Dosje javnega naročila 900074/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA 
Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja ladij
ZJNPOV: Postopek s pogajanji

JN74/2019 - Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL), objavljeno dne 05.07.2019
JN100/2019 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.08.2019
JN103/2019 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.08.2019
JN108/2019 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.08.2019
JN115/2019 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.09.2019
JN74/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.02.2020
JN74/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.05.2020
JN69/2020 - Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti (EU 18 - SL), objavljeno dne 19.06.2020
Zahtevek za revizijo
    JN74/2019 Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL)
   Dodatna pojasnila
2019/S 129-317748
OBVESTILO O NAROČILU NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve popravila in vzdrževanja ladij

Datum objave: 5. 7. 2019
Številka objave: JN74/2019


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, Kontakt: Jožica GLAVAN, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 14712584. Telefaks +386 14712762. E-pošta jozica.glavan@mors.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mors.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIObramba
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: VZDRŽEVANJE LADIJ SV IN VANJE VGRAJENIH SISTEMOV
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 1.
Glavni kraj izvedbe: Skladno z razpisno dokumentacijo.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Sklenitev večletne pogodbe za tekoče vzdrževanje ter servisiranje večnamenske ladje TRIGLAV 11 in hitre patruljne ladje ANKARAN 21 (trupov in vanje vgrajenih sistemov, razen glavnih pogonskih in pomožnih motorjev).
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 50241000 (Storitve popravila in vzdrževanja ladij)
II.1.7)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Ponudnik mora v ponudbi navesti delež naročila, ki ga namerava oddati podizvajalcem (tretjim osebam ali predlaganemu podizvajalcu), ter predmet naročil, za katere jih predlaga.
Ponudnik mora navesti vsako spremembo, ki med izvajanjem pogodbe nastane na ravni podizvajalcev.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Ocenjena vrednost brez DDV: 5819672,13 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Vzdrževanje in servisiranje večnamenske ladje TRIGLAV 11 in hitre patruljne ladje ANKARAN 21
1)KRATEK OPIS Vzdrževanje in servisiranje večnamenske ladje TRIGLAV 11 in hitre patruljne ladje ANKARAN 21 (ladijskih trupov in vanje vgrajenih sistemov, razen navigacijskih naprav ter glavnih pogonskih in pomožnih motorjev).
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50241000 (Storitve popravila in vzdrževanja ladij)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Ocenjeni stroški brez DDV: 4918032,79 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Skladno z določili razpisne dokumentacije.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Vzdrževanje navigacijskih naprav na večnamenski ladji TRIGLAV 11 in na hitri patruljni ladji ANKARAN 21
1)KRATEK OPIS Vzdrževanje navigacijskih naprav na večnamenski ladji TRIGLAV 11 in na hitri patruljni ladji ANKARAN 21
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50241000 (Storitve popravila in vzdrževanja ladij)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Skladno z določili razpisne dokumetnacije
Ocenjeni stroški brez DDV: 901639,34 EUR
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Skladno z določili razpisne dokumetnacije
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacij Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.5)Informacije o varnostnem preverjanju Kandidati, ki še niso opravili varnostnega preverjanja, lahko to storijo do: 28. 8. 2019
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik MORS 116/2019-ON-PSPs
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem prijav za sodelovanje Datum: 28. 8. 2019
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanjeVI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Skladno z določili razpisne dokumentacije.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2019/7/4421-43726851810490304737/L
adje.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 18. 8. 2019
Čas: 23:59
Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 29. 8. 2019
Čas: 10:00
Kraj: Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Skladno z določili razpisne dokumentacije.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 7. 2019
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN100/2019, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja ladij; datum objave: 16. 8. 2019
  • JN103/2019, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja ladij; datum objave: 27. 8. 2019
  • JN108/2019, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja ladij; datum objave: 30. 8. 2019
  • JN115/2019, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja ladij; datum objave: 11. 9. 2019

.


O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.07.2019   14:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,


PRAVNO MNENJE MORS - vzdrževanje ladje SV in vanjo vgrajenih sistemov
I. Pravna podlaga javnega naročila:


1.

Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV) in njegovi podzakonski akti
ZJNPOV (Uradni list RS, št. 90/12 in 90/14 ZDU-1I in 52/16),

2.

Uredba o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 4/13 in 71/16) in

3.

Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja (Uradni list RS, št. 57/13, 3/15 in 71/16).

Sistem naročanja ter njegovo izvajanje morajo temeljiti na načelih prostega pretoka blaga, prostega pretoka storitev in svobode ustanavljanja, ki izhajajo iz PDEU, ter na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.II. Opis dejanskega stanja:


Preučil sem razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila, pri čemer bi najprej izpostavil sporne zahteve naročnika:

I. sklop zahtev naročnika za ponudnika :

- plavajoči dok nosilnosti vsaj 500 BRT,
- suhi dok mer vsaj 150 m x 20 m,
- vsaj 2500 m2 celovite nedeljene operativne obale ipd.

- podatke o oddaljenosti opredeljene lokacije izvajanja dejavnosti od naročnika, ki ne sme biti od matične lokacije v Ankaranu do vzdrževanja ladje daljša več kot 30 minut v eno smer ob normalnih prometnih pogojih na cesti in

- ponudnik izvajalec storitev (sam ali podizvajalci) mora predložiti dokazila, da je v preteklih 5 letih na vsaj 3 vojaških plovilih mornaric držav članic zveze NATO ali plovilih drugih državnih institucij držav članic EU (kot npr. obalna straža, policija, finančna uprava oziroma njena ekvivalentna institucija, itd..) dolžine vsaj 45 m in bruto tonaže vsaj 350 t izvajal vsebinsko sorodna dela.

Za predmetno javno naročilo veljajo določbe Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (v nadaljevanju ZJNPOV), ki v 6. členu med temeljnimi načeli zagotavlja nediskriminatorno obravnavo in tako večjo dostopnost naročila gospodarskim subjektom.

V četrtem odstavku istega člena je predvideno, da naročnik ne sme omejevati konkurence med ponudniki, zlasti ne sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v nasprotju s tem zakonom.

Opozoriti gre še na deveti odstavek istega člena, ki predvideva, da mora naročnik zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov, da ne povzroča diskriminacije, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki opravlja ponudnik, ali druge diskriminacije.

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila je v delu preglednice zahtev naročnika za I. sklop (šifra zahteve 1), da mora ponudnik (sam ali s podizvajalci) zagotoviti zahtevane zmogljivosti in storitve na takšni lokaciji, da vožnja pripadnikov posadk ladij in drugih v procesu vzdrževanja udeleženih pripadnikov naročnika, od matične lokacije na naslovu Jadranska cesta 11 v Ankaranu v Sloveniji do lokacije izvajanja vzdrževanja ladij in vanje vgrajenih sistemov z upoštevanjem cestno prometnih predpisov ne bo trajala več kot 30 minut v eno smer ob normalnih prometnih pogojih na cesti.

Naročnik s tem vpeljuje že ustaljeno prakso in favorizira trenutnega ponudnika storitev, tudi tako da že vnaprej določi izbiro oziroma lokacijo dokov, kar se ponavlja že vrsto let oziroma na več zaporednih razpisih, v posledici česar je vprašljiva gospodarnost porabe proračunskih sredstev, ker naročnik ne dosega oziroma ne iztrži najprimernejše cene.

Ta pogoj skupaj z ostalimi v tem šifrantu je diskriminatoren, saj te pogoje izpolnjuje le doki v Trstu v Republiki Italiji , pri čemer v Republiki Sloveniji teh dokov ni, so pa v Republiki Hrvaški ( Reka oziroma Pula). Zahteva se spremembo razpisne dokumentacije in območje razširi tudi na druge lokacije ( npr. Pula,Reka ipd)
Pogoju ponudnika, da mora predložiti dokazila, da je v preteklih 5 letih na vsaj 3 vojaških plovilih mornaric držav članic zveze NATO ali plovilih drugih državnih institucij držav članic EU (kot npr. obalna straža, policija, finančna uprava oziroma njena ekvivalentna institucija, itd..) dolžine vsaj 45 m in bruto tonaže vsaj 350 t izvajal vsebinsko sorodna dela, je pripisati stvarno diskriminacijo.

Naročnik z takimi zahtevami ponovno favorizira določenega oz trenutnega ponudnike in krči krog ponudnikov in z tem ne pridobiva najnižje ponudbe kar je v nasprotju z ZJN-3. Postavljanje minimalnih zahtev glede dolžine in bruto tonaže je razumeti kot prikrito diskriminatornost in omejevanje konkurence. Namreč druge državne institucije držav članic EU (kot npr. obalna straža, policija, finančna uprava oziroma njena ekvivalentna institucija, itd..) imajo tudi manjša plovila (npr 15- 20 m dolžine). Iz tehničnega vidika vzdrževanja plovil je dolžina, širina, bruto/neto tonaža irelevanten podatek, da se delo ne bi izvedlo strokovno in profesionalno. Kvečjemu se delo spremeni v količinskem delu. Pomen vzdrževanja plovila bodisi 20 m ali 45 m je iz tehničnega vidika popolnoma enaka in ne predstavlja težav, da jih izvajalec ne bi mogel opraviti.

Od naročnika se zahteva, da iz zahtevka referenc odmakne omejitve dolžine 45 m in bruto tonaže 350 t ter se omeji, če se že mora, na druge državne institucije držav članic EU (kot npr. obalna straža, policija, finančna uprava oziroma njena ekvivalentna institucija, itd..) Naročnik bi kvečjemu lahko zahteval, da mora ponudnik zagotoviti tak dok oziroma lokacijo, da se lahko sprejme plovila dolžine najmanj 45 m in več in BT 350 in več.

Prav tako naročnik s tem ko omejuje plovila na druge državne institucije držav članic EU (kot npr. obalna straža, policija, finančna uprava oziroma njena ekvivalentna institucija, itd..) izloči večji krog konkurenčnih ponudnikov dokiranja in ostalih izvajalcev, kateri izvajajo vse vrste storitev na ladjah od 50 do 200 m in več, z 10.000 BT in več kot tudi zahtevnejše vrst ladij kot so tankerji, ladje za prevoz plinov ter ostalega tovora, kar je nedvomno zahtevnejše vzdrževanje kot predmetna plovila.

Z drugimi besedami povedano naročnik ponovno omejuje oziroma prireja razpis za točno določene izvajalce, kateri so opravljali in kateri trenutno opravljajo storitev.

Ti razpisni pogoji, ki ustvarjajo okoliščine, ki pomenijo krajevno, stvarno in osebno diskriminacijo ponudnikov, so prepovedani (deveti odstavek 6. člena ZJNPOV).

Točneje je v tem delu govoriti o posredni diskriminaciji, ki se pojavlja v bolj zakriti in prefinjeni obliki: situacija na videz kaže na enako obravnavo vseh posameznikov, vendar pa postavlja ponudnike zunaj 30 minutne krajevne oddaljenosti v primerjavi z ostalimi, ki ta pogoj izpolnjujejo, v slabši položaj.

Z drugimi besedami to pomeni, da so razpisni pogoji v prid ponudniku, ki je ta posel že poprej imel ali ga že ima.

Te okoliščine bi gotovo kršile tudi načelo zagotavljanja konkurence in načelo enakopravne obravnave ponudnikov, predvsem pa načelo gospodarnosti, saj so storitve v Republiki Hrvaški za državni proračun nedvomno cenejše.


III. Sklepno

V kolikor bo prišlo do javnega naročili z vsemi razpisnimi pogoji, tudi spornimi, bo naročilo nično , najmanj pa izpodbojno (44. člen Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja - ZPVPJN)

1Pod PRILOGO 2D: OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA.
2 Notorno znano je, da Republika Slovenija takšnega ladjevja ne premore.
3 Pri posredni deskriminaciji so dovoljene izjeme le v primeru, kadar jo objektivno opravičuje zakoniti cilj, ki je primeren in nujen. Teh izjem v javnem naročilu z razpisno dokumentacijo ni zaslediti.
4 V maju 2018 je bila bojna ladja Triglav na servisu v Augusti na Siciliji (RI), čeravno je imela garancijo na motorjih s strani pooblaščenega serviserja tovarne MTU podjetje Duing z Reke, kar kaže na negospodarnost javnega naročanja.
5 Nakazujejo se razlogi za sum za koruptivnost ravnanj naročnika.
6 Nično tudi zato, ker bi nasprotovalo tudi 14. členu Ustave RS (enakost pred zakonom).

ODGOVOR

Zainteresirani ponudnik v objavi ni navedel nobenega vprašanja, zato naročnik ne more podati odgovora.

Naročnik ne spreminja tehničnih zahtev ter določil razpisne dokumentacije.
Datum objave: 25.07.2019   11:04
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
V zadnjem dopisu drugega ponudnika navajate ,da ne vidite vprašanj kar je neprofesionalno in ponižujoče do ponudnika. Mi smo mnenja ,da je v samem dopisu zelo dobro pravno razloženo in vsi vidimo vrsto vprašanj a očitno vi kot naročnik tega nočete videti.
Sami se tudi pripravljamo na razpis in glede na dopis drugega ponudnika in naših spoznanj podajamo naslednja dejstva katera smo v teh dneh spoznali;
Naročnik (MORS) ima trenutno sklenjeno pogodbo z Nautic Service iz Kopra. Plovila so bila po tej pogodbi za obdobje 2015-2019 servisirana oz dokirana pri podjetju OCEAN srl iz Trsta kot lastnik doka. Ali zgornja trditev drži?
Že pred tedni smo stopili v kontakt z ostalimi razpoložljivim dokom v Trstu kateri je v lasti Fincantieri in njihovim izvajalcem del CARTUBI iz Trsta. Odgovora s strani obeh omenjenih podjetij je bila jasna in glasna ,da žal ne morejo dajati ponudbe ker imajo že dogovor z Nautic Service iz Kopra .
V razpisni dokumentaciji zahtevate dok dolžine najmanj 150 m . To dolžino doka v oddaljenosti 30 minut vožnje z a avtom kot sami zahtevate ima v lasti samo Fincantieri iz Trsta.
Vprašanja se glasijo:
Ali ste pred oddajo JN naročila preverili razpoložljivost dimenzij dokov tudi v širšem območju kot izhaja iz vaših zahtev in naredili analizo doseganja najugodnejše cene storitev. Govorimo o cca 6.000.000,00 eur javnih sredstev.
Zakaj ste določili maksimalen čas vožnje z avtom največ 30 minut in po katerih kriterijih?
Zakaj ste dolžino doka postavili na minimalno 150 m vedoč ,da je dok edinega drugega doka v lasti Ocean Trst (kateri je oddaljen 30 minut z avtom )kjer ste do sedaj opravljali dokiranja dolg 145 m in ste z zanemarljivih 5 metrov več dolžine avtomatsko izločili morebitne druge ponudnike ki bi se poslužili edinega 30 minut oddaljenega doka Oceana iz Trsta ??
Prosimo za odgovor na vprašanja. Ostala vprašanja sledijo.
ODGOVOR
Naročnik na postavljeno vprašanje posreduje odgovor, ne more pa podajati mnenja na ponudnikovo pravno analizo razpisne dokumentacije. Za vse zahteve v razpisni dokumentaciji ima naročnik razloge, ki jih je pregledala in tudi odobrila pravna služba naročnika.

Ministrstvo za obrambo trenutno nima sklenjene veljavne pogodbe za vzdrževanje ladij SV in vanje vgrajenih sistemov. Pogodba s podjetjem Nautic Service d.o.o., ki je bila veljavna od 4.5.2015, se je s porabo razpoložljivih sredstev, iztekla v mesecu februarju 2019. Ladje je v času veljavnosti pogodbe vzdrževalo navedeno podjetje s svojimi podizvajalci, med katerimi je bilo tudi podjetje OCEAN S.r.l., Italija, kot ste navedli. Pogodba z omenjenim izvajalcem je bila sklenjena na podlagi javnega razpisa, na katerega so se prijavili trije ponudniki. Zahteve v razpisni dokumentaciji so podobne tistim iz leta 2015.

Naročnik je pri pripravi razpisne dokumentacije upošteval pretekle izkušnje z javnimi naročili iz področja vzdrževanja ladij ter izkušnje, ki jih je pridobil s samim vzdrževanjem; raziskavo trga naročnika ter lastne kadrovske zmogljivosti (posadka ladij).

Glede časa posadk na poti (čas vožnje) je že v razpisni dokumentacij naveden razlog za tako zahtevo in sicer:

Zaradi organizacije dela pripadnikov naročnika skladno s Pravilnikom o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času Ministrstva za obrambo z organi v sestavi ter z njim povezanih ostalih notranjih pravnih aktov Ministrstva za obrambo, mora ponudnik - izvajalec zagotoviti zmogljivosti za izvajanje vzdrževanja ladij na takšni lokaciji, da vožnja pripadnikov posadk ladij in drugih v procesu vzdrževanja udeleženih pripadnikov naročnika, od matične lokacije na naslovu Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran, Slovenija do lokacije izvajanja vzdrževanja ladij z upoštevanjem cestno prometnih predpisov ne bo trajala več kot 30 min v eno smer ob normalnih prometnih pogojih na cesti. Kot normalne prometne pogoje se razume tekoči promet brez zastojev, ki so posledica prometnih nesreč, povečanega števila vozil zaradi počitnic, praznikov, dela na cestišču, itd...

Gre predvsem za razpolaganje s posadko na obeh ladjah, njihovo razporeditvijo in razpoložljivostjo ter logistično oskrbo.


DOLŽINA DOKA:
Glede na vaše navedbe glede zahtevane dolžine doka, naročnik spreminja dolžino doka na minimalno 140m. Zahtevana dolžina mora omogočati istočasno namestitev dveh ladij in operativni prostor okoli njih.

Naročnik spreminja zahteve glede doka in sicer:

PONUDNIK MORA (SAM ALI S PODIZVAJALCEM) ZA 1. SKLOP RAZPOLAGATI S SUHIM DOKOM MER VSAJ 140 M X 20 M (ob upoštevanju vseh ostali zahtev v točki 1, preglednica zahtev naročnika za 1 sklop, priloga 2D, razpisne dokumentacije).
Datum objave: 14.08.2019   13:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo naročnika ,da ne zavlačuje pri oddaji in pošiljanju pojasnil glede na II poglavje ,4 točke razpisne dokumentacije. Zahteve po pojasnilih in vprašanja katera postavlja ponudnik so bistvenega pomena za sestavo konkurenčne ponudbe z ciljem doseganja najnižjih cen kar je vodilo in temelj JN. Do 24.7.2019 je naročnik odgovarjal ažurno in hitro. Očitno smo kot ponudnik postavili vrsto vprašanj na katere se naročnik noče opredeliti z namenom ,da ostalim kandidatom ne daje časovne možnosti priprave na JN in bo odgovore in pojasnila objavil 6 dni pred oddajo JN z namenom onemogočanja oddaje ponudbe drugim subjektom. Hvala lp


ODGOVOR
Naročnik bo, skladno z določili razpisne dokumentacije, objavil vse odgovore najpozneje 6 (šest) dni pred potekom roka za oddajo ponudb oz. skladno s spremembami rokov, ki bodo objavljeni na portalu javnih naročil. Naročnik odgovarja na vprašanja skladno z določili zakona in v rokih, ki so objavljeni na portalu javnih naročil.Datum objave: 14.08.2019   13:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Opozarjamo vas, da količinska embalaža barv (EM)-(str. 54-postavka 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14) ne ustreza oz. je original embalaža količinsko drugačna. Popravki količinske embalaže barv:

5.5. Intershield 300 ENA300/ENA303 - bronze 25 L -pravilna embalaža 17,5 L
5.6. Intershield 300 ENA301/ENA303 - aluminium 25 L -pravilna embalaža 17,5 L
5.7. Intergard 263 FAJ034/FAA262 - light grey 25 L-pravilna embalaža 20 L
5.8. Intergard 269 EGA088/EGA089 - red 25 L-pravilna embalaža 20 L

5.11. Interthane 870 QGK766/QGA046 - grey RAL7001 23,7 L-pravilna embalaža 20 L
5.12. Interthane 870 QGR808/QGA046 - grey RAL 7024 23,7 L-pravilna embalaža 20 L
5.13. Interthane 870 QGY999/QGA046 - black 23,7 L-pravilna embalaža 20 L
5.14. Interthane 870 QGB000/QGA046 - white 23,7 L--pravilna embalaža 20 L


ODGOVOR
Naročnik se zahvaljuje za opozorilo s strani zainteresiranega ponudnika in bo skladno z navedenim popravil zahteve v razpisni dokumentaciji. Čistopis s popravki razpisne dokumentacije bo objavljen na spletnih straneh portala za javna naročila.Datum objave: 14.08.2019   13:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Še vedno pričakujemo odgovor s strani naročnika glede 9. Točke razpisne dokumentacije katero je podal eden od kandidatov ,da mora ponudnik izvajalec zagotoviti tako lokacijo vzdrževanja plovil ,da vožnja od matične lokacije Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran ne bo trajala več kot 30 minut v eno smer ob normalnih prometnih pogojih. Prosimo za zakonska dokazila na katere zakone se sklicujete in postavljate omejitve kar je po ZJN nedovoljeno. Hvala lp


ODGOVOR
Naročnik bo, skladno z določili razpisne dokumentacije, objavil vse odgovore najpozneje 6 (šest) dni pred potekom roka za oddajo ponudb oz. skladno s spremembami rokov, ki bodo objavljeni na portalu javnih naročil.Datum objave: 14.08.2019   13:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila na področju obrambe in varnosti po postopku s pogajanji po predhodni objavi za sklenitev pogodbe za VZDRŽEVANJE LADIJ SV IN VANJE VGRAJENIH SISTEMOV MORS 116/2019-ON-PSPS imamo dve vprašanji in sicer:

1. VPRAŠANJE

V RAZPISNI DOKUMENTACIJI je v točki 9. KRAJ IZVRŠITVE DEL navedeno, da je lokacija izvajanja vzdrževalnih ter ostalih del na ladijskih trupih in vanje vgrajenih sistemih glede na naravo vzdrževalnih del ter potrebnih pogojev za njihovo realizacijo lahko:
- na ladjah na privezu št. 8A koprskega tovornega pristanišča (Koper, Slovenija);
- na drugih privezih v koprskem tovornem pristanišču, kjer so ladje v času izvajanja vzdrževalnih del privezane;
- na lokaciji izvajanja dejavnosti pogodbenega izvajalca vzdrževanja ladij;
- na s strani Luke Koper dodeljeni lokaciji na območju koprskega tovornega pristanišča, kjer je omogočen dvig ladje (zaradi tehničnih karakteristik to velja samo za HPL Ankaran).


Nato pa v naslednjem odstavku ista točka določa, da zaradi organizacije dela pripadnikov naročnika skladno s Pravilnikom o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času Ministrstva za obrambo z organi v sestavi ter z njim povezanih ostalih notranjih pravnih aktov Ministrstva za obrambo, mora ponudnik - izvajalec zagotoviti zmogljivosti za izvajanje vzdrževanja ladij na takšni lokaciji, da vožnja pripadnikov posadk ladij in drugih v procesu vzdrževanja udeleženih pripadnikov naročnika, od matične lokacije na naslovu Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran, Slovenija do lokacije izvajanja vzdrževanja ladij z upoštevanjem cestno prometnih predpisov ne bo trajala več kot 30 min v eno smer ob normalnih prometnih pogojih na cesti. Kot normalne prometne pogoje se razume tekoči promet brez zastojev, ki so posledica prometnih nesreč, povečanega števila vozil zaradi počitnic, praznikov, dela na cestišču, itd...

Glede na navedeno se nam zastavljajo vprašanja:
- kje v Pravilniku o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času Ministrstva za obrambo z organi v sestavi ter z njim povezanih ostalih notranjih pravnih aktov Ministrstva za obrambo je pravna podlaga za določitev pogoja, da pot do lokacije vzdrževanja ladij ne bo trajala več kot 30 minut v eno smer? Kakšen je razlog za določitev takšnega pogoja za večja vzdrževalna dela? Dejstvo je, da je za večja vzdrževalna dela in popravila potrebno peljati ladjo v remontni center, zato je dejstvo, da bo ladja neoperativna več dni ali tednov in je oddaljenost 30 min zato nesmiselna omejitev. Menimo, da je potrebno primarno zagotoviti kakovostno storitev, ki pa ni pogojena z lokacijo opravljanja storitev, ki so predmet razpisa. Tudi naročnik sam je omogočil izvajanje storitev na lokaciji izvajanja dejavnosti pogodbenega izvajalca vzdrževanja ladij, vendar v naslednjem odstavku to omejil in tako zožil krog potencialnih ponudnikov.
- Ali je naročnik na trgu preveril koliko potencialnih ponudnikov sploh je, ki lahko izpolnijo pogoj iz prejšnje alineje? Iz vsebine razpisne dokumentacije, predvsem zgornjega pogoja je mogoče sklepati, da je razpisna dokumentacija pripravljena na način, da preferira posameznega ponudnika in da razpisna dokumentacija, pripravljena na način, kot je sedaj objavljena, krši načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelo enakopravne obravnave ponudnikov.

Jasno je, da je naročnik prost pri oblikovanju pogojev, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, ki želijo ponuditi svoje storitve. Pa vendar morajo biti izhodišče za oblikovanje pogojev temeljna načela javnega naročanja, zlasti, kot že povedano zgoraj, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelo enakopravne obravnave ponudnikov. Naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki, pa tudi pri izvajanju javnega naročanja mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence. Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila; hkrati mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo. V konkretnem primeru je naročnik močno omejil krog potencialnih ponudnikov. Ker poznamo trg, menimo, da trenutno samo eden ponudnik izpolnjuje razpisne pogoje, kar je nesprejemljivo. Menimo, da se lahko redna, večja vzdrževalna dela izvajajo na lokaciji ponudnika, ker v vsakem primeru takšno popravilo zahteva neaktivnost ladje za čas popravila in lokacija popravila ne igra nobene vloge. Menimo da je potrebno zagotoviti, da se večja vzdrževalna dela opravljajo kjerkoli je lociran ponudnik, to pomeni seveda tudi izven Republike Slovenije. Samo tako bo naročnik dejansko zagotovil enakopravno obravnavo ponudnikov in ne bo omejeval konkurence. Menimo, da naročnik ni izkazal objektivnih razlogov in potreb, za določitev tako omejitvenih pogojev, kot jih je določil v razpisni dokumentaciji glede KRAJA IZVRŠITVE DEL. Samo sklicevanje na interni pravilnik, pri čemer niti ne gre za sklicevanje na konkretna določila in konkreten opis razlogov in potreb po takšni zahtevi, ne opravičuje omejevanja konkurence, kot izhaja iz razpisne dokumentacije. Naročnika prosimo za pojasnila in ustrezne popravke razpisne dokumentacije, ki bodo omogočili dostop vseh kakovostnim ponudnikom storitev, ki so predmet razpisa.


2. VPRAŠANJE


Naročnik je PRILOGA 2D: OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA Obrazec med drugim navedel tudi (mastni tisk):


Ponudnik izvajalec storitev (sam ali s podizvajalci) mora na opredeljeni lokaciji izvajanja dejavnosti zagotavljati sledeče zmogljivosti, ki na ladjah in vanje vgrajenih sistemih v primeru potreb omogočajo izvajanje vzdrževalnih del po principu 24/7/365:
- plavajoči dok nosilnosti vsaj 500 BRT* in zmogljivostjo dvigovanja plovil dolžine 50 m;
- suhi dok** mer vsaj 150 m x 20 m;
- vsaj 2500 m2 celovite*** nedeljene nepokrite operativne površine na kopnem za hranjenje ladij (Triglav 11 in Ankaran 21) in druge naročnikove opreme, katera se lahko hrani na prostem;
- vsaj 350 m2 celovite*** nedeljene operativne obale (dolžina vsaj 70 m in širina vsaj 5 m);
- 1 x dvigalo (žerjav) nosilnosti vsaj 50.000 kg;
- 1 x dvigalo nosilnosti vsaj 15.000 kg;
- 1 x samovozna dvižna platforma z nosilnostjo vsaj 2 oseb;
- 1 x električni priključek: vsaj 380V/256A
- 1 x električni priključek: vsaj 380V/128A
- visokotlačni vodni čistilec zmogljivosti pritiska vsaj 2000 bar;
- 1 x vlačilec za vleko - moči vsaj 2500 kW;
- 1 x vlačilec za pomoč pri manevriranju moči vsaj 500 kW;

* Mokri dok mora za delovanje imeti veljavna dovoljenja pristojnih institucij skladno z zakonodajo države, kjer se dok nahaja.
**Suhi dok mora dimenzijsko ustrezati tako, da sta hkrati lahko v njem obe ladji (VNL Triglav 11 in HPL Ankaran 21) ter ima ob tem na voljo še vsaj 20 m dodatnega operativnega prostora. Opremljen mora biti z vsemi komunalnimi priključki, ki omogočajo delovanje stalne dežurne službe na obeh ladjah. Dok mora za delovanje imeti veljavna dovoljenja pristojnih institucij skladno z zakonodajo države, kjer se dok nahaja.


Navedene zahteve ne razumemo in menimo, da ni potrebna, ker omejuje število potencialnih ponudnikov. Plovilo Triglav je dolgo 50 m in 3x daljši dok ni potreben, zato predlagamo, da se zahteva spremeni in da se briše besedilo: **Suhi dok mora dimenzijsko ustrezati tako, da sta hkrati lahko v njem obe ladji (VNL Triglav 11 in HPL Ankaran 21) ter ima ob tem na voljo še vsaj 20 m dodatnega operativnega prostora. Opremljen mora biti z vsemi komunalnimi priključki, ki omogočajo delovanje stalne dežurne službe na obeh ladjah. Dok mora za delovanje imeti veljavna dovoljenja pristojnih institucij skladno z zakonodajo države, kjer se dok nahaja., ker razloga za navedeno zahtevo ni.


Hvala.


ODGOVOR
1. Naročnik je glede kraja izvršitve del že podal razlago v prejšnjih odgovorih. Še enkrat poudarjamo, da je naročnik navedene zahteve tehtno premislil in izvedel kalkulacije, na podlagi česar se je tako odločil in ne spreminja svojih zahtev. Gre predvsem za razpolaganje s posadko na obeh ladjah, njihovo razporeditvijo in razpoložljivostjo ter logistično oskrbo.
Naročnik je pri pripravi razpisne dokumentacije upošteval pretekle izkušnje iz področja vzdrževanja ladij, raziskavo trga naročnika ter lastne kadrovske zmogljivosti (posadka ladij). Naročnik je pri raziskavi trga in na podlagi preteklih izkušenj ugotovil, da sta v pristanišču v Trstu vsaj dva ponudnika suhih dokov z specifikacijami navedenimi v razpisni dokumentaciji, katera so že v preteklosti ponudniki navedli kot podizvajalce, kar je za naročnika sprejemljivo.

2. Naročnik je v prejšnjih odgovorih sicer podal tudi že odgovor na 2. vprašanje, pri čemer je spremenil zahteve naročnika v zvezi z dolžino doka in sicer, kot sledi:
DOLŽINA DOKA:
Glede na vaše navedbe glede zahtevane dolžine doka, naročnik spreminja dolžino doka na minimalno 140m. Zahtevana dolžina mora omogočati istočasno namestitev dveh ladij in operativni prostor okoli njih.
Naročnik po proučitvi vlagateljeve zahteve dodatno spreminja zahteve glede doka in sicer:
PONUDNIK MORA (SAM ALI S PODIZVAJALCEM) ZA 1. SKLOP RAZPOLAGATI S SUHIM DOKOM MER VSAJ 130 M X 20 M (ob upoštevanju vseh ostali zahtev v točki 1, preglednica zahtev naročnika za 1 sklop, priloga 2D, razpisne dokumentacije).
Naročnik vztraja pri zahtevi, da mora suhi dok dimenzijsko ustrezati tako, da sta hkrati lahko v njem obe ladji (VNL Triglav 11 in HPL Ankaran 21). Opremljen mora biti z vsemi komunalnimi priključki, ki omogočajo delovanje stalne dežurne službe na obeh ladjah. Dok mora za delovanje imeti veljavna dovoljenja pristojnih institucij skladno z zakonodajo države, kjer se dok nahaja.
Datum objave: 14.08.2019   13:23
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

Glede na poletno obdobje in številne odsotnosti odgovornih na strani principala (letni dopusti, proizvajalec ima v Avgustu kolektivni dopust, praznik Marijino vnebovzetje) vas vljudno prosimo, da se rok za oddajo vprašanj in ponudb podaljša za 2 tedna. Omenjeno podaljšanje nam bo omogočilo dovolj časa za korektno in kompletno pripravo ponudbe in pridobitev vseh zahtevanih dokumentov in pogodb, naknadna dopolnila zaradi pomanjkljive ponudbe pa ne bodo potrebna.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,
potencialni ponudnik

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 12.9.2019 do 12:00.Datum objave: 14.08.2019   13:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zardi zamud pri odgovorih naročnika glede na zahtevana pojasnila s trani ponudnika prosimo za podaljšanje roka pošiljanja vprašanj naročniku kot tudi rok oddaje ponudbe. Naroćnika še enkrat pozivamo ,da nam pošlje odgovore čim prej. hvala lp

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje roka za oddajo ponudb do 12.9.2019 do 12:00.
Naročnik bo, skladno z določili razpisne dokumentacije, objavil vse odgovore najpozneje 6 (šest) dni pred potekom roka za oddajo ponudb oz. skladno s spremembami rokov, ki bodo objavljeni na portalu javnih naročil.
Datum objave: 14.08.2019   13:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

čakamo na odgovore glede postavljenih vprašanj iz dne 26.7. Minilo je že teden dni in odgovorov še ni kar pa je za možnosti prijave bistvenega pomena.

hvala
lp


ODGOVOR
Naročnik bo, skladno z določili razpisne dokumentacije, objavil vse odgovore najpozneje 6 (šest) dni pred potekom roka za oddajo ponudb oz. skladno s spremembami rokov, ki bodo objavljeni na portalu javnih naročil.Datum objave: 14.08.2019   13:24
VPRAŠANJE
Zdravo,
V čem se razlikuje vzdrževanje bojnih ladij SV od klasičnega vzdrževanja drugih plovil (npr. tovornih ladij, ipd), pri čemer se predmetno javno naročilo oziroma razpisni pogoji po stroki v ničemer ne razlikujejo? Hvala

ODGOVOR
Bojni ladji, ki sta predmet razpisa sta opremljeni z vojaško opremo in kot taki varovani kot vsi objekti in oprema slovenske vojske, kar pomeni, da sta stalno varovani na način 24/7/365. Na ladji Triglav je tudi upravno območje z varnostnim območjem II. stopnje. Na podlagi navedenega se za vse izvajalce pred pričetkom del izvede varnostno preverjanje, kot je določeno v 18. členu osnutka pogodbe, ki je priloga razpisne dokumentacije. Samo vzdrževanje bojnih ladij se ne razlikuje od klasičnega vzdrževanja drugih plovil.Datum objave: 14.08.2019   13:25
VPRAŠANJE
Pozravljeni,

glede na vaš odgovor glede na naš dopis Datum objave: 24.07.2019 14:09 pošiljamo kot sledi


MORS javno naročilo za vzdrževanje ladje SV in vanjo vgrajenih sistemov


Vezano na naše pripombe na razpisno dokumentacijo oziroma pogoje, ki nedvomno kršijo temeljna načela iz ZJNPOV, kar smo to obrazložili v pravnem mnenju, vaše skrivanje, da nismo postavili vprašanj, ni razumno, še posebno ne, ker ste javni proračunski uporabnik.
Vezano na vaše naziranje vam za predmetno javno naročilo postavljamo eksplicitna vprašanja, in sicer:

1. Zakaj izvajate prikrito diskriminacijo (tako krajevno kot stvarno in nenazadnje osebno) v vaših razpisnih pogojih?
Tretji odstavek 6. člena ZJNPOV: Če predmet naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe naročila, mora naročnik oblikovati razpisno dokumentacijo tako, da je mogoče ponudbo oddati po sklopih. Pri tem mora zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in tako večjo dostopnost naročila gospodarskim subjektom.
Četrti odstavek 6. člena ZJNPOV: Naročnik v postopku naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki, zlasti ne sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v nasprotju s tem zakonom.

2. Zakaj na prepovedan način omejujete konkurenco ponudnikov , vezano na oddaljenost od kraja izvedbe del na 30 minut, pri tem se sklicujete na neobstoječ podzakonski predpis? Vaš odgovor ne prepriča pogoju o oddaljenosti 30 minut, ker na portalu Ministrstva za obrambo tega pravilnika sploh ni. Tudi če bi bil, se pogoji določajo le na podlagi zakonov, nikakor pa ne podzakonskih predpisov. Namreč po 87. členu Ustave vse pravice in obveznosti državljanov te drugih oseb določajo samo z zakonom.
Irelevantna
3. Zakaj ste stvarno diskriminatorni s tem, da v vaših pogojih favorizirate že izbranega ponudnika, tudi s pogojem, da je v preteklih petih letih na vsaj treh vojaških plovilih zveze NATO ali plovilih drugih državnih institucij držav članic EU (dolžine vsaj 45 metrov in bruto tonaže vsaj 350 ton).
Stroka potrjuje ,da vzdrževanja plovila bodi si je to tovorna ladja ali vojaška ladja, ko govorimo o osnovnih elementih vzdrževanja, kar predmetno javno naročilo zajema ni nobene razlike še posebej ko govorimo o enakih materialih in postopkih vzdrževanja. V čemur se razlikujejo vzdrževanje komercialne tovorne ladje tankerja, ladje za prevoz plinov ipd od vzdrževanja predmetnih plovil JN? Prosimo navedite točke kjer se vzdrževanje razlikuje ?
Prosimo navedite razlike splošnega vzdrževanja kot po tem javnem naročilu torej med plovili dolžine najmanj 45 m in 20 m plovilom?
4.
Zakaj ste koruptivno naravnani z razpisnimi pogoji, ko favorizirate ponudnika, ki je te storitve že opravljal oziroma jih opravlja in pišete razpisne pogoje njim pisano na kožo?
Drugi odstavek 6. člena ZJNPOV: Naročnik mora izvesti naročanje tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev ter doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.

5.
Zakaj ste negospodarni , ker ladjevje za sanacijo oziroma popravila glede možnosti oz razpoložljive doke kateri so naročniku bili znani že prej , ste omejili samo na Vam že v naprej znano lokacijo torej Trst in z tem nedoseganja glavnih načel in zahtev ZJN kot so konkurenčnost , gospodarnosti, učinkovitosti,uspešnosti , transparentnosti JN , načelo enakopravne obravnave ponudnikov?
Negospodarni tudi za to, ker ste javni proračunski uporabnik in bi s 1 uro več vožnje z avtom odprli konkurenčnejše trge in z tem doseganjem ugodnejših cen kot npr. v Republiki Hrvaški?

6.
Če ste želeli, da nastopimo z vprašanji, smo to tudi storili. Zaključujemo pa s tem, da vsebujejo razpisni pogoji okoliščine, ki pomenijo krajevno, stvarno in osebno diskriminacijo ponudnikov in so zato prepovedani (deveti odstavek 6. člena ZJNPOV).
V ostalem pa ostajamo na našem pravnem mnenju.
V kolikor se do naših vprašanj in pravnih pomislekov ne boste ustrezno odzvali, bomo zadevo v proučitev predali:
Zagovorniku načel enakosti RS, Komisiji za preprečevanje korupcije RS, Javni agenciji RS za varstvo kunkurence, Računskemu sodišču RS, nenazadnje tudi pristojnemu državnemu tožilstvu s ciljem, ali so v javnem naročilu oziroma razpisni dokumentaciji podana obeležja koruptivnih kaznivih dejanj.

S spoštovanjem,


ODGOVORI
1. Naročnik je naročilo zajel v dveh sklopih, ki sta celovito in smiselno zaokrožena. Nadaljnje drobljenje naročila, bi zaradi kadrovskih zmogljivosti naročnika povzročilo težave pri nadzorovanju izvedbe aktivnosti vzdrževanja, predvsem pa problem ugotavljanja odgovornosti v primeru napak, kar bi lahko vplivalo na samo realizacijo izvedbe aktivnosti vzdrževanja.
Naročnik verjame, da je razpisno dokumentacijo pripravil na način, ki omogoča konkurenco in pričakuje udeležbo več ponudnikov (kot se je to zgodilo v preteklih letih). S tem namenom je tudi spremenil tehnično specifikacijo suhega doka, kar je, po besedah potencialnega ponudnika, predstavljalo omejitev konkurence.

2. Naročnik je glede kraja izvršitve del že podal razlago v prejšnjih odgovorih. Še enkrat poudarjamo, da je naročnik navedene zahteve tehtno premislil in izvedel kalkulacije, na podlagi česar se je tako odločil in ne spreminja svojih zahtev. Gre predvsem za razpolaganje s posadko na obeh ladjah, njihovo razporeditvijo in razpoložljivostjo ter logistično oskrbo.

3. Naročnik je upošteval zahtevo vlagatelja in oblikoval nova merila.

4. Naročniku niso poznana dejstva o koruptivno naravnanih razpisnih pogojih. V kolikor potencialni ponudnik pozna takšna dejstva jih ima možnost prijaviti Komisiji za preprečevanje korupcije. Razpisni pogoji so oblikovani na osnovi veljavne zakonodaje in predpisov ter preteklih izkušenj z vzdrževanjem predmeta naročila.

5. Naročnik je glede kraja izvršitve del že podal razlago v prejšnjih odgovorih. Še enkrat poudarjamo, da je naročnik navedene zahteve tehtno premislil in izvedel kalkulacije, na podlagi česar se je tako odločil in ne spreminja svojih zahtev. Gre predvsem za razpolaganje s posadko na obeh ladjah, njihovo razporeditvijo in razpoložljivostjo ter logistično oskrbo.

6. Vlagatelj ima pravico izkoristiti vsa, z zakoni opredeljena pravna sredstva.
Datum objave: 14.08.2019   13:27
VPRAŠANJE
Dober dan,
vzdržujemo plovila državnih organov / institucij že vrsto let kjer plovila merijo v dolžino cca 20 m. Glede na vašo zahtevo po referenčnem delu za plovilo dolžine najmanj 45 m in glede na to ,da imate v floti tudi drugo manjše plovilo z dolžino 25,4 m prosimo za potrditev ,da se glede reference vzdrževanja sprejme plovila državnih organov katera dolžina ni opredeljena z minimalnio dolžino saj večja dolžina plovila ne zahteva dodatnih tehničnih ali drugih zahtev razen se povečajo količine npr. peskanja , barvanja, cinkov ipd. Glede dolžine plovil bi naročnik kvečjemu lahko omejeval in zahteval minimalno dolžino doka(kar ste tudi storili) ne pa dolžino plovila katera je pri popisu del iz JN irelevantna saj se poplnoma enaka dela izvajajo tudi na manjših plovilih. Hvala lp

ODGOVOR
Naročnik je reference oblikoval v skladu z (10) odstavkom 6. člena (temeljna načela) ZJNPOV. Ker pa se glede na okoliščine, s tem bistveno vpliva na določbe v (1) in (4) odstavku istega člena, naročnik sprejema zahtevo vlagatelja.

Kot referenčna plovila se lahko upoštevajo tudi plovila drugih državnih organov, ki so ne glede na svojo dolžino opremljena s podobno zasnovanimi sistemi kot ju imata hitra patruljna ladja Ankaran 21 in večnamenska ladja Triglav 11. Kot referenčna plovila so izključena plovila dolžine manjše kot 12 m ne glede na izvedbo pogona (zunanji ali notranji).

Naročnik zaradi navedenega v razpisni dokumentaciji spreminja sledeče zahteve:

Besedilo v PREGLEDNICA ZAHTEV NAROČNIKA za 1. SKLOP OBRAZEC, šifra zahteve št. 6 se glasi:

Ponudnik izvajalec storitev (sam ali s podizvajalci) mora za vse izdelave, predelave in popravila:
- trupa;
- palube;
- nadgradnje;
- konstrukcij;
- nosilcev ter
- napeljav na ladji,

zagotoviti vso tehnično dokumentacijo (načrti, preračuni, tehnologija, itd...), katera mora predhodno biti odobrena s strani ladijskega registra, ki izvaja preglede naročnikovih ladij.Besedilo v PREGLEDNICA ZAHTEV NAROČNIKA za 1. SKLOP OBRAZEC, šifra zahteve št. 7 se glasi:

Ponudnik izvajalec storitev (sam ali podizvajalci) mora predložiti dokazila, da je v preteklih 5 letih na vsaj 2 vojaških plovilih mornaric držav članic zveze NATO ali 2 plovilih drugih državnih institucij držav članic EU (kot npr. obalna straža, policija, finančna uprava oziroma njena ekvivalentna institucija, itd..) dolžine nad 12 m in opremljenimi s podobnimi sistemi kot navedenimi v poglavju V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE, 1. SKLOP, 1. OPIS PREDMETA NAROČILA pod zaporednimi številkami od 1 do 8, izvajal vsebinsko sorodna dela.

DOKAZILO:
Referenčna lista s potrdili posameznega, v referenčni listi navedenega končnega uporabnika, o uspešno opravljenih storitvah. Potrdila uporabnikov morajo vsebovati kontaktne podatke pooblaščenih oseb uporabnika.

Naročnik zaradi spoštovanja (1) in (4) odstavka 6. člena (temeljna načela) ZJNPOV umika zahtevo navedeno v PREGLEDNICA ZAHTEV NAROČNIKA za 1. SKLOP OBRAZEC, šifra zahteve št. 8. Naročnik bo vsebino izvedel kot samostojno naročilo.

Ponudnike prosimo, da si ogledajo popravek razpisne dokumentacije, ki bo objavljen na portalu.Datum objave: 14.08.2019   13:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kako urejate način trenutnega vzdrževanja plovil Slovenske vojske glede na to ,da trenutno nimate vzdrževalca če je pogodba potekla Febraurja 2019?

hvala in lep pozdrav
ODGOVOR
Vprašanje ni povezano s predmetom naročila.Datum objave: 28.08.2019   09:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
poglavje 4 , točka 4.3 zahtevate redni cenik proizvajalca barv INTERNATIONAL . Sprašujemo se kako lahko že v naprej predpišete in zahtevate točno določenega proizvajalca barv? Ali ni to favoriziranje točno določenega proizvajalca? Na ta način ne dosegate najnižje cene barv saj je INTERNATIONAL že izbran. Naj vas opozorimo ,da so barve različnih proizvajalcev med seboj kompatibilne kot tudi barvo zbiramo po RAL lestvici. Naročnik naj zahtevo po točno določeni barvi odmakne iz zahtev razpisa in poda barvo poljubnega proizvajalca in se opredeli samo na tipu barv kot npr. akrilna,dvo-komponentna ipd

ODGOVOR
Naročnik je zahteve oblikoval na osnovi priporočil, navedenih v tehnični dokumentaciji proizvajalca ladje TRIGLAV 11 in dosedanjih 9 letnih izkušenj njene operativne uporabe ter na osnovi dosedanjih 23 letnih izkušenj z zaščitnimi premazi proizvajalca INTERNATIONAL in drugega proizvajalca na hitri patruljni ladji ANKARAN 21.

Zaščitne premaze proizvajalca INTERNATIONAL lahko dobavlja vsak ponudnik, ker proizvajalec ne zagotavlja ekskluzive nikomur, tako da zahteva po določilih (1) in (4) odstavka 6. člena (temeljna načela) ZJNPOV ne diskriminira posameznega ponudnika.
Datum objave: 28.08.2019   09:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

spodaj citiramo odgovor glede na vprašanje enega od ponudnikov;
+++
1. Naročnik je glede kraja izvršitve del že podal razlago v prejšnjih odgovorih. Še enkrat poudarjamo, da je naročnik navedene zahteve tehtno premislil in izvedel kalkulacije, na podlagi česar se je tako odločil in ne spreminja svojih zahtev. Gre predvsem za razpolaganje s posadko na obeh ladjah, njihovo razporeditvijo in razpoložljivostjo ter logistično oskrbo.
Naročnik je pri pripravi razpisne dokumentacije upošteval pretekle izkušnje iz področja vzdrževanja ladij, raziskavo trga naročnika ter lastne kadrovske zmogljivosti (posadka ladij). Naročnik je pri raziskavi trga in na podlagi preteklih izkušenj ugotovil, da sta v pristanišču v Trstu vsaj dva ponudnika suhih dokov z specifikacijami navedenimi v razpisni dokumentaciji, katera so že v preteklosti ponudniki navedli kot podizvajalce, kar je za naročnika sprejemljivo.
+++

-prosili bi kalkulacije na bazi kateri ste se tako odločili in vaše tehtne razloge ? GOOVORIMO O JAVNEM DENARJU ZATO TA PODATEK MORA BITI JAVEN
-kako sami razpolagate, razporedite posadko je vaša interna zadeva za kar bi morali predhodno zadeve urediti tako ,da delujete v skladu ZJN in ne po internih pravilih zato ponudnik zahteva odstranitev zahteve 30 min vožnje od matičnega sedeža.- Strošek posadke , logistike in kar navajate je minjaturen glede na stroške katere bo naročnik preplačal za ostale storitve.
- prosim objavite raziskavo trga katero ste opravili ? GOOVORIMO O JAVNEM DENARJU ZATO TA PODATEK MORA BITI JAVEN
- vaša navedba da sta v pristanišču v Trstu vsaj dva ponudnika dokov ne drži. Prava navedba bi bila ,da sta v Trstu samo dva(2) ponudnika dokov kateri so med seboj poslovno in lastniško povezani . Torej sprašujemo naročnika kako lahko trdi ,da je analizo trga cen opravil transparentno? Dokazno gradivo katero imamo v rokah dokazuje to ,da so se lastniki dokov katerih je samo dvoje med seboj dogovorili o skupnem nastopu oz sodelovanju kar pomeni ,da bo ponudnikov 1 oz 2 (da lepše izpade) kateri bodo cene med seboj uskladli z tem pa naročnik ne bo iztržil najugodnejših cen ter nezakonito rabil javni denar.

ODGOVOR
Naročnik je po ponovni preučitvi trga spremenil razpisno dokumentacijo. Popravek razpisne dokumentacije bo naročnik objavil na portalu JN.Datum objave: 28.08.2019   09:27
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kako urejate način trenutnega vzdrževanja plovil Slovenske vojske glede na to ,da trenutno nimate vzdrževalca če je pogodba potekla Febraurja 2019?

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Vprašanje ni povezano s predmetom naročila.


Novo Vprašanje se glasi :
Ker je podatek javen in ker komuniciramo preko javnega portala prosimo za odgovor ko urejate način trenutnega vzdrževanja plovil Slovenske vojske glede na to ,da trenutno nimate vzdrževalca če je pogodba potekla Febraurja 2019?ODGOVOR
Skladno s 65. Členom ZJNPOV, naročnik na portalu JN odgovarja le na vprašanja, ki so povezana z razpisno dokumentacijo.

Vprašanje zainteresiranega ponudnika ni povezano z razpisno dokumentacijo konkretnega javnega naročila.
Datum objave: 28.08.2019   09:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

prosimo ,da poleg podaljšanja roka za oddajo ponudb podaljšate tudi rok za oddajo pojasnil oz vprašanj sorazmerno
kot po prvotnih rokih.

hvala
lp


ODGOVOR
Naročnik je v popravku razpisne dokumentacije objavil tudi nov rok za vprašanja zainteresiranih ponudnikov in sicer do 15.9.2019 do 12:00.Datum objave: 28.08.2019   09:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

radi bi Vam razložili situacijo razpoložljivosti dokov glede vaši zahtevi max. 30 minutne vožnje od matičnega sedeža vojaške baze v Ankaranu.

V Trstu obstajajo samo dva(2) lastnika dokov in pripadajočih površin ter ostalih tehničnh zahtev iz razpisne dokumentacije in sicer FINCANTIERI in OCEAN.
Oboji imajo mesto in sedež dokov na enaki lokaciji. Oboji med seboj poslovno sodelujejo. Tretji ponudnik kateri opravlja samo storitve vzdrževanja in ni lastnik dokov je CARTUBI katero podjetje prav tako poslovno sodeluje z OCEAN in FINCANTIERI . Podjetje CARTUBI najema doke in površine od OCEAN in FINCANTIERI.
Glede na vaše zahteve kot naročnik ste prvotno zahtevali dolžino doka min 150 m kar je pomenilo ,da do takrat pride v upoštev samo dok podjetja FINCANTIERI kateri pa je imel že dogovor v navezi CARTUBI in NAUTIC SERVICE iz Kopra. Na naše prve pripombe ste odogovorili ,da vam naš dopis ni zastavljen z vprašanji češ ,da nimate kaj odgovarjati in ste potrdili ,da tehničnih sprememb ne boste spreminjali. Ko smo vam v nadlajevanju opisali situacijo glede dokov ,da poleg FINCANTIERI obstaja samo še en dok podjetja OCEAN kateri pa ne ustreza vaši zahtevi glede dolžine (kjer ste do sedaj preko NAUTIC SERVICE Koper opravljali storitve dokiranja) in ,da ne bi bilo sumljivo in čudno ste ustregli našim zahtevam in zahtevano dolžino zmanjšali tako ,da sedaj tudi dok podjetja OCEAN ustreza . Ko smo od vas kot naročnika dosegli spremembo dolžine doka smo kontaktriali podjejte OCEAN in kot pričakovano je bil odgovor ,da žal ne morej pomagati ,da imajo že sklenjen dogovor. Sum nastaja že tukaj zakaj ni OCEAN iz TRSTA že sam in takoj v kolikor bi imel interes sodleovati postavil zahtevo naročniku glede zmanjšanja dolžine doka? Odgovor je samoumeven ker je bilo že predhodno vse dogovorjeno. Torej povzetek je ,da na razpolago imamo dva lastnika dokov OCEAN in FINCANTIERI. Grupacija akterjev OCEAN,FINCANTIERI,CARTUBI in NAUTIC SERVICE brez dvoma med seboj sodelujejo in usklajuje potek razpisa in ne dajejo možnost drugim subjektom ,da oddajo ponudbo posledično pa se naročnik spreneveda (ali pa usklajeno deluje) . Ponudnik ponovno zahteva odmik zahteve iz razpisne dokumentacije 30 min vožnje od matičnega sedeža kar bo posledično odprlo širšemu izboru dokov in ponudnikov in z tem konkurenčnejše cene ter prihranek javnega denarja. V kolikor naročnik tega ne stori obstajajo vsi sumi usklajenega delovanja med navedenimi akterji .ODGOVOR
Naročnik je po ponovni preučitvi trga spremenil razpisno dokumentacijo. Popravek razpisne dokumentacije bo naročnik objavil na portalu JN.Datum objave: 28.08.2019   09:29
VPRAŠANJE
Dober dan,

V razpisu smo zasledili da je potrebno imeti skladišče za skladišenje nevarnih snovi na območju republike Slovenije.

Zanima nas če imamo barve skladiščene na območju druge države članice EU, in vam garantiramo dobavo/dostavo v 24 urah , bi to bilo sprejemljivo ?


Lp

ODGOVOR
Za naročnika je to sprejemljivo.Datum objave: 28.08.2019   09:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

iz članka časopisa DELO spodaj citiramo izjave povlejnika ladje;
+++
Dolgoletni poveljnik ladje in zdaj namestnik poveljnika 430. mornariškega diviziona SV Ankaran major Andrej Pečar je pojasnil, da remonta vojaških ladij ni mogoče primerjati z remonti trgovskih ladij in da tudi v tujini trajajo po več let, predvsem zaradi premajhnih prostorov in zahtevnejših materialov in sistemov. Dejal je, da si kandidati za vzdrževalna dela že ogledujejo obe ladji in da še ni mogoče reči, koliko bo ponudb. Ladji Triglav in Ankaran bosta v doku sočasno, vendar bo Ankaran neploven le krajši čas.
+++
Major Pečar izjavlja ,da ni mogoče pimerjat remonte vojaških ladij z remonti trgovskih ladij . Take izjava seveda presenečajo in dokazujejo nivo poveljnika Pečarja. Če si pogledate v razpisno dokumentacijo lahko opazite ,da so vsa dela predvidena v obdobju remonta enaka kot jih opravljajo trgovske ladje in druga plovila nič več nič manj razen tistega dela ko govori o navigacijskih sistemih kateri se smatrajo kot ''vojaški''(tudi tako poimenovani s strani proizvajalcev naprav)vendar v vsakem primeru servise navigacijskih naprav izvajajo pooblaščeni serviserji kateri opravljajo servise in storitve tudi na komercialnih navigacijskih sistemih tako ,da tudi tukaj ni popolnoma nobene razlike ali pa posebne tajnosti. DA BO JAVNOST SEZNANJENA PA TUDI TO ,DA REMONT NE ZAJEMA VZDRŽEVANJA BOJNIH SISTEMOV, OROŽJA IPD. Zaključek pa je lahko samo tak ,da se vzdrževanje med vojaškimi ladjami po tem javnem naročilu in trgovskimi ladjami ne razlikuje popolnoma nič tako ,da MAJOR PEČAR zavaja .
Prosimo za pojasnilo s strani Majorja in MORS kateri so zahtevnejši materiali ? Prosimo za specifikacijo.
In odgovor kaj je mišljeno z izjavo Majora ,da se plovila razlikujejo tudi po ''premajhnih prostorov'' Ali ta tehnična zadeva katera po navedbah Majora vpliva in se razlikuje glede na trgovske ladje bistvenega pomena? kot ,da na trgovskih ladjah ni majhnih prostorov? Težko razumemo take izjave Pov. Pečarja.....
NAVEDBE IN IZJAVE POMORSKE STROKE V ČLANKU ČASOPISA DELO POVE VSE IN ŠE VEČ KOMU ZAUPAMO UPRAVLJANJE LADIJ MORS IN POSLEDIČNO JAVNI DENAR........300 M LADJO Z 300.000 TON NOSILNOSTI OPRAVIJO REMONT V DVEH MESECIH ALI PA ŠE MANJ ZA 45 M LADJO PA VEČ LET?
Hvala
lp
ODGOVOR
Vse specifikacije in zahteve naročnika so razvidne iz razpisne dokumentacije. Za vsa dodatna pojasnila pa je na voljo posadka ladij na informativnih dnevih.

Skladno s 65. Členom ZJNPOV, naročnik na portalu JN odgovarja le na vprašanja, ki so povezana z razpisno dokumentacijo.

Vprašanje zainteresiranega ponudnika ni povezano z razpisno dokumentacijo konkretnega javnega naročila.
Datum objave: 28.08.2019   09:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ker še vedno nam ni bil omogočen ogled plovil prosimo naročnika za podaljšanje roka oddaje vprašanj in pojasnil katre bomo podali po ogledu glede morebitnih nejasnosti kot tudi podalšanje roka oddaje ponudbe za pripravo ponudbe. hvala lep pozdrav

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb je bil podaljšanj do 25.9.2019 do 12:00.
Datum objave: 11.09.2019   10:42
VPRAŠANJE
Dober dan,


Pri pripravi ponudbe smo ugotovili da temeljni premaz
5.2. Viny-Lux Primewash 353/354 - ni več dobavljiv.
5.24. International GTA822 ni več dobavljiv

Predlagamo vam da se zahteva ki se nanaša na dobavo barv točno določenega proizvajalca spremeni, saj imamo v bližini Izvajanja vzdrževanja ladj kar dva svetovno priznana proizvajalca ki sta ekvivalentna zahtevam iz razpisa.
Transport, logistika in skladiščenje zadevo bistveno olajša kar se na koncu pozna na ceni.


lp

ODGOVOR
Naročnik se zahvaljuje za opozorilo in spreminja zahteve glede naslednjih barv:

točka 5.2. Viny-Lux Primewash 353/354 - nadomestilo je Interprotect;
točka 5.24. International GTA822 nadomestilo je Thinner GTA220.

PONUDNIKE PROSIMO, DA PRI PRIPRAVI PONUDBE UPOŠTEVAJO NAVEDENE SPREMEMBE.

Naročnik je razloge za izbiro proizvajalca barv že navedel in vztraja pri navedenem proizvajalcu barv (International).
Datum objave: 11.09.2019   10:42
VPRAŠANJE
Dober dan,


Po nam dostopnih informacijah zahtevana barva proizvajalca INTERNATIONAL ima odobritev s strani LR (Lloyd's register)

Zanima nas če barva z odobritvijo DNV-GL registra, kateri je tudi register ladij pride v poštev?lp

ODGOVOR
Naročnik je razloge za izbiro proizvajalca barv že navedel in vztraja pri navedenem proizvajalcu barv (International).Datum objave: 20.09.2019   10:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V zvezi s spremembo razpisne dokumentacije vezane na pogoj:

..mora ponudnik - izvajalec zagotoviti zmogljivosti za izvajanje vzdrževanja ladij na takšni lokaciji, da vožnja pripadnikov posadk ladij in drugih v procesu vzdrževanja udeleženih pripadnikov naročnika, od matične lokacije na naslovu Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran, Slovenija do lokacije izvajanja vzdrževanja ladij z upoštevanjem cestno prometnih predpisov ne bo trajala več kot 120 min (2 ure) v eno smer ob normalnih prometnih pogojih na cesti (preračunano po spletnem iskalniku najdi.si).


naročniku predlagamo, da razširi možnost prijave več ponudnikom in čas določi na 6 ur, v okviru katerih se lahko še vedno izpolnijo cilji, ki jih zasleduje javno naročilo. Na ta način se javno naročilo odpre za npr. ponudnike iz Hrvaške, ki izpolnjujejo druge razpisne pogoje in so sposobni ponuditi za naročnika boljše oziroma ugodnejše pogoje. Na ta način bo naročnik zagotovil, da bo dobil res konkurenčne ponudbe, poleg tega pa naročnik ne bo preferiral italijanskih ponudnikov in ponudnikov iz severnega dela Jadrana.

Hvala !


ODGOVOR
Naročnik vztraja pri navedeni zahtevi.

V popravku razpisne dokumentacije je naročnik spremenil le spletni iskalnik za preračun poti in sicer se zahteva preračun po spletnem iskalniku ViaMichelin.com (namesto najdi.si). Ponudnike pozivamo, da pri pripravi ponudbe upoštevajo spremembo.

Datum objave: 27.09.2019   14:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

I. v 9. točki Povabila Kraj izvršitve del - ste kot pogoj za sodelovanje v javnem naročilu navedli zahtevo, da mora izvajalec zagotoviti zmogljivosti za izvajanje vzdrževanja ladij na takšni lokaciji, da vožnja pripadnikov posadk ladij in drugih v procesu vzdrževanja udeleženih pripadnikov naročnika, od matične lokacije na naslovu Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran, Slovenija do lokacije izvajanja vzdrževanja ladij z upoštevanjem cestnoprometnih predpisov ne bo trajala več kot dve uri v eno smer (v nadaljevanju: oddaljenost izvajalca/ponudnika).

Navedeni pogoj ste v okviru točkovanja uporabili tudi kot kriterij in sicer ste predvideli za vse ponudnike, ki so oddaljeni do ene ure vožnje od matične lokacije v eno smer 20 točk, za vse druge pa 0 točk. Ta kriterij predstavlja kar 20% vrednosti vseh točk, ki jih lahko pri predmetnem javnem naročilu v okviru sklopa 1 zbere ponudnik.

S pogojem, kot ste ga postavili v 9. točki Povabila ste avtomatično opredelili kot nesposobne za izvedbo javnega naročila vse ponudnike, ki so oddaljeni več kot dve uri vožnje od matične lokacije v eno smer. Pri tem se pavšalno sklicujete na Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času Ministrstva za obrambo z organi v sestavi ter z njimi povezanimi ostalimi notranjimi akti. Sporni pogoj je izključitvene narave in ne temelji na objektivnih okoliščinah.

S tem ko ste razpisno dokumentacijo spremenili in kot naročnik nato dodatno kar 20% vrednosti vseh možnih točk iz sklopa 1, ki jih lahko ponudnik doseže po postavljenih kriterijih namenili navedenemu pogoju, pri čemer ste vseh 20 točk namenili le tistim izvajalcem, ki so oddaljeni od matične lokacije do ene ure vožnje v eno smer, ste neutemeljeno omejili konkurenco med ponudniki. S postavitvijo navedenega pogoja in kriterija v vrednosti 20% vseh točk sklopa 1 ste neutemeljeno izvedbo javnega naročila omejil zgolj na enega ali dva ponudnika, kar je nedopustno. Ponudnik poudarja, da je izvedel več simulacij točkovanja po postavljenih kriterijih, pri čemer je ugotovil, da tudi v kolikor je posamezni ponudnik za 20% cenejši od preostalih ponudnikov na vseh drugih postavljenih kriterijih, pa oddaljen več kot uro vožnje od matične lokacije v eno smer, nima nobene možnosti, da bi uspel kot najugodnejši ponudnik. Navedeno ni špekulacija, temveč dejstvo. Pri tem se poudarja, da podajanje take teže kriteriju oddaljenosti ponudnika od matične lokacije v ničemer ne temelji na objektivno opravičljivih razlogih, saj s postavljenim kriterijem (kriterij N,O v tabeli »1. Kriteriji ocenjevanja za 1. sklop:«) ne le, da neutemeljeno omejujete število ponudnikov, ki se lahko uspešno prijavijo na javno naročilo, temveč tudi omogočate, da boste pridobili od teh ponudnikov dražjo ponudbo, s tem pa zagotavljate neučinkovito in negospodarno porabo javnih sredstev. Namreč predmet javnega naročila je tekoče vzdrževanje in servisiranje večnamenske ladje TRIGAV 11 in hitre patruljne ladje ANKARAN 21. Kot kraj izvrševanja del pa so navedene v točki 9. Povabila štiri lokacije, pri čemer je le ena od teh »lokacija izvajanja dejavnosti pogodbenega izvajalca«. Torej samo pri izvedbi del na eni od štirih lokacij, bo prišla v poštev vožnja posadke in drugih zaposlenih naročnika. Navedeno pa nikakor ne predstavlja objektivno opravičljiv razlog, da se kriteriju oddaljenosti ponudnika od matične lokacije v okviru kriterijev, da taka teža (20%), saj se bo večina del na podlagi javnega naročila opravljala na treh drugih lokacijah (koprskem pristanišču, HPL Ankaran). Pri tem tudi ne gre spregledati, da nobenemu drugemu kriteriju niste namenili tako velike teže, kar je pomembno, saj kot je bilo že poudarjeno, je predmet javnega naročila »vzdrževanje in servisiranje«, vrednost sklenjene pogodbe na podlagi predmetnega naročila pa bo v 90% odvisna od cen storitev in materiala ponudnika po kriterijih od točke A do M v tabeli »1. Kriteriji ocenjevanja za 1. sklop:«. S postavljenimi kriteriji in njihovim točkovanjem neutemeljeno omejujete konkurenco v nasprotju z načeli ZJN-3 in konkurenčnim pravom, ne zagotavljate pridobitve najugodnejše ponudbe, kakor tudi kršite načelo učinkovitosti in gospodarnosti pri porabi javnih sredstev.

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da s postavljenim pogojem in kriterijem kršite 4., 5. in 7. člen ZJN-3.
Pozivamo vas, da ustrezno spremenite pogoj v 9. točki Povabila ter kriterij N in O v tabeli »1. Kriteriji ocenjevanja za 1. sklop:« ali odpravite ali pa mu dodelite v smislu točkovanja tako težo, ki bo temeljila na objektivno opravičljivih razlogih in bo zagotavljala konkurenco med ponudniki.

II. V razpisni dokumentaciji zahtevate cenik barv in razredčil proizvajalca International.

Glede na obsežno prakso Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil vaša zahteva, da lahko ponudniki ponudijo le proizvod točno določenega proizvajalca krši 68. člen ZJN-3. S svojo zahtevo postavljate v slabši položaj ponudnike, za katere je zahtevan proizvod težje dobavljiv, na drugi strani pa onemogočate ponudbe enakovrednih barv z enakimi lastnostmi drugih proizvajalcev, s tem pa privilegirate točno določenega proizvajalca. Navedeno predstavlja vsaj kršitev načela učinkovitosti in gospodarnosti pri porabi javnih sredstev. V Trstu (torej v bližini izvajanja storitev, ki so predmet javnega naročila), sta kar dva svetovno priznana proizvajalca barv in razredčil z enakovrednimi proizvodi, kot jih ima International. S tem ko onemogočate ponudbo enakovrednih barv in razredčil drugih proizvajalcev si boste zagotovili dražje ponudbe, saj bi pri obeh zgoraj navedenih proizvajalcih odpadel vsaj strošek transporta in skladiščenja, kar se pozna na ceni v končni ponudbi.

Nenazadnje pa glede na to, da v razpisni dokumentaciji zahtevate tudi asistenco tehnologa, ni nobene objektivne bojazni ali razloga, da se ne bi upoštevale enakovredne barve in razredčila drugih proizvajalcev. V pojasnitev vsak proizvajalec ima strokovnjake - tehnologe za premaze, ki svetujejo kako pripraviti podlago ter kakšne premaze uporabiti, da ne pride do odstopanj in neskladij. V kolikor se upoštevajo navodila tehnologa v primeru reklamacij (npr. odstopanj barve) krije nastalo škodo tehnolog oziroma proizvajalec barve. Glede na navedeno in v izogib kršitvam načel ZJN-3 ter 68. člena ZJN-3, bi bilo najbolje, da naročite pri neodvisnem tehnologu popis barv po ,, Generic typ glede na področje uporabe. Po izvedenem popisu pa bi vsak tehnolog proizvajalca barv ponudit produkt, ki bo zagotovil zahtevano kakovost. Dejstvo namreč je, da bi s tako pripravo dokumentacije zagotovili zahtevano kakovost, kakor tudi nižje cene, saj bi se lahko oddala ponudba za barve in razredčila različnih proizvajalcev.

Ne gre tudi spregledati, da ste na opozorilo ponudnika, da temeljni premazi niso več dobavljivi, spremenili zahtevane temeljne premaze. S tem ste tudi sami priznali, da obstajajo enakovredni barve in premazi, vendar ne le pri zahtevanem proizvajalcu, temveč tudi pri konkurenčnih drugih proizvajalcih.

S postavljeno zahtevo ne zagotavljate pridobitve najugodnejše ponudbe, kakor tudi kršite načelo učinkovitosti in gospodarnosti pri porabi javnih sredstev.

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da s postavljeno zahtevo kršite 5., 7. in 68. člen ZJN-3.
Pozivamo vas, da ustrezno spremenite zahtevo, kot smo predlagali ter jo oblikujete skladno s 68. členom ZJN-3 oziroma pri zahtevanih barvah in razredčilih vsaj dodate besedi »ali enakovrednih« .ODGOVOR
I. Naročnik vztraja pri navedeni zahtevi.

Navedena zahteva je bila, po prejetju revizijskega zahtevka eventualnega ponudnika, predana v presojo Državni revizijski komisiji. Naročnik bo spremembo zahteve naročnika in ocenjevalnega kriterija oblikoval po potrebi, glede na odločitev Državne revizijske komisije, ko bo le to prejel. Iz tega razloga je bil tudi podaljšan rok za oddajo ponudbe.

II. Naročnik vztraja pri zahtevi. Naročnik je v prejšnjih odgovorih pojasnil razloge za to.
Datum objave: 17.10.2019   14:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zanima nas ali so že pridobljeni dokumenti potrdila za tuje podizvajalce še vedno veljavni, glede na to, da je bil razpis že tolikokrat podaljšan.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik bo upošteval, v času objave razpisa, pridobljena dokazila in potrdila.Datum objave: 22.10.2019   12:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede ,da je predmetni razpis v rokah Državne revizijske komisije kateri je sploh novi rok za oddajo ponudb če sploh ta rok obstaja glede na dokončno odločanje DRK. HVALA LP

ODGOVOR

Iz objave na Portalu javnih naročil izhaja, da je rok oddaje naročila podaljšan, in sicer na 4.11.2019 do 12.00 ure. V kolikor bo odločitev Državne revizijske komisije naročniku narekovala kakršnokoli spremembo, jo bo naročnik v zakonsko določenih rokih tudi realiziral.