Dosje javnega naročila 004790/2019
Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Gradnje: Izgradnja kablovoda 2 x 20kV od RTP 110/20kV Podlog do RP 20kV Ločica.
ZJN-3: Odprti postopek

JN004790/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 08.07.2019
JN004790/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.07.2019
JN004790/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.07.2019
JN004790/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN004790/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004790/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.
Minařikova ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Sabina Veltrusky
sodo@sodo.si
+386 82001711

Internetni naslovi
http://www.sodo.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sodo.si/razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.eponudbe.si
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja kablovoda 2 x 20kV od RTP 110/20kV Podlog do RP 20kV Ločica.
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja kablovoda 2 x 20kV od RTP 110/20kV Podlog do RP 20kV Ločica.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 400.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Od RTP 110/20kV Podlog do RP 20kV Ločica.
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja kablovoda 2 x 20kV od RTP 110/20kV Podlog do RP 20kV Ločica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 400.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
1. za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki bančne garancije izdane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 v višini 10% največje pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo dveh mesecev več kot je veljavnost te pogodbe.

2. deset dni po opravljeni primopredaji mora izvajalec izročiti vsakemu naročniku posebej finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v obliki bančne garancije izdane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 v višini 5% največje pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo petih let, ne glede na trajanje ponujene garancije.III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Izvajalec izstavi naročniku SODO in naročniku ELEKTRO CELJE račun mesečno, na podlagi potrjene mesečne situacije s strani pooblaščenega predstavnika naročnika SODO in naročnika ELEKTRO CELJE. Vrednosti zaračunavanj je mesečno po potrditvi gradbenih dnevnikov in mesečnih situacij s strani naročnika SODO in naročnika ELEKTRO CELJE.
Situacija za kabel se naročniku SODO lahko izda, ko je kabel položen in so uspešno opravljeni vsi napetostni preizkusi s stani pooblaščene inštitucije, ki bo meritve izvajala.
Naročnik SODO in naročnik ELEKTRO CELJE bosta poravnavala ločeno izdane račune v roku 30 dni od prejetja računa, na transakcijski račun izvajalca št.: IBAN ___________________. V primeru, da je rok plačila na soboto, nedeljo ali praznik ali na dan, ko evropski medbančni plačilni sistem ne posluje, se plačilo izvede na prvi naslednji delovni dan in se šteje, da je pravočasno.


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.07.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.07.2019   09:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.07.2019   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.
Minařikova ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.07.2019   12:58
VPRAŠANJE
Ne razumemo pogoja, kjer zahtevate neomejeno solidarno odgovornost v primeru sklicevanja na kapacitete. Ali se zahteva samo neomejena solidarna odgovornost ali tudi pogoj bonitetne ocene? Ali je tako podjetje sploh lahko podizvajalec? Če se zahteva neomejena solidarna odgovornost, mora biti partner.

ODGOVOR
pogoj mora izpolnjevati ponudnik, pri čemer naročnik zahteva solidarno odgovornost drugega subjekta v primeru sklicevanja na njegove zmogljivosti.
Datum objave: 09.07.2019   15:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo odgovore na vsa vprašanja. Odgovor spodaj ni popoln. Ali je lahko podjetje, na katerega zmogljivosti se sklicujemo, podizvajalec?

VPRAŠANJE
Ne razumemo pogoja, kjer zahtevate neomejeno solidarno odgovornost v primeru sklicevanja na kapacitete. Ali se zahteva samo neomejena solidarna odgovornost ali tudi pogoj bonitetne ocene? Ali je tako podjetje sploh lahko podizvajalec? Če se zahteva neomejena solidarna odgovornost, mora biti partner.

ODGOVOR
pogoj mora izpolnjevati ponudnik, pri čemer naročnik zahteva solidarno odgovornost drugega subjekta v primeru sklicevanja na njegove zmogljivosti.

ODGOVOR

V razpisni dokumentaciji je v točki B:" EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ" jasno in nedvoumno zapisano : " Gospodarski subjekt mora imeti na dan roka za predložitev ponudbe in dan izdaje bonitetnega obrazca bonitetno oceno AJPESA po pravilih Basel II - vsaj SB5. Gospodarski subjekt iz tujine predloži bonitetno oceno institucije, primerljive AJPES-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II in bilančne izkaze zadnjega poslovnega leta delovanja (Primerljivost bonitetnih ocen je razvidna na: http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Vzporejanje_bonitetnih_ocen). Gospodarski subjekt na dan roka za predložitev ponudbe in v zadnjih 180 dneh pred izdajo obrazca ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.
(pogoj mora izpolnjevati ponudnik, pri čemer naročnik zahteva solidarno odgovornost drugega subjekta v primeru sklicevanja na njegove zmogljivosti)
Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD.Naročnik si pred izdajo odločitve pridružuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev ustreznega dokazila (npr. Ajpes S.BON iz katerega so razvidni navedeni podatki oziroma iz primerljivih obrazcev za ponudnike iz tujine - izdelana po standardu Basel II, potrdila vseh poslovnih bank o neblokiranih računih pri katerih ima ponudnik odprt račun ipd.). Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma poziva naročnika."


Torej. Vsak sodelujoč v ponudbi (torej ponudnik, podizvajalec, partner, subjekt, na katerega kapacitete se sklicuje ponudnik, mora izpolnjevati tiste pogoje, ki so zapisani pri posameznem pogoju predmetne razpisne dokumentacije, oziroma, če se skladno z zakonodajo sklicuje na kapacitete podizvajalca (glej 81. člen ZJN-3)

Datum objave: 09.07.2019   15:12
VPRAŠANJE
Ali lahko podizvajalec izpolni referenčni pogoj?

ODGOVOR

Vsak sodelujoč v ponudbi (torej ponudnik, podizvajalec, partner, subjekt, na katerega kapacitete se sklicuje ponudnik, mora izpolnjevati tiste pogoje, ki so zapisani pri posameznem pogoju predmetne razpisne dokumentacije, oziroma, če se skladno z zakonodajo sklicuje na kapacitete podizvajalca (glej 81. člen ZJN-3)


Datum objave: 10.07.2019   07:40
VPRAŠANJE
tukaj na portalu imate oddajo ponudb do 23.7, v dokumentaciji je navedeno 19.7. kateri datum oddaje je pravi?
Upamo na 23.7. ker sicer je datum zelo kratek in je nekorektno do ponudnikov.

v referencah imate navedeno: ....v skupni dolžini........ Ali to pomeni, da lahko več referenc oz objektov v manjših dolžinah in je potrebno doseči seštevek zahtevane dolžine?

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudb je 23. 7. 2019 do 9:00 ure. Za napako v razpisni dokumentaciji se opravičujemo.
Reference se lahko seštevajo. Seštevek vseh referenc na enem ali več različnih objektov mora doseči zahtevane dolžine oz. količine.Datum objave: 10.07.2019   07:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v priloženem popisu del, "skupna rekapitulacija" so navedena A. gradbena dela, B. obrtniška dela in C. elektromontažna dela.
V priloženih navodilih navodilih "Navodila ponudniku" C: Tehnična in strokovna sposobnost se zahteve nanašajo samo na vrtine, preboje in izkope/zasutja 20 kV kabla, nikjer pa ni zahtev za dobavo in polaganje 20 kV kablov, spojk in končnikov.

Trenutno je objavljeno tudi naročilo št.: JN004789/2019-E01 Dobava kablovoda 2x 20 kV od RTP 110/20 kV Podlog do RP 20 kV Ločica, v katerem pa je dokumentacija samo za dobavo in polaganje 20 kV kabla, popis del je pa v elektromontažnih delih enak razpisu št.: JN004790/2019-E01.

Zanima nas, ali je ta razpis, kot je navedeno v skupni rekapitulaciji sestavljen iz gradbenih, obrtniških in elektromontažnih del ali pa so elektromontažna dela v drugem razpisu (JN004789/2019-E01) in je prišlo do napake?

ODGOVOR

Hvala za opozorilo.

Razpis JN004789/2019-E01 zadeva dobavo, polaganje in montažo dveh kablovodov 2 x 20kV.

Razpis JN004790/2019-E01 zadeva vsa gradbena dela.V popisu del, pri predmetnem razpisu je, kot ste pravilno ugotovili, prišlo do napake, se opravičujemo
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V Tehnični specifikaciji (str. 2) zahtevate izpolnjen obrazec št. 11, ki pa ni priložen. Zanima me ali se bo obrazec priložil ali je to napaka?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Hvala za opozorilo, prišlo je do napake, navedba obrazca je brezpredmetna.Datum objave: 10.07.2019   07:52
VPRAŠANJE
Ali mora tudi podizvajalec izpolnjevati pogoj SB5, če se sklicujemo na njegove reference?

ODGOVOR

V razpisni dokumentaciji je v točki B:" EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ" jasno in nedvoumno zapisano : " Gospodarski subjekt mora imeti na dan roka za predložitev ponudbe in dan izdaje bonitetnega obrazca bonitetno oceno AJPESA po pravilih Basel II - vsaj SB5. Gospodarski subjekt iz tujine predloži bonitetno oceno institucije, primerljive AJPES-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II in bilančne izkaze zadnjega poslovnega leta delovanja (Primerljivost bonitetnih ocen je razvidna na: http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Vzporejanje_bonitetnih_ocen). Gospodarski subjekt na dan roka za predložitev ponudbe in v zadnjih 180 dneh pred izdajo obrazca ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.

(pogoj mora izpolnjevati ponudnik, pri čemer naročnik zahteva solidarno odgovornost drugega subjekta v primeru sklicevanja na njegove zmogljivosti)

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD.Naročnik si pred izdajo odločitve pridružuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev ustreznega dokazila (npr. Ajpes S.BON iz katerega so razvidni navedeni podatki oziroma iz primerljivih obrazcev za ponudnike iz tujine - izdelana po standardu Basel II, potrdila vseh poslovnih bank o neblokiranih računih pri katerih ima ponudnik odprt račun ipd.). Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma poziva naročnika."


Torej. Vsak sodelujoč v ponudbi (torej ponudnik, podizvajalec, partner, subjekt, na katerega kapacitete se sklicuje ponudnik, mora izpolnjevati tiste pogoje, ki so zapisani pri posameznem pogoju predmetne razpisne dokumentacije, oziroma, če se skladno z zakonodajo sklicuje na kapacitete podizvajalca (glej 81. člen ZJN-3) .


Datum objave: 10.07.2019   07:56
VPRAŠANJE
Ali lahko s podizvajalcem izpolnimo referenčni pogoj?

ODGOVOR

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD.
Vsak sodelujoč v ponudbi (torej ponudnik, podizvajalec, partner, subjekt, na katerega kapacitete se sklicuje ponudnik, mora izpolnjevati tiste pogoje, ki so zapisani pri posameznem pogoju predmetne razpisne dokumentacije, oziroma, če se skladno z zakonodajo sklicuje na kapacitete podizvajalca (glej 81. člen ZJN-3.)

Datum objave: 10.07.2019   13:00
VPRAŠANJE
Prosimo za jasen odgovor. Ali mora podizvajalec izpolnjevati pogoj bonitetne ocene, če se sklicujemo na njegove zmogljivosti oz. reference? Odgovorite z DA ali NE.

ODGOVOR

Vsak sodelujoč v ponudbi (torej ponudnik, podizvajalec, partner, subjekt, na katerega kapacitete se sklicuje ponudnik, mora izpolnjevati tiste pogoje, ki so zapisani pri posameznem pogoju predmetne razpisne dokumentacije, oziroma, če se skladno z zakonodajo sklicuje na kapacitete podizvajalca (glej 81. člen ZJN-3) . Torej, DA


Datum objave: 11.07.2019   09:32
VPRAŠANJE
v obrazcu tehnične specifikacije navajate da:
Ponudnik mora v ponudbi imenovati pooblaščenega inženirja, ki mora biti elektrotehnične stroke ter je zaposlen pri enem od izvajalcev del, kot to določa GZ. Vodja del je sopodpisnik imenovanja. Pooblaščeni inženir bo moral biti v času izvajanja del dnevno prisoten na gradbišču.

Gre za izgradnjo kablovoda- se pravi gradbena dela, zahtevate OVD elektro stroke? je to napaka ali res mora biti vodja del iz elektro smeri, ali je lahko vodja del gradbene stroke?

ODGOVOR


Zahteva se OVD elektro stroke, ker se v okviru gradbenih del po končanih izkopih zasipuje tudi kabel 2 x 20kV.

Datum objave: 11.07.2019   09:34
VPRAŠANJE
Zakaj je v dveh razpisih enak popis del?

Gledamo razpisa JN004790/2019-E01 in JN004789/2019-E01.

Oba imata Elektromontažna dela enak popis. Iz enega razpisa je potrebno zadevo izločiti in porpaviti popis del.

ODGOVOR

Razpis JN004789/2019-E01 zadeva dobavo, polaganje in montažo dveh kablovodov 2 x 20kV.

Razpis JN004790/2019-E01 pa zadeva vsa gradbena dela, v popisu del so pomotoma ostala elektromontažna dela, ki so sestavni del razpisa JN004789/2019-E01.Datum objave: 11.07.2019   09:34
VPRAŠANJE
Ali boste objavili čistopis predračuna?

ODGOVOR

NE


Datum objave: 11.07.2019   09:35
VPRAŠANJE
Ali lahko predložimo reference s področja gradnje komunalne infrastrukture? Gre za enakovredno vrsto del.

ODGOVOR

NE

Datum objave: 11.07.2019   10:14
VPRAŠANJE
Na kakšen način pri podizvajalcu dokažemo neomejeno solidarno odgovornost? Mora podizvajalec podpisati kakšen dokument? Pri podizvajalcu ni avtomatske neomejene solidarne odgovornosti.

ODGOVOR
Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD.Datum objave: 11.07.2019   13:44
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji imate navedeno drugo uro za postavitev vprašanj kot na portalu.ODGOVOR


pravilen za postavitev vprašanj je datum 12.07.2019 do 15:00

Datum objave: 15.07.2019   10:19
VPRAŠANJE
prosim, da še enkrat preverite zahteve glede vodje del, ki ga zahtevate, saj nikakor ni v skladu z gradbenim zakonom. v tem razpisu gre za gradbena in obrtniška dela in mora voditi dela oseba iz te stroke, ne pa iz elekto smeri.
Pri izgradnji se bomo na razpis prijavljala podjetja z izkušnjami in usposobljenim kadrom za gradnjo in naj bodo vse zahteve v tej smeri.
navajate da montažna dela niso predmet tega razpisa in ne boste popravljali popisa, se pravi v kolikor v popisu sklop C zapišemo vrednost 0, bo ponudba sprejemljiva ? Ne bo slučajno označena potem kot nepopolna in nesprejemljiva ter izločena?

za pravilne in konkurenčne ponudbe, bi bilo najbolj pravilno, da objavite enoten popravljen popis, po katerem bomo vsi ponudniki pripravili ponudbo.
V sled navedenega še enkrat prosimo za vse popravke napak v razpisni dokumentaciji, ki so bile ugotovljene z vprašanji in odgovori, in v sled tega naprošamo za podaljšanje roka oddaje vsaj do petka, 26.7.

ODGOVOR
V razpisu gre za izgradnjo elektro kabelske kanalizacije, izdelava kabelskih jaškov, zasipavanje 20kV kablov, zato se za vodjo del zahteva oseba elektro stroke, k je vpisana v imenik IZS.Datum objave: 15.07.2019   10:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na osnovi opisa metodologije in pojasnil bonitetnih ocen Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES), je jasno navedeno, da bonitetna ocena SB1 do SB6 predstavlja nadpovprečno zmožnost poravnavanja obveznosti.
Torej veljajo podjetja, ki imajo oceno od SB1 do SB6 za boljša od slovenskega povprečja, še posebej pa so taka podjetja uspešna če vzamemo za merilo gradbeno panogo. Temu je sledila tudi DRK v primeru odločitve Državne revizijske komisije št. 018 268/2011 4 z dne 16.9.2011. V skladu z navedenimi dokumenti je bonitetna ocena SB6 povsem ustrezna. Predlagamo, da se kot ustrezno upoštevata tudi bonitetna ocena SB6.

ODGOVOR
Bonitetna ocena SB5 je v skladu z vrednostjo in obsegom javnega naročila in ostaja nespremenjena.Datum objave: 15.07.2019   10:21
VPRAŠANJE
kako je zdaj s popisom del, ali v tem razpisu dajemo cene v sklopu elektromontažna dela ali ne?ODGOVOR

Montažna dela niso predmet tega razpisa. Ponudnik lahko ta dela izpusti ali napiše vrednost 0.


Datum objave: 15.07.2019   10:24
VPRAŠANJE
prosim da naredite čistopis in popravek popisa del, saj ne more biti po pomoti del popisa notri. Na razpisu je ključnega pomena za pravilne in konkurenčne ponudbe enoten popis za vse ponudnike in brez računskih napak! Glede na odgovore človek sploh ne ve več kaj je pravilno in kaj ne.
ali se oddaja obrazce iz tehničnih zahtev ali ne?

Še enkrat prosimo za popravke napak v celotnem razpisanem javnem naročilu in objavo čistopisa !

ODGOVOR
Montažna dela niso predmet tega razpisa. Ponudnik lahko ta dela izpusti ali napiše vrednost 0.
Popis je pravilen samo pomotoma so v popisu za gradbena dela ostala elektromontažna dela, ki niso predmet tega razpisa.


Datum objave: 15.07.2019   10:26
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da za podizvajalce ne zahteva izpolnjevanja pogoja bonitetne ocene SB6, če se sklicujemo na njegove reference.

ODGOVOR
Vsak sodelujoč v ponudbi (torej ponudnik, podizvajalec, partner, subjekt, na katerega kapacitete se sklicuje ponudnik, mora izpolnjevati tiste pogoje, ki so zapisani pri posameznem pogoju predmetne razpisne dokumentacije, oziroma, če se skladno z zakonodajo sklicuje na kapacitete podizvajalca (glej 81. člen ZJN-3)

Bonitetna ocena SB5 je v skladu z vrednostjo in obsegom javnega naročila in ostaja nespremenjena.


Datum objave: 15.07.2019   10:28
VPRAŠANJE
Odgovorite z DA ali NE.
VPRAŠANJE
Ali lahko s podizvajalcem izpolnimo referenčni pogoj?

ODGOVOR

DA, vendar vsak sodelujoč v ponudbi (torej ponudnik, podizvajalec, partner, subjekt, na katerega kapacitete se sklicuje ponudnik, mora izpolnjevati tiste pogoje, ki so zapisani pri posameznem pogoju predmetne razpisne dokumentacije, oziroma, če se skladno z zakonodajo sklicuje na kapacitete podizvajalca (glej 81. člen ZJN-3)


Datum objave: 15.07.2019   10:29
VPRAŠANJE
Prosimo za obrazložitev odgovora, zakaj upoštevate samo reference s področja gradnje energetske infrastrukture? Če gre za enakovredna dela, jih morate upoštevati tudi z drugih področij.ODGOVOR

Zato ker gre za gradnjo elektro energetske infrastrukture, ki se izvaja po pravilih elektro stroke.


Datum objave: 15.07.2019   10:31
VPRAŠANJE
Na kakšen način podizvajalec izkaže neomejeno solidarno odgovornost?

ODGOVOR

Da izpolni in podpiše ESPD in poda overjeno izjavo, da s ponudnikom solidarno odgovarjata naročniku pri predmetnem javnem razpisu.


Datum objave: 15.07.2019   10:31
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Ali lahko predložimo reference s področja gradnje komunalne infrastrukture? Gre za enakovredno vrsto del.

ODGOVOR

NE


Ali se ta odgovor nanaša samo na točko I. Tehnični pogoji ali tudi na točko II.?ODGOVOR
Tehnični pogoj se nanaša samo na točko I.Datum objave: 15.07.2019   10:32
VPRAŠANJE
Za reference imate navedeno, da se pri skupnem nastopu seštevajo. Ali se seštevajo tudi pri nastopu s podizvajalcem?

ODGOVOR

da


Datum objave: 15.07.2019   10:33
VPRAŠANJE
Pod ostale zahteve pravilno zapišite zahtevo po vodji del in ne mešajte naziva PI z nazivom vodja del.

ODGOVOR
daDatum objave: 15.07.2019   10:34
VPRAŠANJE
V tehničnih pogojih pod ostalimi zahtevami zahtevate imenovanje PI. V skladu z GZ mora imeti izvajalec za potrebe vodenja del zaposlenega vodjo del, ki ima naziv pooblaščeni inženir stroke, ki pri prevzeti gradnji prevladuje, v skladu s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, ali pa ima najmanj izobrazbo ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in je vpisan v imenik vodij del pri IZS;

Torej je dovolj tudi, če je vodja del vpisan samo v imenik vodij del in nima naziva PI.

Prosimo za popravek obrazca 9, kjer bo omogočeno imenovanje vodje del.


ODGOVOR

V tehničnih specifikacijah splošnega dela razpisa je zapisano:
I. Priložiti podpisano izjavo vodje del ali pooblaščenega inženirja, ki je vpisan v imenik IZS s katero imenuje in zagotavlja dnevno prisotnost nad izvajanjem del.

Torej lahko obrazec št. 9 izpolni pooblaščeni inženir ali vodja del, ki je vpisan v imenik IZSDatum objave: 15.07.2019   10:35
VPRAŠANJE
Na obrazcu 9 mora PI inženir izjaviti, da izpolnjuje pogoje za vodjo del. PI že avtomatično pripada funkcija vodje del.
Prosimo, da umaknete izrecno zahtevo po PI. Bolj smiselna bi bila izjava, da oseba izjavi, da izpolnjuje pogoje za vodjo del.


ODGOVOR

V tehničnih specifikacijah splošnega dela razpisa je zapisano:
I. Priložiti podpisano izjavo vodje del ali pooblaščenega inženirja, ki je vpisan v imenik IZS s katero imenuje in zagotavlja dnevno prisotnost nad izvajanjem del.

Torej lahko obrazec št. 9 izpolni pooblaščeni inženir ali vodja del, ki je vpisan v imenik IZSDatum objave: 15.07.2019   10:36
VPRAŠANJE
Katere tabele moramo izpolniti s številčnimi vrednostmi?

ODGOVOR

Nobene. Se opravičujemo za napako.


Datum objave: 15.07.2019   11:26
VPRAŠANJE
Ali je lahko vodja del zaposlen pri podizvajalcu?

ODGOVOR

DA

Datum objave: 15.07.2019   11:28
VPRAŠANJE
Zahtevate:

II. V zadnji štirih letih (2015, 2016, 2017 in 2018) imeti pozitivno potrjene reference iz področja gradnje elektroenergetske infrastrukture v EU:
izkopi in zasutje na kabelski trasi za 20kV kabel v dolžini 3000m

Ali lahko referenco dokazuje za več objektov skupaj, pod pogojem, da je skupna dolžina kabla 3000 m?

ODGOVOR
DA.Datum objave: 15.07.2019   11:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vaš odgovor -Zahteva se OVD elektro stroke, ker se v okviru gradbenih del po končanih izkopih zasipuje tudi kabel 2 x 20kV, ni sorazmeren s predmetom javnega naročila.


Vsako javno naročilo je zaključena celota in v tem javnem naročilu ni potrebe po vodji del iz elektro stroke. Naročnika še pozivamo, da uporablja izraze oz. kratice iz novega GZ. Kratice OVD oz. odgovornega vodje del nov zakon ne pozna.


ODGOVOR

V razpisu gre za izgradnjo elektro kabelske kanalizacije, kabelskih jaškov in zasipavanja kablov 20kV.
Zato se za vodjo del zahteva oseba elektro stroke, ki je vpisana v imenik IZS.Datum objave: 15.07.2019   11:32
VPRAŠANJE
Kako naj vemo kakšno bonitetno oceno imamo na dan predložitve ponudbe, če ponudbo oddajamo 2 dni prej? Ne moremo v naprej izjavljati, da izpolnjujemo bonitetni pogoj na dan oddaje ponudbe.

ODGOVOR:

Gospodarski subjekt mora imeti na dan roka za predložitev ponudbe in dan izdaje bonitetnega obrazca bonitetno oceno AJPESA po pravilih Basel II - vsaj SB5. Gospodarski subjekt iz tujine predloži bonitetno oceno institucije, primerljive AJPES-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II in bilančne izkaze zadnjega poslovnega leta delovanja (Primerljivost bonitetnih ocen je razvidna na: http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Vzporejanje_bonitetnih_ocen).
Gospodarski subjekt na dan roka za predložitev ponudbe in v zadnjih 180 dneh pred izdajo obrazca ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.
(pogoj mora izpolnjevati ponudnik, pri čemer naročnik zahteva solidarno odgovornost drugega subjekta v primeru sklicevanja na njegove zmogljivosti)


Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD.
Naročnik si pred izdajo odločitve pridružuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev ustreznega dokazila (npr. Ajpes S.BON iz katerega so razvidni navedeni podatki oziroma iz primerljivih obrazcev za ponudnike iz tujine - izdelana po standardu Basel II, potrdila vseh poslovnih bank o neblokiranih računih pri katerih ima ponudnik odprt račun ipd.).

Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma poziva naročnika.Datum objave: 15.07.2019   11:37
VPRAŠANJEV katerem delu ESPD obrazca je izjava, da prevzemamo neomejeno solidarno odgovornost? Ali podizvajalec lahko prevzame neomejeno solidarno odgovornost?


ODGOVOR

ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne
obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za
sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih
zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali
tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi
uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez
odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

v KOLIKOR SE PONUDNIK SKLICUJE NA NJEGOVE KAPACITETE mora izpolnjevati pogoje iz razpisne dokumentacije in 81.člena ZJN-3


Datum objave: 15.07.2019   11:41
VPRAŠANJE
Neomejeno solidarno odgovornost navajate samo pri pogojih za sodelovanje v točki B. Ali to pomeni, da zahtevate neomejeno solidarno odgovornost samo v primeru, če se sklicujemo na pogoj bonitetne ocene? Pri ostalih pogojih ne navajate neomejene solidarne odgovornosti.

ODGOVOR

DA.
V točki B "ekonomski in finančni položaj" je v zadnjem odstavku navedeno :

pogoj mora izpolnjevati ponudnik, pri čemer naročnik zahteva solidarno odgovornost drugega subjekta v primeru sklicevanja na njegove zmogljivosti.

v drugih delih razpisne pa tega pogoja ni navedenega, torej se v vseh ostalih pogojih, kjer tako kot kot je navedeno v tem primeru, tega ne zahteva.

Datum objave: 15.07.2019   12:20
VPRAŠANJE
Vaša zahteva oz. odgovor ni sorazmeren s predmetom javnega naročila. Glede na to, da iz javnega naročila in popisa izhaja, da gre za izvedbo gradbenih del, ne morete zahtevati vodjo del iz elektro stroke. Prosimo za popravek razpisne dokumentacije, da bo skladna z GZ in ZJN-3.

ODGOVOR


V razpisu gre za izgradnjo elektro kabelske kanalizacije, kabelskih jaškov in zasipavanja kablov 20kV. Zato se za vodjo del zahteva oseba elektro stroke, ki je vpisana v imenik IZS.

Datum objave: 15.07.2019   12:20
VPRAŠANJE
Ali lahko subjekt, ki predloži reference za izpolnjevane naročnikovega referenčnega pogoja, nastopa v ponudbi kot podizvajalec?ODGOVOR
da.Datum objave: 15.07.2019   12:21
VPRAŠANJE
Katere obrazce iz tehnične dokumentacije moramo izpolniti?

ODGOVOR

Nobene. Se opravičujemo za napako.


Datum objave: 15.07.2019   12:22
VPRAŠANJE
med vprašanji in odgovori je zaslediti, da je v dokumentaciji kar nekaj napak.... Lahko prosim naredite čistopis in popravke razpisne dokumentacije in objavite še enkrat?

ODGOVOR
Razpisa ne bomo popravljali in ponovno objavljali.Datum objave: 15.07.2019   12:24
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da skladno z zakonodajo upošteva reference zadnjih pet let.

ODGOVOR

Reference bomo priznali za obdobje zadnjih petih let.