Dosje javnega naročila 004675/2019
Naročnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Storitve: Fokusirana večkanalna kampanja DACH
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.525.000,00 EUR

JN004675/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.07.2019
JN004675/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.07.2019
JN004675/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN004675/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN004675/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004675/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 127-310829
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Rudi Bernik
rudi.bernik@slovenia.info
+386 15898550
+386 15898560

Internetni naslovi
http://www.slovenia.info

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314562/razpisna_dokumentacija_DACH.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10992
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
javna agencija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Fokusirana večkanalna kampanja DACH
Referenčna številka dokumenta: JNV-0015/2019-S-POG-STO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79341000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dejanski medijski zakup in agencijske storitve, potrebne za pripravo in izvedbo predmeta javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79341000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dejanski medijski zakup in agencijske storitve, potrebne za pripravo in izvedbo predmeta javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.08.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.08.2019   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.07.2019   13:41
VPRAŠANJE
zanima nas glede števila zaposlenih, ki so pogoj za prijavo. A se v primeru skupne ponudbe število zaposlenih sešteva, ali mora vsak član konzorcija imeti vsaj 10 zaposlenih. Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
V primeru skupne ponudbe je pogoj izpolnjen, če imajo vsi partnerji, ki sodelujejo v ponudbi, skupaj vsaj 10 zaposlenih.


QUESTION:
We would like to know more about the number of employees as to participation criteria. Does the number in the case of a joint bid add up or must each member of the consortium have at least 10 employees? Thank You for your answer.

ANSWER:
In case of a joint bid, the participation criteria in question are met if all partners cooperating in the bid have at least 10 employees altogether.


Datum objave: 23.07.2019   13:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
poleg medijskega zakupa je predmet naročila v sklopu agencijskega dela tudi celovita idejna zasnova kampanje. Je potrebno ponudbeni dokumentaciji priložiti tudi kak osnutek idejne zasnove ali se v tej fazi oddaja samo stroškovna ponudba (glede na to, da je edino merilo za izbor cena)?
Najlepša hvala!

ODGOVOR:
Osnutka idejne zasnove ni potrebno priložiti. Ponudnik posreduje le informacije, ki so zahtevane v dokumentih in obrazcih iz razpisne dokumentacije.

QUESTION:
Hello,
In addition to media buy the subject of the tender, in the part of agency services, is also the creative concept of the Campaign. Is it necessary to enclose to the bid documentation also a draft of the creative concept or is the cost of the bid at this stage sufficient (given that the only criterion is the price)?
Thank You very much!

ANSWER:
It is not necessary to submit a draft of a creative concept. The tenderer shall only provide the information required in the documents and forms of the tender documentation.
Datum objave: 23.07.2019   13:53
VPRAŠANJE
Obrazec št 6 (Strokovna ekipa ponudnika in referenčni projekti - višina zneska projektov) zahteva podatke, ki so zaupne narave. Zanima nas kakšna vrste podatkov, vpisujemo , da so za razpis sprejemljivi, da so pogoji izpolnjeni.

ODGOVOR:
Ponudniku ni potrebno navajati natančne višine vrednosti projekta. Ponudnik lahko navede, da je izveden projekt npr. v višini nad 50.000 evrov brez DDV oz. v višini, kot je zahtevana v razpisni dokumentaciji.

QUESTION:
Form No. 6 (BIDDERS PROFESSIONAL TEAM AND REFERENCE PROJECTS the value of projects) is requesting information of confidential nature. We would like to know what kind of information we need to submit for it to be acceptable for the tender and the conditions will be met.

ANSWER:
The tenderer does not need to indicate the exact value of the project. The tenderer may indicate that a project was implemented, for example, for the amount of over 50,000 euros excluding VAT i.e. for the amount requested in the tender documentation.