Dosje javnega naročila 004693/2019
Naročnik: OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina
Storitve: Izdelava strokovne podlage za celovito reševanje poplavne ogroženosti na porečju reke Hubelj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 24.400,00 EUR

JN004693/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.07.2019
JN004693/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.07.2019
JN004693/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.07.2019
JN004693/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.09.2019
JN004693/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004693/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6A
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija
Irena Štokelj
javna.narocila@ajdovscina.si
+386 53659118
+386 53659133

Internetni naslovi
http://www.ajdovscina.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/javna_narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11076
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava strokovne podlage za celovito reševanje poplavne ogroženosti na porečju reke Hubelj
Referenčna številka dokumenta: 4301-13/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Izdelava strokovne podlage za celovito reševanje poplavne ogroženosti na porečju reke Hubelj. Podrobnejši obseg naloge je opisan v projektni nalogi.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Izdelava strokovne podlage za celovito reševanje poplavne ogroženosti na porečju reke Hubelj. Podrobnejši obseg naloge je opisan v projektni nalogi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 10.08.2019
Konec: 30.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili veljavne zakonodaje in sklenjene pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.07.2019   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.07.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.07.2019   09:15
VPRAŠANJE
1.Naročnik v projektni nalogi (na več mestih) naroča tudi preveritev vpliva izboljšanja (sanacije, rekonstrukcije mostov in drugih vodnogospodarskih ureditev) ŽE IZVEDENIH UKREPOV. Ukrepi, izvedeni pred začetkom del na predmetnem naročilu, bodo zajeti v analizah in prikazih OBSTOJEČEGA stanja. Prosimo potrdite, da je predmet naročila analiza obstoječega stanja (z upoštevanjem aktualnega stanja v prostoru, torej tudi v preteklosti morebiti izvedenih ukrepov za povečanje poplavne varnosti kot npr sanacije, rekonstrukcije mostov in drugih vodnogospodarskih ureditev). Da torej ne gre za analizi dveh različnih stanj v prostoru (analizo pred izvedbo že izvedenih ukrepov in analizo aktualnega obstoječega stanja).
ODGOVOR
DA, gre za analizo trenutno aktualnega obstoječega stanja.

VPRAŠANJE
2.Ali je predmet naročila podaja usmeritev, ki bodo izhajale in hidrološko hidravlične analize, projektantom novih ureditev, ki so naštete v projektni nalogi. Ti projektanti, ki jih je angažirala občina, bodo nato projektirali te ureditve, da bo mogoče s hidravlično analizo načrtovanega stanja preveriti njihov vpliv in izdelati poplavne karte načrtovanega stanja.
ODGOVOR
Predvidene ukrepe se predvidi na nivoju preveritve vpliva na vodni režim in načrtovanja potrebnih omilitvenih ukrepov. Predmet naročila pa ni tudi izdelava projektne dokumentacije posameznih ukrepov

VPRAŠANJE
3.Ali naročnik v sklopu vrednotenja ekonomske plati posamezne variante naroča oceno investicije predlaganih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na podlagi IDZ, vključno z oceno stroškov pridobivanja zemljišč?
ODGOVOR
Za predlagane omilitvene ukrepe se pripravi ocena vrednosti investicije, vključno z oceno vrednosti potrebnega zemljišča (strošek odkupov).

VPRAŠANJE
4.Ali je predmet naročila tudi izdelava kart erozijske nevarnosti in kart razredov erozijske nevarnosti za obravnavano območje?
ODGOVOR
NE; erozijsko nevarnost se opredeli samo v tekstualnem delu tehničnega poročila.Datum objave: 16.07.2019   09:23
VPRAŠANJE
1. Naročnik predvideva pregled in uskladitev obstoječih/razpoložljivih geodetskih posnetkov in prečnih prerezov struge. Prosimo naročnika, da natančno definira za katera območja so ustrezni obstoječi podatki na voljo, saj je le na osnovi tega podatka možno realno oceniti obseg geodetskih del, ki so še potrebna za izvedbo naloge in posledično vplivajo na ponudnikovo ceno storitve.
ODGOVOR
izdelan je geodetski posnetek struge Lokavščka od mosta na ulici Quiliano do izliva v reko Hubelj ter struge Hublja med prvim mostom gorvodno od sotočja z Lokavščkom ter mostom na Goriški cesti.

VPRAŠANJE
2. V PN je predvidena tudi izvedba geodetskega načrta (GN) za celotno območje vodotoka in predvidenih ureditev. Za izdelavo hidravlične analize (hidravličnega modela) načeloma zadošča izmera prečnih prerezov vodotokov v primernem obsegu in kvaliteti.
Ker v fazi priprave ponudbe tudi še ni mogoče definirati območij, kjer bodo potrebni ukrepi, tudi ni mogoče določiti območja izdelave GN. Iz tega razloga predlagamo naročniku, da izdelave GN v sklopu analize obstoječega stanja ne zahteva. S tem bo tudi ravnal gospodarno, saj bodo ponudniki lahko ponudili nižje cene storitev, ki ne bodo vključevale izdelavo (po našem mnenju za doseganje cilja naloge nepotrebnega) GN vzdolž preko 6 km vodotokov.
Predlagamo, da se izdelavo GN predvidi ločeno, ko bodo glede na analizo obstoječega stanja znani možni protipoplavni ukrepi. GN se takrat (na osnovi ločenega naročila najugodnejšemu izvajalcu) izdela samo na lokacijah, kjer bo potrebno izdelati IDZ protipoplavnih ukrepov.
ODGOVOR
Kot je določil naročnik v PN. V GN je potrebno zajeti izmere vodotokov in prečnih profilov ter na območju obdelave posneti samo glavne topološke značilnosti terena in objektov ki so pomembne za izdelavo strokovne podlage.

VPRAŠANJE
3. Prav tako predlagamo naročniku, da dopusti ponudniku možnost odločitve glede potrebnih izmer prerezov vodotokov (število profilov, gostota). Na posameznih območjih je možno podatke o geometriji struge dobiti tudi iz LIDAR podatkov. Glede na trenutno dikcijo v PN se od ponudnika pričakuje izmera cca. 250 prečnih prerezov.
Naročnik naj v PN zahteva, da izdelovalec zagotovi izmero oz. pridobi podatke v takem obsegu, ki bo omogočal korektno določitev vodnega režima in izpolnjevanje vseh nalog določenih v sklopu PN.
ODGOVOR
Ponudnik mora zagotoviti izmero prečnih profilov vodotokov v takem obsegu, ki bo dovolj natančno zajel geometrijo strug za ustrezno natančnost in verodostojnost hidravličnih izračunov in vodnega režima ter omogočil izpolnjevanje vseh nalog določenih v PN.

VPRAŠANJE
4.Glede na sicer strokovno zelo dodelano vsebino projektne naloge, nas čudi, da naročnik za potrebe analize obstoječega stanja predvideva uporabo samo dvodimenzijskega (2D) hidravličnega modela. Glede na splošno uveljavljeno prakso, se za potrebe hidravličnih analiz in izdelavo poplavnih kart običajno uporablja 1D + 2D hidravlično modeliranje. Prednost te vrste modeliranja je predvsem v tem, da 1D komponenta omogoča zelo natančno obravnavno mostov in drugih hidrotehničnih objektov. Glede na navedeno, predlagamo naročniku, da za potrebe hidravlične analize dopusti tudi uporabo 1D + 2D modeliranja.
ODGOVOR
Hidravlična analiza je lahko izdelana tudi z uporabo kombiniranega 1D +2D modeliranja, če zagotavlja ustrezno natančnost in verodostojnost rezultatov hidravlične analize.

VPRAŠANJE
5.V PN naročnik navaja, da se po potrebi oz. v skladu z zaključki analize obstoječega stanja, razširi območje obdelave (npr. vključi še druge relevantne pritoke) in da je potrebno upoštevati zaledne vode. Predmetna dikcija ne omogoča jasne določitve predmeta javnega naročila (kar je v nasprotju z ZJN-3), zato predlagamo naročniku, da jo iz PN izloči. Dodatne analize, ki bi izhajale iz analize obstoječega stanja na Hublju, Lokavščku in Kožmanskem potoku so lahko predmet ločenega naročila, nikakor pa jih zaradi nedefiniranega obsega ni mogoče vključiti v sklop ponujenih del po tej PN. Druga možnost je, da naročnik že v tej fazi jasno opredeli vodotoke, ki naj bodo predmet analize.
ODGOVOR
Vodotoki, ki so predmet analize so definirani v točki 2. PN. Potrebno je upoštevati tudi zaledne vode, ki pomembno vplivajo na odseke vodotokov, ki so predmet analize. Ne glede na to, mora ponudnik v ponudbi upoštevati tako območje, ki je pomembno za verodostojnost rezultatov v okviru zastavljenih ciljev iz PN.

VPRAŠANJE
6. Katere strokovne podlage bo zagotovil naročnik (glede na 2. alinejo tč 7.1)?
ODGOVOR
Naročnik bo zagotovil strokovno podlago hidroloških izhodišč, ki so potrebna za izdelavo hidravličnega modela in vsebinsko pokrivajo območje obdelave.

VPRAŠANJE
7. Iz vzorca pogodbe izhaja rok izvedbe 30.12.2019. Naročnika prosimo, da določi rok sklenitve pogodbe, saj brez tega ni jasno, koliko časa bo izdelovalcu na razpolago, oz. naj opredeli čas izvajanja naročila npr. v mesecih. Naročnik naj ob tem za izvedbo predvidi dovolj časa, t.j. upošteva tudi svojo zahtevo po pridobivanju, analiziranju in usklajevanju z DRSV tekom izdelave dokumentacije.
ODGOVOR
Naročnik predvideva podpis pogodbe v mesecu avgustu, tako da je prevideni rok izdelave izračunan na približno 4 mesecev od podpisane pogodbe.

VPRAŠANJE
8. Naročnik naj uskladi merila za oddajo JN (maksimalno št. točk za dodatne reference 10 ali 20?).
ODGOVOR
20 - v skladu s tem bo objavljen popravek Dokumentacije JN.


Datum objave: 16.07.2019   09:37
VPRAŠANJE
1. Naročnika prosimo naj prečisti vzorec pogodbe tako, da iz njega izloči določbe, ki niso logične, niti sprejemljive v pogodbi za izdelavo strokovnih podlag na nivoju IDZ, kar je predmet tega naročila. In sicer (najmanj):
V 2. odstavku 3. člena je v 5. alineji navedeno, da pogodbena cena vključuje tudi »vsa tolmačenja in usklajevanja načrtov v fazi javnega naročila za izbiro nadaljnjega izvajalca del«. Naročnik naj določbo briše iz vzorca pogodbe ali natančno opredeli predmet in obseg teh del znotraj predmetnega naročila (kdo je mišljen z »nadaljnji izvajalec del«? kakšen obseg »usklajevanja načrtov« naj bi bil predviden?).
ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek Dokumentacije JN na podlagi upoštevanja te pripombe.

VPRAŠANJE
V 2. odstavku 3. člena je v 6. alineji navedeno, da pogodbena cena vključuje tudi »rekapitulacijo vseh faz z upoštevanjem tehnologije gradnje za potrebe javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del«. Naročnik naj določbo briše iz vzorca pogodbe ali natančno opredeli predmet in obseg teh del znotraj predmetnega naročila (ali naročnik pričakuje opredelitev tehnologije izvajanja gradnje v IDZ? Ali naročnik načrtuje oddajo gradnje po FIDIC Rumeni knjigi, v nasprotnem IDZ ni zadostna podlaga za javno naročilo gradnje?).
ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek Dokumentacije JN na podlagi upoštevanja te pripombe.

VPRAŠANJE
V 2. odstavku 3. člena je v 7. alineji navedeno, da pogodbena cena vključuje tudi »usklajevanje posameznih faz študije z naročnikom in vsemi soglasodajalci«. Naročnik naj določbo briše iz vzorca pogodbe ali natančno opredeli predmet in obseg teh del znotraj predmetnega naročila (ali gre za nosilce urejanja prostora mnenjedajalce na plan?; ali naročnik pričakuje od izbranega izvajalca usklajevanja z DRSV ali še katerim od nosilcev urejanja prostora? Katerim(i)?).
ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek Dokumentacije JN na podlagi upoštevanja te pripombe.

VPRAŠANJE
V 2. odstavku 3. člena je v 8. alineji navedeno, da pogodbena cena vključuje tudi »sodelovanje in tolmačenje strokovnih podlag pri vseh upravnih postopkih za izdajo upravnih dovoljenj in javnih obravnavah«. Naročnik naj določbo briše iz vzorca pogodbe ali natančno opredeli predmet in obseg teh del znotraj predmetnega naročila (za katera upravna dovoljenja naj bi šlo? Ali naročnik predvideva udeležbo izbranega ponudnika na javnih obravnavah? koliko bo javnih obravnav? Ali je predvidena aktivna udeležba s predstavitvami strokovne podlage?).
ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek Dokumentacije JN na podlagi upoštevanja te pripombe.

VPRAŠANJE
V 2. odstavku 3. člena je v 9. alineji navedeno, da pogodbena cena vključuje tudi »stroški pridobivanja soglasij soglasodajalcev«. Naročnik naj določbo briše iz vzorca pogodbe ali natančno opredeli predmet in obseg teh del znotraj predmetnega naročila (ni jasno katera soglasja naj bi izbrani ponudnik pridobival? V kolikor so mišljena mnenja nosilcev urejanja prostora ni jasno, kateri stroški so mišljeni?). Enako vprašanje velja za zadnjo alinejo 2. odstavka 3. člena.
ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek Dokumentacije JN na podlagi upoštevanja te pripombe.

VPRAŠANJE
V 2. odstavku 4. člena je v 5. alineji navedeno, da se izvajalec obvezuje upoštevati tudi »predloge naročnika glede racionalne in ekonomsko ugodne izvedbe objekta«. Naročnik naj določbo briše iz vzorca pogodbe ali natančno opredeli predmet in obseg teh del znotraj predmetnega naročila (strokovna podlaga bo na nivoju IDZ, ne na izvedbenem nivoju).
ODGOVOR
Ta določba ostane, tudi na nivoju IDZ so lahko odločitve projektanta ekonomsko neracionalne.

VPRAŠANJE
V 2. odstavku 4. člena je v 6. alineji navedeno, da se izvajalec obvezuje upoštevati tudi »upravičene pripombe naročnika, če rešitve ne bodo usklajene s soglasji«. Naročnik naj določbo briše iz vzorca pogodbe ali natančno opredeli predmet in obseg teh del znotraj predmetnega naročila (ali gre za nosilce urejanja prostora mnenjedajalce na plan?; ali naročnik pričakuje od izbranega izvajalca usklajevanja z DRSV ali še katerim od nosilcev urejanja prostora? Katerim(i)?).
ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek Dokumentacije JN na podlagi upoštevanja te pripombe.

VPRAŠANJE
V 2. odstavku 4. člena je v 6. alineji navedeno, da se izvajalec obvezuje upoštevati tudi »upravičene pripombe naročnika, če rešitve ne bodo upoštevale funkcionalnih in kvalitetnih rešitev, ki veljajo za tovrstne objekte«. Naročnik naj določbo briše iz vzorca pogodbe ali natančno opredeli predmet in obseg teh del znotraj predmetnega naročila (strokovna podlaga bo na nivoju IDZ, ne na izvedbenem nivoju).
ODGOVOR
Z brisanjem te določbe se ne strinjamo, zato naj ostane noter.

VPRAŠANJE
V 2. odstavku 4. člena je v 6. alineji navedeno, da »je izvajalec dolžan, v skladu z zahtevami naročnika, prilagoditi prostorski program«. Naročnik naj določbo briše iz vzorca pogodbe ali natančno opredeli predmet in obseg teh del znotraj predmetnega naročila (predmet naročila je strokovna podlaga za izdelavo plana, zato bo moral pripravljalec plana uskladiti plan s strokovno podlago, ne pa obratno ni jasno kaj je s to zahtevo mislil naročnik?).
ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek Dokumentacije JN na podlagi upoštevanja te pripombe.

VPRAŠANJE
2. V 2. odstavku 4. člena naročnik v 7. alineji zahteva LOČENO vodenje dokumentacije z računovodskimi in knjigovodskimi evidencami v zvezi z naročilom. Ali je to res zahteva naročnika (iz javnega naročila ne izhaja, da bi zanj veljala kakšna drugačna pravila, kot npr. za nekatere EU sofinancirane projekte). Predlagamo, da Naročnik to zahtevo briše iz vzorca pogodbe.
ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek Dokumentacije JN na podlagi upoštevanja te pripombe.

VPRAŠANJE
3. V 10. členu vzorca pogodbe naročnik določa garancijski rok in podaljšanje jamstva za skrite napake. Predmet naročila so strokovne podlage, za katere je predviden tako pregled naročnika, kot recenzija DRSV. Ni jasno na kaj naj bi se nanašal »garancijski rok« (v vzorcu zavarovanja za odpravo napak je predvidena veljavnost menične izjave »30 dni dlje kot znaša obdobje predvidene pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje za objekt/objekte, ki so predmet naročila po tej pogodbi«). Prav tako so v določbah 4. odstavka tega člena naštete »pomanjkljivosti oz. napake/skrite napake, ugotovljene v garancijski dobi, ki naj bi jih bil izvajalec dolžan brezplačno odpraviti«: vse tri naštete pomanjkljivosti oz. napake/skrite napake so nelogične glede na predmet tega naročila. Ta člen vzorca pogodbe je očitno povzet iz neke pogodbe, katere predmet pa ni bila izdelava strokovnih podlag za plan in/ali izdelava projektne dokumentacije na nivoju IDZ, zato so zahteve naročnika neprimerne, neobičajne in nelogične v tem naročilu. Predlagamo, da naročnik vse zahteve in navedbe povezane z garancijskim rokom in zavarovanjem za odpravo napak izloči iz vzorca pogodbe in celotne razpisne dokumentacije.
ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek Dokumentacije JN na podlagi upoštevanja te pripombe.

VPRAŠANJE
4. Naročnika tudi naprošamo naj uravnoteži pogodbene določbe 8. in 9. člena vzorca pogodbe, ki izrazito nesorazmerno ščitijo naročnika na škodo pogodbenega izvajalca (višina pogodbene kazni za neizpolnitev; višina pogodbene kazni v primeru zamude; dopustnost enostranskega odstopa od pogodbe s strani naročnika brez odpovednega roka).
ODGOVOR
Tega določila naročnik ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
5. Na strani 15 razpisne dokumentacije v naslovu tabele naročnik navaja »zavarovanje dobre izvedbe«, v besedilu pa omenja tudi »zavarovanje za resnost ponudbe«. Predvidevamo, da gre za lapsus (omenjeni so tudi »sklopi« čeprav iz objave naročila jasno izhaja, da naročilo ni razdeljeno na sklope). Naročnika prosimo naj potrdi, da zavarovanja za resnost ponudbe ne zahteva.
ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek Dokumentacije JN na podlagi upoštevanja te pripombe.

VPRAŠANJE
6. V Merilih za oddajo ponudb naj bi merilo »dodatne reference vodje projekta« prineslo max 10 točk, pri vrednotenju tega merila pa je navedeno, da je za 3 ali več takih referenc mogoče zbrati 20 točk. Naročnik naj predvidi enoznačna merila in njihovo vrednotenje.
ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek Dokumentacije JN na podlagi upoštevanja te pripombe.