Dosje javnega naročila 004879/2019
Naročnik: Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, Koroška cesta 7, 3325 Šoštanj
Storitve: Storitve čiščenja prostorov Osnovne Šole Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
ZJN-3: Odprti postopek

JN004879/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.07.2019
JN004879/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2019
JN004879/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004879/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 132-324230
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Koroška cesta 7
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
DARJA SEŠEL
darja.sesel@guest.arnes.si
+386 38986616
+386 38986640

Internetni naslovi
https://www.os-sostanj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/315423/ZA_OBJAVO.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevald=11133
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve čiščenja prostorov Osnovne Šole Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila »Storitve čiščenja prostorov Osnovne Šole Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj« je redno čiščenje prostorov občine Osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha v obdobju 48 mesecev od sklenitve pogodbe.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90911200
90919000
90919300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šoštanj
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila »Storitve čiščenja prostorov Osnovne Šole Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj« je redno čiščenje prostorov občine Osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha v obdobju 48 mesecev od sklenitve pogodbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.08.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.08.2019   10:05
Kraj: Avtomatsko v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.07.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Koroška cesta 7
3325
Šoštanj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.07.2019   10:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko bolj razložite kateri prostori pridejo v poštev za referenčno potrdilo: napisali ste "Stavbah splošnega družbenega pomena (po klasifikaciji objektov 126)".

Hvala že vnaprej.


ODGOVOR
Med stavbe splošnega družbenega pomena (klas. št. 126) po splošni klasifikaciji objektov spadajo med drugim stavbe za kulturo in razvedrilo (kinodvorane, gledališča, muzeji, galerije, knjižnice), stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (šole, vrtci, gimnazije, stavbe za univerzitetno izobraževanje), stavbe za zdravstveno oskrbo, stavbe za šport itd. Za podrobnejše informacije o tem, kaj spada pod stavbe s klas. št. 126, naj si ponudniki ogledajo javno objavljeno Enotno klasifikacijo vrst objektov (Ur. l. št. 109/11), dostopno na: https://www.stat.si/doc/klasif/CC-SI_%20pojasnila.pdfDatum objave: 18.07.2019   10:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
navajate:
MERILO 1: Ponudbena cena (maksimalno število točk je 90 točk)
Upošteva se skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV iz obrazca ponudbe.
Formula:
Skupna ponudbena vrednost v točkah = (najnižja skupna ponudbena vrednost ) x 80
(ponujena skupna ponudbena vrednost)

ALI JE MOŽNO DA STE SE ZMOTILI SAJ BI MORALA FORMULA BITI POMNOŽENA Z 90 IN NE Z 80 ZA DOSEGO 90 TOČK ZA MERILO 1? PROSIM ČE POJASNITE. HVALA. LP

ODGOVOR
Ponudnik je pravilno ugotovil, da je pri zapisu formule prišlo do tiskarske napake, in da se v formuli zapis namesto »x 80« pravilno glasi »x 90«, tako da se št. točk pri merilu 1 izračuna v skladu z naslednjo formulo:

Skupna ponudbena vrednost v točkah = (najnižja skupna ponudbena vrednost ) x 90/(ponujena skupna ponudbena vrednost)

Ponudniki naj upoštevajo, da bo naročnik v skladu s to formulo izračunal število točk pri merilu 1.
Datum objave: 18.07.2019   10:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi s predložitvijo referenčnih izjav nas zanima, ali lahko predložimo kopije referenčnih izjav, ki smo jih pridobili za potrebe drugih javnih naročil in izkazujejo podatke, kot jih predvideva vaš vzorec referenčne izjave. Je namreč čas dopustov in je večina podpisnikov odsotnih.
Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!


ODGOVOR
Naročnik bo kot ustrezna sprejel vsa potrdila referenčnih naročnikov, tudi tista, ki niso izdana na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila, če bodo predložena referenčna potrdila vsebovala vse podatke, ki so predvideni v obrazcu »Potrdilo o dobro opravljenem delu« na Prilogi št. 8 dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.Datum objave: 18.07.2019   10:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede da gre za prevzem delavcev nas zanimajo podatki o plačah delavk: bruto 1 in bruto 2, regres, malica, prevoz, delovna doba, število dni dopusta, bolniška odsotnost 2018. Hvala

ODGOVOR
Naročnik zaradi varstva osebnih podatkov zaposlenih teh podatkov ne more javno objaviti. Naročnik ponudnike, ki za pripravo ponudbe potrebujejo kakršnekoli podatke o delavkah, vljudno naproša, da se za pridobitev teh podatkov po elektronski pošti obrnejo na go. Majdo Zaveršnik Puc (majda.zaversnik@guest.arnes.si).


Datum objave: 19.07.2019   09:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik na 26. strani razpisne dokumentacije navaja pri referenčnem pogoju, da naročnik dovoljuje, da ponudnik v okviru referenčnega pogoja priglasi referenčne posle, ki jih izvaja ponudnik neprekinjeno že najmanj eno leto, čeprav pogodba še traja in se storitve čiščenja po isti pogodbi še izvajajo.
Na referenčnem potrdilu Priloga št. 8 pa je pri opombah navedeno, da bo naročnik upošteval izključno že zaključena dela.
Ali je v Prilogi 6 prišlo do napake v navedbi, saj naročnik dovoljuje priglasitev referenčnih poslov, ki še trajajo?

Lep pozdrav,


ODGOVOR
V prilogi št. 8 je prišlo do pomote, zato naj ponudniki določbe referenčnega potrdila, da bo "naročnik upošteval izključno že zaključena dela", ne upoštevajo. Pravilna je določba na strani 26 razpisne dokumentacije, da ponudnik v okviru referenčnega pogoja lahko priglasi tudi referenčne posle, ki jih izvaja neprekinjeno že najmanj eno leto, čeprav pogodba še traja in se storitve čiščenja po isti pogodbi še izvajajo.Datum objave: 01.08.2019   07:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na strani 42 navajate pod M1 v tabeli ponudbeno vrednost brez ddv z opombo 4, pod katero piše, da naj ponudnik vnese skupno pogodbeno vrednost v EUR brez ddv za 36 mesecev.....
Zanima nas ali za 36 ali za 48 mesecev? Smo zasledili, da gre za 4 letno pogodbo, samo tukaj pri predračunu nas pa to malo zmede, zato ne vemo kje ste se zmotili. Hvala že vnaprej za odgovor.


ODGOVOR


Naročnik je pri pregledu razpisne dokumentacije ugotovil, da je v obrazcu ponudbe, pod opombo št. 4, prišlo do napake. Naročnik popravlja opombo št. 4 razpisne dokumentacije tako, da se glasi: Ponudnik vnese Skupno pogodbeno vrednost v EUR brez DDV za 48 mesecev iz obrazca ponudbenega predračuna.

Datum objave: 01.08.2019   08:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

predlagamo da naročnik spremeni zahtevo po dnevnem nadzoru kvalitete čiščenja v nadzor kvalitete čiščenja po potrebi, saj bo navedena zahteva po dnevnem nadzoru močno vplivala na stroške oz. ceno potencialnih ponudnikov (v ceno bodo tako všteti visoki sorazmerni stroški plače nadzorne osebe).

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo in zahteva namesto dnevnega nadzora tedenski nadzor kvalitete čiščenja.


Datum objave: 01.08.2019   08:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

po 75. členu Zakona o delovnih razmerjih morajo za prevzete delavce še eno leto po prevzemu veljati isti pogoji, kot so jih imeli do prevzema. Prosimo, če nam za pet prevzetih delavk navedete podatke o:
- osnovni plači
- bruto plači 1
- bruto plači 2
- delovni dobi (leto, mesec, dan)
- jubilejni nagradi (višina)
- odpravnini ob upokojitvi in ali je predvidena upokojitev katere od delavk v času trajanja tega naročila
- povprečni letni odsotnosti v % (bolniška...)
- letnem dopustu (število dni)
- stopnji invalidnosti in katere kategorije
- kolektivni pogodbi (naziv)
- višini regresa
- strošku prevoza na dan
- strošku prehrane na dan.

Poleg tega nas zanima kaj se zgodi s prevzetimi delavkami po obdobju štirih let, kolikor traja javno naročilo? Podatke potrebujemo za pravilen izračun stroškov dela, saj le tako lahko pripravimo konkurenčno ponudbo.

Najlepše se vam zahvaljujemo za vsa vaša pojasnila in vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR

Naročnik je v že objavljenem odgovoru na enako vprašanje odgovoril, da zaradi varstva osebnih podatkov zaposlenih teh podatkov ne more javno objaviti. Naročnik ponudnike, ki za pripravo ponudbe potrebujejo kakršnekoli podatke o delavkah, vljudno naproša, da se za pridobitev teh podatkov po elektronski pošti obrnejo na go. Majdo Zaveršnik Puc (majda.zaversnik@guest.arnes.si).
Datum objave: 01.08.2019   15:48
VPRAŠANJE
1. Ali prav razumemo tretji odstavek 25. člena pogodbe, in sicer,:
- pri navedbi "v kolikor se spremeni Zakon o minimalni plači po preteku enega leta" - ali je tu mišljeno od sklenitve pogodbe?
- predlagamo, da navedbo "da bosta uskladili tisti delež cene, ki predstavlja .." dopolnite zaradi jasnosti na naslednji način "da bosta skladno z zakonskim povišanjem uskladili.."?
- ali se lahko šteje, da se cena poviša avtomatsko, z začetkom veljavnosti zakona in za to ni potrebno sklepati aneksov?


2. Navedba v 27. členu pogodbe: "V primeru reklamacije se plačilo delno ali v celoti zadrži do odprave vzrokov reklamacije."
Predlagamo, da se plačilo samo delno zadržni do odprave vzrokov reklamacije - tako kot je to določeno v 2. odstavku 28. člena?

3. Prosimo za obrazložitev 36. člena pogodbe in sicer:
- ne razumemo kakšne terjatve ima naročnik do izvajalca?
- 4. alineja 1. odstavka (povzroči z razlogom na svoji strani, da naročnik prekine oziroma odstopi od pogodbe - Kakšna je razlika z določilom iz druge alineje naslednjega odstavka?
- ne razumemo, zakaj bi naročnik unovčil garancijo v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postoka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja...? Pozivamo vas, da umaknete tako drastičen pogoj.
- zakaj je tako v 1. odstavku kot v 2. odstavku 36. člena, dvakrat naveden primer unovčitve "če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja"?
- 3. alineja 2. odstavka "če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca; " - Zamude pri čem? Ali gre tukaj za zamudo, če čistilka zamudi na lokacijo ali če je sploh ni? Za zamudo naj se določijo samo penali ali pogodbena kazen, ne pa unovčitev garancije - poleg tega je v naslednjem členu že določena pogodbena kazen?
- 2. alineja 2. odstavka "če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca" - Razen za primere ko je določena pogodbena kazen?
- zadnja alineja 2. odstavka "če izvajalec ne spoštuje odzivnega časa, h kateremu se je zavezal s ponudbo in sklenjeno pogodbo" - Gre za prestrogo določilo. Naročnik lahko za zamudo določi penale ali pa pogodbeno kazen ne pa unovčitev garancije, prosimo za popravek.ODGOVOR

1. Naročnik spreminja 3. odstavek 25. člena Vzorca pogodbe na prilogi št. 13 tako, da se glasi: V kolikor se po preteku enega leta od sklenitve pogodbe spremeni Zakon o minimalni plači, se pogodbeni stranki dogovorita, da bosta skladno z zakonskim povišanjem plač uskladili tisti delež cene, ki predstavlja strošek dela, ki predstavlja predvidoma 90% cene. Stranki povišanje cene določita z aneksom k tej pogodbi.

2. Naročnik spreminja 3. odstavek 25. člena Vzorca pogodbe na prilogi št. 13 tako, da se glasi: V kolikor se po preteku enega leta od sklenitve pogodbe spremeni Zakon o minimalni plači, se pogodbeni stranki dogovorita, da bosta skladno z zakonskim povišanjem plač uskladili tisti delež cene, ki predstavlja strošek dela, ki predstavlja predvidoma 90% cene. Stranki povišanje cene določita z aneksom k tej pogodbi.

3. Naročnik razpisne dokumentacije ne spreminja, pojasnjuje pa naslednje (po vrstnem redu zastavljenega vprašanja):
- Naročnik pojasnjuje, da gre tukaj za kakršnokoli terjatev, ki bi jo naročnik imel do izvajalca.
- Razlika je v namenu unovčitve zavarovanja.
- Naročnik pojasnjuje, da ne bo prišlo do unovčitve zavarovanja že s samim začetkom stečaja, ampak bo do unovčitve prišlo, če bo naročnik do izvajalca ob začetku stečaja ali postopka prenehanja izvajalca imel kakršnokoli terjatev.
- Kot je naročnik že pojasnil, je razlika med prvim in drugim odstavkom v namenu unovčitve zavarovanja.
- Naročnik pojasnjuje, da v 3. alineji 2. odstavka 36. člena ni mišljena vsakokratna zamuda izvajalca, ampak zamuda, zaradi katere ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe.
- Naročnik ponovno pojasnjuje, da je namen unovčitve finančnega zavarovanja v situacijah iz 2. odstavka 36. člena v primeru, ko ima naročnik do izvajalca terjatev na plačilo pogodbene kazni.Datum objave: 01.08.2019   15:48
VPRAŠANJE
Ali prav razumemo, da ni potrebno prilagati dokazil za čistila temveč zadostuje podpis ESPD in izjave ponudnika o spoštovanju zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju?

ODGOVOR


Tako razumevanje je pravilno.

Datum objave: 01.08.2019   15:49
VPRAŠANJE
Ali lahko, namesto obrazca BON 2,predložimo obrazec S.BON-1/P, ki je bil izdan dne 24.07.2019 in prav tako izkazuje izpolnjevanje pogoja, da gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih poslovnih računov pri vseh poslovnih bankah?

ODGOVOR


Naročnik pojasnjuje, da bo kot ustrezno dokazilo štel le potrdila bank ali pa obrazec BON-2. Razpisne dokumentacije ne spreminja.

Datum objave: 01.08.2019   15:49
VPRAŠANJE
Na 11. strani razpisne dokumentacije navajate:

Izbrani ponudnik mora ves čas trajanja naročila zagotavljati redno stalno dnevno prisotnost
petih delavcev, ki bodo izvajali čiščenje, in sicer v obsegu kot ga zahteva naročnik, ki začnejo
z delom po 14:00 uri, in glede na zahtevan režim čiščenja zaključijo z delom do 22:00 ure. En
delavec, ki bo izvajal storitev čiščenja bo moral biti prisoten v dopoldanskem času, in sicer
dnevno od 6:00 ure do 14:00 ure.

Ali prav razumemo zgornjo zahtevo, da mora ponudnik zagotoviti 6 delavcev za izvajanje storitev čiščenja in sicer
5 čistilk za popoldansko čiščenje in 1 čistilko za dopoldansko čiščenje?

ODGOVOR


Naročnik pojasnjuje, da od ponudnikov želi, da zagotavljajo 5 čistilk oziroma čistilcev, enega zjutraj in štiri popoldne.

Datum objave: 01.08.2019   15:49
VPRAŠANJE
Prosimo v kolikor je mogoče, da podaljšate rok za vprašanja vsaj za nekaj dni?

ODGOVOR


Naročnik razpisne dokumentacije ne spreminja.

Datum objave: 01.08.2019   15:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Kdo zagotavlja dobavo vrečk?
2. Ali lahko vse izpolnjene obrazce ročno podpišemo in skenirane predložimo v e-jn sistem?
3. V 25. členu pogodbe, je navedeno, da se cene po preteku enega leta lahko spremenijo na podlagi predhodnega dogovora z aneksom glede na rast indeksa cen življenjskih potrebščin pod pogoji in v višini kot je določeno v 6. členu Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti.

3.1 Zanima nas ali se bodo cene dejansko spremenile v tem primeru? Namreč, smo že doživeli primer, ko naš naročnik, kljub temu, da je v pogodbi pisalo "se lahko spremenijo", ni pristal na spremembo pogodbene cene, ko je prišlo do izpolnitve pogojev za spremembo. Kot argument nam je navedel, da je v pogodbi navedeno "se lahko spremeni" in to po obligacijskem zakonu ni obveza, temveč je volja naročnika. Ker imate enake navedbo, vas iz previdnosti prosimo, da jasno opredelite, da se bo, pogodbena cena res uskladila pod pogoji in v višini kot je določeno v 6. členu Pravilnika o načinih za valorizacijo. Gre za zelo pomemben podatek, ki ima velik vpliv na ponudbeno ceno v fazi oddaje ponudbe.
3.2 Zanima nas ali se bo pogodbena cena po preteku enega leta dejansko spremenila v primeru spremembe višine minimalne plače?ODGOVOR

1. Vrečke za smeti zagotavlja izvajalec storitve, saj te sodijo pod potrošni material, ki ga izvajalec uporablja pri čiščenju.
2. Naročnik pojasnjuje, da boso ustrezni tudi ročno podpisani in skenirani dokumenti, ki bodo do roka za oddajo ponudb naloženi v sistemu eJN.
3. Naročnik ima pravico ceno spremeniti, ni pa je dolžan spremeniti.