Dosje javnega naročila 003981/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Osnovno in dopolnilno vzdrževanje evidenc Shake MediTX v UKCL
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 480.680,00 EUR

JN003981/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 11.06.2019
JN003981/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.07.2019
JN003981/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003981/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 137-338141

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
barbara.cerkvenik@kclj.si
barbara.cerkvenik@kclj.si
+386 15221246
+386 15222773

Internetni naslovi
http://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Osnovno in dopolnilno vzdrževanje evidenc Shake MediTX v UKCL
Referenčna številka dokumenta: 845080102-033-19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72267100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Osnovno in dopolnilno vzdrževanje evidenc Shake MediTX v UKCL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 394.000,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72267100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Osnovno in dopolnilno vzdrževanje evidenc Shake MediTX v UKCL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
UKC Ljubljana uporablja programsko opremo Shake MediTX (delavno ime: Smart Biotx), ki ga je razvilo podjetje ŽEJN d.o.o., s sedežem, Cesta 1.maja 17, 4270 Jesenice, PE, Cesta v kleče 12, 1117 Ljubljana.

Na podlagi zgoraj navedenega, lahko nadgradnje in vzdrževanje sistema Shake MediTX za področje Slovenije izvaja samo nosilec avtorskih pravic, podjetje ŽEJN d.o.o., zato se je naročnik odločil za oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu z c točko 1. odstavka 46. člena ZJN-3.

Ponudnik je v roku, to je do 15. 05. 2019 do 12.ure oddal svojo ponudbo preko sistema e-JN, https://ejn.gov.si/eJN2

Javno odpiranje ponudb je bilo dne 15. 05. 2019 ob 12.30 uri preko sistema e-JN.

Ponudba št. 37236 z dne 13. 5. 2019 v vrednosti 483.120,00 EUR z DDV je v okviru zagotovljenih finančnih sredstev naročnika, ki jih ima naročnik zagotovljena v Sklepu o začetku postopka in ki so predstavljala izhodišče za izvedbo postopka s pogajanji.

Na izvedenih pogajanjih, ki so potekala dne 22. 05. 2019 ob 12. uri uri sta naročnik in ponudnik dogovorila sledeče:
- 0,5% znižanje ponudbene vrednosti urne postavke, ki bo po novem znašala 49,25 EUR, pri čemer znaša nova na pogajanjih dosežena vrednost za »OSNOVNO IN DOPOLNILNO VZDRŽEVANJE EVIDENC SHAKE MEDITX V UKCL« 120.170,00 EUR z DDV za 1 leto oz. 480.680,00 EUR z DDV za 4 leta.
in
- znižanje višine finančnega zavarovanja se iz 10% na 5% celotne pogodbene vrednosti

Po izvedenih pogajanjih je naročnik ponudnika pozval h končnemu (zadnjemu) krogu pogajanj in oddaji končne ponudbene cene, ki jo bo ponudnik oddal preko sistema e-JN, pri čemer mora biti ponudbeno ceno, ki je enaka ali nižja od ponudbene cene, kot je bila dosežena pogajanjih.

Ponudnik ŽEJN d.o.o. je v zahtevanem roku, to je do 24. 05. 2019 do 12. ure preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 predložil ponudbo št. 37381 dne 22. 5. 2019 v vrednosti 480.680,00 EUR z DDV, ki je enaka ponudbeni ceni, kot je bila dosežena na izvedenih pogajanjih dne 22. 05. 2019.

Ponudba ponudnika je v okviru zagotovljenih finančnih sredstev naročnika in izpolnjuje vse zahtevane pravno formalne ter strokovne pogoje iz razpisne dokumentacije. Ponudba je dopustna.

V skladu z merilom za izbor najugodnejša končna ponudbena vrednost z DDV, se kot najugodnejšo ponudbo za predmetno javno naročilo izbere ponudbo ponudnika ŽEJN d.o.o. Cesta 1. maja 17, 4217 Jesenice, PE, Cesta v kleče 12, 1117 Ljubljana s končno po izvedenih vseh krogov pogajanj doseženo ponudbeno vrednostjo v višini 480.680,00 EUR z DDV.IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003981/2019-L01
Številka obvestila v UL: 2019/S 111-273444
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 07.06.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
26.06.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ŽEJN, trgovina, storitve in izobraževanje, d.o.o.
Cesta 1. maja 17
4270
SI
Jesenice
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 440.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 394.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.07.2019