Dosje javnega naročila 005019/2019
Naročnik: EZTS GO, Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje "Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)", Ulica Cadorna 36, 3417 34170 - Gorica
Gradnje: ČEZMEJNI PARK SOČA-ISONZO SKLOP 2 - BRV ČEZ SOČO V SOLKANU
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.404.418,10 EUR

JN005019/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.07.2019
JN005019/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2019
JN005019/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN005019/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005019/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 135-330984
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
EZTS GO, Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje "Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)"
Ulica Cadorna 36
3417
SI04
34170 - Gorica
Slovenija
Fabiana Pieri
fabiana.pieri@euro-go.eu
+386 51254988

Internetni naslovi
http://www.euro-go.eu/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://trasparenza.euro-go.eu/sl/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-ogni-procedura/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gectgo
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ČEZMEJNI PARK SOČA-ISONZO SKLOP 2 - BRV ČEZ SOČO V SOLKANU
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221113
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema izvedbo brvi, ki bo povezovala levi in desni breg Soče z visečim jeklenim mostom v enem razponu in širini kolesarske steze. Most se izvede nad pragom stoletnih vod na višini 73.00 m nad morjem brez prečnega in vzdolžnega sklona. Most brv se na levem bregu priključuje na dostopno pot do KCS, na desnem bregu pa na predvideno kolesarsko stezo vsekano v desno brežino. Razdalja med krajnima opornikoma je 120 m (osno).
Dve parabolični nosilni vrvi (Z) sta napeljani preko dveh kovinskih A pilonov, ki stojita na krajnih opornikih. Nosilni vrvi sta preko dveh točkovnih temeljev sidrani v oba krajna bregova. Temelji so s trajnimi prednapetimi geotehničnimi sidri sidrani v hribino. Jeklena prekladna konstrukcija visi objestransko zavetrovana s parabolično vrvjo, sidrano v krajna opornika. Prav tako je zavetrovana (točkovno podprta na 1/4 razpona od kraja) s štirimi ravnimi vrvmi, prav tako sidranimi v krajne opornike. Na konceh je prekladna konstrukcija podprta s štirimi si
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.151.721,31 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221113
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izvedbo brvi, ki bo povezovala levi in desni breg Soče z visečim jeklenim mostom v enem razponu in širini kolesarske steze. Most se izvede nad pragom stoletnih vod na višini 73.00 m nad morjem brez prečnega in vzdolžnega sklona. Most brv se na levem bregu priključuje na dostopno pot do KCS, na desnem bregu pa na predvideno kolesarsko stezo vsekano v desno brežino. Razdalja med krajnima opornikoma je 120 m (osno).
Dve parabolični nosilni vrvi (Z) sta napeljani preko dveh kovinskih A pilonov, ki stojita na krajnih opornikih. Nosilni vrvi sta preko dveh točkovnih temeljev sidrani v oba krajna bregova. Temelji so s trajnimi prednapetimi geotehničnimi sidri sidrani v hribino. Jeklena prekladna konstrukcija visi objestransko zavetrovana s parabolično vrvjo, sidrano v krajna opornika. Prav tako je zavetrovana (točkovno podprta na 1/4 razpona od kraja) s štirimi ravnimi vrvmi, prav tako sidranimi v krajne opornike. Na konceh je prekladna konstrukcija podprta s štirimi sidranimi elastomernimi ležišči od katerih sta dve vzdolžno pomični. Krajna opornika sta zasnovana kot monolitna AB konstrukcija na pasovnih temeljih na elastični podlagi. Krajni oporniki so s trajnimi, prednapetimi geotehničnimi sidri sidrana v hribino. Kot križanja je cca. 70,00 stopinj. Celotna konstrukcija stoji v smeri objekta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 365
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji iz vzorca pogodbe
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
CCI 2014TC16RFCB036
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.08.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.08.2019   12:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu EZTS GO na spletnem naslovu: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gectgo

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem EZTS GO samodjeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .zip dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem EZTS GO.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.07.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko vloži najkasneje v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:
o ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
o ime naročnika,
o oznako javnega naročila,
o predmet javnega naročila,
o pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
o potrdilo o vplačilu takse v višini 4.000 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-XXXXXX18, pri čemer je XXXXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXXX-B01/2018).

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil naročnika opozori na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
EZTS GO, Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje "Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)"
Ulica Cadorna 36
3417
34170 - Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.07.2019   13:23
VPRAŠANJE
»Spoštovani,

Zanima nas ali lahko, za izpolnjevanje 2. in 3. pogoja točke 12. Pogoji za sodelovanje, Navodil za izdelavo ponudbe, pogoji in merila, uporabimo dokazila (referenčni posli ponudnika in referenčni posli vodje del), ki smo jih pridobili v drugih postopkih javnega naročanja, v kolikor vsebujejo vse zahtevane podatke?

Lep pozdrav«


ODGOVOR
Datum objave: 18.07.2019   13:25
VPRAŠANJE
»Spoštovani,

Zanima nas ali lahko, za izpolnjevanje 2. in 3. pogoja točke 12. Pogoji za sodelovanje, Navodil za izdelavo ponudbe, pogoji in merila, uporabimo dokazila (referenčni posli ponudnika in referenčni posli vodje del), ki smo jih pridobili v drugih postopkih javnega naročanja, v kolikor vsebujejo vse zahtevane podatke?

Lep pozdrav«


ODGOVOR


Ponudnik lahko predloži referenčna potrdila, ki jih je predložil v drugih postopkih javnega naročanja, po pogojem, da vsebujejo vse zahtevane podatke .

Datum objave: 30.07.2019   09:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. vezano na objavo podatkov za izvedbo JN: ČEZMEJNI PARK SOČA-ISONZO SKLOP 2 - BRV ČEZ SOČO V SOLKANU-med drugim popisa del, kjer ste očitno objavili popis del-delovno verzijo, kjer določene postavke, ki bodo morale biti izvedene, z namenom zmanjšanja vrednosti izločate iz popisa del in posledice le tega prenašate na izvajalce oziroma ponudnike del( razvidno iz pogodbe: obveznosti izvajalca 22. člen). Poleg tega imate komentarje v italjanskem jeziku kot npr : Allora togliamole direttamente!! Se non previsto lo togliamo, ...Allora togliamoli!! itd. Kot ponudnik sploh ne vemo kaj upoštevati, poleg tega ne razumemo italjanskih izrazov. Nepošteno je do ponudnikov, da se postavke, ki bodo več kot očitno morale biti izvedene očitno izločajo iz popisa del in prenašajo na ponudnike oziroma izvajalce(22. člen iz pogodbe napisan na treh straneh) ali kot npr.

OPOMBA: Zajeti so vsi izkopi za mostno konstrukcijo. Trasa na desnem bregu in s tem dostop do gradbišča niso upoštevani. Allora togliamoli!!

2. Naročnik naj obrazloži kaj pomeni postavka:
Ureditev (izgradnja) in vzdrževanje dostopne ceste za čas gradnje na desnem bregu Soče. Dostop dolžine cca 120m do obstoječe makadamske poti. Odstranitev dostopa in vrnitev v prvotno stanje.
kom 1,00 0,00
Kje poteka ta dostopna cesta? So urejena vsa soglasja, služnosti, itd? Dolžina cca 120m? Na katero makadamsko pot se priključi?
Odstranitev dostopa in vrnitev v prvotno stanje. Če prav razumemo se bo dostopna pot izvedla (pikiranje, itd) in potem se bo ta isti material zopet navažalo nazaj za vzpostavitev prvotnega stanja? Torej naročnik nima interesa, da se dostopna cesta uporabi za naprej kot kolesarsko povezavo? Iz razpisa izhaja, da se bo kolesarska pot na desnem bregu za mostom zaključila? Vezano tudi na definicijo zgornje postavke (glede na na zahtevnost izvedbe na desnem bregu) in njeno enoto mere (1 KOM) je za ta dela nemogoče ovrednotiti, zato naročnika pozivamo, da jasno definira popis del, ki bo zajemal natančne podatke o obsegi in vsebini del iz te postavke (pripravljana dela, izkopi, zasipi,...).
Da so vse zgoraj navedbe resnične, dokazuje tudi točka
5.0 ZEMELJSKA DELA

OPOMBA: Zajeti so vsi izkopi za mostno konstrukcijo. Trasa na desnem bregu in s tem dostop do gradbišča niso upoštevani.

Vprašanje ponudnika: kje pa so zajeti? Kako jih zajeti in ovrednotiti brez enega konkretnega oprijemljivega podatka?
ODGOVOR

1. Datoteka je bila zamenjana
2. Naročnik naj obrazloži kaj pomeni postavka:
Ureditev (izgradnja) in vzdrževanje dostopne ceste za čas gradnje na desnem bregu Soče. Dostop dolžine cca 120m do obstoječe makadamske poti. Odstranitev dostopa in vrnitev v prvotno stanje.
kom 1,00 0,00
Kje poteka ta dostopna cesta?
Dostopna cesta poteka od obstoječe makadamske poti, ki vodi proti adrenalinskemu parku (Soča fun park) preko parcel 342/6, 340/4, 313/2, 335/6 in 313/3 vse k.o. Šmaver do sidrišča mostu na desnem bregu Soče. Ponudnikom predlagamo, da izvedejo gradbiščni dostop po načrtovani trasi povezovalne poti. Potek trase je razviden iz priložene situacije.

So urejena vsa soglasja, služnosti, itd?
Vsa soglasja in služnosti oziroma lastništvo zemljišč do začetka gradnje (uvedbe v delo) zagotovi Mestna občina Nova Gorica in bodo pred izvedbo pridobljena.

Dolžina cca 120m? Na katero makadamsko pot se priključi?
Priključi se na obstoječo makadamsko po, ki vodi do adrenalinskega parka (Soča fun park).

Odstranitev dostopa in vrnitev v prvotno stanje. Če prav razumemo se bo dostopna pot izvedla (pikiranje, itd) in potem se bo ta isti material zopet navažalo nazaj za vzpostavitev prvotnega stanja? Torej naročnik nima interesa, da se dostopna cesta uporabi za naprej kot kolesarsko povezavo?
Naročnik bo v drugi fazi uredil kolesarko povezavo med brvjo čez Sočo in obstoječo kolesarsko potjo Solkan-Plave. Predviden potek trase vam pošiljam v priloženi situaciji.

Iz razpisa izhaja, da se bo kolesarska pot na desnem bregu za mostom zaključila? Vezano tudi na definicijo zgornje postavke (glede na na zahtevnost izvedbe na desnem bregu) in njeno enoto mere (1 KOM) je za ta dela nemogoče ovrednotiti, zato naročnika pozivamo, da jasno definira popis del, ki bo zajemal natančne podatke o obsegi in vsebini del iz te postavke (pripravljana dela, izkopi, zasipi,...).
Da so vse zgoraj navedbe resnične, dokazuje tudi točka
5.0 ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Zajeti so vsi izkopi za mostno konstrukcijo. Trasa na desnem bregu in s tem dostop do gradbišča niso upoštevani.
Vprašanje ponudnika: kje pa so zajeti? Kako jih zajeti in ovrednotiti brez enega konkretnega oprijemljivega podatka?
Opomba navaja, da trasa na desnem bregu in s tem dostop do gradbišča niso upoštevani v postavki 5.0 zemeljska dela. Upoštevani so v postavki 1.0 pripravljalna in zaključna dela, ki jih mora ustrezno ovrednotiti ponudnik.


Datum objave: 30.07.2019   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na pregled projektne dokumentacije in izgradnjo pilotov ugotavljamo, da razpisana projektna dokumentacija ni skladna z vašim popisom del in njihovimi količinami:

In sicer, projekt predvideva 12x8m pilotov= skupaj 96m, medtem ko je v vašem popisu del zajetih samo 48m1. Dokaz spodaj:

Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 80 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, (lapor) dolžine do 10 m. (6 kom x 9m) Kompet s premiki opreme in ureditvijo delovišča brez odbijanja glav in z zaščito (ali zasipom) vrtin nad pilotom. (beton in armatura posebej)
m1 48,00

Enako velja za betone:

Namesto predviden 96m1 x 0,5=48m3 imate vi v popisu del 27m3.

Armirani beton pilotov. Vključno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo. Poraba nad 0.5 m3/m1. C 30/37 (vodotesen beton V4; max 4cm omočenja)
m3 27,00

Prosimo za popravek količin.


ODGOVOR

Količine so točne. Šest pilotov na levem bregu je že izvedenih.


Datum objave: 30.07.2019   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da naročnik ne odgovarja na vprašanja ponudnikov in da se rok za oddajo dodatnih vprašanj(vezane tudi na odgovore naročnika, ki jih do danes še ni) izteče jutri tj 31.07.2019, naročnika pozivamo, da podaljša rok za oddajo vprašanj, da bomo lahko ponudniki pripravili realne ponudbe.ODGOVOR
NODatum objave: 31.07.2019   12:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V 17. odstavku 22. člena Pogodbe je določeno, da bo izvajalec zavaroval odgovornost za škodo, ki bi nastala na območju gradbišča ter predložil zavarovalno polico v skladu z 24. členom pogodbe.

24. člen pogodbe pa govori o finančnem zavarovanju za dobro izvedbo del in finančnem zavarovanju za odpravo napak v garancijski dobi.

Ali gre za napako?

ODGOVOR

Napačen sklic na člen bo usklajen pred podpisom pogodbe, tako da se bo alineja glasila:
"- zavaroval odgovornost za skodo, ki bi nastala na obmocju gradbisca ter predlozil zavarovalno polico o tem;


Datum objave: 07.08.2019   11:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ne razumemo vašega odgovora: šest pilotov na levem bregu je že narejenih?
Če prav razumemo potem so določena dela iz tega projekta že izdelana? Prosimo za točno specifikacijo katera dela so že izvedena in kdo jih je izvedel?
Ker če so piloti že izdelani, potem enako velja za pripravljalna dela in organizacija gradbišča, in vsa preddela, del zemeljskih del, platojev vezana na izvedbo levega opornika, kar pa je še vedno del razpisne dokumentacije in popisa del, kar postavlja dvome in v tem primeru ponudniki nismo v enakopravnem položaju in je očitno da bo pri oddaji ponudbe: kršeno je načelo enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3) in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3). Poleg tega ima izvajalec del, ki je očitno že izvedel zgoraj našteta dela in verjetno že dobil plačana priviligiran položaj pred ostalimi ponudniki, ki morajo ta dela ali vključiti v ponudbo ali jih imamo celo v enotnih cenah.

ODGOVOR
Izvedenih je bilo 6 pilotov na levem bregu Soče. Vsa dela, ki so že bila izvedena so izvzeta iz popisa del. Posledično nista kršeni načelo enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3) in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3).Datum objave: 07.08.2019   11:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vezano na vaš odgovor nikjer ne vidimo datoteke, ki označuje potek dostopne ceste na desnem bregu? Poleg tega niste odgovorili na nekaj ključnih vprašanj:
- kaj je z vzpostavitvijo v prvotno stanje
- ali gre dostopna cesta po poti nove trase kolesarske steze? Ker če gre, potem je nelogično da to izdela izvajalec za 1 kos ali kpl? In če ne gre, ni nobene logike, ker bo potem naročnik ta strošek plačeval 2x.
- ali omogočajo dostopne ceste na desnem bregu (katerih potek kot ponudnik sploh ne vemo) dostop s težko gradbeno mehanizacijo (pilotirka, avtodvigala, hruška za beton,...)

Naročnika prosimo, da objavi natančen potek dostopnih poti na desnem bregu, vključno z vzdolžnim prerezom glede na predvidene strmine.

lp


ODGOVOR
Ponudnikom predlagamo, da izvedejo gradbiščni dostop po načrtovani trasi povezovalne poti. Potek trase je razviden iz priložene situacije, ki smo jo priložili. V primeru izbire drugačne trase je izvajalec dolžan vzpostaviti prvotno stanje. Da, ceste omogočajo dostop s težko gradbeno mehanizacijo.Datum objave: 07.08.2019   11:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na vaš odgovor:

Dolžina cca 120m? Na katero makadamsko pot se priključi?
Priključi se na obstoječo makadamsko po, ki vodi do adrenalinskega parka (Soča fun park).

Vprašanje se je navezovalo na dostope na desnem bregu-do opornika in ne na levem kot vi pišete v pojasnilu. (Soča fun park) je na levem bregu.
Prosimo za dodatna pojasnila, ker je zadeva nejasna in tako kot zahtevate nedoločljiva in je kot take ni mogoče sploh ovrednotiti in zajeti v ponudbi kot to zahtevate od ponudnikov!

ODGOVOR
Naša pojasnila se nanašajo na desni breg Soče. Izraz desni breg se nanaša na desno stran v smeri toka, levi breg pa na levo stran v smeri toka. Predlagamo, da si v naravi ogledate lokacijo.Datum objave: 07.08.2019   11:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

iz objavljene priloge-datotete: predviden potek trase izhaja:
- da ste kot dostopno cesto objavili kar načrt nove kolesarske povezave, ki ste ga imeli v prvotnem razpisu ločenega v popisu del in da le ta dela in posledično stroške prenašate na ponudnike. S tem dejanjem že danes omejuete tudi konkurenco, ki bi imela namen oddati oziroma se prijaviti na razpis za drugo fazo-izdelavo kolesarske povezave na desnem bregu, ker jo bo izvajal izvajalec, ki bo izvajal dela na tem razpisu. Iz zapisanega izhaja, da v tem primeru
ponudniki nismo v enakopravnem položaju in je očitno da bo pri oddaji ponudbe: kršeno je načelo enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3) in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3).
Iz zapisanega izhaja, da boste glede na nizko ocenjeno vrednost za ta posel-izdelava brvi čez Sočo, razliko "kompenzirali" oziroma poračunali z drugim razpisom za izdelavo kolesarske povezave.

ODGOVOR
Ponudnikom predlagamo, da izvedejo gradbiščni dostop po načrtovani trasi povezovalne poti. Potek trase je razviden iz priložene situacije, ki smo jo priložili. V primeru izbire drugačne trase je izvajalec dolžan vzpostaviti prvotno stanje. Povezovalna pot na desnem bregu Soče bo izvedena v drugi fazi. Izvajalec druge faze bo izbran v skladu z ZJN-3.