Dosje javnega naročila 005021/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
: Javni natečaj za ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: DOŽIVLJAJSKI MOST MUSTE
ZJN-3: Odprti postopek

JN005021/2019-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 15.07.2019
JN005021/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN005021/2019-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 26.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005021/2019-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2019/S 135-333511
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: DOŽIVLJAJSKI MOST MUSTE
Referenčna številka dokumenta: 430-61/2019-8
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

DOŽIVLJAJSKI MOST MUSTE
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnostiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
skladno z natečajnimi pogoji
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
19.09.2019   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:
1. nagrada 6.000 EUR
2. nagrada 4.800 EUR
3. nagrada 3.600 EUR
tri priznanja po 1.800 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 19.800 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Podatki o odškodninah:
10 odškodnin po 600 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 6.000 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik): prof. JANEZ KOŽELJ, MOL, podžupan Mestne občine Ljubljana, Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): ANDREJ MERCINA, univ.dipl.inž.arh., Član (naročnik): doc. ROK ŽNIDARŠIČ, univ. dipl. inž.arh. , Članica (naročnik): mag. HELENA REGINA, MOL, Oddelek za varstvo okolja , Član (IZS): dr. BRANKO BANDELJ, univ. dipl. inž.grad., Namestnica članov (naročnik): NATAŠA JAZBINŠEK SERŠEN, MOL, vodja Oddelka za varstvo okolja, Namestnica članov (ZAPS): SUZANA SIMIČ, univ. dipl. inž. kraj. arh., Poročevalka A: LENKA KAVČIČ, univ. dipl. inž. arh., Poročevalec konstrukcija (IZS): ALJOŠA KLOBUČAR, univ. dipl. inž.grad., Poročevalka KA: NASTA RAK, univ. dipl. inž. kraj. arh., Skrbnica natečaja: SANDRA BANFI, univ. dipl. inž. arh., Skrbnica natečaja: HELENA VIDIC BIZJAK, univ. dipl. prav.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.09.2019   23:59

Dodatne informacije:
Organizirani ogled lokacije in posvet ni predviden
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj: 16.8.2019
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja: 23.8.2019
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 6.9.2019
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 11.9.2019
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 19. 9. 2019 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 7.11.2019
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma december 2019

Naročnik bo po pravnomočnosti obvestila o izidu z zaključnim poročilom predvidoma izvedel javno naročilo izbire izdelovalca projektne dokumentacije po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s točko b) četrtega odstavka 46. člena ZJN-3.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.07.2019   10:29
VPRAŠANJE
Are individual architects allowed to participate in the competition?

Are foreign architects allowed to participate?

Is it possible to provide the documents for the competition in English? I found all the files are in Slovenian language only.


Thanks a lot for your time.
Best regards,
Ziyad.

ODGOVOR
V skladu s točko 4.11. natečajnih pogojev velja, da: "Postopek natečaja poteka v slovenskem jeziku. Natečajno ponudbena dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku." Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati natečajniki (avtorji, vodja projekta in ponudnik) so opredeljeni v točki 4.17. natečajnih pogojev.Datum objave: 05.08.2019   09:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V natečajni nalogi na strani 22 navajate, da je najkrajša razdalja med mostnimi oporniki min. 35m.
na strani 31 navajate, da naj se nova premostitev izvede s čim manj podporami v strugi vodotoka.
na strani 36. - Arhitekturna zasnova in oblikovanje, navajate, da naj se most izvede brez vmesnih podpor.

Katera trditev je za arhitekte v času priprave idejne zasnove najpomembnejša?
Saj se lahko most - brv zasuje na mnogo načinov.
V primeru, da ni dovoljeno posegati v strugo reke Ljubljanice, pa je to lahko odločujoči in hkrati izločitveni element pri izboru najboljše natečajne rešitve.

Zahvaljujem se vam za odgovor.


ODGOVOR
OPN določa, da mora biti najmanjša horizontalna razdalja med mostnimi oporniki vsaj 35 metrov. Smernice sicer dopuščajo opornike v strugi Ljubljanice (če ti niso v matici vodnega toka), vendar priporočamo, da upoštevate usmeritev, naj se most izvede brez vmesnih podpor.Datum objave: 20.08.2019   10:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Se višinska omejitev nanaša samo na spremljevalne objekte, ali tudi na samo konstrukcijo mostu? Torej, ali je lahko konstrukcija mostu višja od omejitve?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Višinska omejitev se nanaša na namensko rabo prostora v posamezni enoti urejanja prostora. Na desnem bregu (Štepanjsko naselje) je dopustna višina nestanovanjskih objektov v namenski rabi ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport do 7,00 metrov, v ZPp - parki, pa je dopustna višina do 5,00 metrov. V namenski rabi CV - celinske vode, kjer se nahaja večina mostne konstrukcije, pa te omejitve ni. Vseeno pa naj bo konstrukcija mostu lahka, racionalna, estetska in trajnostna.
Opomba: Če bi konstrukcija presegla višino 100 metrov, bi lahko ovirala zračni promet in treba bi bilo pridobiti ustrezno predhodno soglasje Javne agencije za letalski promet RS.
Datum objave: 21.08.2019   16:21
VPRAŠANJE
V elaboratu projektne naloge je navedeno, da bi naj bil veliki trg oblikovan po principu »shared space«, ki bi združeval prostor namenjen kolesarjem in pešcem. Nadalje je v projektni nalogi navedena priporočena širina poti za kolesarje in pešce ter priporočen dodaten program, ki bi naj bil razvit na mostu. Je iz vidika projektne naloge in žirije sprejemljivo oziroma zaželjeno, da se koncept »shared space« nadaljuje tudi na mostu ali je želja po izrecnem ločevanju tokov na mostu?

ODGOVOR
Most naj bo smiselno oblikovan po presoji natečajnikov. Pri načrtovanju površin za različne uporabnike je treba upoštevati (predvidevati) odnose na skupnih površinah na način, da ne pride do konflikta med različnimi uporabniki mostu. Širina mostu mora zagotavljati zadostno širino za vse uporabnike površine.
Priporočamo širino vsaj 3,5 m za dvosmerni kolesarski promet in vsaj 3 m za dvosmerni peš promet. Če bo skupna širina mostu ožja je potrebno razmisliti o ločevanju posameznih uporabnikov. Dodatne dejavnosti na mostu so zaželjene, vendar ne smejo ustvarjati konfliktnih situacij med pešci, kolesarji in dodatnimi uporabniki mostu.
Datum objave: 21.08.2019   16:21
VPRAŠANJE
Spoštovani !
1. V kolikšni meri se upoštevajo dimenzije mostu iz geotehničinega elaborata ( dolžina 154m in širina 7m ) in predlagan način plitvega temeljenja ?
2. V natečajni nalogi piše, da je predviden pas za kolesarje 3.5m in za pešce 3m, je torej minimalna širina mostu 6.5m ali je lahko tudi manjša in si kolesar in pešec delita skupno površino?
3. Ali naj most predstavlja zgolj anonimno povezavo dveh bregov reke ali je sprejemljiv tudi vertikalni poudarek v obliki pilona ali razglednega stolpa?
4. Ali naj bo konstrukcijska rešitev bolj ekspresivna ali kar se le da anonimna ?
5. V kolikšni meri je potrebno slediti arhitekturnemu jeziku obstoječe ureditve družinskega parka Muste?
6. Prosim če natančneje pojasnite izraz » živ trg na vodi »? Je s tem mišljeno druženje in zadrževanje večjega števila ljudi in izvajanje različnih dejavnosti na samem mostu ?

Najlepša hvala za odgovore !

ODGOVOR
- Geotehnični elaborat je bil narejen brez poznavanja končne zasnove mostu, ki bo znana po končanem natečaju. Poročilo podaja interpretacijo raziskav, ugotovljeno sestavo tal in karakteristike tal ter okvirne geotehnične pogoje za projektiranje in kasnejšo izvedbo mostu.
- Širina mostu mora zagotavljati zadostno širino za vse uporabnike površine in omogočati nekonfliktnost med srečanji. Podatke o širinah za posamezne pasove najdete v smernici Trajnostna mobilnost, kjer so tudi povezave na podrobnejše podatke. Širina kolesarske poti za dvosmerni kolesarski promet je najmanj 2,50 m, normalna širina pa 3,50 m. Širina enosmerne kolesarske steze je najmanj 1,00 m, normalna širina pa 2,00 m. Širina (dvosmerne) pešpoti je najmanj 1,50 m, priporočena pa je 3,00 m.
- Most naj predstavlja celovito oblikovano rešitev, ki bo sodobna, estetska in trajnostna in naj se smiselno navezuje na obstoječe ureditve parka Muste, v skladu s smernicami in predvidenim programom.
- Izraz »živ trg na vodi« se navezuje na koncept mostu, ki ne predstavlja zgolj infrastrukturne povezave med dvema brežinama, temveč s svojimi dodatnimi aktivnostmi ustvarja točko zadrževanja in združevanja okoliških prebivalcev.
Datum objave: 21.08.2019   16:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,Imamo par vprašan glede natečaja Doživljajski most Muste:1. Ali je možno zgraditi terase na brežini Ljubljanice? Ali je možno zgraditi terase na obeh straneh Ljublanice?

2. Ali mora biti kavarna postavljena v območje Velikega trga, tako kot je predvideno ali bi jo lahko umestili tudi v območje Malega trga?

3. Ali ima most lahko vmesne podpore v sami strugi ali mora biti postavljen brez vmesnih podpor?Lep pozdrav,

KN

ODGOVOR
Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku za prejem vsebinskih vprašanj, naročnik ne bo več odgovarjal.Datum objave: 21.08.2019   16:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Imamo par vprašan glede natečaja Doživljajski most Muste:

1. Ali je možno zgraditi terase na brežini Ljubljanice? Ali je možno zgraditi terase na obeh straneh Ljublanice?

2. Ali mora biti kavarna postavljena v območje Velikega trga, tako kot je predvideno ali bi jo lahko umestili tudi v območje Malega trga?

Lep pozdrav, KN

ODGOVOR
Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku za prejem vsebinskih vprašanj, naročnik ne bo več odgovarjal.Datum objave: 21.08.2019   16:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
1. Ali je obvezne perspektivna pogleda nujno kot fotomontažo umestiti v fotografijo okolice ? Ali pa je lahko tudi okolica skupaj z posegom računalniško generirana ?

Hvala !


ODGOVOR
Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku za prejem vsebinskih vprašanj, naročnik ne bo več odgovarjal.Datum objave: 09.09.2019   13:01
VPRAŠANJE
there is a contradiction in the design brief regarding the supporting elements in the river-bed:
"Nova premostitev naj se izvede brez podpor v strugivodotoka"
"Najnizja tocka mostne konstrukcije v osi struge na reki Ljubljanici in na Gruberjevem prekopu mora omogocati plovbo z recnim plovilom taka, da .znasa visina nadvodja pod mostovivsaj 3,00 m,najmanjsa horizontalna razdalja med mostnimi oporniki pa vsaj 35,00 m."

Which one is correct?

ODGOVOR
Natečajniki morajo vsa vprašanja postaviti v uradnem jeziku natečaja, to je v slovenskem jeziku. Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku za prejem vsebinskih vprašanj, narocnik ne bo vec odgovarjal.