Dosje javnega naročila 004871/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 18.172.299,15 EUR

JN004871/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.07.2019
JN004871/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.08.2019
JN004871/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.08.2019
JN004871/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.08.2019
JN004871/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.08.2019
JN004871/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.08.2019
JN004871/2019-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.08.2019
JN004871/2019-K07 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.08.2019
JN004871/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2019
JN004871/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.02.2020
JN004871/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004871/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 132-323055
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Javni holding Ljubljana d.o.o., Služba za javna naročila, Uroš Pečaver
uros.pecaver@jhl.si
+386 14740848
+386 14740811

Internetni naslovi
http://www.jh-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
uros.pecaver@jhl.si

Internetni naslovi
http://www.jh-lj.si/

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11138
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL
Referenčna številka dokumenta: MOL - AGLOMERACIJE 2 - GRADNJA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 3, 9, 13 1. DEL, 14 1. DEL, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 1. DEL, 31, 37 in 38
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
1.2 Predmet javnega naročila je »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 3 (Polje), 9 (Kašelj), 13 1. del (Rakova Jelša - del), 14 1. del (Sibirija - del), 18 (Zadobrova), 20 (Tacen), 21 (Šmartno pod Šmarno goro), 23 (Sostro), 24 (Žabja vas), 25 (Dobrunje), 26 1. del (Ižanska cesta, jug - del), 31 (Novo Polje), 37 (Pod Debnim vrhom) in 38 (Brdo zahod)« in vključuje izgradnjo kanalizacije za komunalno odpadno vodo in objektov v aglomeracijah 16481 Ljubljana, 16482 Tacen, 16488 Sadinja vas v skupni dolžini okvirno 32,6 km in izgradnjo 6 črpališč in 2 vakuumskih postaji za odpadne vode. Podroben obseg del je razviden iz Poglavij 3, 4 in 5 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Predmet javnega naročila je tudi izdelava PZI dokumentacije in pridobitev soglasja nanjo s strani upravljalca bodočega sistema za odvajanje odpadne vode.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 800
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z veljavno zakonodajo in pogodbo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije in morebitnimi dopolnitvami le-te (s pojasnili)
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije in morebitnimi dopolnitvami le-te (s pojasnili)

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.08.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.08.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.08.2019   10:00

Dodatne informacije:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Naročnik bo odpiranje ponudb izvedel preko sistema e-JN. Ne glede na to, da bodo ponudbe odprte v sistemu e-JN bo naročnik za ponudnike organiziral tudi odpiranje ponudb na sedežu naročnika, saj se del ponudbe v predmetnem postopku oddaje javnega naročila dostavlja v originalu na sedež naročnika.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.07.2019



   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.07.2019   22:21
Spoštovani,

posredujemo vam odgovor na vprašanje gospodarskega subjekta za javno naročilo »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 3, 9, 13 1. DEL, 14 1. DEL, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 1. DEL, 31, 37 in 38«, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
11.07.2019 _ob 8:00 uri - Naprošamo naročnika, da pojasni, kje je razpisna dokumentacija objavljena.
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija bo objavljena takoj ko bodo odpravljene tehnične težave.

VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
prosim, da razpisno dokumentacijo. Na spletni strani je ni, katero ste navedli.

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija bo objavljena takoj ko bodo odpravljene tehnične težave.

VPRAŠANJE:
Ob pregledu naročila smo ugotovili, da nam ne uspe videti razpisne dokumentacije.
Prosimo naročnika, da nam pojasni, kje je možno dobiti razpisno za JN004871/2019-B01, ki je bila objavljena 10.07.2019.
Hvala.

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija bo objavljena takoj ko bodo odpravljene tehnične težave.

VPRAŠANJE:
Kje je dokumentacija?

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija bo objavljena takoj ko bodo odpravljene tehnične težave.


Datum objave: 12.07.2019   09:47
Spoštovani,

posredujemo vam odgovor na vprašanje gospodarskega subjekta za javno naročilo »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 3, 9, 13 1. DEL, 14 1. DEL, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 1. DEL, 31, 37 in 38«, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
Nas ne zanimajo vaše težave. Če ste razpis objavili, pač nemudoma objavite podaljšanje oddaje ponudbe in seveda tudi rok za vprašanja.

Saj pri vas so tak nonstop težave. Pa ne samo tehnične.

ODGOVOR:
Naročnik je objavil razpisni dokumentacijo na spletni strani.

VPRAŠANJE:
Prosimo, da nemudoma objavite razpisno dokumentacijo, saj roki tečejo, ponudniki pa še nimamo možnosti za pripravo ponudb.
Sedaj je čas dopustov in tudi ponudniki si prilagajamo delo in dopust, tako da nam vsak dan, ko RD ni objavljena oteži delo.V kolikor RD ne bo objavljena takoj boste morali temu primerno tudi podaljševati roke, tako za postavljanje vprašanj, kot tudi rok oddaje.

ODGOVOR:
Naročnik je objavil razpisni dokumentacijo na spletni strani.


Datum objave: 18.07.2019   16:39
Spoštovani,

posredujemo vam odgovor na vprašanje gospodarskega subjekta za javno naročilo »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 3, 9, 13 1. DEL, 14 1. DEL, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 1. DEL, 31, 37 in 38«, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
Ali mora biti vodja del obvezno zaposlen pri ponudniku, podizvajalcu?

ODGOVOR:
Ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz točke 11.4.3. ter 11.4.4. Razpisnih pogojev Tehnična in strokovna usposobljenost.

VPRAŠANJE:
Spoštovani
V objavi javnega naročila je naveden datum objave JN 08.07.2019. Razpisno dokumentacijo s prilogami pa ste objavili 12.07.2019.
To izkazuje nesporno dejstvo, da ste zainteresiranim ponudnikom skrajšali rok za pripravo ponudbe za vsaj tri delovne dni. Iz navedenih nespornih dejstev, naročnika naprošamo, da podaljša rok za oddajo ponudbe vsaj za tri delovne dni.
Lep pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal roka za oddajo ponudb.


Datum objave: 24.07.2019   13:40
Spoštovani,

posredujemo vam odgovor na vprašanje gospodarskega subjekta za javno naročilo »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 3, 9, 13 1. DEL, 14 1. DEL, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 1. DEL, 31, 37 in 38«, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v popisih pod postavko 5210 - izdelava vodenega vrtanja opredelite premer, zaščitno cev itd. saj se na trenuten opis ne da sestaviti cene.
lep pozdrav

ODGOVOR:
Ponudnik ima za vse postavke možnost vnosa svoje cene ni nujno, da uporablja le cenik, saj popis ni zaklenjen, lahko vnese drugačne cene v posamezen popis glede na različne dimenzije glede na projektiran kanal. Prilagamo podatke o zaščitnih ceveh, ki pridejo v poštev na posameznih območjih, na katerih je predvideno vodeno podvrtavanje. Zahteve glede dimenzij zaščitnih cevi so razvidne tudi iz vpogleda v projektno dokumentacijo.

SIFRA POSTAVKE ULICA SKUPINA_DEL PODSKUPINA_DEL POSTAVKA ENOTA KOLICINA
192-5201 Litijska cesta, odsek 1 5 KANALIZACIJA - GRADBENA DELA 5.2 Gradnje - podvrtavanje, podbijanje 5201 - Izdelava vodenega podvrtavanja. Upoštevan je prevoz in premik garniture, izvedba vrtanja z vsemi potrebnimi deli. Vključena so vsa zemeljska dela in zaščita vstopne in izstopne gradbene jame. kpl 1,00 Zaščitna cev 400 mm za gravitacijski kanal DN 250.
552-5201 Litijska cesta, odsek 1 - tlačni vod 5 KANALIZACIJA - GRADBENA DELA 5.2 Gradnje - podvrtavanje, podbijanje 5201 - Izdelava vodenega podvrtavanja. Upoštevan je prevoz in premik garniture, izvedba vrtanja z vsemi potrebnimi deli. Vključena so vsa zemeljska dela in zaščita vstopne in izstopne gradbene jame. kpl 1,00 Zaščitna cev 160 mm za tlačni vod.
553-5201 Sostrska cesta - tlačni vod 5 KANALIZACIJA - GRADBENA DELA 5.2 Gradnje - podvrtavanje, podbijanje 5201 - Izdelava vodenega podvrtavanja. Upoštevan je prevoz in premik garniture, izvedba vrtanja z vsemi potrebnimi deli. Vključena so vsa zemeljska dela in zaščita vstopne in izstopne gradbene jame. kpl 1,00 Zaščitna cev 160 mm za tlačni vod.
554-5201 Sostrska cesta, Sostrska cesta, odcep 3 5 KANALIZACIJA - GRADBENA DELA 5.2 Gradnje - podvrtavanje, podbijanje 5201 - Izdelava vodenega podvrtavanja. Upoštevan je prevoz in premik garniture, izvedba vrtanja z vsemi potrebnimi deli. Vključena so vsa zemeljska dela in zaščita vstopne in izstopne gradbene jame. kpl 1,00 Zaščitna cev 400 mm za gravitacijski kanal DN 250.
68 - 5201 Sončna pot 5 KANALIZACIJA - GRADBENA DELA 5.2 Gradnje - podvrtavanje, podbijanje 5201 - Izdelava vodenega podvrtavanja. Upoštevan je prevoz in premik garniture, izvedba vrtanja z vsemi potrebnimi deli. Vključena so vsa zemeljska dela in zaščita vstopne in izstopne gradbene jame. kpl 1,00 Zaščitna cev 400 mm za gravitacijski kanal DN 250.



VPRAŠANJE:
Pozivamo naročnika, da omogoči, da se referenčni pogoj izkaže z referenco, ki izkazuje gradnjo 15 km javne kanalizacije premera enakega ali večjega od 250 mm, od tega vsaj 1 projekt, daljši od 3 km in 2 javni kanalizacijski črpališči za komunalno odpadno vodo brez dodatnih zahtev v nadaljevanju. Navedena dela namreč po zahtevnosti prevladujejo. Obstoječ pogoj tudi sicer omejuje konkurenco na samo en gospodarski subjekt, zaradi česar bi naročnik, če ne želi ponudniku omogočiti nerazumno visokega monopolnega dobička, moral biti že sam zainteresiran popraviti besedilo referenčnih pogojev. Vztrajanje naročnika pri obstoječih pogojih bomo razumeli kot zlorabo sistema javnega naročanja, katerega cilj ni racionalno izvajanje javnih naročil, ampak sistemsko omogočanje dobičkov točno določenemu ponudniku.

Naročnika pozivamo, da k proučitvi vseh zgoraj navedenih pozivov pristopi resno in s tem omogoči konkurenco v predmetnem postopku. V nasprotnem primeru bomo z zahtevkom za revizijo, kot tudi z drugimi pravnimi sredstvi (obvestilo občinskemu svetu, Računskemu sodišču RS, KPK,) izpodbijali ravnanja naročnika.
ODGOVOR:
Ponudnik lahko referenčni pogoj izpolni sam, skupaj s podizvajalci ali s partnerji v skupni ponudbi.

VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Naročnika pozivamo, da upošteva načelo sorazmernosti, določeno v 8. členu Zakona o javnem naročanju (Ur.l.RS št. 91/2015 in 14/2018) ter bonitetno oceno zniža iz SB6 na vsaj SB7 .
Znižanje zahteve po bonitetni oceni na SB7 je utemeljeno tudi zaradi dejstva, ker je AJPES pred dnevi objavil posodobljene bonitetne ocene, ki so pri vseh najuspešnejših gradbenih podjetjih nižje za eno stopnjo in to kljub temu, da so ta podjetja v preteklem letu dosegla rekordne prihodke. Tudi iz navedenega je evidentno, da se je AJPES znižanja bonitetnih ocen poslužil zaradi tveganja, da je bil dosežen vrh gradbenega cikla, saj primerljiva podjetja, ki kot registrirano glavno dejavnost nimajo gradbeništva, ohranjajo bonitetno oceno nespremenjeno. Torej je splošno znižanje bonitetnih ocen glede na predhodno leto posledica tveganj v panogi in ne zmanjšane solidnosti podjetja.
Vse to ima za posledico, da je bonitetna ocena SB6 ob takšnih kriterijih že izrazito nadstandardna. Naročnik lahko iz opisa bonitetnih ocen ugotovi, da je tudi pri SB7 zmožnost ponudnikov za poravnavanje svojih obveznosti še vedno nadpovprečna in da naročnik za vztrajanje pri SB6 nima nobenega tehtnega razloga.
Z znižanjem bonitetne ocene bo naročnik zagotovil, da se bodo na javno naročilo lahko prijavila uspešna gradbena podjetja z ustreznimi referencami.
Lep pozdrav
ODGOVOR:
Po navedbah s strani AJPES-a (https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica) bonitetna ocena predstavlja razvrščanje gospodarskih subjektov glede na kreditna tveganja po domače verjetnost za neplačila. Trenutno je povprečna ocena postavljena na SB7, zato je naročnik kot pogoj postavil malce ostrejšo zahtevo SB6 (vse v skladu z določbami 76. Člena ZJN-3). Naročnik tega pogoja ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo vas za objavo projektne dokumentacije.
lep pozdrav
ODGOVOR:
Naročnik projektne dokumentacije zaradi obsežnosti ne bo objavil in bo vsem zainteresiranim ponudnikom na vpogled na JP VO-KA SNAGA, katere ogled je možen na podlagi predhodnega dogovora s kontaktno osebo.

Kontaktna oseba: Dominik Dežman; elektronska pošta: dominik.dezman@vokasnaga.si; tel.: 01/58 08 331 oz. 041 377 513.

VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo vas za bolj detajln opis izvedbo pilotov CFA in sicer navedite količino potrebne armature ter objavite projektno dokumentacijo.
lp
ODGOVOR:
Detajlni opis je razviden v projektni dokumentaciji. Projektna dokumentacija bo na vpogled na JP VO-KA SNAGA, katere ogled je možen na podlagi predhodnega dogovora s kontaktno osebo.

Kontaktna oseba: Dominik Dežman; elektronska pošta: dominik.dezman@vokasnaga.si; tel.: 01/58 08 331 oz. 041 377 513.
VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo vas za objavo detajlov bivalnih kontejnerjev.
lep pozdrav
ODGOVOR:
Detajlni opis je razviden v projektni dokumentaciji. Projektna dokumentacija bo na vpogled na JP VO-KA SNAGA, katere ogled je možen na podlagi predhodnega dogovora s kontaktno osebo.

Kontaktna oseba: Dominik Dežman; elektronska pošta: dominik.dezman@vokasnaga.si; tel.: 01/58 08 331 oz. 041 377 513.

VPRAŠANJE:
Spoštovani,
predmet javnega naročila vključuje 14 območij za ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA
DEL 3.Predračun je sestavljen na osnovi enotnega cenika za vsa območja.
Sprašujemo vas, kako naj upoštevamo različne transportne razdalje virov (npr. gramoza) , ki se do posameznih območij lahko zelo razlikujejo.
Hvala!
ODGOVOR:
Glede na to, da so znane lokacije gradbišč, naj se v postavke, kjer je zajet tudi prevoz ta strošek kot neko povprečje že vključi. Če ponudnikom povprečna cena ni sprejemljiva lahko po posameznih območjih vnesejo drugačne cene na enoto popis v tem delu ni zaklenjen in ni nujno upoštevanje oziroma vnos cen preko enotnega cenika.



Datum objave: 26.07.2019   15:47
Spoštovani,

posredujemo vam odgovore na vprašanje gospodarskega subjekta za javno naročilo »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 3, 9, 13 1. DEL, 14 1. DEL, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 1. DEL, 31, 37 in 38«, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

POJASNILO:
Naročnik bo na spletni strani https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij objavil popravek Poglavja 1: NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE v katerem so spremembe označene rumeno.
Naročnik prav tako spreminja besedilo Opombe pod pogojem v točki 11.4.4 Poglavja 1: NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE, tako da se sedaj glasi:
Skladno z 120. členom Gradbenega zakona je določeno: »Izvajalci, ki so do začetka uporabe tega zakona opravljali dejavnost gradbeništva in ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje dejavnosti po tem zakonu, se morajo uskladiti s 14. členom tega zakona v roku dveh let od začetka uporabe tega zakona.«. Glede na predvideni začetek gradbenih del v zadnji četrtini leta 2019 in predviden rok izvedbe gradnje (ki presega obdobje dveh let od začetka uporabe Gradbenega zakona) je naročnik določil strožji pogoj kot ga dopuščajo določila 120. člena Gradbenega zakona, saj le-to opravičuje trajanje izvedbe predmetnega javnega naročila (ki presega obdobje dveh let od začetka uporabe Gradbenega zakona) in riziki povezani z izvedbo predmetnega javnega naročila.

Naročnik bo na spletni strani https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij objavil popravek Poglavja 1: NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE v katerem so spremembe označene rumeno.
Naročnik prav tako spreminja besedilo Obrazca 14: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV SKLADNO Z GRADBENIM ZAKONOM.

Naročnik bo na spletni strani https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij objavil popravek Poglavja 1: NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE in dokumenta z Obrazci v word obliki, spremembe so označene rumeno.

Naročnik prav tako spreminja besedilo v točki 11.3 Poglavja 1: Ekonomski in finančni položaj (76. člen ZJN-3) v kateri so spremembe označene rumeno.

VPRAŠANJE:
Ali je lahko Vodja gradnje zaposlen pri podizvajalcu?
Zakaj mora imeti Vodja gradnje referenco za izgradnjo vakumske postaje? To je običajno izvajal izvajalec strojnih del, zato ima to referenco strojnik. Zahtevamo, da omilite te pogoj za Vodjo gradnje.
ODGOVOR:
Vodja gradnje mora biti imenovan v skladu s točko 11.4.4 razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJE:
S postavljeno zahtevo, da mora podizvajalec v primeru sklicevanja na reference podizvajalca izpolnjevati pogoj bonitetne ocene, postavljate podizvajalce v neenakopravni položaj. Naročnika opozarjamo, da mora za vse podizvajalce določiti vse pogoje enako, v enakem obsegu in na enak način.
Naročnik bi tudi moral upoštevati ključno razliko med ponudnikom in podizvajalcem. Naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila s ponudnikom, ki v celoti nosi odgovornost za izvedbo javnega naročila in s tem povezana tveganja morebitne nepravočasne ali neustrezne izpolnitve naročila. Podizvajalec pa je zgolj subjekt, ki za ponudnika (in ne za naročnika) izvede določeno storitev/gradnjo/dobavi blago, zaradi česar je razmerje s podizvajalcem stvar pogodbene svobode ponudnika. Iz navedenih razlogov za podizvajalce ni niti smiselno niti dopustno zahtevati enake pogoje, kot za ponudnike.
Naročnika pozivamo, da umakne zahtevo, da mora v primeru sklicevanja na podizvajalca tudi podizvajalec izpolnjevati pogoj bonitetne ocene.
ODGOVOR:
V skladu z zakonodajo (94.člen ZJn-3) mora naročnik biti seznanjen s (in potrditi) sodelovanjem podizvajalcev na javnem naročilu.

VPRAŠANJE:
Ali ste pri točki 11.4.3 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, prekopirali stara navodila, ko še ni bila jasna definicija in vloga vodje del, ki se je določila z GZ-jem. ...na str. 30 piše v Opombi...S 1.6.2018 se prične uporabljati Gradbeni zakon....???! zato tudi iz navodil v tej točki ni jasno kaj zahtevate za predlaganega vodjo del, ki ga bomo določili v ponudbi, da bo izvajal vsa dela. GZ ne zahteva, da mora biti vodja del oz. vodja gradnje vpisan v IZS kot pooblaščeni inženir oz. da za to izpolnjuje vse pogoje. Prosimo vas, da še enkrat preučite zakone in napišite tako kot je prav.
ODGOVOR:
Naročnik spreminja pogoj pod točko 11.4.3, tako da se sedaj glasi:
»11.4.3 Ponudnikov vodja del izpolnjuje pogoje v skladu z Gradbenim zakonom za vodjo del, ki je zaposlen pri ponudniku za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1.
V kolikor ponudnik oddajo ponudbo v skupnem nastopu s partnerji oziroma s podizvajalci morajo temu pogoju zadostiti vsi gospodarski subjekti, ki bodo izvajali dejavnost gradbeništva v okviru predmetnega projekta. Skladno z 12. odstavkom 14. člena Gradbenega zakona morajo tuji gospodarski subjekti zagotoviti sodelovanje vodje del, ki izpolnjuje v tej točki navedene pogoje, pri čemer njegova zaposlitev ni obvezna.
Pogoj je izpolnjen, če vodja del:
izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja, določene s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost,
ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih prve stopnje, ali višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, ali srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj, opravljen strokovni izpit za vodenje del pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS) in bo v času izvedbe projekta lahko vpisan v imenik vodij del pri IZS,
izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbeništva in bo v času izvedbe projekta lahko vpisan v imenik vodij del pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS) ali
izpolnjuje pogoje za delovodjo in bo v času izvedbe projekta lahko vpisan v imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS).

Pogoj za vodjo del je prav tako izpolnjen, če bo v času izvedbe projekta izvajalec, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo opravljanje obrtne dejavnosti, in izvaja dejavnost na obrtni način, lahko imel nosilca dejavnosti vpisanega v imenik vodij del pri OZS.

Pogoj za vodjo del lahko izpolnjuje tudi posameznik, ki ne izpolnjuje pogojev za pooblaščenega inženirja, če ima priznano poklicno kvalifikacijo v skladu s predpisom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij za vodjo del v skladu z določbami 14. člena Gradbenega zakona, in bo v času izvedbe projekta lahko vpisan v imenik pristojne zbornice.

Izvajalec, ki prevzame:
izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje manj zahtevnega objekta mora imeti za potrebe vodenja del, zaposlenega vodjo del, ki ima najmanj višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov in bo v času izvedbe projekta lahko vpisan v imenik vodij del pri IZS.

Posamezniki, ki so državljani tretjih držav in želijo nastopati kot vodje, se lahko vpišejo v imenik pristojne zbornice pod pogojem materialne vzajemnosti, če so njihove pridobljene kvalifikacije enakovredne tistim, ki se zahtevajo za državljane Republike Slovenije. Materialna vzajemnost obstaja, če državljan Republike Slovenije v državi državljana tretje države lahko opravlja reguliran poklic pod enakimi ali podobnimi pogoji, pod katerimi ga lahko opravljajo v Republiki Sloveniji državljani tretje države in izpolnjevanje katerih za državljana Republike Slovenije ni bistveno težje, kakor je v pravnem redu Republike Slovenije predpisano za državljane tretje države. Pri dvojnem državljanstvu državljana tretje države se pri ugotavljanju vzajemnosti upošteva pravni red tiste države, v kateri ima stalno prebivališče, oziroma pravni red tiste države, v kateri je imel stalno prebivališče pred pridobitvijo dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. Če je posameznik brez državljanstva, se pri ugotavljanju vzajemnosti v vlogi opredeli, ali se upošteva pravni red države njegovega rojstva, države, v kateri ima stalno prebivališče, ali države, v kateri je imel stalno prebivališče pred pridobitvijo dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.

Vodja del bo moral biti v času ko nastopa kot vodja del, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.

Opomba:
Skladno z 120. členom Gradbenega zakona je določeno: »Izvajalci, ki so do začetka uporabe tega zakona opravljali dejavnost gradbeništva in ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje dejavnosti po tem zakonu, se morajo uskladiti s 14. členom tega zakona v roku dveh let od začetka uporabe tega zakona.«. Glede na predvideni začetek gradbenih del v zadnji četrtini leta 2019 in predviden rok izvedbe gradnje (ki presega obdobje dveh let od začetka uporabe Gradbenega zakona) je naročnik določil strožji pogoj kot ga dopuščajo določila 120. člena Gradbenega zakona, saj le-to opravičuje trajanje izvedbe predmetnega javnega naročila (ki presega obdobje dveh let od začetka uporabe Gradbenega zakona) in riziki povezani z izvedbo predmetnega javnega naročila.

Skladno s 120. členom Gradbenega zakona je določeno, da:
- osebe, ki so na dan začetka uporabe tega zakona vpisane v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije in imajo samo strokovni izpit za odgovorno vodenje del, Inženirska zbornica Slovenije vpiše v imenik vodij del v skladu s 14. členom Gradbenega zakona in jim izda pooblastilo za tisto stroko, za katero so opravili strokovni izpit, če predložijo dokazilo o zaposlitvi in dokazilo o sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo skladno z zahtevami tega zakona. Če navedenih dokazil v šestih mesecih od začetka uporabe tega zakona ne predložijo, jim pooblastilo za vodenje del miruje
- osebe, ki lahko ob začetku uporabe Gradbenega zakona na podlagi ZGO-1 nastopajo kot odgovorni vodje del ali odgovorni vodje posameznih del, morajo podati vlogo za vpis v imenik vodij del za tisto stroko, s področja katere imajo opravljen strokovni izpit po ZGO-1 in za objekte iste stopnje zahtevnosti kot po ZGO-1, pri čemer morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v imenik vodij del v skladu z določili Gradbenega zakona. Če posamezniki ne vložijo vloge za vpis v roku dveh let po začetku uporabe tega zakona, izgubijo že pridobljene pravice.«


VPRAŠANJE:
Spoštovani,
V točki 11.3.3 razpisne dokumentacije zahtevate, da morajo imeti tekočo bonitetno oceno SB6 tudi podizvajalci.
Naročnika pozivamo, da spremenijo navedeni pogoj za podizvajalca vsaj na bonitetno oceno SB7, saj ponudnik v celoti odgovarja za podizvajalca in je naveden pogoj nepotreben in diskriminatoren. V kolikor investitor navedenega pogoja ne bo spremenil, bomo primorani vložiti revizijo na razpisne pogoje.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik je spremenil točko 11.3.3. razpisne dokumentacije in spremembo objavil na svoji spletni strani.

VPRAŠANJE:
Naročnik v okviru enovitega referenčnega pogoja dejansko razpisuje več referenčnih pogojev, pri čemer posamezni od njih konkurenco izjemno omejujejo. Referenčne pogoje z izvedbo del na projektih v Sloveniji v obdobju od 1. 1. 2014 do današnjega dne izpolnjuje v celoti samo en ponudnik, postavljena zahteva številnim sicer usposobljenim ponudnikom pa onemogoča sodelovanje.

Naročnik lahko zahtevo umakne ali pa podaljša obdobje priznavanja referenc na 15 let pred rokom za prejem ponudb. Tudi ZJN-3 v a) točki osmega odstavka 77. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik zaradi zagotovitve ustrezne ravni konkurence po potrebi navede, da bo upošteval dokazila o ustreznih gradnjah, opravljenih pred več kot petimi leti.

V primeru ohranitve obstoječega besedila pogoja bi bila konkurenca v konkretnem primeru omejena samo na enega ponudnika, kljub temu da drugi ponudniki razpolagamo z izkušnjami, vendar v daljšem časovnem obdobju. Iz navedenega razloga pozivamo naročnika, da zahtevo umakne ali pa potrdi, da bo kot referenčno obdobje namesto od 1. 1. 2014 upošteval 15 let pred rokom za oddajo ponudb.
Hvala.
ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal zahteve glede referenčnega pogoja.


Datum objave: 29.07.2019   13:45
VPRAŠANJE
ali je v tej postavki mišljena razbremenilna plošča iz AB betona in ne iz armiranega poliestra, ker ne obstaja........prosim za pojasnilo


5307 6 KANALIZACIJSKA DELA 6.2 Jaški 5307 - Dobava in montaža razbremenilne plošče notranjega premera fi60cm iz armiranega poliestra. Vključno z vsem materialom in potrebnimi deli. kos


ODGOVOR

To je razbremenilna plošča (kot npr. dilatacijska plošča v prilogi), je pa izdelana iz armiranega poliestra.
Vzorčni plošči sta objavljeni na spletni strani naročnika (https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij).



Datum objave: 29.07.2019   13:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika naprošamo da sproti odgovarja na vprašanja. V nasprotnem primeru podaljšajte rok za postavitev vprašanj ter oddajo ponudbe za vsaj en teden!

lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik sproti odgovarja na prejeta vprašanja.


Datum objave: 29.07.2019   13:51
VPRAŠANJE


2. 14 VP , ali gre za pomoto, ker je upoštevana 2x količina in enaka postavka, prosim za pojasnilo????????.....

2.1 VP SIBIRIJA - PRIPRAVLJALNA IN ZEMELJSKA DELA

2.1.12 Površinski odriv (izkop) humusa v debelini 30-40cm z odrivom na rob. Debelina humusa se ocenjuje na 25 cm. m2 250,00 0,00
2.1.13 Površinski odriv (izkop) humusa v debelini 30-40cm z odrivom na rob. Debelina humusa se ocenjuje na 25 cm. m2 250,00 0,00


3. 9CP S D.1 GRADBENA DEL - v postavki so dve količini ali je se poda cena za kos kot je razvidno, ali za m3??????????

1.6. Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,0 m,
z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa.
Brežine se izvajajo v naklonu 60°.
Širina dna izkopa je [cm]: kos 2,00 0,00
a. 90% strojnega izkopa v terenu III-IV kategorije
b. 10% ročnega izkopa v terenu III-IV kategorije
m3 50,00 0,00



4. 9_CP_V - tudi tu je podobna situacija kot v točki 3......zakaj dve količini???????????

1.6. Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,0 m,
z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa.
Brežine se izvajajo v naklonu 60°.
Širina dna izkopa je [cm]: cm 50,00 0,00
a. 90% strojnega izkopa v terenu III-IV kategorije m3 4,39 0,00
b. 10% ročnega izkopa v terenu III-IV kategorije m3 0,49 0,00


ODGOVOR

VPRAŠANJE:
2. 14 VP , ali gre za pomoto, ker je upoštevana 2x količina in enaka postavka, prosim za pojasnilo????????.....

2.1 VP SIBIRIJA - PRIPRAVLJALNA IN ZEMELJSKA DELA

2.1.12 Površinski odriv (izkop) humusa v debelini 30-40cm z odrivom na rob. Debelina humusa se ocenjuje na 25 cm. m2 250,00 0,00
2.1.13 Površinski odriv (izkop) humusa v debelini 30-40cm z odrivom na rob. Debelina humusa se ocenjuje na 25 cm. m2 250,00 0,00

ODGOVOR:
Izdelan je popravek v popravljenem popisu del in sicer: izbrisani podatki v vrstici zaradi podvajanja
14 VP vrstica 28 poz. 2.1.13

VPRAŠANJE:
3. 9CP S D.1 GRADBENA DEL - v postavki so dve količini ali je se poda cena za kos kot je razvidno, ali za m3??????????

1.6. Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,0 m,
z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa.
Brežine se izvajajo v naklonu 60°.
Širina dna izkopa je [cm]: kos 2,00 0,00
a. 90% strojnega izkopa v terenu III-IV kategorije
b. 10% ročnega izkopa v terenu III-IV kategorije
m3 50,00 0,00

ODGOVOR:
Prišlo je do zamika vrstic izdelan je popravek v popravljenem popisu del
9 CP S
- vrstica 333 poz. 1.2
- vrstice 351, 352, 353 za poz. 1.6
- vrstica 356 za poz. 1.7
- vrstica 359 za poz. 1.8
pri poz. 1.9 s tem ostane le ena količina






VPRAŠANJE:
4. 9_CP_V - tudi tu je podobna situacija kot v točki 3......zakaj dve količini???????????

1.6. Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,0 m,
z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa.
Brežine se izvajajo v naklonu 60°.
Širina dna izkopa je [cm]: cm 50,00 0,00
a. 90% strojnega izkopa v terenu III-IV kategorije m3 4,39 0,00
b. 10% ročnega izkopa v terenu III-IV kategorije m3 0,49 0,00

ODGOVOR:
izdelan je popravek v popravljenem popisu del 50 je informacija o širini izkopa in ne količina
9 CP V - vrstica 354 - poz. 1.6















Datum objave: 29.07.2019   13:55
VPRAŠANJE
9 CP S D.1.

Planiranje je podano v m3.......ali gre za pomoto

Poz 1.7 planiranje v m3?

1.7. Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v
projektiranem padcu. m3 19,75


Proism za pojasnitev

Poz 1.8 dve količine na 1 pozicijo ena za m2, druga v m3, (količine se ne ujemajo v kolikor jih pretvorimo):

1.8. Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka m3 2,19
debeline cca 10 cm, z 2 sejanim peskom
Obračun se izvede po dejanskih stroških. m2 6,75





Poz 1.9 enako kot pri postavki 1.8 dve količine na 1 pozicijo ena za m2, druga v m3, (količine se ne ujemajo v kolikor jih pretvorimo)

1.9. Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa
nad položeno cevjo, na nasip za izravnavo jarka
se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal
v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se m3 0,75
izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh
straneh cevi.
Paziti je potrebno, da se cev ne premakne
iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta po
standardnem Proktorjevem postopku do 90%
trdnosti. Obsipni material je 2x sejani pesek
Obračun se izvede po dejanskih stroških. m3 3,62




DEL 14 odvoz specificiran za KOS? Prosim za pojasnitev.....

2.1.31 Odvoz (transport) izkopanega materiala na trajno deponijo oddaljenosti do 5km, s planiranjem (razstiranjem) in deponijsko takso. kos 547,00 0,00



ODGOVOR

VPRAŠANJE:
9 CP S D.1.
Planiranje je podano v m3.......ali gre za pomoto

Poz 1.7 planiranje v m3?

1.7. Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v
projektiranem padcu. m3 19,75

Prosim za pojasnitev

Poz 1.8 dve količine na 1 pozicijo ena za m2, druga v m3, (količine se ne ujemajo v kolikor jih pretvorimo):

1.8. Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka m3 2,19
debeline cca 10 cm, z 2 sejanim peskom
Obračun se izvede po dejanskih stroških. m2 6,75

Poz 1.9 enako kot pri postavki 1.8 dve količine na 1 pozicijo ena za m2, druga v m3, (količine se ne ujemajo v kolikor jih pretvorimo)

1.9. Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa
nad položeno cevjo, na nasip za izravnavo jarka
se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal
v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se m3 0,75
izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh
straneh cevi.
Paziti je potrebno, da se cev ne premakne
iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta po
standardnem Proktorjevem postopku do 90%
trdnosti. Obsipni material je 2x sejani pesek
Obračun se izvede po dejanskih stroških. m3 3,62

ODGOVOR:
Prišlo je do zamika vrstic izdelan je popravek v popravljenem popisu del
9 CP S
- vrstica 333 poz. 1.2
- vrstice 351, 352, 353 za poz. 1.6
- vrstica 356 za poz. 1.7
- vrstica 359 za poz. 1.8
pri poz. 1.9 s tem ostane le ena količina

VPRAŠANJE:
DEL 14 odvoz specificiran za KOS? Prosim za pojasnitev.....

2.1.31 Odvoz (transport) izkopanega materiala na trajno deponijo oddaljenosti do 5km, s planiranjem (razstiranjem) in deponijsko takso. kos 547,00 0,00
ODGOVOR:
Izdelan je popravek v popravljenem popisu del in sicer: sprememba enote iz kos v m3
14 VP vrstica 48 poz. 2.1.31



Datum objave: 29.07.2019   13:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pod postavko 6266 cenika moramo podati ceno za fazonski kos iz poliestra za izvedbo blatnika. Vgradnja po detajlu. Prosimo vas za objavo tega detajla po katerem predvidevate vgradnjo, da lahko oblikujemo ceno.

lep pozdrav

ODGOVOR

Detajl je objavljen na spletni strani naročnika (https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij).


Datum objave: 29.07.2019   14:02
VPRAŠANJE
14 VP

Poz 2.3.4 ni določen asfalt, katera frakcija?

2.3.4 Asfaltiranje cestišča z asfaltom, nosilno - obrabni sloj AC SURF 70/100 A4, debeline 7 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. m2 724,00 0,00 0,00



13 VP_P

Poz 2.2.4 -vprašanje je enako kot pri postavki 2.3.4.?


ODGOVOR

VPRAŠANJE:
14 VP
Poz 2.3.4 ni določen asfalt, katera frakcija?
2.3.4 Asfaltiranje cestišča z asfaltom, nosilno - obrabni sloj AC SURF 70/100 A4, debeline 7 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. m2 724,00 0,00 0,00

ODGOVOR:
Postavka je zamenjana v popravljenem popisu del: 14 VP vrstica 128 poz. 2.3.4


VPRAŠANJE:
13 VP_P
Poz 2.2.4 -vprašanje je enako kot pri postavki 2.3.4.?

ODGOVOR:
Postavka je zamenjana v popravljenem popisu del: 13 VP_P vrstica 37 poz. 2.2.4




Datum objave: 29.07.2019   14:03
POJASNILO:

Naročnik je dne 26. 7. 2019 na spletni strani (https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij) objavil spremenjeno 01 Poglavje razpisne dokumentacije.

Datum objave: 31.07.2019   09:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za objavo detjala poplavne nadgradnje vakuumskih jaškov, ki vključuje zračnik za kontroler, dodaten zajem zraka na gravitacijskem vodu.

lep pozdrav

ODGOVOR

Detajl je objavljen na spletni strani naročnika (https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij).


Datum objave: 31.07.2019   09:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za objavo detajla fazonskega kosa iz poliestra (GRP) za izvedbo zračnika - list 13 Rak postavka 559-11

lep pozdrav

ODGOVOR

Detajl je objavljen na spletni strani naročnika (https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij).


Datum objave: 31.07.2019   09:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za objavo detajla fazonskega kosa iz poliestra (GRP) za izvedbo čistilnega kosa - list 13 Rak postavka 559-9

lep pozdrav

ODGOVOR

Detajl je objavljen na spletni strani naročnika (https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij).


Datum objave: 31.07.2019   09:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za objavo detajla fazonskega kosa iz poliestra (GRP) za izvedbo zračnika - list 13 Rak postavka 559-9

lep pozdrav

ODGOVOR

Detajl je objavljen na spletni strani naročnika (https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij).


Datum objave: 31.07.2019   09:49
VPRAŠANJE
Kdo je za vas vodilni izvajalec? Je to vodilni partner ali subjekt, ki prevzema večinski delež?

ODGOVOR

Vodilni izvajalec gradnje je samostojni ponudnik oziroma ponudnik v skupni ponudbi, ki bo prevzel večinski delež gradnje. Ponudnik oziroma ponudnik v skupni ponudbi, ki bo nastopal kot vodilni izvajalec gradnje mora imeti zaposlenega vodjo del, ki glede na vrsto del prevladujejo, in ki izpolnjuje pogoje v skladu z Gradbenim zakonom za vodjo del, in bo opravljal funkcijo vodja gradnje.

Vsak ponudnik, ki nastopa v skupni ponudbi mora imeti zaposlenega vodjo del. Vodja del, ki je zaposlen pri vodilnemu izvajalcu, bo prevzel vlogo vodje gradnje (on mora tudi imeti reference).



Datum objave: 31.07.2019   09:50
VPRAŠANJE
Ali se lahko povprečni letni promet sešteva tudi s podizvajalcem?

ODGOVOR

Da. Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo pogoj 11.3.1.


Datum objave: 01.08.2019   08:35
VPRAŠANJE
Prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudb za en mesec. Količina popisov in pojasnila, ki jih moramo upoštevati nam ne omogočajo, da bi sestavili ponudbo do roka. Zaradi dodatnih pojasnil, ki jih moramo upoštevati, ne bomo mogli pripraviti ustrezne ponudbe v roku, ki je že sicer precej kratek. Prosimo, da naročnik rok podaljša, da bomo ponudniki lahko oddali ustrezne ponudbe, kar je iz vidika javnega naročanja bolj smotrno tudi za naročnika in končne uporabnike infrastrukture. Glede na to, da gre za pomembno, obsežno in relativno dolgotrajno gradnjo, predlagano podaljšanje roka ne bo predstavljalo znatnega vpliva na celoten projekt, bo pa zelo povečalo možnost, da naročnik prejme konkurenčne in dopustne ponudbe. Prosimo za potrditev podaljšanja roka. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo na način, da se podaljšajo naslednji roki:
rok za predložitev ponudb preko informacijskega sistema e-JN: 28. 8. 2019 do 10:00 ure,
javno odpiranje ponudb v informacijskem sistemu e-JN: 28. 8. 2019 ob 10:01 uri,
rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19. 8. 2018 do 9:00 ure.


VPRAŠANJE
Na podlagi dejstev, da kar naprej spreminjate in dopolnjujete razpisno dokumentacijo vas pozivamo da v skladu z ZJN podaljšate rok za oddajo ponudbe!!!

ODGOVOR
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo na način, da se podaljšajo naslednji roki:
rok za predložitev ponudb preko informacijskega sistema e-JN: 28. 8. 2019 do 10:00 ure,
javno odpiranje ponudb v informacijskem sistemu e-JN: 28. 8. 2019 ob 10:01 uri,
rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19. 8. 2018 do 9:00 ure.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
Razpisno dokumentacijo ste obajvili 12.7.2019, rok za oddajo ponudb je 12.8.2019. Glede na to, da mora biti skladno z ZJN-3 razpisna dokumentacija objavljena minimalno 35 dni, zahtevamo da podaljšate rok za dostavo ponudb. V nasprotnem primeru bomo primorani uveljavljati pravno varstvo!
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo na način, da se podaljšajo naslednji roki:
rok za predložitev ponudb preko informacijskega sistema e-JN: 28. 8. 2019 do 10:00 ure,
javno odpiranje ponudb v informacijskem sistemu e-JN: 28. 8. 2019 ob 10:01 uri,
rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19. 8. 2018 do 9:00 ure.


VPRAŠANJE
Prosim za podaljšanje oddaje ponudbe. Rok je za tako veliko ponudbo res kratek in prosimo, da se podaljša.

ODGOVOR
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo na način, da se podaljšajo naslednji roki:
rok za predložitev ponudb preko informacijskega sistema e-JN: 28. 8. 2019 do 10:00 ure,
javno odpiranje ponudb v informacijskem sistemu e-JN: 28. 8. 2019 ob 10:01 uri,
rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19. 8. 2018 do 9:00 ure.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da smo v času letnih dopustov tako glede pridobivanja ponudb pri podizvajalcih , kot tudi naročniki glede potrjevanja referenc, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo na način, da se podaljšajo naslednji roki:
rok za predložitev ponudb preko informacijskega sistema e-JN: 28. 8. 2019 do 10:00 ure,
javno odpiranje ponudb v informacijskem sistemu e-JN: 28. 8. 2019 ob 10:01 uri,
rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19. 8. 2018 do 9:00 ure.


VPRAŠANJE
Lepo prosimo naročnika, da glede na čas počitnic in neodzivnost dobaviteljev podaljšate rok oddaje ponudb za vsaj 10 dni.

ODGOVOR
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo na način, da se podaljšajo naslednji roki:
rok za predložitev ponudb preko informacijskega sistema e-JN: 28. 8. 2019 do 10:00 ure,
javno odpiranje ponudb v informacijskem sistemu e-JN: 28. 8. 2019 ob 10:01 uri,
rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19. 8. 2018 do 9:00 ure.


VPRAŠANJE
Pozivamo vas da podaljšate rok za prejem ponudb, saj ste postavili minimalni rok, kot ga zahteva ZJN. Glede na kompleksnost javnega naročila, spremembami, ki ste jih že podali, še vedno veliko nejasnosti navodil, da ne govorimo o ponedeljku, kot roku za oddajo ponudbe, kar je skoraj kot da bi rok oddaje postavili v petek popoldne, ste nam močno skrajšali čas, da pripravimo kvalitetno ponudbo. Tudi časi dopustov so. Torej, če hočete več kvalitetnih ponudb, da boste lahko javna sredstva porabili na čimbolj učinkovit način, podaljšate rok oddaje ponudb vsaj za 10 dni.

ODGOVOR
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo na način, da se podaljšajo naslednji roki:
rok za predložitev ponudb preko informacijskega sistema e-JN: 28. 8. 2019 do 10:00 ure,
javno odpiranje ponudb v informacijskem sistemu e-JN: 28. 8. 2019 ob 10:01 uri,
rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19. 8. 2018 do 9:00 ure.




Datum objave: 01.08.2019   08:37
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da objavite ustrezne Kulturnovarstvene pogoje ZVKDS, kjer so opredeljena območja arheološkega nadzora, ki se izvaja na območjih EŠD. Iz razpisne dokumentacije se ne da opredeliti območij in dolžine linij arheološkega nadzora. Hvala!

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je v popisih del že določenih 206 ur v območju 3 Polje in 589 ur v območju 9 Kašelj. Urno postavko se lahko pridobi pri izvajalcih arheološkega nadzora.



Datum objave: 01.08.2019   08:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v predračunu se večkrat pojavi postavka: "1309 - Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije. Obračun po dejanskih stroških izvajalca arheoloških del." Enota mere te postavke je ura. Prosimo za pojasnilo kako naj nudimo oziroma sploh kalkuliramo to postavko glede na to, da je navedeno da se bo plačevala po dejanskih stroških? Kakšne manipulativne stroške in stroške garancij in zavarovanj bo naročnik priznal na te dejanske stroške? Najbolj smiselno je, da investitor za te postavke fiksira ceno in vsem ponudnikom omogoči enako izhodišče.

ODGOVOR

Urno postavko se lahko pridobi pri izvajalcih arheološkega nadzora.


Datum objave: 01.08.2019   08:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
nekatere postavke v predračunu nimajo navedene enote mere. Prosimo, da to popravite, da bo jasno za kaj gre.

ODGOVOR

V vseh postavkah kjer enota mere ni navedena je enota razvidna iz opisa postavke preverjene so bile vse takšne postavke in v vseh primerih gre za 1 komplet ali kos.



Datum objave: 01.08.2019   08:44
VPRAŠANJE
Spoštovani

v točki 11.4.3 navodil razpisne dokumentacije imate zahtevo za ponudnikovega vodjo del in sicer:

Pogoj je izpolnjen, če vodja del:
izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja, določene s predpisom, ki ureja arhitekturno in
inženirsko dejavnost,
ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje v skladu z
zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po
študijskih programih prve stopnje, ali višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja
graditve objektov, ali srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, ima
najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj, opravljen strokovni izpit za
vodenje del pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS) in bo v času izvedbe
projekta lahko vpisan v imenik vodij del pri IZS,
izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbeništva in bo v času izvedbe projekta lahko
vpisan v imenik vodij del pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS)
ali
izpolnjuje pogoje za delovodjo in bo v času izvedbe projekta lahko vpisan v imenik vodij del
pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS).

Iz navedenih zahtev citiramo naslednjo zahtevo: "opravljen strokovni izpit za vodenje del pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS)"
Naročnika opozarjamo, da z zahtevo iz citata krši določila enakopravnosti vseh potencialnih ponudnikov in ustvarja elemente diskriminatornosti saj
s to zahtevo dejansko onemogoča prijavo oseb za vodje del, ki niso državljani Slovenije oz oseb, ki niso opravljali strokovnega izpita pri Slovenski inženirski
zbornici, kar je dejansko diskriminatorno za praktično vse tuje državljane in hkrati pomeni tudi bistveno omejevanje konkurence.
Naročnika zato pozivamo, da nemudoma umakne oz. spremeni navedeni pogoj tako, da ne bo diskriminiral oseb, ki niso opravljale strokovnega izpita za vodenje del pri Slovenski inženirski zbornici, ker tudi iz primerov dobre prakse izhaja, da so bile navedene zahteve v revizijskih postopkih prepoznane kot diskriminatorne in posledično takšni razpisi razveljavljeni s strani DKOM.

lepo pozdravljeni







ODGOVOR
Gradbeni zakon v svojem 14. Členu jasno opredeljuje kaj morajo tuji ponudniki s sedežem v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum ali v tretjih državah storiti glede obveznega vodjo del. Naročnik svojih zahtev ne bo spreminjal.



Datum objave: 01.08.2019   08:45
VPRAŠANJE
Spoštovani. Naročnik je od objave do danes objavil znatno število popravkov v popisih in podal veliko pojasnil. Razpisna dokumentacija in popisi so izjemno obsežni in za pripravo ponudbe brez napak zahtevajo precej časa. Že samo branje vseh odgovorov na vprašanja in izdelava čistopisa je zelo obsežno in dopušča možnost, da pride pri pripavi ponudbe in predračuna do neželenih napak.
Zato naročnika vljudno prosimo, da podaljša rok za oddajo ponudb za vsaj 1 mesec, to je do 12. septembra. Le na ta način bo lahko prejel s strani ponudnikov točne in kakovostno pripravljene konkurenčne ponudbe. V 12 koledarskih dneh, ki so še do oddaje ponudb, je tehnično nemogoče pripraviti ponudbo in jo pred oddajo ustrezno pregledati in preveriti. Srečujemo se tudi s težavami pri rokih v katerih so nam naši dobavitelji sposobni pripraviti svoje ponudbe.
Gre za obsežen in izjemno dolgoročen projekt, zato smo prepričani, da podaljšanje roka za 1 mesec ne bo imelonobenih negativnih vplivov na projekt, temveč zgolj pozitivne. Prejetih bo lahko več konkurenčnih ponudb, na podlagi katerih se bo projekt lahko izvajal bolj optimalno in predvsem ekonomsko bolj učinkovito.
Naročnika zato prosimo, da rok za oddajo ponudb podaljša vsaj do 12. 9. 2019. Hvala.

ODGOVOR

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo na način, da se podaljšajo naslednji roki:
rok za predložitev ponudb preko informacijskega sistema e-JN: 28. 8. 2019 do 10:00 ure,
javno odpiranje ponudb v informacijskem sistemu e-JN: 28. 8. 2019 ob 10:01 uri,
rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19. 8. 2018 do 9:00 ure.




Datum objave: 01.08.2019   08:49
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da iz razpisne dokumentacije odmakne zahtevo, da ima v primeru skupne ponudbe vodilni izvajalec zaposlenega vodjo gradnje. S takšno zahtevo naročnik omejuje pogodbeno voljo dveh partnerjev, ki želita oddati ponudbo kot enakovredna partnerja vsak s prevzemom 50% pogodbenih del. Zato naročnika pozivamo, da dopusti, da imenuje vodjo gradnje, katerikoli izmed partnerjev v skupni ponudbi.

ODGOVOR
Gradbeni zakon v 14.členu navaja: (16) Izvajalec iz prvega odstavka tega člena mora za vodenje gradnje določiti vodjo del, ki glede na vrsto del prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja gradnje) in ki je zaposlen pri njem. Vodja gradnje vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče. Naročnik navedenega pogoja ne bo spreminjal (ponudnik lahko postavi partnerski odnos 50,01% z vodjo gradnje in 49,99% samo z vodjo del).



Datum objave: 01.08.2019   08:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je zahteva: "11.4.4 Ponudnik oziroma ponudnik v skupni ponudbi, ki bo nastopal kot vodilni izvajalec gradnje ima zaposlenega vodjo del, ki glede na vrsto del prevladujejo, in ki izpolnjuje pogoje v skladu z Gradbenim zakonom za vodjo del, in bo opravljala funkcijo vodja gradnje. Vodja gradnje vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče.".

Prosimo za obrazložitev zakaj je nujno, da je v primeru skupne ponudbe večih podjetij Vodja del zaposlen prav pri vodilnemu partnerju. To je nesmiselno in v tem ni nobene zakonske podlage. Prosimo, da to popravite in omogočite, da vodjo del imenuje katerikoli partner ali podizvajalec v skupni ponudbi.

ODGOVOR

Gradbeni zakon (GZ) v 14.členu navaja: (16) Izvajalec iz prvega odstavka tega člena mora za vodenje gradnje določiti vodjo del, ki glede na vrsto del prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja gradnje) in ki je zaposlen pri njem. Vodja gradnje vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče.

V 11. členu pa GZ naročniku nalaga da določi vodilnega pogodbenika, kar je naročnik s tem pogojem že tudi predčasno storil (ponudil možnost ponudnikom, da se sami odločijo kdo bo vodilni partner z med drugim tudi vsem potrebnim kadrom).Naročnik navedenega pogoja ne bo spreminjal.



Datum objave: 01.08.2019   08:59
VPRAŠANJE
V skladu z točko 10.1 poglavja 1 navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe vas prosimo, da poljšate rok za oddajo ponudbe. saj se je dokumentacija spreminjala in dopolnjevala, za kar smo primorani nameniti razpisu dodatni čas za preučitev.




ODGOVOR

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo na način, da se podaljšajo naslednji roki:
rok za predložitev ponudb preko informacijskega sistema e-JN: 28. 8. 2019 do 10:00 ure,
javno odpiranje ponudb v informacijskem sistemu e-JN: 28. 8. 2019 ob 10:01 uri,
rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19. 8. 2018 do 9:00 ure.



Datum objave: 01.08.2019   09:59
POJASNILO:
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo na način, da se podaljšajo naslednji roki:
rok za predložitev ponudb preko informacijskega sistema e-JN: 28. 8. 2019 do 10:00 ure,
javno odpiranje ponudb v informacijskem sistemu e-JN: 28. 8. 2019 ob 10:01 uri,
rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19. 8. 2019 do 9:00 ure (naročnik obvešča gospodarske subjekte, da bo od dne 2. 8. 2019 od 10:00 ure dalje, naročniku možno postavljati vprašanja, ko bo sprememba objavljena na Portalu javnih naročil).

Datum objave: 01.08.2019   12:12
VPRAŠANJE
Po natančni preučitvi razpisne dokumentacije (skupaj z vsemi spremembami) ugotavljamo, da naročnik nima namena oddati javnega naročila v skladu z ZJN-3, ampak vnaprej izbranemu izvajalcu oz. izvajalcem del. To dejstvo naročnik s svojimi prestrogimi zahtevami, ki jih je naročnik določil za vse ponudnike kot tudi podizvajalce, jasno dokazuje. Da bi se naročnik izognil nepotrebnim nevšečnostim z revizijami, pozivamo naročnika, da umakne absolutno prestrogo bonitetno oceno SB7 za podizvajalce. Bonitetne ocene služijo za preverjanje ekonomsko-finančne sposobnosti gospodarskih subjektov. Glede na to, da je naročnik v pogodbenem razmerju samo s ponudnikom in nikakor ne s podizvajalci, je pogoj bonitetne ocene za podizvajalce nesmiseln in je samo dokaz, da želi naročnik izključiti določen krog gradbenih podjetji, celo v vlogah podizvajalcev. S tem naročnik absolutno krši gradbeno zakonodajo in zakonodajo javnega naročanja. 94. člen ZJN-3, kot ga naročnik navaja v enem od odgovoru z dne 26. 7. 2019, daje naročniku le pravico biti informiran o podizvajalcih in pravico izločiti le-te, če ne izpolnjujejo pogojev, ki jih je naročnik določil v razpisni dokumentaciji. Ampak kot kaže, s tem naročnik ne bo imel težav, saj so razpisni pogoji pisani za ozek krog gradbenih podjetji. S tem, ko naročnik zahteva za podizvajalce bonitetno oceno in referenco v vrednosti prevzetih del (npr. 20.000.000,00 EUR) je dejstvo, da naročnik omejuje konkurenco med gospodarskimi subjekti in s tem strogo krši temeljna načela ZJN-3, predvsem načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, kar je predmet za revizijski zahtevek. Zato pričakujemo, da bo naročnik umaknil zahtevo o bonitetni oceni in vrednosti reference za podizvajalce.

ODGOVOR
Naročnik se z navedeno zahtevo želi izogniti nevšečnostim pri izvedbi pogodbenih obveznosti tako s strani izbranega ponudnika, kot s strani morebitnih podizvajalcev. V primeru, da pri izvedbi pogodbenih obveznosti podizvajalec zaide v težave glede poravnanja svojih obveznosti obstaja tveganje, da bo ogroženo kvalitetno in pravočasno izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti izbranega ponudnika.

Zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti je pri bonitetni oceni SB7 povprečna. Zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti je pri bonitetni oceni SB8 nizka in zato v veliki meri pogojena z razmerami v poslovnem okolju. Zaostritev razmer zelo verjetno vodi v nastop dogodka neplačila, kar lahko privede do neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Naročnik iz navedenega razloga zahteva, da imajo vsi subjekti, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, vsaj povprečno zmožnost za poravnavanje svojih obveznosti.

Zahteve glede bonitetnih ocen se ne spreminjajo (ponudnik oziroma partner mora izkazati bonitetno oceno SB6, podizvajalec mora izkazati bonitetno oceno SB7).




Datum objave: 01.08.2019   12:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v popisih črpališči Zavoglje in Mrakovce uskladite popise strojnih instalacij. Instalacije imate predvidene za suha črpališča, črpalke pa so potopne.

lp

ODGOVOR

V obstoječih popisih ČP Zavoglje in ČP Mrakovce, je predvidena oprema in strojne instalacije za mokra črpališča in potopne črpalke.


Datum objave: 01.08.2019   12:16
VPRAŠANJE
Ali je dovolj, da samo eden od partnerje izpolni pogoj bonitetne ocene?

ODGOVOR

Ne. Pogoj št 11.3.2 morajo izpolniti ponudnik oziroma v primeru skupne ponudbe vsi partnerji v skupini.


Datum objave: 01.08.2019   12:17
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da dopusti, da pogoj bonitetne ocene izpolni samo eden od partnerjev.

ODGOVOR

Ne. Pogoj št 11.3.2 morajo izpolniti ponudnik oziroma v primeru skupne ponudbe vsi partnerji v skupini.


Datum objave: 01.08.2019   13:05
DODATNO POJASNILO:
Vse obveznosti iz dokumentacije v zvezi o oddajo javnega naročila, ki se vežejo na rok za predložitev ponudb, se sedaj vežejo na spremenjeni rok za predložitev ponudb.


Datum objave: 09.08.2019   12:54
VPRAŠANJE:
Spoštovani.

Ali gre pri popisu 2.3 VP SIBIRIJA - ZUNANJA UREDITEV za pomoto v količini metrov cevi?

2.3.13 Dobava in polaganje kanalizacijskih rebrastih PVC cevi premera 110mm s potrebnimi fazonskimi komadi in tesnilnimi gumami.
Trdnostni razred cevi (SN 10?).

m 4.945,00

ODGOVOR:
Pravilna količina je 45m in je vnesena v popravek popisa del (14 VP, vrstica 137), ki ga je naročnik objavil na svoji spletni strani


VPRAŠANJE:
Ali mora partner izvajati dela, če se sklicujemo na njegove reference?

ODGOVOR:
Naročnik predvideva, da se vprašanje nanaša na pogoj 11.4.1 v Poglavju 1: Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe. Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo referenčni pogoj pod zaporedno številko 11.4.1. Gospodarski subjekt lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti le, če bodo slednji izvajali gradnje, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

VPRAŠANJE:
In kje so popravki, spremembe, ki so 05.08.2019 kar 2x objavljene, zadnji odgovori na osnovnem razpisu so zadnji z dne 01.08.2019?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Objava z dne 5.8.2019 se nanaša na odgovore, ki jih je naročnik objavil na svoji spletni strani in portalu JN dne 1.8.2019. Ker je javno naročilo objavljeno tudi v Uradnem listu Evropske unije, je objava objavljena s časovnim zamikom nekaj dni.



VPRAŠANJE:
V okviru popisa del, zavihek 13 RAK šifra postavke 599-1 in zavihek 26 VP šifra postavke 2.1.14 se nahaja Izvedba arheoloških raziskav ob gradnji in arheološkega nadzora, pri katerih je opredeljena količina 1 in enota KPL. Izvajalci arheoloških raziskav s katerimi smo bili v kontaktu pravijo, da na podlagi tovrstne postavke ne morejo podati cene.
Prosimo za podrobnejšo obrazložitev obračunske enote dela. Ali je postavka kpl mišljena v obliki ure dela, ali morda gre za celotno izvedbo raziskave na tem območju. V primeru da gre za izvedbo celotne raziskave, je potrebno objaviti kulturovarstvene pogoje oz. parametre izvedbe arheološke raziskave, ki se nahajajo v teh pogojih. V primeru da gre za obračunsko enoto ure dela, naj se to opredeli v popisu del s spremembo enote dela.

ODGOVOR:
26 VP : 2.1.14 ; Izvedba arheoloških raziskav ob gradnji in arheološkega nadzora:
Naročnik je objavil projektne pogoje ZVKD za območje vakuumske postaje Črna vas.

13 RAK šifra postavke 599-1
Ponudnik lahko glede na svojo tehnologijo gradnje in poznavanje terena gradnje oceni, koliko časa bo izvajal gradnjo na območju, kjer je potreben arheološki nadzor in raziskave ob gradnji (če so potrebne) in na ta način določi ceno.


VPRAŠANJE:
Zakaj investitor zahteva strožje pogoje za podizvajalce kot za partnerje? Tako kot sedaj beremo razpisno dokumentacijo je razpis napisan za kakšno prijatelsko firmo iz Ljubljane, ki je brez referenc lahko tudi vodilni partner, ne more pa biti podizvajalec.

ODGOVOR:
Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil pogoje za ponudnika oz. partnerje v primeru skupne ponudbe kot tudi za podizvajalce. Gospodarski subjekt, ki zastavlja vprašanje ne specificira kateri pogoj naj bi bil strožji za podizvajalce kot ponudnike. Naročnik smatra da so pogoji v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila sorazmerni in povezani s predmetom javnega naročila.

VPRAŠANJE:
V točki 11.4.3 navodil razpisne dokumentacije imate zahtevo za ponudnikovega vodjo del in sicer:

Pogoj je izpolnjen, če vodja del:
izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja, določene s predpisom, ki ureja arhitekturno in
inženirsko dejavnost,
ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje v skladu z
zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po
študijskih programih prve stopnje, ali višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja
graditve objektov, ali srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, ima
najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj, opravljen strokovni izpit za
vodenje del pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS) in bo v času izvedbe
projekta lahko vpisan v imenik vodij del pri IZS,
izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbeništva in bo v času izvedbe projekta lahko
vpisan v imenik vodij del pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS)
ali
izpolnjuje pogoje za delovodjo in bo v času izvedbe projekta lahko vpisan v imenik vodij del
pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS).

Iz navedenih zahtev citiramo naslednjo zahtevo: "opravljen strokovni izpit za vodenje del pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS)"
Naročnika opozarjamo, da z zahtevo iz citata krši določila enakopravnosti vseh potencialnih ponudnikov in ustvarja elemente diskriminatornosti saj
s to zahtevo dejansko onemogoča prijavo oseb za vodje del, ki niso državljani Slovenije oz oseb, ki niso opravljali strokovnega izpita pri Slovenski inženirski
zbornici, kar je dejansko diskriminatorno za praktično vse tuje državljane in hkrati pomeni tudi bistveno omejevanje konkurence.
Naročnika zato pozivamo, da nemudoma umakne oz. spremeni navedeni pogoj tako, da ne bo diskriminiral oseb, ki niso opravljale strokovnega izpita za vodenje del pri Slovenski inženirski zbornici, ker tudi iz primerov dobre prakse izhaja, da so bile navedene zahteve v revizijskih postopkih prepoznane kot diskriminatorne in posledično takšni razpisi razveljavljeni s strani DKOM.

lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Gradbeni zakon v svojem 14. Členu jasno opredeljuje kaj morajo tuji ponudniki s sedežem v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum ali v tretjih državah storiti glede obveznega vodjo del. Naročnik svojih zahtev ne bo spreminjal.

Še enkrat sprašujemo naročnika, ker ne vemo ali se izogiba točnemu odgovoru ali ne razume vprašanja. Torej ne glede na to da se sklicujete na 14. člen GZ niste jasno odgovorili na naslednje vprašanje:
ko naštevate kaj mora izpolnjevati vodja del je med drugim navedeno - opravljen strokovni izpit za vodenje del pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS), ta zahteva je v stavku in kontekstu navedena v sedanjiku kar pomeni, da bi moral tuji državljan imeti opravljen izpit pri IZS že v fazi oddaje ponudbe torej do roka za oddajo ne pa šele do podpisa pogodbe, kar pa ves čas trdimo da je diskriminatorno in ni v skladu z dobor prakso DKOM.

ODGOVOR:
Naročnik opozarja, da na določila Gradbenega zakona nima vpliva. Hkrati ugotavljamo, da gospodarski subjekt citira zgolj del pogoja. Naročnik zahteva, zgolj da vodja del izpolnjuje pogoje skladno z Gradbenim zakonom, pri tem je opravljen strokovni izpit samo eden od možnih načinov izpolnjevanja pogoja, hkrati pa Gradbeni zakon določa tudi način priznavanja kvalifikacij za tuje osebe, ki želijo opravljati dejavnost kot vodje del v Republiki Sloveniji.
Pogoj je izpolnjen, če vodja del:
izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja, določene s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost,
ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih prve stopnje, ali višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, ali srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj, opravljen strokovni izpit za vodenje del pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS) in bo v času izvedbe projekta lahko vpisan v imenik vodij del pri IZS,
izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbeništva in bo v času izvedbe projekta lahko vpisan v imenik vodij del pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS) ali
izpolnjuje pogoje za delovodjo in bo v času izvedbe projekta lahko vpisan v imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS).

Pogoj za vodjo del je prav tako izpolnjen, če bo v času izvedbe projekta izvajalec, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo opravljanje obrtne dejavnosti, in izvaja dejavnost na obrtni način, lahko imel nosilca dejavnosti vpisanega v imenik vodij del pri OZS.
Pogoj za vodjo del lahko izpolnjuje tudi posameznik, ki ne izpolnjuje pogojev za pooblaščenega inženirja, če ima priznano poklicno kvalifikacijo v skladu s predpisom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij za vodjo del v skladu z določbami 14. člena Gradbenega zakona, in bo v času izvedbe projekta lahko vpisan v imenik pristojne zbornice.
Skladno z 12. odstavkom 14. člena Gradbenega zakona morajo tuji gospodarski subjekti zagotoviti sodelovanje vodje del, ki izpolnjuje v tej točki navedene pogoje, pri čemer njegova zaposlitev ni obvezna.
Posamezniki, ki so državljani tretjih držav in želijo nastopati kot vodje, se lahko vpišejo v imenik pristojne zbornice pod pogojem materialne vzajemnosti, če so njihove pridobljene kvalifikacije enakovredne tistim, ki se zahtevajo za državljane Republike Slovenije. Materialna vzajemnost obstaja, če državljan Republike Slovenije v državi državljana tretje države lahko opravlja reguliran poklic pod enakimi ali podobnimi pogoji, pod katerimi ga lahko opravljajo v Republiki Sloveniji državljani tretje države in izpolnjevanje katerih za državljana Republike Slovenije ni bistveno težje, kakor je v pravnem redu Republike Slovenije predpisano za državljane tretje države. Pri dvojnem državljanstvu državljana tretje države se pri ugotavljanju vzajemnosti upošteva pravni red tiste države, v kateri ima stalno prebivališče, oziroma pravni red tiste države, v kateri je imel stalno prebivališče pred pridobitvijo dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. Če je posameznik brez državljanstva, se pri ugotavljanju vzajemnosti v vlogi opredeli, ali se upošteva pravni red države njegovega rojstva, države, v kateri ima stalno prebivališče, ali države, v kateri je imel stalno prebivališče pred pridobitvijo dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.
Skladno z 12. odstavkom 14. člena Gradbenega zakona morajo tuji gospodarski subjekti zagotoviti sodelovanje vodje del, ki izpolnjuje v pogoje skladno z Gradbenim zakonom, pri čemer njegova zaposlitev ni obvezna.

VPRAŠANJE:
Ali mora partner izvajati dela, če se sklicujemo na njegove reference?

ODGOVOR: Naročnik predvideva, da se vprašanje nanaša na pogoj 11.4.1 v Poglavju 1: Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe. Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo referenčni pogoj pod zaporedno številko 11.4.1. Gospodarski subjekt lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti le, če bodo slednji izvajali gradnje, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.


VPRAŠANJE:
Formule so napačne
Del 23 CP Z REKAPITULACIJA 08. Električne inštalacije in električna oprema NAPAČAN SEŠTEVEK V REKAPITULACIJI
26 Izan V REKAPITULACIJI NI VEZANA FORMULA ZA 26 VP Vakuumska postaja
37 CP 3.3. PROGRAMSKA OPREMA ( Pozicije 2,3,4 ) formule so napačno nastavljene. Vrednost postavke je napačna.
37 CP 1.2 ZUNANJA UREDITEV ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ: ne sešteva vse pozicije.
Ali formule lahko sami nastavimo, da bo točen znesek. V kolikor bi popravljali vas prosim za nov objavljen popis.

ODGOVOR:
Naročnik je objavil popravljen popis del, in sicer:

Del 23 CP Z REKAPITULACIJA 08. Električne inštalacije in električna oprema - Rekapitulacija je ustrezna

26 Izan V REKAPITULACIJI NI VEZANA FORMULA ZA 26 VP Vakuumska postaja - Izdelan je popravek v popisu del

37 CP 3.3. PROGRAMSKA OPREMA ( Pozicije 2,3,4 ) - Izdelan je popravek v popisu del. Popravki enačb v vrsticah 518, 520 in 522

37 CP 1.2 ZUNANJA UREDITEV ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ - Izdelan je popravek v popisu del. Popravki enačb v vrstici 58


VPRAŠANJE:
Naročnika pozivamo, da umakne dodatni pogoj za podizvajalca točka 11.4.2: V primeru ponudbe s podizvajalci mora ponudnik poleg zgornjih referenc izkazati reference podizvajalca glede na posel, ki ga prevzema v ponudbi, in sicer da je podizvajalec v obdobju od 01.01.2014, izvedel vsaj: en (1) istovrstni posel, ki mora biti po vrednosti (v EUR brez DDV) enak ali višji kot dela, ki jih prevzema v ponudbi. RD je kontradiktorna. Enkrat se reference seštevajo, drugič jih mora podizvajalec predložiti za svoj del posla.

ODGOVOR:
Naročnik zahteva, da ima gospodarski subjekt, ki bo izvajal dela v okviru predmetnega javnega naročila ustrezna znanja in izkušnje na področju, ki ga prevzema v izvedbo. Skladno z navedenim je naročnik predpisal tudi referenčni pogoj za podizvajalca, ki je sorazmeren in povezan s predmetom javnega naročila.


VPRAŠANJE:

Glede vodje del oz. vodje gradnje imate dvoumna navodila. Po zakonih mora ponudnik imeti zaposlenega pooblaščenega inženirja in sklenjeno zavarovanje za škodo kot je predpisano. Ni potrebe po tem, da mora vodja del oz. vodja gradnje, ki ima z razpisom pogojene reference, biti vpisan kot pooblaščeni inženir. dovolj je da je v IZS vpisan kot Vz. Še celo, da pogojujete, da mora biti taisti vodja del, ki bo vodil celotni projekt zaposlen pri vodilnemu partnerju, je v nasprotju z zakoni glede javnih naročil. Glede kadrov se ponudnik vedno lahko sklicuje celo na osebe, katerih zmogljivosti lahko uporablja, lahko ga priglasi preko podizvajalca ali partnerja. Z navodili in nejasnimi odgovori ustvarjate pogoje, ki grejo v škodo ponudnikom, kar pa sploh ni skladno s prakso DKom-a. Pozivamo, da brez copy-paste ZAID-a in GZ-ja nepreglednih tekstov, ki skupaj nič ne pomenijo, napišete jasna navodila, kot jih pišejo drugi naročniki. Podaljšajte tudi rok za oddajo ponudbe in razdelite reference za kader na kanalizacijo in vakuumsko kanalizacijo.

ODGOVOR:
Naročnik je s popravkom št. 1 korigiral pogoj za vodjo del (pogoj št. 11.4.3 v Poglavju 1: Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe). Pogoj se glasi:
11.4.3 Ponudnikov vodja del izpolnjuje pogoje v skladu z Gradbenim zakonom za vodjo del, ki je zaposlen pri ponudniku za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1.
V kolikor ponudnik oddajo ponudbo v skupnem nastopu s partnerji oziroma s podizvajalci morajo temu pogoju zadostiti vsi gospodarski subjekti, ki bodo izvajali dejavnost gradbeništva v okviru predmetnega projekta. Skladno z 12. odstavkom 14. člena Gradbenega zakona morajo tuji gospodarski subjekti zagotoviti sodelovanje vodje del, ki izpolnjuje v tej točki navedene pogoje, pri čemer njegova zaposlitev ni obvezna.
Pogoj je izpolnjen, če vodja del:
izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja, določene s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost,
ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih prve stopnje, ali višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, ali srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj, opravljen strokovni izpit za vodenje del pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS) in bo v času izvedbe projekta lahko vpisan v imenik vodij del pri IZS,
izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbeništva in bo v času izvedbe projekta lahko vpisan v imenik vodij del pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS) ali
izpolnjuje pogoje za delovodjo in bo v času izvedbe projekta lahko vpisan v imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS).

Pogoj za vodjo del je prav tako izpolnjen, če bo v času izvedbe projekta izvajalec, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo opravljanje obrtne dejavnosti, in izvaja dejavnost na obrtni način, lahko imel nosilca dejavnosti vpisanega v imenik vodij del pri OZS.

Pogoj za vodjo del lahko izpolnjuje tudi posameznik, ki ne izpolnjuje pogojev za pooblaščenega inženirja, če ima priznano poklicno kvalifikacijo v skladu s predpisom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij za vodjo del v skladu z določbami 14. člena Gradbenega zakona, in bo v času izvedbe projekta lahko vpisan v imenik pristojne zbornice.

Izvajalec, ki prevzame:
izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje manj zahtevnega objekta mora imeti za potrebe vodenja del, zaposlenega vodjo del, ki ima najmanj višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov in bo v času izvedbe projekta lahko vpisan v imenik vodij del pri IZS.

Posamezniki, ki so državljani tretjih držav in želijo nastopati kot vodje, se lahko vpišejo v imenik pristojne zbornice pod pogojem materialne vzajemnosti, če so njihove pridobljene kvalifikacije enakovredne tistim, ki se zahtevajo za državljane Republike Slovenije. Materialna vzajemnost obstaja, če državljan Republike Slovenije v državi državljana tretje države lahko opravlja reguliran poklic pod enakimi ali podobnimi pogoji, pod katerimi ga lahko opravljajo v Republiki Sloveniji državljani tretje države in izpolnjevanje katerih za državljana Republike Slovenije ni bistveno težje, kakor je v pravnem redu Republike Slovenije predpisano za državljane tretje države. Pri dvojnem državljanstvu državljana tretje države se pri ugotavljanju vzajemnosti upošteva pravni red tiste države, v kateri ima stalno prebivališče, oziroma pravni red tiste države, v kateri je imel stalno prebivališče pred pridobitvijo dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. Če je posameznik brez državljanstva, se pri ugotavljanju vzajemnosti v vlogi opredeli, ali se upošteva pravni red države njegovega rojstva, države, v kateri ima stalno prebivališče, ali države, v kateri je imel stalno prebivališče pred pridobitvijo dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.

Vodja del bo moral biti v času ko nastopa kot vodja del, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.

Opomba:
Skladno z 120. členom Gradbenega zakona je določeno: »Izvajalci, ki so do začetka uporabe tega zakona opravljali dejavnost gradbeništva in ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje dejavnosti po tem zakonu, se morajo uskladiti s 14. členom tega zakona v roku dveh let od začetka uporabe tega zakona.«. Glede na predvideni začetek gradbenih del v zadnji četrtini leta 2019 in predviden rok izvedbe gradnje (ki presega obdobje dveh let od začetka uporabe Gradbenega zakona) je naročnik določil strožji pogoj kot ga dopuščajo določila 120. člena Gradbenega zakona, saj le-to opravičuje trajanje izvedbe predmetnega javnega naročila (ki presega obdobje dveh let od začetka uporabe Gradbenega zakona) in riziki povezani z izvedbo predmetnega javnega naročila.

Skladno s 120. členom Gradbenega zakona je določeno, da:
- osebe, ki so na dan začetka uporabe tega zakona vpisane v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije in imajo samo strokovni izpit za odgovorno vodenje del, Inženirska zbornica Slovenije vpiše v imenik vodij del v skladu s 14. členom Gradbenega zakona in jim izda pooblastilo za tisto stroko, za katero so opravili strokovni izpit, če predložijo dokazilo o zaposlitvi in dokazilo o sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo skladno z zahtevami tega zakona. Če navedenih dokazil v šestih mesecih od začetka uporabe tega zakona ne predložijo, jim pooblastilo za vodenje del miruje
- osebe, ki lahko ob začetku uporabe Gradbenega zakona na podlagi ZGO-1 nastopajo kot odgovorni vodje del ali odgovorni vodje posameznih del, morajo podati vlogo za vpis v imenik vodij del za tisto stroko, s področja katere imajo opravljen strokovni izpit po ZGO-1 in za objekte iste stopnje zahtevnosti kot po ZGO-1, pri čemer morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v imenik vodij del v skladu z določili Gradbenega zakona. Če posamezniki ne vložijo vloge za vpis v roku dveh let po začetku uporabe tega zakona, izgubijo že pridobljene pravice.«
Skladno z zgoraj citiranim pogojem je lahko za vodja del tudi posameznik, ki ne izpolnjuje pogojev za pooblaščenega inženirja, če ima priznano poklicno kvalifikacijo v skladu s predpisom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij za vodjo del v skladu z določbami 14. člena Gradbenega zakona, in bo v času izvedbe projekta lahko vpisan v imenik pristojne zbornice.

Naročnik opozarja, da ne zahteva, da je vodja del oz. vodja gradnje v trenutki oddaje ponudbe vpisan v ustrezen poklicni imenik temveč zahteva, da bo v času ko nastopa kot vodja gradnje, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.
Naročnik je spremenil razpisno dokumentacijo na način, da so se podaljšali naslednji roki:
rok za predložitev ponudb preko informacijskega sistema e-JN: 28. 8. 2019 do 10:00 ure,
javno odpiranje ponudb v informacijskem sistemu e-JN: 28. 8. 2019 ob 10:01 uri,
rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19. 8. 2019 do 9:00 ure.



VPRAŠANJE:
Ali lahko referenčni pogoj za vodjo del izpolnimo s tremi referencami za vsako alinejo posebej ali skupaj vse alineje s tremi referencami?

ODGOVOR (predlog Aleksandra):
Za vodjo del (pogoj 11.4.3.) ni predvidenih referenčnih pogojev, zato naročnik predvideva, da se vprašanje nanaša na pogoj 11.4.4. tj. na vodjo gradnje. Vodja gradnje lahko izpolnjuje pogoje z enim (1) do največ tremi (3) referenčnimi posli. To pomeni, da z enim (1) do največ tremi (3) referenčnimi posli dokazuje vse alineje.


Datum objave: 12.08.2019   13:47
Spoštovani,
posredujemo vam odgovore na vprašanja gospodarskih subjektov za javno naročilo »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 3, 9, 13 1. DEL, 14 1. DEL, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 1. DEL, 31, 37 in 38«, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.


VPRAŠANJE:
Spoštovani.
Tudi v novem popisu z dne 9.8.2019 ni povezave med cenikom in cenami na enoto za "Ižansko cesto jug - 1. del" - zavihek 26 Izan. Ali se v tej fazi teh del ne bo izvajalo?
Hvala za odgovor

ODGOVOR:
Za vse postavke v zavihku 26 Izan, ki se ne povežejo z osnovnim cenikom (bela polja) naj ponudnik vpiše svojo ceno. Gre za nekatere posamezne postavke, ki jih nismo vključili v enoten cenik. Tudi sicer enoten cenik ni obvezujoč in služi le kot pripomoček za enostavnejše izpolnjevanje tako obsežnega razpisa. Enako velja tudi za vsa ostala območja.

VPRAŠANJE:
Za projektno dokumentacijo PZI in PID je v popisih predvideno, da se izdela Projekt za izvedbo (PZI) in Projekt izvedenih del (PID) v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08), ki več ni veljaven.
Od 1. junija 2018 je v veljavi Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 popr.).
Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR:
Napaka v popisih, pravilno se glasi:
Projekt za izvedbo (PZI) in Projekt izvedenih del (PID) v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 popr)
VPRAŠANJE:
Naročnika pozivamo, da sproti odgovarja na vprašanja.

ODGOVOR:
Naročnik se trudi odgovarjati na vprašana sproti.

VPRAŠANJE:
V popisu del je napaka kalkulacij - nepredvidena dela pri CP-jih ne izračunava. Druga zadeva 37_CP - postavka 3.3. Programska oprema - izračun ni pravilen.
Prosim če odpravite napake ali popravimo sami?

ODGOVOR:
Naročnik je 9.8.2019 na svoji spletni strani objavil popravljen popis del, v katerem je:
Izdelan je popravek navezave enačb na cenik v 26 Izan
Izdelan je popravek 23 CP Z, vrstica 389 in popravek barve polja vrstica 401
Izdelan je popravek 23 CP M, vrstica 397 in vrstica 409
37_CP je že izdelan popravek
Izdelan je popravek v popisu del. popravki enačb v vrsticah 518, 520 in 522
Izdelan je popravek v popisu del. popravki enačb v vrstici 58

VPRAŠANJE:
Pri obrazcu 3 imate navedeno, da ga podpiše ponudnik ali vodilni partner. Ali ga partner ne rabi podpisat?

ODGOVOR:
Obrazec 3: »Podatki o gospodarskem subjektu« izpolni in podpiše tudi partner v skupni ponudbi. Naročnik spreminja del točke 12: »Sestavni deli ponudbe« v delu, ki se nanaša na navedbo, kdo predloži predmetni obrazec. Skladno s samim Obrazcem 3: »Podatki o gospodarskem subjektu« obrazec izpolnijo in podpišejo gospodarski subjekti, ki nastopajo v vlogi samostojnega ponudnika oziroma vodilnega partnerja in partnerja oziroma podizvajalca.

VPRAŠANJE:
Na obrazcu 1 je navedeno: Drugi subjekti v naši ponudbi, ki bodo opravljali dejavnost gradnje in njihovi nominirani vodje del (gradbene, strojne in elektro stroke):

Ali moramo navajati tudi vodje del za elektro in strojno stroko?
ODGOVOR:
Da.

VPRAŠANJE:
Ali moramo razpolagati tudi z vodjem del za strojna dela?

ODGOVOR:
Da.



Datum objave: 14.08.2019   07:28
Spoštovani,
posredujemo vam odgovore na vprašanja gospodarskih subjektov za javno naročilo »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 3, 9, 13 1. DEL, 14 1. DEL, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 1. DEL, 31, 37 in 38«, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.


VPRAŠANJE:
Naročnika pozivamo, da iz referenčnega pogoja 11.4.4 izbriše sledeče zahteve za vodjo gradnje:
- 1 vakumska postaja
- 2 km javne vakuumske kanalizacije premera enakega ali večjega od 110 mm z vakuumskimi
priključnimi jaški
Dela se namreč nanašajo izključno na vodjo del za strojna dela, kar pa glede naravo razpisa vodja gradnje ne more biti strojni inženir ampak gradbeni inženir.

Prosim če naredite čistopis vaših navodil, saj s prepisovanjem Gradbenega zakona v vaša navodila povzročate samo zmedo, kot ste opazili že sami, da ponudniki niso več zmožni brati vaših navodil. Zakon je samostojni dokument, ki ga znamo ponudniki brati sami, vi pa se posvetite pisanju navodil, za kar ste tudi plačani od države. Zahteve za vodjo gradnje se v vaših balastnih navodilih kar izgubijo. TO NI VEČ BERLJIVO. IZLOČITE PREPISAN TEKST IZ GRADBENEGA ZAKONA, ker ga vsi poznamo, pa se posvetite raje svojemu strokovnemu delu. Jasno navedite od ponudnikov kaj želite. Brez ovinkarjenja. Če ne veste kako se pišejo navodila, poglejte razpisne pogoje DARS-a ali DRSI-ja.

ODGOVOR:
Naročnik določa reference izključno za vodjo gradnje (pogoj 11.4.4), za ostale vodje del referenc ni zahtevanih. Skladno z ustaljeno prakso Državne revizijske komisije je referenca po svoji naravi dokazilo, da je subjekt sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je v preteklosti primerljiva dela že uspešno opravil. Na podlagi dejstva, da je subjekt (vsaj) enkrat že uspešno izvedel primerljiva dela, je mogoče sklepati, da ima ustrezno znanje in izkušnje, potrebno za izvedbo celotnega posla, ki je predmet javnega naročila. Z določitvijo referenčnih pogojev za vodjo gradnje želi naročnik zagotoviti, da bodo razpisana dela izvedena uspešno.
Naročnik želi, da je subjekt, ki je zainteresiran za predmetno javno naročilo gradnje, seznanjen z veljavno zakonodajo področja, s katerega je javno naročilo, to pomeni tudi Gradbenim zakonom (Gradbeni zakon, Uradni list. št. 61/17, v nadaljnjem besedilu GZ). Naročnik bo na spletni strani https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij objavil popravek Poglavja 1: NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE, v katerem so spremembe označene rumeno.

VPRAŠANJE:
Spoštovani, prosimo da na vprašanje odgovarjate v celoti. Dne 01.08.2019 ob 08:38 ste objavili vprašanje in odgovor:

VPRAŠANJE
Spoštovani, v predračunu se večkrat pojavi postavka: "1309 - Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije. Obračun po dejanskih stroških izvajalca arheoloških del." Enota mere te postavke je ura. Prosimo za pojasnilo kako naj nudimo oziroma sploh kalkuliramo to postavko glede na to, da je navedeno da se bo plačevala po dejanskih stroških? Kakšne manipulativne stroške in stroške garancij in zavarovanj bo naročnik priznal na te dejanske stroške? Najbolj smiselno je, da investitor za te postavke fiksira ceno in vsem ponudnikom omogoči enako izhodišče.

ODGOVOR
Urno postavko se lahko pridobi pri izvajalcih arheološkega nadzora.

Prosimo, da jasno odgovorite na vsa zastavljena vprašanja. Z opisom postavke zahtevate izdelavo arheoloških raziskav in nadzor, kar je velika razlika. Prosimo, da objasnite kaj je mišljeno z plačilom po dejanskih stroških in zakaj enota mere teh postavk ne ustreza opisuj. Kakšne manipulativne stroške in stroške garancij in zavarovanj bo naročnik priznal na te dejanske stroške?

ODGOVOR:
Postavka se nanaša na celovit obseg del in stroškov za izvedbo arheološkega nadzora, potrebnega ob gradnji kanalizacije na zaščitenih območjih. Ponudnik vrednost urne postavke za celovit obseg del lahko pridobi pri izvajalcih, ki so s strani MK pooblaščeni za izvedbo predhodnih arheoloških izkopavanj (v sklop katerih sodi tudi arheološki nadzor), predvidena ocena porabe števila ur (količina) pa je že vpisana v popis del pri območjih, za katera velja ta postavka. Oblikovanje končne cene za urno postavko za izvedbo arheološkega nadzora ob gradnji je stvar ponudnika. Obračun vseh razpisanih del se izvaja po sistemu »enota/mere« in dejansko izvedenih količin, priznanih s strani nadzornika.

VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo, da za vodjo del postavi milejše zahteve glede referenc. Dovolj je, če ima vodja del reference samo iz javne kanalizacije.

ODGOVOR:
Naročnik določa reference izključno za vodjo gradnje (pogoj 11.4.4), za ostale vodje del referenc ni zahtevanih. Skladno z ustaljeno prakso Državne revizijske komisije je referenca po svoji naravi dokazilo, da je subjekt sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je v preteklosti primerljiva dela že uspešno opravil. Na podlagi dejstva, da je subjekt (vsaj) enkrat že uspešno izvedel primerljiva dela, je mogoče sklepati, da ima ustrezno znanje in izkušnje, potrebno za izvedbo celotnega posla, ki je predmet javnega naročila. Z določitvijo referenčnih pogojev za vodjo gradnje želi naročnik zagotoviti, da bodo razpisana dela izvedena uspešno.


VPRAŠANJE:
Pozdravljeni, pozivamo naročnika, da omogoči, da se referenčni pogoj za Vodjo Gradnje izkaže z referenco, ki izkazuje gradnjo 15 km javne kanalizacije premera enakega ali večjega od 250 mm, od tega vsaj 1 projekt, daljši od 3 km in 2 javni kanalizacijski črpališči ter cesto v zahtevani dolžini z Vodjo Gradnje, ki je najmanj diplomirani inženirj gradbeništva, ki glede na določbe GZ pri teh delih prevladuje. Za del, ki se nanaša na izvedbo vakuumske kanalizacije in vakuumskega črpališča pa s strojnim inženirjem, ki glede na določbe GZ pri temu delu prevladuje. To se pravi, da pogoj za Vodjo Gradnje izpolnjujemo z dvema osebama.

Obstoječ pogoj tudi sicer omejuje konkurenco na samo en gospodarski subjekt, zaradi česar bi naročnik, če ne želi ponudniku omogočiti nerazumno visokega monopolnega dobička, moral biti že sam zainteresiran popraviti besedilo referenčnih pogojev. Vztrajanje naročnika pri obstoječih pogojih bomo razumeli kot zlorabo sistema javnega naročanja, katerega cilj ni racionalno izvajanje javnih naročil, ampak sistemsko omogočanje dobičkov točno določenemu ponudniku.

Naročnika pozivamo, da k proučitvi vseh zgoraj navedenih pozivov pristopi resno in s tem omogoči konkurenco v predmetnem postopku. V nasprotnem primeru bomo z zahtevkom za revizijo, kot tudi z drugimi pravnimi sredstvi (obvestilo občinskemu svetu, Računskemu sodišču RS, KPK,) izpodbijali ravnanja naročnika.

ODGOVOR:
Naročnik je pogoj za vodjo gradnje oblikoval skladno z določili Gradbenega zakona. Vodja gradnje skladno z Gradbenim zakonom odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodenje gradbišča. Zaradi navedenega naročnik zahteva, da ima vodja gradnje reference pri izvedbi podobnih projektov. Skladno z ustaljeno prakso Državne revizijske komisije je referenca po svoji naravi dokazilo, da je subjekt sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je v preteklosti primerljiva dela že uspešno opravil. Na podlagi dejstva, da je subjekt (vsaj) enkrat že uspešno izvedel primerljiva dela, je mogoče sklepati, da ima ustrezno znanje in izkušnje, potrebno za izvedbo celotnega posla, ki je predmet javnega naročila. Z določitvijo referenčnih pogojev za vodjo gradnje želi naročnik zagotoviti, da bodo razpisana dela izvedena uspešno.

VPRAŠANJE:
Spoštovani, glede na 8. in 9. člen Pogodbe in nadalje določbe v posebnih pogojih pogodbe je določeno, da mora Izvajalec oz. v primeru skupne ponudbe, vodilni partner predložiti garancijo za dobro izvedbo in garancijo za odpravo napak ter garancijo za vračilo zadržanega zneska. Glede na vrednosti teh garancij in njihovo trajanje so ta določila zelo konkurenčno omejujoča. Upoštevaje neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev skupne ponudbe do naročnika, glede na višino (vrednost) garancij, naročnika pozivamo, da sprejme skupno (sestavljeno) garancijo partnerjev v skupni višini, ki je zahtevana v razpisni dokumentaciji, tako da vsak od partnerjev predloži garancijo v vrednosti 5% od svojega dela pogodbene vrednosti. Prav tako je rok za predložitev v 15. dneh od podpisa pogodbe prekratek glede na trajanje bančnih postopkov pred samo izdajo garancije. Naročnika pozivamo, da s sprejetjem predloga omogoči večjo konkurenčnost pri oddaji ponudb in podaljša rok za predložitev zahtevanih garancij.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal pogojev, vezanih na predložitev zahtevanih garancij.

VPRAŠANJE:
Resno vas pozivamo, da dovolite izpolnjevanje glede kadra z dvema vodjema del.
1x vodja del, ki je sodeloval pri izgradnji, rekonstrukciji, nadomestne gradnje:
- 10 km javne kanalizacije, od tega vsaj en projekt ne daljši od 3 km,
- 2 javna kanalizacijska črpališča za komunalno odpadno vodo,
- 500 m tlačnega voda
- državne ali lokalne ceste v dolžini vsaj 1000m
in
1x vodja del, ki je sodeloval pri izgradnji, rekonstrukciji, nadomestne gradnje:
- 1 vakuumske postaje,
2 km javne vakuumske kanalizacije premera enakega ali večjega od 110 mm z vakuumskimi priključnimi jaški.

Če hočete dobiti več kot eno ali dve ponudbi in si s tem zagotovite konkurenčnost javnega razpisa.

ODGOVOR:
Naročnik je pogoj za vodjo gradnje oblikoval skladno z določili Gradbenega zakona. Vodja gradnje skladno z Gradbenim zakonom odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodenje gradbišča. Zaradi navedenega naročnik zahteva, da ima vodja gradnje reference pri izvedbi podobnih projektov. Skladno z ustaljeno prakso Državne revizijske komisije je referenca po svoji naravi dokazilo, da je subjekt sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je v preteklosti primerljiva dela že uspešno opravil. Na podlagi dejstva, da je subjekt (vsaj) enkrat že uspešno izvedel primerljiva dela, je mogoče sklepati, da ima ustrezno znanje in izkušnje, potrebno za izvedbo celotnega posla, ki je predmet javnega naročila. Z določitvijo referenčnih pogojev za vodjo gradnje želi naročnik zagotoviti, da bodo razpisana dela izvedena uspešno.

VPRAŠANJE:
Pozdravljeni, že na več drugih razpisih je bilo ugotovljeno, da FIDIC pogodba v kateri je običajno, da obstoja minimalna vrednost začasne situacije ni v skladu z davčno zakonodajo. Naročniku svetujemo, da to umakne.

ODGOVOR:
Naročnik umika navedbo minimalnega zneska Potrdil o vmesnem plačilu v Dodatku k Ponudbi. Naročnik bo na spletni strani https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij objavil popravek Poglavja 1: NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE, v katerem so spremembe označene rumeno.


Datum objave: 14.08.2019   18:19

VPRAŠANJE:
Spoštovani.

vezano na tehnično korektno ponudbo kemičnih filtrov vakumskih postaj imamo vprašanja:

1. ali so filtri vgrajeni v prostorih ali na prostem
2. zakaj so ohišja filtrov iz inox pločevine AISI304, se lahko uporabi drug material npr. PEHD
3. ali so lahko drugačne dimenzije ohišja filtra
4. vstopni in izstopni sevovodi so z vidika naše dobre prakse premajhni
5. ali se razvlaževanje lahko izvede drugače
6. zakaj je potrebna elektromotorna loputa
7. hitrost zraka v filtru 2,5 m/s je z vidika naše dobre prakse prevelika

ODGOVOR:
1. Filtri so postavljeni na prostem.
2. Ohišje filtra naj bo zaradi postavitve na prostem izdelani iz nerjavečega jekla skladno z razpisno dokumentacijo.
3. Zaradi omejitve s prostorom je v Črni vasi možno vgraditi samo filter teh dimenzij oz. manjši.
4. Ponudnik mora v primeru odmika od ponujene rešitve od razpisne dokumentacije prilagoditi tudi priključne cevovode.
5. Ponudnik naj ponudi rešitev, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Elektromotorna loputa je sestavni del tipskega izdelka, ki zagotavlja ustrezno delovanje filtra in doseganje zahtevanih parametrov. Doseganje parametrov se dokazuje z meritvami v času delovanja naprave s polno obremenitvijo v dobi za odpravo napak v garancijski dobi.
7. Vsak ponudnik, ki ponuja variantno rešitev, jo mora prilagoditi in uskladiti s tehničnimi karakteristikami in sposobnostmi ponujene opreme in zagotoviti funkcionalno delovanje opreme. Doseganje parametrov se dokazuje z meritvami v času delovanja naprave s polno obremenitvijo v dobi za odpravo napak v garancijski dobi.


VPRAŠANJE:
Ali moramo navajati tudi vodje del za elektro in strojno stroko?
ODGOVOR:
Da.

VPRAŠANJE:
Ali moramo razpolagati tudi z vodjem del za strojna dela?

ODGOVOR:
Da.

Ali so lahko vodje del zaposleni pri podizvajalcu?
ODGOVOR:
Da, razen osebe, ki bo kot vodja del, prevzel funkcijo vodje gradnje. Ta mora biti zaposlen pri ponudniku (vodilnemu partnerju)

VPRAŠANJE:
Spoštovani.

Prosimo, če uredite povezavo enačb z Izan26 in cenikom. Tega namreč v popisu z 9.8.2019 niste naredili. Vemo, da lahko vpisujemo cene "na roko" vendar, če ste povezave naredili za vse kanale prosimo dajte še za tega.

Hvala
ODGOVOR:
Objavljen je celoten korigiran popis del, ki vsebuje odpravo napak.

VPRAŠANJE:
Spoštovani.
V zvezi našim vprašanjem in vašim odgovorom (glej spodaj) vas ponovno prosimo, če za zavihek 26 Izan uredite povezave s cenikom in to za SIVA POLJA ne pa BELA kot navajate v vašem odgovoru. Sami namreč vemo, da bela polja nimajo povezave.

Hvala

VPRAŠANJE:
Spoštovani.
Tudi v novem popisu z dne 9.8.2019 ni povezave med cenikom in cenami na enoto za "Ižansko cesto jug - 1. del" - zavihek 26 Izan. Ali se v tej fazi teh del ne bo izvajalo?
Hvala za odgovor

ODGOVOR:
Za vse postavke v zavihku 26 Izan, ki se ne povežejo z osnovnim cenikom (bela polja) naj ponudnik vpiše svojo ceno. Gre za nekatere posamezne postavke, ki jih nismo vključili v enoten cenik. Tudi sicer enoten cenik ni obvezujoč in služi le kot pripomoček za enostavnejše izpolnjevanje tako obsežnega razpisa. Enako velja tudi za vsa ostala območja.

ODGOVOR:
Objavljen je celoten korigiran popis del, ki vsebuje odpravo napak.


Datum objave: 20.08.2019   14:21
VPRAŠANJE
OBJAVILI STE PREMER VRTIN PRI PODVRTAVANJU. KAJ BI LAHKO OBJAVILI ŠE DOLŽINE PODVRTAVANJA NA POSAMEZNIH LOKACIJAH?
NI NAMREČ ISTO ČE VRTAM LUKNJO POD DRAVO ALI PA POD LJUBLJANICO. PONUDIT MORAM PA KPL.

ODGOVOR

192-5201- Litijska cesta, odsek 1 ocenjena dolžina podvrtavanja: 30 m,
552-5201- Litijska cesta, odsek 1 - tlačni vod ocenjena dolžina podvrtavanja: 30 m. Podvrtavanje je na skupni lokaciji,
553-5201- Sostrska cesta - tlačni vod ocenjena dolžina podvrtavanja: 20 m,
554-5201- Sostrska cesta, Sostrska cesta, odcep 3 ocenjena dolžina podvrtavanja: 20 m. Podvrtavanje je na skupni lokaciji,
68-5201- Sončna pot - Dolžina podvrtavanja: 25m.


Datum objave: 20.08.2019   14:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v tehničnih specifikacijah določeno tehnološko opremo opisujete tako natančno, da ponudniki lahko v posameznih primerih izberemo le enega proizvajalca, ki v popolnosti ustreza opisu. Ali lahko smatramo, da boste sprejeli tudi tehnološko opremo enakovrednih ali boljših karakteristik oz. lastnosti, kakor vas zavezuje zakonodaja s področja javnega naročanja?
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Z navedbo tehničnih karakteristik v razpisni dokumentaciji so postavljeni minimalni standardi za tehnološko opremo, ki jih mora ponudnik pri pripravi svoje ponudbe upoštevati, uspešni ponudnik pa bo ob prevzemu posla zavezan k dobavi in vgradnji tehnološke opreme z navedenimi minimalnimi karakteristikami (omogočena bo skladno z ZJN-3 dobava in vgradnja tehnološke opreme enakovrednih ali boljših karakteristik).


Datum objave: 20.08.2019   14:22
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da spremeni dokumentacijo na način, da dovoli tudi zaposlitev za krajši delovni čas na podlagi 65. člena ZDR. Na podlagi oblikovanega obveznega pogoja namreč naročnik favorizira določene potencialne ponudnike ter zapira konkurenco strožje kot to določa zakon. Ravno zaradi transparentne porabe evropskih sredstev pričakujemo, da bo naročnik zagotovil enakopravno obravnavo vseh ponudnikov. Z navedeno zahtevo bo naročnik še vedno zmanjšal riziko neprisotnosti vodje gradnje, hkrati pa omogočil večjo konkurenco ponudnikov.

Predlagamo spremembo razpisne dokumentacije v točki 11.4.3. kot sledi: Ponudnikov vodja del mora biti zaposlen pri ponudniku za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih ali za krajši delovni čas na podlagi 65. člena ZDR-1.


ODGOVOR

Skladno s točko 11.4.3. razpisne dokumentacije, mora ponudnik glede zaposlitve vode del izpolnjevati pogoje skladno s 14. členom Gradbenega zakona kot navedeno: 11.4.3 Ponudnikov vodja del izpolnjuje pogoje v skladu z Gradbenim zakonom za vodjo del, ki je zaposlen pri ponudniku za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1.

V kolikor ponudnik oddajo ponudbo v skupnem nastopu s partnerji oziroma s podizvajalci morajo temu pogoju zadostiti vsi gospodarski subjekti, ki bodo izvajali dejavnost gradbeništva v okviru predmetnega projekta.

Zaposlitev na podlagi 65. člena ZDR-1 ne obravnava zaposlitev za krajši delovni čas, ki velja v posebnih primerih (to je obravnavano v 67. členu ZDR-1) in bi bila ta sprememba razpisnega pogoja za vodjo del v nasprotju z določbo 14. člena GZ, zato naročnik pogoja v tem delu ne bo spreminjal.



Datum objave: 20.08.2019   14:23
VPRAŠANJE
glede na objavljen novi popis, smo opozorili na napake pri sklicih, napake niso v celoti odpravljene, še zmeraj je na listu
23 CP Z REKAPITULACIJA 08. Električne inštalacije in električna oprema NAPAČAN SEŠTEVEK V REKAPITULACIJI - SKLIC JE NAPAČEN ZA ELEKTRIČNA DELA.

ODGOVOR

Naročnik na svoji spletni strani objavlja popravek popisa del, v katerem je popravljeno zgolj: LIST 23 CP Z, REKAPITULACIJA ČRPALIŠČE ZAVOGLJE, 08 Električne inštalacije in električna oprema (vrstica 11, stolpec K) se spremeni sklic iz napačnega =J276307 v pravilnega =K324.


Datum objave: 20.08.2019   14:23
VPRAŠANJE
Ali partner lahko izvaja dela, če vodilni partner predloži reference?

ODGOVOR

Da, saj gre za solidarno odgovornost partnerjev v skupnem nastopu.