Dosje javnega naročila 005397/2019
Naročnik: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
Storitve: Prevzem digestata kot produkta iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana
ZJN-3: Odprti postopek

JN005397/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.07.2019
JN005397/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.08.2019
JN005397/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
JN005397/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005397/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 145-357645
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za javna naročila, Tina Bregar
tina.bregar@jhl.si
+386 14740858
+386 14740880

Internetni naslovi
https://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11719
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem digestata kot produkta iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: VKS-21/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je prevzem produkta digestat z EWC oznako 19 06 04 (v nadaljevanju tudi: produkt ali digestat) iz obdelave mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: MKO), ki nastaja v procesu obdelave odpadkov v obratu za mehansko-biološko obdelavo (v nadaljevanju: MBO) Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: RCERO Ljubljana).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je prevzem produkta digestat z EWC oznako 19 06 04 (v nadaljevanju tudi: produkt ali digestat) iz obdelave mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: MKO), ki nastaja v procesu obdelave odpadkov v obratu za mehansko-biološko obdelavo (v nadaljevanju: MBO) Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: RCERO Ljubljana).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.08.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.08.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.08.2019   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila naročnika, prenesla v izvedbo postopek oddaje javnega naročila za »Prevzem digestata kot produkta iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana« na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.08.2019   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani, z določilom v točki 3.2.4 RD ki se nanaša za zahtevane reference ste bistveno omejili nabor potencialnih ponudnikov.
V kolikor določila za reference ne boste spremenili bo referenčni prag dosegel samo vaš obstoječi prevzemnik.

Ste edini izvirni povzročitelj odpadka 19 06 04 na območju RS, ki letno sproducira več kot 20.000 ton tovrstnega odpadka.
V letu 2017 ste po javno dostopnih evidencah ARSO oddali prevzemnikom na območju Slovenije 20.927,620 ton odpadka digestat 19 06 04.

Pozivamo vas ,da dopolnite RD s podatkom o letni količini prozvedenega digestata 19 06 04 za leto 2017 in 2018.

Pozivamo vas, da določilo RD spremenite tako, da bodo lahko referenčne zahteve izpolnili tudi prevzemniki ki trenutno ne sodelujejo z RCERO LJ.
Glede na to, da je v OVD RCERO Lj predvideno oz dopustno, da digestat lahko prevzamejo obdelovalci odpadkov, ki zagostavljajo postopke R1, D10 ali R12 predelava v trdno gorivo je smiselno, da se referenčno določilo nanaša na letno količino in postopek obdelave ne pa na konkretno klasifikacijsko številko odpadka.

Tehnologija predelave trdnih odpadkov v gorivo ali sežiga odpadkov omogoča kvalitetno obdelavo raznovrstnih odpadkov tudi digestata 19 06 04 ne glede na to ali je obdelovalec "včeraj" obdeloval digestat 19 06 04 ali pa katerikoli drug odpadek v skladu z OVD.

ODGOVOR

Podatki o letni količini proizvedenega digestata za leto 2017 in 2018 po oceni naročnika niso relevantni za predmetno javno naročilo. Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum za obdobje 12 mesecev, šteto od datuma sklenitve okvirnega sporazuma z okvirno skupno količino produkta, ki je predmet javnega naročila, v višini 30.000 ton.

V nadaljevanju podajamo s spremembo razpisne dokumentacije:

 besedilo tretjega odstavka tč. 3.2.4. razpisne dokumentacije »Ponudnik mora predložiti vsaj 1 (eno) referenco s katero izkazuje, da je v obdobju zadnjih 3 (treh) let, šteto do datuma, določenega za oddajo ponudb, zagotovil in izvedel storitev obdelave produkta (19 06 04), v minimalni skupni količini 20.000 ton.« se spremeni tako, da se na novo glasi:

»Ponudnik mora predložiti vsaj 1 (eno) referenco, s katero izkazuje, da je v obdobju zadnjih 3 (treh) let, šteto do datuma, določenega za oddajo ponudb, zagotovil in izvedel storitev obdelave produkta s klasifikacijsko številko odpadka 19 12 10 ali 19 12 12 ali 19 06 04, v minimalni skupni količini 20.000 ton.«

V ostalih delih se vsebina tč. 3.2.4. razpisne dokumentacije ne spreminja.


V skladu s tč. 6.3. razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja gospodarskih subjektov s strani naročnika.
Datum objave: 20.08.2019   14:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v skladu s točko 1. 15 razpisne dokumentacije - Ponudba s podizvajalci naj bi za podizvajalce priložili izpolnjeno in podpisano Prilogo 3/1 in Prilogo 3/2. Pri tem gre za pooblastili za pridobitev podatkov iz slovenskih kazenskih evidenc. Opozarjamo, da so ta soglasja, v kolikor so podizvajalci iz tujine, brezpredmetna. Hkrati v točki 3.1. Razlogi za izključitev pod točko A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami, navajate, da bo naročnik »v kolikor potrdila ne bodo priložena, ponudnika pozval k predložitvi manjkajočih potrdil«. Ali si navedeno razlagamo pravilno, da za podizvajalce iz tujine za izpolnjevanje izključitvenih razlogov na dan oddaje ponudbe zadostuje izpolnjen in podpisan obrazec ESPD, v okviru dopolnitve pa se bodo priložila dokazila pristojnih organov iz matične države in/ali zaprisežene izjave.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

V začetku 3. poglavja razpisne dokumentacije (drugi odstavek) je določeno, da bo naročnik od ponudnika, ki je glede na merila za oddajo naročila najugodnejši in mu naročnik namerava oddati javno naročilo, zahteval, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, v kolikor ponudnik vseh zahtevanih dokazil že ne bo sam priložil v ponudbi. Na podlagi navedenega lahko ponudnik ob oddaji ponudbe namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, predloži ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt:
a) ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja;
b) izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3.

Kot pravilno ugotavljate, lahko ponudnik ob oddaji ponudbe predloži izpolnjen in podpisan ESPD, naročnik pa bo ponudnika, po pregledu ponudbe, pozval k predložitvi ustreznih dokazil, da pri ponudniku, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji ali v primeru nastopa ponudnika s partnerjem (v primeru skupne ponudbe), ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in/ali podizvajalcem, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in/ali subjektom katerega zmogljivost uporablja ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, ne obstajajo razlogi za izključitev (iz tč. 3.1. razpisne dokumentacije) na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb oziroma na dan oddaje ponudbe. V primeru, da ponudbo oddaja ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji ali ponudnik nastopa s partnerjem (v primeru skupne ponudbe), ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in/ali podizvajalcem, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in/ali subjektom katerega zmogljivost uporablja ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, ponudniku v ponudbi ni treba priložiti zanje izpolnjene in podpisane Priloge 3/1 in Priloge 3/2 (razvidno tudi iz navodil, zapisanih v Prilogi 3/1 oziroma 3/2).