Dosje javnega naročila 005004/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-69/19; Modernizacija ceste R3-609/1064 Predmeja - Lokve od km 1.859 do km 4.540
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 880.006,67 EUR

JN005004/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.07.2019
JN005004/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.08.2019
JN005004/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2019
JN005004/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.10.2019
JN005004/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2019
JN005004/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005004/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11373
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-69/19; Modernizacija ceste R3-609/1064 Predmeja - Lokve od km 1.859 do km 4.540
Referenčna številka dokumenta: 43001-218/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Modernizacija ceste R3-609/1064 Predmeja - Lokve od km 1.859 do km 4.540
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Modernizacija ceste R3-609/1064 Predmeja - Lokve od km 1.859 do km 4.540
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.08.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.08.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.08.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.08.2019   07:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo naročnika za pojasnilo in sicer pri postavki:
- Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in polimernega bitumna v debelini 3 cm tip AC8 SURF B70/100, A4/Z2.
Zanima nas namreč katero vrsto asfalta je potrebno ponuditi saj opis postavke (zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in polimernega bitumna ) in skladen z navedenim tipom AC8 SURF B70/100, A4/Z2.
Prosimo naročnika za pojasnilo.

ODGOVOR
Spremeni se opis postavke 0001 (32 643) poglavja I. PODODSEK km 1,859 km 4,450, 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE, 3.2. OBRABNE PLASTI, 3.2.2. VEZANE ASFALTNE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI BITUMENSKI BETONI.

0001 32 643 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC8 SURF B70/100, A4/Z2 v debelini 3 cm. m2 15.053,11

Naročnik bo objavil korigiran popis del.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo naročnika za pojasnilo in sicer v opombah piše da mora naročnik upoštevati stroške "- vse stroške izdelave geodetskega posnetka izvedenega stanja za potrebe izdelave dokumentacije PID v štirih izvodih v analogni obliki, 1 x v digitalni obliki .dwg/.doc/.pdf in vpis grajenih vodov v kataster komunalne infrastrukture". Zanima nas ali je potrebno zajeti tudi strošek PIDa, ker iz tega opisa je razbrati da je treba zajeti samo strošek geodetskega posnetka. Prav tako v popish ni postavke za izvedbo PIDa.
Prosimo naročnika da poda pojasnilo.

ODGOVOR
V skladu z 8. členom pogodbe OBVEZNOSTI IZVAJALCA, mora izvajalec zagotoviti sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID).

Navajamo:
zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. L. RS, št. 36/2018 in 51/2018-popr.), ki ga bo v štirih (4) izvodih dostavil naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del


VPRAŠANJE
Lep pozdrav,
imamo vprašanje glede asfaltne plasti, postavka 32 643.
V projektu je predvidena iz AC8 surf B70/100, v popisu pa je vpisan tudi DBM 11s.
Prosimo za natančno definiranje izvedbe asfaltne plasti.

ODGOVOR
Spremeni se opis postavke 0001 (32 643) poglavja I. PODODSEK km 1,859 km 4,450, 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE, 3.2. OBRABNE PLASTI, 3.2.2. VEZANE ASFALTNE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI BITUMENSKI BETONI.

0001 32 643 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC8 SURF B70/100, A4/Z2 v debelini 3 cm. m2 15.053,11

Naročnik bo objavil korigiran popis del.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali v popisu del pod 6. OPREMA CEST manjka horizontalna signalizacija?

ODGOVOR
NE.
Pri izvedbi modernizacije ceste, horizontalna signalizacija ni predvidena.


VPRAŠANJE
V geološkem poročilu je zapisano, da so izkopni materiali primerni za izdelavo nasipov in pogojno tudi podloge tampona.

Sprašujemo ali je ustrezen izkopni material iz šifre 21 243, ki se ga zmelje v tamponsko frakcijo uporaben tudi za izdelavo tamponov v šifri 31 132, ker po predračunu se ves ta material odvaža na trajno deponijo s plačilom stroškov?

ODGOVOR
V fazi projektiranja (izdelavi geološko-geotehničnega poročila) ni bila preverjena ustreznost izkopnih materialov za ponovno uporabo kot agregat za nevezane materiale, za gradnjo cest (odpornost proti drobljenju, odpornosti proti obrabi, vpijanje vode, prostorninska stabilnost, odpornost proti zmrzovanju). Projektant je ocenil, da večina izkopnega materiala ni primerna za ponovno uporabo kot tamponska frakcija, je pa primeren za izdelavo nasipov (razvidno iz projektantskega popisa del).
Naročnik bo za izdelavo nosilnih plasti voziščnih konstrukcij dovolil izključno vgradnjo materialov katerih kvaliteta bo izkazana z ustreznimi certifikati oziroma v primeru predelave izkopnega materiala v tamponsko frakcijo s poročili pooblaščene organizacije (laboratorija).


VPRAŠANJE
21 242 Široki izkop mehke kamnine 4. kategorije strojno z odrivom do 100 m m3 2.022,79

Prosimo za pojasnilo kam se odriva ta material?

ODGOVOR
Predvideno je, da se odriv izkopanega materiala izvede v zasipe.
V poglavju 2. Zemeljska dela, podpoglavje 2.1 je postavka:

0003 24 215 Zasip z mehko kamnino 4. kategorije m3 2.022,79

Ostali izkopi so predvideni z nakladanjem in odvozom.
Obračun izvedenih zemeljskih del se bo potrdil na osnovi dejansko izvedenih del.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo naročnika za pojasnilo in sicer postavka: "Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in polimernega bitumna v debelini 3 cm tip AC8 SURF B70/100, A4/Z2" Opis postavke in oznaka asfalta AC8 SURF B70/100, A4/Z2 nista skladna en z drugim saj oznaka asfalta ni z polimernimi bitumni in bitumenskim mastiksom kot je zahtevano v opisu. V tehničen poročilu je zahtevan asfalt AC 8 surf B 70/100, A4/Z2.
Prosimo naročnika da korigira/poda opis postavke tako da bo točno jasno kaj se mora ponuditi.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spremeni se opis postavke 0001 (32 643) poglavja I. PODODSEK km 1,859 km 4,450, 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE, 3.2. OBRABNE PLASTI, 3.2.2. VEZANE ASFALTNE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI BITUMENSKI BETONI.

0001 32 643 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC8 SURF B70/100, A4/Z2 v debelini 3 cm. m2 15.053,11

Naročnik bo objavil korigiran popis del.

Datum objave: 09.08.2019   13:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnik je v navodilih za pripravo ponudbe zapisal referenčni pogoj kot sledi:


3.2.3.4 Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle na državni ali lokalni cesti iz zadnjih petih let pred rokom za oddajo ponudb
b.) Izvedba nosilne in obrabne plasti voziščne konstrukcije državne ceste v širini vsaj 4,0m in površini vsaj 3,500m2
in opombe:

Referenčni posel iz točke b, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi. Prevzeta dela mora sam neposredno tudi izvesti.

Zanima nas kaj pomeni dikcija ki ga je izvedel neposredno sam? Ali je za izpolnitev tega pogoja potrebno dokazati, da je gospodarski subjekt izvedel dela v celoti, torej tako izdelavo asfaltne zmesi, kot vgradnjo na licu mesta?

ODGOVOR
Naročnik v točki 3.2.3.4, alineja b) Navodil za pripravo ponudbe zahteva, da ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekt kot referenčni posel izkaže, da je uspešno izvedel nosilno in obrabno plast voziščne konstrukcije državne ceste v širini vsaj 4,0m in površini vsaj 3.500m2.
V tretjem odstavku Opomba istega poglavja pa Naročnik zahteva še, da Referenčni posel iz točke b), ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi. Prevzeta dela mora sam neposredno tudi izvesti.
Naročnik bo kot dokazilo za uspešno izveden referenčni posel sprejel izvedena dela v zahtevanem obsegu, z dokazili o ustrezni kvaliteti izvedenih del skladno z veljavno tehnično regulativo in dokazili o uspešni predaji izvedenih del Naročniku.
V zadnjem stavku četrtega odstavka opomb je jasno navedena definicija kaj pomeni »Izvedel neposredno sam, ponovno navajamo:
»Neposredno sam pomeni, da ima gospodarski subjekt pri sebi zaposlen potreben kader za izvedbo in zagotovljene tehnične zmogljivosti.«