Dosje javnega naročila 004938/2019
Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Blago: JPE-SPV-203/19 - Dobava sečnine za znižanje emisij NOx v kotlu 3 enote TE-TOL
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 488.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004938/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.07.2019
JN004938/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2019
JN004938/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.09.2019
JN004938/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.09.2019
JN004938/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004938/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, Loti Windschnurer
loti.windschnurer@jhl.si
+386 14740855
+386 14740880

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11312
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JPE-SPV-203/19 - Dobava sečnine za znižanje emisij NOx v kotlu 3 enote TE-TOL
Referenčna številka dokumenta: JPE-SPV-203/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24320000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava sečnine za znižanje emisij NOx v kotlu 3 enote TE-TOL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Toplarniška 19 v Ljubljani
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava sečnine za znižanje emisij NOx v kotlu 3 enote TE-TOL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2019
Konec: 30.09.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani:
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 02.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.08.2019   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.07.2019   09:09
POJASNILO ŠT. 1 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. JPE-SPV-203/19 - Dobava sečnine za znižanje emisij NOx v kotlu 3 enote TE-TOL

1. Dne 17. 7. 2019 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
»Spoštovani,
REFERENCE točka 3.2.3. RD: AUS 32 (AdBlue) je klasična raztopina uree v demineralizirani vodi, ki se uporablja za zmanjševanje NOx v vozilih. AUS 40 je enak proizvod, samo bolj koncentriran, za industrijske potrebe, ki pa se šele uveljavlja. Ali lahko posredujemo reference za AUS 32? Proizvodnja je enaka, kontrola kakovosti tudi, logistika tudi, samo koncentracija je višja, kar pa garantiramo v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Naročnik spreminja besedilo drugega odstavka v točki 3.2.3 »Tehnična sposobnost« objavljene razpisne dokumentacije, ki se na novo glasi:
Naročnik bo upošteval 2 (dve) referenci, s katerima gospodarski subjekt dokazuje, da je v obdobju od 1. 1. 2016 do oddaje ponudbe, v enem letu določenemu kupcu uspešno izvedel dobavo najmanj 900 ton sečnine (Urea v % ut.: min. 31,5 % - max. 40,5 %) (priloga 5).

Naročnik objavlja popravljeno Prilogo 5, ki je dodana pojasnilu objavljenemu na spletnih straneh naročnika in JHL.

2. Dne 17. 7. 2019 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
»Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji navajate, da bo morala biti ponudbena cena, dosežena na pogajanjih in navedena v posamezni postavki celotnega predračuna popisa blaga, v času veljavnosti okvirnega sporazuma fiksna za celotno obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma in se ne spreminja pod nobenim pogojem.

Ker je urea borzno blago, kateremu cena niha iz dneva v dan, je skoraj nemogoče zagotoviti fiksno ceno za obdobje dveh let, predlagamo, da se cena Urea 40% lahko spreminja glede na razmere gibanja cen na trgu.

Predlog spremembe oz. definiranja cene:
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za obdobje enega leta s ponudnikom, ki izpolnjuje naročnikove pogoje in zahteve iz dokumentacije ter bo ponudil najnižjo ceno raztopine Urea 40% za obdobje prvih treh mesecev okvirnega sporazuma. Cena na enoto se bo lahko spreminjala glede na razmere gibanja cen na trgu, ki mora biti dokazljiva z javno objavljenimi indeksi in mora veljati od začetka do konca trimesečnega obdobja.
V ta namen mora ponudnik predložiti mehanizem za izračun cene skupaj z indeksi, ki jih lahko naročnik preveri. Prav tako mora ponudnik predložiti vrednosti indeksov za leto 2018 in prvo polletje 2019.

Hvala«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Naročnik oddaja javno naročilo za obdobje 2 (dveh) let.

a. Naročnik spreminja besedilo v točki 2.6. »Ponudbena cena« objavljene razpisne dokumentacije, ki se na novo glasi:
»Ponudnik mora prilogo »Povzetek predračuna« izpolniti ter ga podpisanega in žigosanega v .pdf formatu naložiti na informacijski sistem e-JN v razdelek »Predračun«. Povzetek predračuna bo dostopen/razkrit na javnem odpiranju ponudb.

Ponudnik mora v celotnem predračunu popisa blaga (Priloga 2) izpolniti vse navedene postavke, ponudbena cena pa mora biti navedena v dveh decimalkah, oz. centih.

Ponudbena cena na enoto mere, dosežena na pogajanjih in je navedena v celotnem predračunu popisa blaga, mora biti v času od sklenitve okvirnega sporazuma do 31. 12. 2019 fiksna in se ne spreminja pod nobenim pogojem.

Naročnik bo od 1. 1. 2020 do konca veljavnosti okvirnega sporazuma ponudbeno ceno sečnine usklajeval z rastjo cen surovin v mesecu januarju, aprilu, juliju, oktobru, po objavi cen na spletnih straneh, ki sta navedeni v šestem in sedmem odstavku te točke. Naročnik bo za izračun nove cene sečnine za tromesečje uporabil naslednjo formulo:

Pn = Pn-1 * (0,2 + GORn-1/GORn-2 * 0,1 + Un-1/Un-2 * 0,7)
Pn - nova cena za tromesečje Q
Pn-1 - stara cena za tromesečje Q-1
GORn-1 - povprečna cena goriva diesel v zadnjem tromesečju Q-1
GORn-2 - povprečna cena goriva diesel v predzadnjem tromesečju Q-2
Un-1 - povprečna cena uree v zadnjem tromesečju Q-1
Un-2 - povprečna cena uree v predzadnjem tromesečju Q-2

Vir za gorivo diesel:
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/nadzor_cen_naftnih_derivatov/cene_naftnih_derivatov/

Vir za ureeo: https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=urea&currency=eur

V primeru spremembe cene na enoto mere sečnine, stranki okvirnega sporazuma skleneta aneks k okvirnemu sporazumu, s katerim določita novo ceno na enoto mere sečnine.

V primeru, da se med veljavnostjo okvirnega sporazuma vir za objavo cen ukine, se stranki okvirnega sporazuma dogovorita o novem viru za spremljanje cen in skleneta aneks k okvirnemu sporazumu, s katerim določita novo ceno na enoto mere sečnine.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene na enoto mere upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila, vključno s stroški prevoza, stroški točenja sečnine v rezervoar na lokaciji naročnika, stroški izdaje varnostnega lista in certifikata o kvaliteti za dobavljeno blago, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja pripomočkov in delovne sile, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, ter tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v okvirnem sporazumu opredeljena kot obveznosti izvajalca.

Ponudniki priloge »Povzetek predračuna« in celotnega predračuna popisa blaga (Priloga 2) ne smejo kakorkoli spreminjati, dodajati vrstice, stolpce ali kakorkoli drugače dopolnjevati.«

b. Naročnik spreminja besedilo sedme alinee 3. točke Priloge A »ugotavljanje sposobnosti«, ki se na novo glasi:
- bo ponudbena cena na enoto mere po izvedenih pogajanjih fiksna do 31. 12. 2019;

Naročnik objavlja popravljeno Prilogo A, ki je dodana pojasnilu objavljenemu na spletnih straneh naročnika in JHL.

c. Naročnik spreminja besedilo v 4. členu osnutka okvirnega sporazuma, ki se na novo glasi:
»Ocenjena vrednost tega okvirnega sporazuma za obdobje njegove veljavnosti znaša na dan sklenitve tega okvirnega sporazuma, v neto vrednosti (brez DDV):

_____________ EUR

(z besedo:____________________________________ evrov __/100)

Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma in cene na enoto mere ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV). DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.

Cena na enoto mere, navedena v ponudbenem predračunu izvajalca, je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca ter na podlagi ponudbenega predračuna izvajalca in je v času od sklenitve okvirnega sporazuma do 31. 12. 2019 fiksna in se ne spreminja pod nobenim pogojem.

Naročnik bo od 1. 1. 2020 do konca veljavnosti okvirnega sporazuma ponudbeno ceno blaga usklajeval z rastjo cen surovin v mesecu januarju, aprilu, juliju, oktobru, po objavi cen na spletnih straneh, ki sta navedeni v šestem in sedmem odstavku tega člena. Naročnik bo za izračun nove cene sečnine za tromesečje uporabil naslednjo formulo:

Pn = Pn-1 * (0,2 + GORn-1/GORn-2 * 0,1 + Un-1/Un-2 * 0,7)

Pn - nova cena za tromesečje Q
Pn-1 - stara cena za tromesečje Q-1
GORn-1 - povprečna cena goriva diesel v zadnjem tromesečju Q-1
GORn-2 - povprečna cena goriva diesel v predzadnjem tromesečju Q-2
Un-1 - povprečna cena uree (blaga) v zadnjem tromesečju Q-1
Un-2 - povprečna cena uree (blaga) v predzadnjem tromesečju Q-2

Spletna stran, ki se uporablja kot za vir za določanje cene za gorivo diesel:
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/nadzor_cen_naftnih_derivatov/cene_naftnih_derivatov/

Spletna stran, ki se uporablja kot vir za določanje cene za ureeo (blago, ki je predmet okvirnega sporazuma):
https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=urea&currency=eur

V primeru spremembe cene na enoto mere blaga, stranki tega okvirnega sporazuma skleneta aneks k okvirnemu sporazumu, s katerim določita novo ceno na enoto mere blaga.

V primeru, da se med veljavnostjo okvirnega sporazuma vir za objavo cen ukine, se stranki okvirnega sporazuma dogovorita o novem viru za spremljanje cen in skleneta aneks k okvirnemu sporazumu, s katerim določita novo ceno na enoto mere blaga.

Izvajalec se s tem okvirnim sporazumom zavezuje, da je v ceni na enoto mere, ki jo je podal v ponudbi izvajalca, upošteval vsa potrebna dela za izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma. V ceni na enoto mere so zajeti vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, vključno s stroški prevoza, stroški točenja sečnine v rezervoar na lokaciji naročnika, stroški izdaje varnostnega lista in certifikata o kvaliteti za dobavljeno blago, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja pripomočkov in delovne sile, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, ter tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v okvirnem sporazumu opredeljena kot obveznosti izvajalca.«


d. Naročnik spreminja besedilo tretjega odstavka 25. člena okvirnega sporazuma, ki se na novo glasi:
»Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma, z obvestilom, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:
 z naročnikom ne sklene Pisnega sporazuma, ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
 krši določila Pisnega sporazuma s prilogo (Uvedba delavcev v delo na skupnem delovišču) in Varnostnega načrta,
 ne dobavi naročenega blaga, niti v s strani naročnika naknadno določenem roku;
 ne izpolnjuje ali nepravilno izpolnjuje svoje obveznosti tudi po opozorilu oz. naknadno določenem roku s strani naročnika;
 ne dobavi naročenega blaga v zahtevani kvaliteti oz. kvaliteta dobavljenega blaga ni v skladu z obstoječimi standardi in deklarirano kvaliteto na embalaži blaga oziroma spremljajočih dokumentih;
 neredno plačuje obveznosti do dobaviteljev blaga,
 neredno poravnava obveznosti do svojih zaposlenih,
 poviša cene v času veljavnosti okvirnega sporazuma;
 ne obvesti naročnika o znižanju cen;
 ne sklene aneksa k okvirnemu sporazumu, s katerim z naročnikom določita novo ceno na enoto mere blaga;
 preda izvedbo obveznosti po tem okvirnem sporazumu tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika;
 prekine z dobavo blaga brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.«

3. Dne 17. 7. 2019 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
»Pozdravljeni,
v točki 3.2.3. - Tehnična sposobnost navajate, da mora gospodarski subljekt dokazati, da je v obdobju od 01. 01. 2016 do oddaje ponudbe, v enem letu določenemu kupcu uspešno izvedel dobavo sečnine v skupni količini najmanj 900 ton, kar dokazuje na Prilogi 5.Prosimo za tolmačenje: ali je 900 ton skupna količina za dve referenci in ali lahko en kupec potrdi dobavi za dve leti z ustrezno količino ? V Prilogi 5 mora naročnik navesti leto dobave - ali pomeni to koledarsko leto ali je lahko to tudi pogodbeno obdobje npr. september 2017 do avgusta 2018, saj se pogodbe ne sklepajo vedno s 01.01.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Glej odgovor št. 1 tega pojasnila.
Ne glede na prejšnji odstavek, naročnik dodatno pojasnjuje zgoraj postavljeno vprašanje:
1 referenca pomeni: 1 kupec (investitor/naročnik), 1 leto (npr. september 2017 do avgusta 2018), najmanj 900 ton sečnine.


Ponudnike naprošamo, da pri pripravi ponudbe upoštevate popravljeni prilogi: Priloga 5 in Priloga A, v katerih so navedeni vsi popravki, ki se ju-ustrezno izpolnjeni in potrjeni priložita k ponudbi.

Naročnik meni, da spremenjeni podatki niso razlog za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne, 24. 7. 2019 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.Datum objave: 24.07.2019   12:23
POJASNILO ŠT. 2 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. JPE-SPV-203/19 - Dobava sečnine za znižanje emisij NOx v kotlu 3 enote TE-TOL

1. Dne 24. 7. 2019 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
»Spoštovani,
pridobili smo že potrdila kupcev na obrazcu " Priloga 5 " , objavljenega v prvotni razpisni dokumentaciji. Danes ste objavili nov obrazec, zato prosimo za potrditev, ali boste upoštevali potrditev referenc na obrazcu, ki ste ga objavili pred dodatnimi pojasnili.
Zahvaljujemo se za razumevanje.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
V kolikor je ponudnik že pridobil potrjene reference na obrazcu Priloga 5, objavljenega v prvotni razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako referenco, v kolikor bo izpolnjevala naročnikove pogoje iz 1. točke in 3. točke Pojasnila št. 1, upošteval.

Naročnik meni, da spremenjeni podatki niso razlog za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne, 24. 7. 2019 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.


Datum objave: 25.07.2019   12:14
POJASNILO ŠT. 3 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. JPE-SPV-203/19 - Dobava sečnine za znižanje emisij NOx v kotlu 3 enote TE-TOL

1. Dne 25. 7. 2019 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
»Spoštovani,
v Sloveniji je samo en kupec z letno porabo 900 ton Uree, ostali porabniki so v rangu cca 100 ton letno. Zaradi navedneih dejstev prosimo, da naročnk spremeni zahtevo glede referenc tako, da se zniža letna količina dobavljene uree na nižjo količino.
Hvala«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Ponudbo za javno naročilo objavljeno na Portalu javnih naročil lahko odda tudi gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji.

Naročnik spreminja besedilo drugega odstavka v točki 3.2.3 »Tehnična sposobnost« objavljene razpisne dokumentacije, ki se na novo glasi:
Naročnik bo upošteval 1 (eno) referenco, s katero gospodarski subjekt dokazuje, da je v obdobju od 1. 1. 2016 do oddaje ponudbe, v enem letu določenemu kupcu uspešno izvedel dobavo najmanj 900 ton vodne raztopine sečnine (Urea v % ut.: min. 31,5 % - max. 40,5 %) (priloga 5).

1 referenca pomeni: 1 kupec (investitor/naročnik), 1 leto (npr. september 2017 do avgusta 2018), najmanj 900 ton sečnine.

Naročnik meni, da spremenjeni podatki niso razlog za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne, 25. 7. 2019 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.