naročilom je objavljena slika, iz katere so razvidne parcelne številke objekta. Zbirno mesto za ogled je pred vhodom vojašnice.
Datum objave: 31.07.2019   10:16
VPRAŠANJE
14. Spoštovani, garancija za odpravo napak je 10 let? Ali dovolite 5+5 letno garancijo? Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Naročnik bo v zvezi z navedenim spremenil dokumentacijo za predmetno naročilo.


Datum objave: 31.07.2019   10:17

15. VPRAŠANJE
Spoštovani, garancija za odpravo napak je 10 let? Ali dovolite 5+5 letno garancijo? Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Naročnik bo v zvezi z navedenim spremenil dokumentacijo za predmetno naročilo.

Datum objave: 31.07.2019   10:18
16. VPRAŠANJE
Spoštovani.

V osnutku pogodbe v členu 25. zahtevate bančno garancijo za garancijsko dobo za 120 mesecev!!!
Prosimo za odpravo te zahteve - priporočila za splošno garancijsko dobo so 2 do 3 leta.

ODGOVOR: Naročnik bo v zvezi z navedenim spremenil dokumentacijo za predmetno naročilo.

Datum objave: 31.07.2019   12:36
Naročnik s tem pojasnilom nadomesti odgovore na vprašanja, objavljene dne 31.7.2019 ob 10:16 uri, dne 31.7.2019 ob 10.17 uri ter dne 31.7.2019 ob 10:18 uri na Portalu javnih naročil, zato so navedeni odgovori brezpredmetni.

Pojasnilo naročnika: V 26. člen vzorca pogodbe se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi: "Izvajalec lahko finančno zavarovanje priloži z veljavnostjo za celotno obdobje 120 (stodvajset) mesecev ali za obdobje 60 (šestdeset) mesecev ter pred iztekom veljavnosti še za nadaljnjih 60 mesecev. V tem primeru mora izvajalec zagotoviti vsaj 15 (petnajst) dni pred potekom veljavnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku temu ustrezno novo zavarovanje oz. podaljšati obstoječe zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku s podaljšano veljavnostjo 60 (šestdeset) mesecev, z veljavnostjo še najmanj 30 (trideset) dni po preteku tega garancijskega roka."

Naročnik bo čistopis vzorca pogodbe pripravil pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom.


Datum objave: 02.08.2019   15:01
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali moramo dokazila, ki se nanašajo na zahteve in izpolnjevanje Ciljev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017 v nadaljevanju: uredba) za predmetno javno naročilo, priložiti že v prvi fazi oddaje ponudb oz. ob prijavi?

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu s točko 12.1 Navodil gospodarskim subjektom prijavno dokumentacijo za 1. fazo sestavljajo izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v prijavi), potrjen obrazec »Potrdilo o opravljenem ogledu« in izpolnjeni obrazci »Predračun - popis del« v delu, kjer je zahtevana navedba proizvajalca in tipa ponujenega artikla.
Datum objave: 02.08.2019   15:03
VPRAŠANJE
Pozdrav

Glede na izkazovanje minimalnih prihodkov za ponudnika oz. ponudnike nas zanima ali je znesek 1.000.000 Eur mišljen kot minimalno povprečje zadnjih 3 lete .

LP

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu s 10.1.3 točko Navodil gospodarskim subjektom (3. točka) mora ponudnik izkazovati čiste prihodke od prodaje, in sicer v vrednosti najmanj 1.000.000 EUR letno. Navedeno pomeni za vsako leto in ne v povprečju.
Datum objave: 06.08.2019   09:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za pojasnilo katero storitev naj vsebuje ponujena cena pri postavki 5. v poglavju 5.4.7.6. v popisu strojnih instalacij UE LJ. ARHIV;
samo potrditev podatka o tlaku vodovodnega omrežja (5,5 bar) na območju občine Vrhnika,
ali tudi meritev tlaka v tem primeru potrebujemo točno lokacijo kjer bi izvedli meritev (hidrant.?.)?


ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila cena pri postavki 5. v poglavju 5.4.7.6. v popisu strojnih instalacij UE LJ. ARHIV vsebuje potrditev podatka o tlaku vodovodnega omrežja (5,5 bar) na območju občine Vrhnika in meritev tlaka.

Naročnik podaja podatek o točni lokaciji hidranta:

Hidrant za potrebe meritev tlaka za objekt C se nahaja na nasprotni strani ceste in malo naprej od priključka. Ima koordinato:

D48/GK
Y: 445157,14
X: 92472,03
WKT: POINT(445157.14 92472.03)

Hidrant za potrebe meritev tlaka za objekt AB pa se nahaja na nasprotni strani ceste pri glavnem uvozu v kompleks. Ima koordinato:

D48/GK
Y: 445403,00
X: 92469,98
WKT: POINT(445403 92469.98)
Datum objave: 06.08.2019   12:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prvič:
Pri mizarskih delih- okna je res da so okenski okviri natur hrast, barvan z lazurno barvo, RAL ..ali je lahko okvir namesto hrasta, smreka ali macesen?

Drugič:
Pri zunanjih žaluzijah "krater" sistem je najdražja izvedba ali ste predvideli kako alternativno izvedbo? Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani,

Prvič:
ponudnik lahko namesto okenskih okvirjev iz hrasta ponudi kot alternativo le okenske okvirje iz macesna, ki so po videzu in finalni obdelavi enaki. Nikakor pa ne iz smreke.

Drugič:
Naročnik pri sistemu žaluzij vztraja kot je le-ta načrtovan.
Datum objave: 06.08.2019   12:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prvič:
v popisu so zahtevana okna iz hrasta. Ali se lahko ponudi okna iz smreke z kvalitetno površinsko zaščito.

Drugič:
v splošnem opisu so navedene zunanje žaluzije - ral 7037, v opisu posameznih pozicij pa zunanje žaluzije kot "krater" - ral 9007. Sistem krater je sistem točno določenega proizvajalca. Ali se ponudi standardno izvedbo izvedbo žaluzij v barvi 9007.

ODGOVOR
Spoštovani,

Prvič:
Ne, namesto okenskih okvirjev iz hrasta ni dovoljeno kot alternativo ponuditi okenskih okvirjev iz smreke.

Drugič:
Ponudnik lahko ponudi standardno izvedbo žaluzij v barvi ral 9007.
Datum objave: 06.08.2019   14:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za vaš odgovor na vprašanje poslano 31.07.2019 11:08

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je odgovoril na vsa, do sedaj, prejeta vprašanja.Datum objave: 08.08.2019   15:23
VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo, da moramo dokazila, ki se nanašajo na zahteve in izpolnjevanje Ciljev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju priložiti šele v drugi fazi oddaje ponudb? Hvala za odgovor

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za prijavo k prvi fazi morebitni ponudnik ne predloži dokazil za izpolnjevanje naročnikovih zahtev v zvezi z doseganjem ciljev na podlagi Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17), kar izhaja iz Priloge 1 tehničnim specifikacijam (Cilji iz Uredbe o zelenem JN).
Datum objave: 08.08.2019   15:41
VPRAŠANJE
Spoštovani, pri obrazcu- Cilji Zeleno javno naročanje, ali moramo že v fazi oddaje ponudbe oddati vse priloge? To bi lahko predložil le izbrani izvajalec? Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za prijavo k prvi fazi morebitni ponudnik ne predloži dokazil za izpolnjevanje naročnikovih zahtev v zvezi z doseganjem ciljev na podlagi Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).
Datum objave: 08.08.2019   16:03
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali pravilno razumemo, da morajo biti reference za ponudnika, vodjo del in vodje posameznih del na objektih klasifikacije CC SI 112,113,122,123 in 126?

ODGOVOR
Spoštovani,

V skladu s točko 10.1.4 (Tehnična sposobnost) Navodil gospodarskim subjektom morajo biti reference za ponudnika iz objektov klasifikacije CC SI 112,113,122,123 in 126.

Navedeno ne velja za reference za vodjo gradnje in vodje del (s področja gradbeništva, s področja elektro instalacij in s področja strojništva), ker naročnik v točki 10.1.5 (Kadrovski pogoji oziroma sposobnost) Navodil gospodarskim subjektom, slednjega ne zahteva.
Datum objave: 09.08.2019   10:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali lahko ponudnik pod točko 10.1.3.2 sposobnost izkaže z obrazcem S BON 2?
Hvala za odgovor

ODGOVOR
Spoštovani,

dokazila, navedena pod točko 10.1.3 Navodil gospodarskim subjektom, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ostanejo nespremenjena.
Datum objave: 09.08.2019   10:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali lahko ponudnik predloži obrazec S.BON-1/P namesto S.BON-1, saj vsebuje enake podatke kot zahtevani BON?

Prosimo za odgovor.
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani,

dokazila, navedena pod točko 10.1.3 Navodil gospodarskim subjektom, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ostanejo nespremenjena.
Datum objave: 09.08.2019   13:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Danes smo bili na ogledu objekta. Zaradi zahtevnosti in obsega del vas prosimo za podaljšanje roka minimalno 10 dni. Prav tako so težave z pridobitvijo določenih referenc, saj je čas dopustov.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu s točko 12.1 Navodil gospodarskim subjektom prijavno dokumentacijo za 1. fazo sestavljajo izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v prijavi), potrjen obrazec »Potrdilo o opravljenem ogledu« in izpolnjeni obrazci »Predračun - popis del« v delu, kjer je zahtevana navedba proizvajalca in tipa ponujenega artikla, zato naročnik ne bo podaljšal rokov.
Datum objave: 09.08.2019   15:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali pravilno razumemo ali zadošča referenca za vodjo gradnje v višini 350.000 eur ali referenca v vrednosti 250.000 eur za skupni projekt vodja del s področja gradbeništva, elektro del in strojnih inštalacij. Ali morata biti izpolnjena oba pogoja hkrati ali samo eden izmed njih?

Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudb.

Hvala, lp

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu s točko 10.1.5 Navodil gospodarskim subjektom mora biti referenca za vodjo gradnje najmanj v višini 350.000 EUR brez DDV (za celoten projekt), referenca za vodje del (s področja gradbeništva, s področja elektro instalacij ter s področja strojništva) pa mora biti najmanj 250.000 EUR brez DDV (za celoten projekt, ne za posamezne dele, področja gradnje).

V primeru da vodja gradnje nastopa hkrati še kot vodja del s področja gradbeništva, mora izpolnjevati le pogoje za vodjo gradnje, kar pomeni, da mora biti referenca najmanj v višini 350.000 EUR brez DDV.

Naročnik ne bo podaljšal roka za predložitev prijave.Datum objave: 12.08.2019   08:14
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V Excell file-u so od zidarskih del dalje vse celice zaklenjene. Jih lahko prosim odklenete?

LP

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu s točko 12.2.2.1 Obrazci »Predračun popis del« Navodil gospodarskim subjektom morebitni ponudnik ne izpolni v vseh postavkah »Predračun - popis del«.

Morebitni ponudnik v »Predračun - popis del« ne vpisuje ponujenih cen, ampak ga izpolni samo v delu in v tistih postavkah, kjer je zahtevana navedba proizvajalca in tipa ponujenega artikla.

V primeru, da predmetnih podatkov morebitni ponudnik ne vpiše v »Predračun-popis del« oziroma v prijavi ne predloži »Predračuna -popisa del«, se šteje, da pri posamezni poziciji (kjer je to zahtevano) morebitni ponudnik ponuja artikel, kot je naveden v teh obrazcih (predlog projektanta v popisu).
Datum objave: 13.08.2019   12:50
VPRAŠANJE

Spoštovani

GZ ( Gradbeni zakon ) , na katerega se razpisna dokumentacija v točki 12.3.3. 3. odstavek sklicujete nujno pomeni sklicevanje na celoten zakon, ki vključuje tudi prehodne določbe, v katerih v prvem odstavku 120. člena med drugim jasno določa, da se morajo izvajalci in v, ki so do začetka uporabe tega zakona opravljali dejavnost gradbeništva ter vodenja del in ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje dejavnosti po tem zakonu, uskladiti s 14. členom tega zakona v roku dveh let od začetka uporabe tega zakona. Torej sam GZ določa prehodno obdobje dveh let od začetka uporabe GZ (GZ se je začel uporabljati 1.6.2018, tako da dveletno prehodno obdobje še ni minilo) za uskladitev s 14. členom GZ (ki vsebuje tudi pogoje vezano na vodjo del), kar pomeni , da tudi vodja del , ki je trenutno upokojen izpolnjuje zahtev po GZ za vodenje del v kolikor je registriran v ustreznem imeniku vodji del pri IZS , kar sicer sami v nadaljevanju teksta tudi potrjujete . Glede na dvoumno tolmačenje pa naprošamo naročnika , da nedvoumno napiše , da za vodjo dela lahko angažiramo podizvajalca , ki je sicer upokojen po pogodbi o sodelovanju v celoti pa izpolnjujem zahteve skladno z GZ in je registriran v imenik pri IZS med aktivnimi vodji .

ODGOVOR
Spoštovani,

v tretjem odstavku točke 12.3.3 Navodil gospodarskim subjektom je naročnik določil, da strokovni kader, ki je upokojen, na podlagi nove gradbene zakonodaje ne more več opravljati funkcije za področje gradbeništva, razen, če je registriran za dejavnost.

Navedeno je potrebno brati v povezavi s točko 10.1.5 (Kadrovski pogoji oziroma sposobnost) Navodil gospodarskim subjektom, kjer je določeno, da kader, ki bo izvajal predmetna dela, mora izpolnjevati pogoje, skladno z določili 14. člena GZ (upoštevajoč prehodne določbe iz 120. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.; v nadaljevanju: GZ).

Glede na navedeno, naročnik upošteva prehodno obdobje GZ, ki dovoljuje uskladitev s 14. členom GZ do 1. 6. 2020.
Datum objave: 13.08.2019   14:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za potrditev da v točki 10.1.2 podizvajalec za elektro in strojna dela predloži fotokopijo veljavne zavarovalne police samo za predmetna dela za leto 2019? (Ne za GOI)

Hvaka za odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu s točko 12.3.2 Navodil gospodarskim subjektom mora morebitni podizvajalec imeti zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (GOI dela) skladno z določili prvega odstavka 14. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.; v nadaljnjem besedilu: GZ), z veljavnostjo za leti 2019 in 2020. Morebitnemu podizvajalcu pogoja iz točke 10.1.2. teh navodil ni potrebno izpolnjevati, če bo slednji v tem naročilu opravljal samo zaključna gradbena dela.Datum objave: 13.08.2019   14:23
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo študije požarne varnosti.
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,

študija požarne varnosti je objavljena na spletni strani naročnika: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila v razdelku predmetnega naročila z oznako 2019/KPP 02.
Datum objave: 13.08.2019   14:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Za pripravo ponudbe bi potrebovali odgovore na par vprašanj:

1. Ali terminal za reg. delovnega časa dobavi ZRSZ?
2. V popisu za objekt A je 7 kpl terminalov za kontrolo pristopa? Ali moramo ponuditi 7 ločenih terminalov in čitalcev oz. ali lahko ponudimo en skupen terminal na katerega se vežejo čitalci?
3. Ali je možno dobiti tudi pripadajoče sheme da preverimo kako je zamišljeno delovanje in ožičenje sistema.


ODGOVOR
Spoštovani,

1. kot je navedeno v popisu, sistem za registracijo delovnega časa bo ZRSZ dobavil in uredil sam.
2. kot je navedeno v popisu, se vsaka vrata z električno ključavnico upravljajo preko lastnega terminala.
3. sheme razvodov so sestavni del objavljenega PZR, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Datum objave: 13.08.2019   14:37
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za pojasnilo, ki se nanaša na popis del - elektroinstalacijska dela - kontrola pristopa - Objekt A in sicer:
1. Ali je oprema od podjetja URMET ali ŠPICA?
2. Kdo dobavi registrator? Vaše navodila v popisu del so skrajno nejasna (Urmet, Špica, ZRSZ in kaj počne v popisu še FURS?)
Prosimo pojasnite

ODGOVOR
Spoštovani,

1. kot je navedeno v popisu. Oprema je navedena v popisu ločeno za vsak objekt (A, B ali C).
2. kot je navedeno v popisu in razvidno iz projektne dokumentacije. V objektu A je poleg UE Vrhnika tudi enota FURS - 2 pisarni s souporabo skupnih prostorov.
FURS: zaposleni FURS bodo imeli za registracijo delovnega časa oddaljen dostop preko Špice enako kot sedaj na sedanji lokaciji. Oprema za ta namen je zajeta v popisu.
ZRSZ: sistem za registracijo delovnega časa bo ZRSZ dobavil in uredil sam.
UE Vrhnika: za registracijo časa je potrebno predvideti novo opremo, ki je zajeta v popisu.
UE Ljubljana: sistema za registracijo ni predvidenega.