Dosje javnega naročila 004785/2019
Naročnik: OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin
Gradnje: Izgradnja Doma zaščite in reševanja Trzin
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.907.097,59 EUR

JN004785/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.07.2019
JN004785/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.07.2019
JN004785/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.08.2019
JN004785/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.10.2019
JN004785/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.11.2019
JN004785/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004785/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TRZIN
Mengeška cesta 22
1236
SI041
Trzin
Slovenija
Ana Movrin
ana.movrin@trzin.si
+386 15644544

Internetni naslovi
http://www.trzin.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/315510/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11173
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja Doma zaščite in reševanja Trzin
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja novega Doma zaščite in reševanja Trzin s prostori prostovoljnjega gasilskega društva, prostori civilne zaščite in prostori za občinska društva.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja novega Doma zaščite in reševanja Trzin s prostori prostovoljnjega gasilskega društva, prostori civilne zaščite in prostori za občinska društva.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Projektna dokumentacija, ki jo morajo ponudniki v celoti upoštevati pri oddaji ponudbe, je objavljena na spletni strani naročnika in sicer na sledeči elektronski povezavi: http://www.trzin.si/sl/publications/a.html.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.09.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.09.2019   09:05
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.08.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA TRZIN
Mengeška cesta 22
1236
Trzin
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.07.2019   12:32
Kot je navedeno v poglavju Tehnična dokumentacija in Popis del s ponudbenim predračunom na 25. strani objavljene razpisne dokumentacije št. 430-0011/2019, z dne 08.07.2019 (https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/315510/Razpisna_dokumentacija.zip), je projektna dokumentacija objavljena na spletni strani Občine Trzin pod zavihkom javna naročila. Direktna povezava do gradiva je http://www.trzin.si/sl/publications/a.html

Datum objave: 12.07.2019   12:34
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za objavo vse projektne dokumentacije in tehnične podatke o projektu.

Lp

ODGOVOR
Kot je navedeno v poglavju Tehnična dokumentacija in Popis del s ponudbenim predračunom na 25. strani objavljene razpisne dokumentacije št. 430-0011/2019, z dne 08.07.2019 (https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/315510/Razpisna_dokumentacija.zip), je projektna dokumentacija objavljena na spletni strani Občine Trzin pod zavihkom javna naročila. Direktna povezava do gradiva je http://www.trzin.si/sl/publications/a.htmlDatum objave: 24.07.2019   20:16
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji navajate pod Vsebina ponudbene dokumentacije v 2. odstavku, citiramo: "V primeru elektronske oddaje se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa NE ŠTEJEJO SKENI dokumentov z izpisom elektronske potrditve." V nadaljevanju pa pod Predložitev ponudbe v zadnjem stavku, citiramo: "Zaželeno je, da je ponudba zložena (SKENIRANA) po vrstnem redu, tako kot je navedeno v tej razpisni dokumentaciji." Ker ne razumemo vaših navedb glede skenov, vas lepo prosimo za vaše pojasnilo (npr. Potrdilo Ministrstva za pravosodje je podpisano elektronsko, po "vašem tolmačenju" to pomeni, da sken takega dokumenta ni veljaven, ali kako)?

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da bo kot ustrezne in originalne dokumente štel vse skene, ki jih bo ponudnik predložil v ponudbi, pri čemer pa si naročnik v primeru kakršnegakoli dvoma pridržuje pravico, da za morebitno potrebno razjasnitev ponudnika poziva na dopolnitev ponudbe s predložitvijo dodatnih dokumentov.

Ob upoštevanju navedenega tako naročnik zaključuje, da se bodo kot ustrezni (originalni) dokumenti šteli tudi skeni oziroma optični odčitki ponudbene dokumentacije.


Datum objave: 24.07.2019   20:17
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji zahtevate zavarovanje za resnost ponudbe v višini NAJMANJ 30.000,00 EUR. Prosimo naročnika, da iz Razpisne dokumentacije in Obrazca št: 10 - Vzorec menične izjave za resnost ponudbe, črta besedo "NAJMANJ" pred navedbo višine zavarovanja "30.000,00 EUR", saj v takem primeru višine na Menični izjavi NI MOŽNO določiti (koliko je to NAJMANJ?)!


ODGOVOR

Pripomba se upošteva. Iz relevantnega dela besedila razpisne dokumentacije se izbriše beseda "najmanj".

Naročnik bo na Portalu javnih naročil v okviru popravka tudi objavil popravljen obrazec menične izjave za resnost ponudbe.


Datum objave: 24.07.2019   20:18
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji zahtevate zavarovanje za dobro izvedbo v višini NAJMANJ 10 % pogodbene vrednosti z DDV in zavarovanje za odpravo napak v višini NAJMANJ 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Ker je navedeno v nasprotju s 7. in 8. členom Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (za dobro izvedbo NAJVEČ 10 % in za odpravo napak NAJVEČ 5 %), vas prosimo, da iz Razpisne dokumentacije črtate besedo "NAJMANJ" pred obema navedbama.ODGOVOR

Skladno z določili 28. in 30. člena vzorca gradbene pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije, je višina zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 10% pogodbene vrednosti z DDV, vrednost finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem roku pa je 5% pogodbene vrednosti z DDV. Določila se uskladijo v razpisni dokumentaciji, kjer se sedaj zahteva:

Zavarovanje za dobro izvedbo: Višina zavarovanja: 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV

Zavarovanje za odpravo napak: Višina zavarovanja: 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV.Datum objave: 31.07.2019   05:58
VPRAŠANJE
Ali se lahko kot dokazilo vpisa v imenik pri IZS sprintamo z interneta izpis iz imenika IZS ?

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da bo kot ustrezno oziroma adekvatno dokazilo zahtevani "fotokopiji potrdila Inženirske zbornice Slovenije" štel tudi optični odčitek izpisa iz imenika IZS, ki je dostopen na spletni strani Inženirske zbornice. Predlogu zastavljavca vprašanja se torej ugodi.


Datum objave: 06.08.2019   06:09
VPRAŠANJE
V popisu pri ključavničarskih delih, postavka 12: Dobava in montaža po pocinkane..........prva alineja so rešetke, kar je jasno, druga alineja pa so stopnice: višine 12 m ...1 kpl. Prosim za detalj te stopnice z specifikacijo materiala.

ODGOVOR

Gre za stopnice oz. pravilneje za navpično pritrjeno lestev v instalacijskem jašku. Lestev je namenjena vertikalnemu dostopu do instalacij, skupna višina lestve je 12m. Pomembno je, da je lestev fiksno pritrjena (v steno inst. jaška), lahko je tipska aluminijasta ali je narejene iz posamičnih jeklenih klinov - po predlogu izvajalca. Širina lestve je cca 60cm, višina posamičnih klinov standardna, nosilnost 150kg, izvedba skladno s standardom za lestve za posebno poklicno uporabo.


Datum objave: 08.08.2019   06:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V dvorani prve (N1) etaže sta predvideni dve drsni predelni steni, nemanjeni pregraditvi dvorane v tri prostore (pisarne). Shematsko predstavljene strojne inštalacije, predvsem kanali za zajem in dotok zraka in konvektorji niso usklajeni z arhitekturo prostora-sten.

-Stena V11a se konča tam, kjer je vrisan konvektor.
-Cevi za zrak zavzemajo prostor pod stropom vse od svetle višine prostora H=224cm navzgor in prečijo prostor dvorane v pretežni dolžini na dveh koncih, torej sekajo steno tako ob fasadni steni kod ob notranji steni. Predelni steni imata popisano višino vodila na H=247 cm. Vodilo za predelno steno potrebuje vsaj 15 cm. Taka situacija je neizvedljiva.

Na portalu nismo našli zvočnega elaborata za projekt, vendar opozarjamo, da taka izvedba prezračevalnih kanalov, brez temeljitega dušenja zvoka na prehodih med prostori, ne bo omogočala doseganja predpisanih zahtev za zvočno zaščito med prostori v javnih zgradbah za šolstvo skladnih s TSG-1-005:2012. Drsne predelne stene imajo ustrezno zahtevo po 52dB zvočne zaščite, ki pa jo načrtovan sistem strojnih inštalacij ne izkazuje oziroma podpira.

Vprašanja:
1. Ali lahko ponudimo drsno predelno steno brez talnega utora (kanala v tleh) torej steno, ki zgolj visi na stropnih vodilih?
2. Ali so v steni predvidena prehodna vrata?
Iz sheme in načrta to ni razbrati, v popisu pa se navaja 'zadnji panel s funkcijo vrat'. Glede na arhitekturo dvorane (prečno oženje) in postavitev prezračevalnega kanala ob fasadno steno se sprašujemo ali so ta (taka) prehodna vrata res potrebna in funkcionalna? Če uporabnik želi (potrebuje) prehodna vrata v predelnih stenah, potem so mnogo bolj smiselna prehodna vrata, ki so bližje notranji steni in imajo poln svetli prehod 90cm.
3. Katera je prava spodnja višina vodila predelne stene (glej zgornjo razlago)?

Prosimo za odgovore in pojasnila.
Hvala.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljena vprašanja v nadaljevanju podaja pojasnila oziroma odgovore na zastavljena vprašanja:

Ad 1: V kolikor drsna stena izpolnjuje zahteve npr. po zvočni izolaciji je lahko brez talnega utora - niso pa dovoljeni talni točkovni stabilizatorji in podobno na tlak (torej ni dovoljena namestitev izven ravnine tlaka)

Ad 2: Prehodna vrata niso predvidena.

Ad 3: Minimalna višina pod vodilom je lahko nekoliko manjša, zaželeno vsaj 240 cm.
Datum objave: 08.08.2019   06:39
VPRAŠANJE
PRI KLJUČAVNIČARSKIH DELI POSTAVKA 13 - Dobava in montaža vozička za dvig gasilskih cevi... Prosim za detajl tega vozička saj se na podlagi opisa ne da podati ocene.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je kot voziček predvideno enostavno obešalo za dvig (s vitlom) gasilskih cevi in je ob straneh vpeto - s kolesi - v vertikalna vodila. shematsko prikazano v tloirsih in prerezu (risba 14).


Datum objave: 09.08.2019   07:37
VPRAŠANJE
Prosim za podaljšanje roka oddaje ponudbe zaradi dopustov vsaj za 7 dni.

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudb določen skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo, zato ga naročnik ne podaljšuje.Datum objave: 14.08.2019   08:14
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Mesec julij in avgust sta meseca dopustov zato vas pozivamo za prestavitev roka za oddajo ponudbe.


ODGOVOR

Rok za oddajo ponudb je določen skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo, zato ga naročnik ne podaljšuje.Datum objave: 14.08.2019   08:16
VPRAŠANJE
Tehnična sposobnost, referenčni pogoj 1 in 3: Ali se lahko dokazuje referenčni pogoj št 3 z istim objektom kot refernčni pogoj 1 ?


ODGOVOR

Referenčni pogoj 1 in 3 lahko gospodarski subjekt izpolnjuje z istim objektom.Datum objave: 14.08.2019   08:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

zanima nas, ali lahko zavarovanja za resnost ponudbe, za dobro izvedbo del in za odpravo napak predloži nominirani podizvajalec?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da mora zahtevana zavarovanja predložiti ponudnik. Zavarovanj predloženih s strani nominiranih podizvajalcev naročnik ne bo štel kot ustreznih.Datum objave: 16.08.2019   08:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na določen rok za oddajo ponudb prosimo za podaljšanje roka za postavljanje vprašanj, in sicer do 20.8.2019.

Ponudniki želimo na podlagi vaših odgovorov zastaviti nova vprašanja, zato potrebujemo dodaten čas. upoštevaje, da je čas letnih dopustov.

Že vnaprej hvala za razumevanje.

ODGOVOR

Naročnik je v objavo na Portal javnih naročil posredoval popravek, s katerim je podaljšal rok za postavitev vprašanj do 20.08.2019 do 09:00 ure.Datum objave: 16.08.2019   08:42
VPRAŠANJE
Obrazec 9, kadrovska usposobljenost: V obrazcu želite podatek o kadru ali ima pooblastilo inženirja za vodenje del ali v RS pridobljeno kvalifikacijo za vodenje del DA/NE. Kader z izobrazbo univ.dipl.inž. gradbeništva, ki nima strokovnega izpita, je usposobjen za vodenje posameznih del. Torej v obrazcu navedemo DA ?

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je stališče zastavljavca vprašanja pravilno.Datum objave: 20.08.2019   08:39
VPRAŠANJE
Dne 16.08.2019 je naročnik objavil popravek objavljenega Popisa del s ponudbenim predračunom ter pozval, citiramo: "vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo predmetni popravek. V kolikor ponudniki ne bodo upoštevali predmetnega popravka, bo naročnik take ponudbe izključil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila." Ker ponudniki objavljenega popisa del NE SMEMO spreminjati, lepo prosimo naročnika, da objavi celoten popis del, v katerem bo popravil spremenjen popis del tako, da bo za vse ponudnike enak. Hvala za razumevanje!ODGOVOR

Naročnik zaradi spremembe opisa v postavki B / Drevesa, B/1, zavihka zasaditev, popisa 03-2_DZIR Trzin_pzi_zu promet kanalizacija_popis, ne bo obljavljal popravka popisa del, ampak bo štel, da so vsi ponudniki v okviru predmetne postavke ponudili material in storitev skladno s spremenjenim opisom. Ponudniki torej v svojih ponudbah pustijo prvotni opis, pri pripravi ponudbene cene pa v celoti upoštevajo popravek. Ponudbena cena za dela, ki so predmet spremenjene postavke, naj torej sledi sledečemu opisu: Tilia platyphyllos, SD, 5 xpr, Extra, ŽK, 30/35, VK: 600-700, ŠK 300-400Datum objave: 20.08.2019   11:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede popisa razpisa imamo dve vprašanji:

1. V popisu dvigala imate željo po vseh treh stenah kabine iz karo strukturirane nerjaveče pločevine.
Glede na to, da ima vsak izdelovalec dvigal svoj izgled kabine, nas zanima ali lahko ponudimo naš design kabine, ki ima stranski steni iz karo strukturirane nerjaveče pločevine, zadnjo steno, ki jo večinoma prekriva ogledalo, pa delček v črnem kaljenem steklu?

2. V popisu dvigala je zahtevan regenerativni pogon, ki je po našem strokovnem mnenju in izkušnjah, za takšno višino dviga čisti nesmisel in prav nič ne pripomore k znižanju električne porabe. Regenerativni pogon, za katerega konkurenca obljublja veliko zmanjšanje energije, v tem primeru, ko imate samo dve postaji in je tako pot zaviranja bistveno prekratka, to nikakor ne drži.
Regenerativni pogon je smiseln le v visokih stavbah in stavbah, kjer dvigala obratujejo večji del dneva (bolnice, poslovne stavbe). Tudi mi ponujamo dvigala z regenerativnim pogonom, vendar ga priporočamo le na objektih, ki upravičujejo izkoristek regeneracije.
Za dvigalo na vašem objektu je več kot zadostna funkcija Stand-by, ki jo omenjate oziroma doseganje energetskega razreda A po standardu VDI 4707.
Poleg tega je v postavki Kabinska vrata prav tako omenjen regenerativni pogon, kar pa je prav tako zavajajoče, saj na trgu ne obstaja pogon vrat z regenerativnim pogonom.
Ali lahko namesto regenerativnega pogona ponudimo le funkcijo Stand-by, s katero naše enakovredno dvigalo dosega energetski razred A po standardu VDI 4707?

Za odgovor se vam že v naprej zahvaljujemo.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje v nadaljevanju podaja pojasnila v zvezi z obravnavanim.

V zvezi s prvim vprašanjem naročnik pojasnjuje, da je željen izgled kabin dvigala iz karo strukturirane nerjaveče pločevine, črno kaljeno steklo oblikovno ni primerno, možne so pa površine (ob ogledalu), ki so skladnejše s stenami iz karo pločevine npr. satinirana nerjaveča pločevina.

V zvezi z drugim vprašanjem naročnik pojasnjuje, da je možna enakovredna zamenjava proizvajalca dvigala, spreminjanje pogona ali lastnosti navedenih v popisu ni mogoče spreminjati. Opomba - število postaj dvigala je pet.
Datum objave: 20.08.2019   11:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni !

Vprašanje : odpadna kanalizacija HP - pozicija k.2.2.4 - podvrtavanje, ali se podvrtava 2 x po 42 m1
za JE cev DN 350 in 400 mm ali 2 x po 21,00 m1

Hvala lepa

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da se podvrta v dolžini 42m, potrebno je narediti - kot je navedeno v popisu - dve vzporedni vrtini v navedeni dolžini.


Datum objave: 20.08.2019   11:30
VPRAŠANJE
Ponovno pošiljamo vprašanje:

Spoštovani,

Glede popisa razpisa imamo dve vprašanji:

1. V popisu dvigala imate željo po vseh treh stenah kabine iz karo strukturirane nerjaveče pločevine.
Glede na to, da ima vsak izdelovalec dvigal svoj izgled kabine, nas zanima ali lahko ponudimo naš design kabine, ki ima stranski steni iz karo strukturirane nerjaveče pločevine, zadnjo steno, ki jo večinoma prekriva ogledalo, pa delček v črnem kaljenem steklu?

2. V popisu dvigala je zahtevan regenerativni pogon, ki je po našem strokovnem mnenju in izkušnjah, za takšno višino dviga čisti nesmisel in prav nič ne pripomore k znižanju električne porabe. Regenerativni pogon, za katerega konkurenca obljublja veliko zmanjšanje energije, v tem primeru, ko imate samo dve postaji in je tako pot zaviranja bistveno prekratka, to nikakor ne drži.
Regenerativni pogon je smiseln le v visokih stavbah in stavbah, kjer dvigala obratujejo večji del dneva (bolnice, poslovne stavbe). Tudi mi ponujamo dvigala z regenerativnim pogonom, vendar ga priporočamo le na objektih, ki upravičujejo izkoristek regeneracije.
Za dvigalo na vašem objektu je več kot zadostna funkcija Stand-by, ki jo omenjate oziroma doseganje energetskega razreda A po standardu VDI 4707.
Poleg tega je v postavki Kabinska vrata prav tako omenjen regenerativni pogon, kar pa je prav tako zavajajoče, saj na trgu ne obstaja pogon vrat z regenerativnim pogonom.
Ali lahko namesto regenerativnega pogona ponudimo le funkcijo Stand-by, s katero naše enakovredno dvigalo dosega energetski razred A po standardu VDI 4707?

Za odgovor se vam že v naprej zahvaljujemo.


ODGOVOR

Naročnik naproša potencialne ponudnike za proučitev že podanih odgovorov na zastavljena vprašanja.