Dosje javnega naročila 004789/2019
Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Blago: Dobava kablovoda 2 x 20kV od RTP 110/20kV Podlog do RP 20kV Ločica.
ZJN-3: Odprti postopek

JN004789/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 08.07.2019
JN004789/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.07.2019
JN004789/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004789/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.
Minařikova ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Sabina Veltrusky
sodo@sodo.si
+386 82001711

Internetni naslovi
http://www.sodo.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sodo.si/razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.eponudbe.si
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava kablovoda 2 x 20kV od RTP 110/20kV Podlog do RP 20kV Ločica.
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava kablovoda 2 x 20kV od RTP 110/20kV Podlog do RP 20kV Ločica.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: od Podlog do Ločica.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava kablovoda 2 x 20kV od RTP 110/20kV Podlog do RP 20kV Ločica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 200.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
1. v desetih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku SODO izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki bančne garancije izdane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 v višini 10% največje pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo dveh mesecev več kot je veljavnost te pogodbe.
2. Najkasneje deset dni po opravljeni primopredaji mora izvajalec izročiti vsakemu naročniku posebej finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v obliki bančne garancije izdane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 v višini 5% največje pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo petih let, ne glede na trajanje ponujene garancije.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Izvajalec izstavi naročniku SODO račun mesečno, na podlagi potrjene mesečne situacije s strani pooblaščenega predstavnika naročnika SODO. Vrednosti zaračunavanj je mesečno po potrditvi gradbenih dnevnikov in mesečnih situacij s strani naročnika SODO.
Situacija za kabel se Naročniku SODO lahko izda, ko je kabel položen in so uspešno opravljeni vsi napetostni preizkusi s stani pooblaščene inštitucije, ki bo meritve izvajala.
Naročnik SODO bo poravnavala ločeno izdane račune v roku 30 dni od prejetja računa, na transakcijski račun izvajalca št.: IBAN ___________________. V primeru, da je rok plačila na soboto, nedeljo ali praznik ali na dan, ko evropski medbančni plačilni sistem ne posluje, se plačilo izvede na prvi naslednji delovni dan in se šteje, da je pravočasno.


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.07.2019   10:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.07.2019   14:00

Dodatne informacije:
Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil http://www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila.
Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.
Minařikova ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.07.2019   10:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1. V datoteki »Tabele tehničnih podatkov« v 6. vrstici zahtevate ekran 240mm2 Al, kar velja za presek vodnika.
Ali je prišlo do tiskarske napake in zahtevate 50 mm2 Al?

2. V datoteki »Tabele tehničnih podatkov« točka 5. »Ekran Al ali Cu žice«.
Ali je potrebno v primeru Al ekrana imeti Al žice zaščitene pred korozijo v plastični masi?

3. V datoteki »Tabele tehničnih podatkov« pod »Dodatne zahteve za SN trižilne 20kV kable« pod točko 3.
Ali zahtevate tudi akreditacijo akreditiranega neodvisnega laboratorija, ki je naredil oziroma prisostvoval pri tipskem testu?

4. Ali je dovolj, da se izpolnijo samo tehnični pogoji, ki so podani v tabelah »Tehničnih specifikacij KB 2x20kV« in »Tabele tehničnih podatkov«.
Ali mora kabel tudi izpolnjevati tudi tehnične karakteristike, ki so opisane v priloženem PZI (kot so npr.: radij krivljena kabla, bolj odporen plašč, itd.)?

5. V datoteki »Tehnična specifikacija KB 2x20kV«, zahtevate reference proizvajalca v letih 2015, 2016, 2017 in 2018 v višini 100 km za isti tip kabla za 20kV napetost.
Ali je mišljeno reference v višini vsaj 100 km za vsako od navedenih let?

6. V datoteki »Tehnična specifikacija KB 2x20kV«, zahtevate reference proizvajalca kabla, je v obrazcu zahtevana tudi dolžina trasa in dolžina dobavljenega kabla.
Proizvajalec ne more imeti podatkov o dolžinah trase, ima lahko le podatke o dolžini kabla. Ali se lahko v referencah napiše le dolžina prodanega kabla, brez dolžine trase?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
AD1:
Zahteva se ekran 50mm2 Al ali 50mm2 Cu.

AD2:
V primeru ekrana kabla 50mm2 Al ali 50mm2 je potrebno Al žice ustrezno zaščititi pred korozijo.

AD3: DA.

AD4:
Vsa dokumentacija, kije objavljena je sestavni del razpisa, zato mra kabel izpolnjevati vse zapisane zahteve, ki so opisane v tehničnih pogojih in PZI-ju.

AD5:
Zahtevane reference za proizvajalca je 100km in se zahtevajo za obdobje štirih let od leta 2016 do 2018. (Torej ali se pogoj izpolni v posameznem letu 100km ali v seštevku. )

AD6:
Kot reference proizvajalca se lahko navedejo dolžine prodanega kabla z navedbo kam in kdaj se je kabel prodal.
Datum objave: 11.07.2019   11:46
VPRAŠANJE
Popravek...

Zakaj je v dveh razpisih enak popis del?

Gledamo razpisa JN004790/2019-E01 in JN004789/2019-E01.

Oba imata Elektromontažna dela enak popis.

ODGOVOR

Razpis JN004789/2019-E01 zadeva dobavo, polaganje in montažo dveh kablovodov 2 x 20kV.

Razpis JN004790/2019-E01 pa zadeva vsa gradbena dela, v popisu del so pomotoma ostala elektromontažna dela, ki so sestavni del razpisa JN004789/2019-E01.


Datum objave: 11.07.2019   11:47
VPRAŠANJE
Zakaj je v dveh razpisih enak popis del?
Gledamo razpisa JN004790/2019-E01 in JN004790/2019-E01.

Oba imata Elektromontažna dela enak popis.

ODGOVOR

Razpis JN004789/2019-E01 zadeva dobavo, polaganje in montažo dveh kablovodov 2 x 20kV.

Razpis JN004790/2019-E01 pa zadeva vsa gradbena dela, v popisu del so pomotoma ostala elektromontažna dela, ki so sestavni del razpisa JN004789/2019-E01.


Datum objave: 11.07.2019   13:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V Tehnični specifikaciji (str. 2) zahtevate izpolnjen obrazec št. 11, ki pa ni priložen. Zanima me ali se bo obrazec priložil ali je to napaka?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Hvala za opozorilo, prišlo je do napake, navedba obrazca je brezpredmetna in se v predmetnem razpisu ne zahteva.


Datum objave: 15.07.2019   09:47
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali lahko tudii pri referencah ponudnika izpustimo dolžino trase?
... saj se zemljski kabli dobavljano na standarnih dolžinah na kabelskih bobnih in ne na točno določene dolžine za točno določen projekt.
Tak kabelski boben s standarno dolžino je zato lahko porabljen na večih trasah in niti končni naročnik niti ponudnik ne razpolaga s podatki, kje vse je položen.

Hvala za odgovor in lep pozdrav!


ODGOVOR

Za vsak kabel, ki je bil položen obstaja geodetski posnetek kabla, iz katere je razvidna dolžina trase kabla. Vsak naročnik, ki bo potrjeval reference ima točne podatke o dolžinah položenega v določeno kabelsko traso (en sistem, dva sistema, trije sistemi ..).
Zahtevane reference glede dolžine trase kabla ostanejo nespremenjene in so v skladu z obsegom javnega naročila.Datum objave: 15.07.2019   09:48
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali se lahko pri referencah za dobavo sklicujemo na reference dobavitelja (kabla, spojk in končnikov) v želenih količinah?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
DA.Datum objave: 15.07.2019   09:53
VPRAŠANJE
Spoštovani!


Ali se lahko pri tem naročilu sklicujemo na kapacitete podizvajaleca:
- dobava in polaganje kabla v zahtevani dolžini, dobava in izdelava spojke v zahtevani količini, dobava in izdelava končnika v zahtevani količini?

Prosimo vas za navodila, kateri dokumneti se predložijo v primeru, da sodelujemo z podizvajalcem.

Lep pozdrav!


ODGOVOR
Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD.


Torej. Vsak sodelujoč v ponudbi (torej ponudnik, podizvajalec, partner, subjekt, na katerega kapacitete se sklicuje ponudnik, mora izpolnjevati tiste pogoje, ki so zapisani pri posameznem pogoju predmetne razpisne dokumentacije, oziroma, če se skladno z zakonodajo sklicuje na kapacitete podizvajalca (glej 81. člen ZJN-3)Datum objave: 15.07.2019   10:01
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V datoteki "Navodila ponudnikom.pdf" piše, da je potrebno oddati ponudbo do 19.7.2019 do 9 ure.
Na portalu "www.enarocanje.si" pa do 23.7.2019 do 10 ure.

Prosimo vas, da točno določite datum in uro oddaje ponudbe in na kateri portal jo na oddamo.

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudb je 23.7. do 10.00 ure.
Ponudbe se oddajo skladno z razpisno dokumentacijo, http://eponudbe.si pri predmetni objavi.