Dosje javnega naročila 005334/2019
Naročnik: OBČINA BRDA, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih
Gradnje: NOGOMETNO IGRIŠČE V ŠPORTNEM PARKU VIPOLŽE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 248.676,26 EUR

JN005334/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.07.2019
JN005334/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.07.2019
JN005334/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.07.2019
JN005334/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.08.2019
JN005334/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2019
JN005334/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.10.2019
JN005334/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2019

    JN005334/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BRDA
Trg 25. maja 2
5212
SI
Dobrovo v Brdih
Slovenija
Tjaša Simčič
info@obcina-brda.si
+386 53351030
+386 53351039

Internetni naslovi
http://www.obcina-brda.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/315636/razpisna_dokumentacija_Nogometno_igrišče_Vipolže.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/315636/espd/Narocnik_ESPD_(1).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11189
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NOGOMETNO IGRIŠČE V ŠPORTNEM PARKU VIPOLŽE
Referenčna številka dokumenta: 4303-02/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
NOGOMETNO IGRIŠČE V ŠPORTNEM PARKU VIPOLŽE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: parcela št. 871/4 k.o. Vipolže
II.2.4 Opis javnega naročila
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz načrtov in popisov, ki so del razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z vzorcem gradbene pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
navedeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.08.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.08.2019   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.08.2019   11:00

Dodatne informacije:
Naročnik ima za izvedbo javnega naročila razpoložljiva sredstva v višini 297.900,91 EUR z DDV.

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.07.2019   13:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas, ali lahko imenujemo za vodjo del in vodjo gradnje eno osebo.

Hvala in lp

ODGOVOR

Da


Datum objave: 26.07.2019   13:18
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V post. 1.1. Pripravljalnih del ni mogoče vpisati cene - je zaklenjena. Prosimo, da uredite.

Hvala

ODGOVOR

Hvala za opozorilo. Bomo popravili in objavili nov obrazec Specifikacija predračuna.


Datum objave: 29.07.2019   14:32
VPRAŠANJE
Prosimo za detajl ograje

ODGOVOR

Fotografiji dveh primerov ograje bomo priložili kot dopolnitev razpisne dokumentacije. Ograja mora biti kovinska panelna, dimenzija okenca je lahko tudi manjša od prikazane na fotografijah. Ograja mora biti robustna in ustrezne višine. Zaželeno je, da je v zeleni barvi.


Datum objave: 31.07.2019   14:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo naročnika, da ponovno preveri povezanost in sorazmernost pogoja, ki se nanaša na delež dolgov v financiranju.

Naročnik je s tem oblikoval pogoj, ki ne opredeljuje finančne sposobnosti ponudnika, ampak samo dolgoročno poslovno politiko ponudnika, kar pomeni, da omejuje ponudnika, da svoje aktivnosti financira pretežno iz dolžniškega kapitala. V kolikor bi ponudniki želeli imeti zagotovljeno, da bodo lahko v bodoče v podobnih javnih naročilih sodelovali, bi se torej morali odreči običajnemu financiranju s strani bank in drugih posojilodajalcev.

Hkrati želimo opozoriti, da pogoj v ZJN-3 niti nima veljavne podlage, saj sedmi odstavek 76. člena ZJN-3 določa kot pogoj le razmerje med sredstvi in obveznostmi, ki predstavljajo drugačen kazalnik, ki v poenostavljeni razlagi prikazuje v kolikšnem delu so obveznosti ponudnika krite z njegovimi sredstvi in kaže na stabilnost podjetja ne glede na vrsto financiranja.

Da kazalnika, kot ga je oblikoval naročnik, ni zajetega v ZJN-3, je logična posledica dejstva, da se vsa uspešna gradbena podjetja ne samo v Republiki Sloveniji, ampak v svetu nasploh, financirajo z dolžniškim kapitalom, ki je večji od 50% in lahko za optimalno razporeditev tveganj in posledično kontinuirano dolgoročno rast podjetja seže tudi do 60% ali več. Tudi sicer višji dolžniški kapital praviloma rezultira v večji donosnosti podjetja in ponudniku omogoča boljši razvoj.

Nesmisel pogoja je torej v tem, da pogoj opredeljuje dolgoročno plačilno sposobnost ponudnika, medtem ko bo javno naročilo s strani ponudnika izvedeno v nekaj mesecih in financiranje izvedbe v konkretnem primeru sploh ne predstavlja kakršnegakoli tveganja za naročnika. Nobenega razloga torej ni, da naročnik omejuje višino dolžniškega kapitala. V kolikor bi naročnik pri pogoju vseeno vztrajal, predlagamo, da omejitev dvigne vsaj na 60% ali več.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Sedmi odstavek 76. člena ZJN-3 določa razmerje med sredstvi in obveznostmi kot primer informacij iz letnih računovodskih izkazov, ki jih lahko naročnik zahteva od gospodarskih subjektov. Naročnik torej lahko zahteva tudi druge informacije, ki izkazujejo ekonomski in finančni položaj gospodarskih subjektov.

Glede na relativno dolg rok izvedbe investicije (eno leto in ne le nekaj mesecev, kakor navajate), bi lahko prezadolžena podjetja zapadla v položaj nelikvidnosti ali insolventnosti v času izvajanja investicije, kar bi naročniku lahko povzročilo dodatne stroške in/ali podaljšanje izvedbe investicije. Zato se je naročnik ob upoštevanju načela gospodarnosti odločil za tak kazalnik ekonomskega in finančnega položaja.

Ne glede na to pa bo naročnik upošteval predlog potencialnega ponudnika in dovoljuje, da kazalnik »delež dolgov v financiranju« na dan 31.12.2018, pri katerem gospodarski subjekti izpolnjujejo ekonomske pogoje javnega naročila, znaša največ 60%.

Točka 9.1.3.4 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe se torej glasi:

»Ponudnik sme imeti največ 60 odstotni delež dolgov v financiranju na dan 31.12.2018. Delež dolgov se izračuna po formuli: (kratkoročne obveznosti + dolgoročne obveznosti) / obveznosti do virov sredstev.
Gospodarski subjekti v skupni ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj.

DOKAZILA:
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj, Finančni delež« - gospodarski subjekt navede delež dolgov v financiranju na dan 31.12.2018 v odstotku na dve decimalni mesti).

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev bilance stanja na dan 31.12.2018.«

Ta odgovor predstavlja spremembo razpisne dokumentacije skladno s 67. členom ZJN-3.Datum objave: 02.08.2019   09:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
POPID DEL:
2. ZEMELJSKA DELA
2/2 Nasip zemljine iz izkopa gamulacija do zrna do 60 mm iz zgornjega dela na spodnji nižji del igrišča;
poravnava na koto 57,65 m.n.m. - m3 = 10.000,00

prosimo za pojasnilo - razlago zgoraj navedene postavke:

Ali je v tej postavki predviden izkop na objektu in vgradnja v nasip (zemeljska izravnava)?? ali
je potrebno zasipe dobaviti iz stranskega odvzema ?? in ali
je zasipni material na lokaciji objekta??

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Zasipni material se pripelje od drugod in izkop na lokaciji ni potreben.


Datum objave: 02.08.2019   11:37
VPRAŠANJE
Lep pozdrav,
v popisu del navajate dolžino žične ograje višine do 3 m v dolžini 370 m1.
Glede na priloženo projektno dokumentacijo, pa je pravilno:
- žična ograja do 3 m v dolžini 232 m1
- žična ograja višine 6 m v dolžini 157 m1.
Prosimo za popravek količin in opisa del.

ODGOVOR

Izvedba ograje mora biti skladna s popisi, torej 370 m1 višine do 3m.