Dosje javnega naročila 005117/2019
Naročnik: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Fizično varovanje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 103.405,25 EUR

JN005117/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.07.2019
JN005117/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.08.2019
JN005117/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.10.2019
JN005117/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005117/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
Lepi pot 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anja Ažman
anja.azman@imt.si
+386 14701910

Internetni naslovi
https://www.imt.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/317498/RD_JNMV_2019_2.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11472
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Fizično varovanje
Referenčna številka dokumenta: JNMV/2019/2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
75240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Fizično varovanje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
75240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Inštitut za kovinske materiale in tehologije, Lepi pot 11, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Fizično varovanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 34
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.08.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.08.2019   09:05
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.08.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.07.2019   07:35
VPRAŠANJE
V obvestilu o naročilu male vrednosti (NMV1), je v točki II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma navedeno, da je trajanje pogodbe 34 mesecev. V pogodbi v 2. členu pa je trajanje od 01.09.2019 do 31.08.2022 (36 mesecev). Kateri podatek je pravilen?

V razpisni dokumentaciji v točki 8. Ugotavljanje sposobnosti, podtočka 8.1.2 Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti ter tehnične in strokovne sposobnosti, točka 4 je navedeno, da mora imeti ponudnik lastno licenco za upravljanje z varnostno nadzornim centrom glavnim in licenco za upravljanje z nadomestnim varnostno nadzornim centrom,
kot dokazilo pa zahtevate dokazilo akreditiranega evropskega laboratorija, ki je med merili za točke. Predvidevamo, da je tu prišlo do napake in zahtevate licenco za upravljanje z varnostno nadzornim centrom glavnim in licenco za upravljanje z nadomestnim varnostno nadzornim centrom?


ODGOVOR

Spoštovani!

Pravilen podatek je, da se pogodba sklepa za 36 mesecev (3 leta), 01.09.2019 do 31.08.2022.

Tako je, prišlo je do pomote, v točki 8.1.2., podtočki 4 zahtevamo, da mora imeti ponudnik licenco za upravljanje z varnostno nadzornim centrom glavnim in licenco z nadomestnim varnostno nadzornim centrom (v primeru izpada glavnega) v skladu s standardom, ki je predpisan z Zakonom o zasebnem varovanju.

Lepo pozdravljeni.Datum objave: 19.07.2019   13:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Glede na razpisno dokumentacijo je kar smiselno, da napišete da razpis je namenjeno izključno Sintal d.o.o. zaradi takšnih in drugačnih interesov. Na razpisni dokumentaciji na strani 6 točka 4 (. Ponudnik mora imeti lastno licenco za upravljanje z varnostno nadzornim centrom glavnim in licenco za upravljanje z nadomestnim varnostno nadzornim centrom (v primeru izpada glavnega), v skladu s standardom, ki je predpisan z Zakonom o zasebnem varovanju.) zahtevamo, da ta pogoj spremenite v skladu z veljavnim zakonom saj je lahko delujemo z lastnim ali pogodbenim najetim Vnc-jem, kot to določa Zakon o zasebnem varovanju. Ter je lastni VNC enakovreden pogodbenemu VNC-ju. V primeru lastnega VNC-ja storitve niso nič bolj kvalitetnejše in se zagotavljajo enako za vse naročnike. Na strani 8 točka 2 B- (Ponudnik mora kot sestavni del ponudbene dokumentacije predložiti kopijo certifikata EN 50518:13. Pred odločitvijo o oddaji naročila lahko naročnik zahteva vpogled v originalne dokumente. ) Zahtevate, da ponudnik ima VNC, ki je v skladu z SIST EN 50518. Glede na to, da to licenco poseduje samo eno varnostno podjetje Sintal d.o.o. zato v tem primeru gre za omejevanje konkurenčnosti in pogoj, ki dovoljuje izključno enega ponudnika. Glede na navedeno je jasno ugotoviti, da naročnik preferira varnostno podjetje Sintal d.o.o. in s postavljanjem ekskluzivnimi pogoji si tega izvajalca več kot očitno želi pridobiti saj določenih pogojev ne izpolnjuje noben drug izvajalec varnostnih storitev v Sloveniji, kar pomeni, da je nelojalna konkurenca in favoriziranje določenega gospodarskega subjekta. Glede na to, da je Ministrstvo za notranje zadeve, ki določa komu bo podelilo licenco za VNC, ki odloča na podlagi standardov, na katerih VNC-ji delujejo, je to več kot očitno, da je omenjeni standard določen v merilih le kot dajanje očitne prednosti enemu podjetju.
Že glede na to, da ima le to merilo občutno več točk kot ostala dva merila.

glede merila članstvo v Zbornici za zasebno varovanje zahtevamo popolni umik, saj je to stališče že zavzela Državna revizijska komisija v sodbi št. 018-039/2019-7, da to merilo ni v skladu z načeli javnega naročanja, in nikakor ne vpliva na kakovost storitve varovanja. Zahtevamo tudi umik tega merila, ker nima nobene veze z opravljanjem storitev varovanja in s tem, da je gospodarski subjekt član Zbornice, ne pomeni, da so storitve kakovostnejše.

Od naročnika zahtevamo, da navedene pogoje in merila nemudoma spremeni in pogoje / merilo spiše tako, da se lahko prijavijo tudi drugi gospodarski subjekti. Ter pripravi razpisno dokumentacijo, ki obravnava vse potencialne ponudnike enakopravno, nediskriminatorno in brez izkrivljanja konkurence.

V nasprotnem primeru vložimo revizijo na razpisno dokumentacijo katere pravnomočno odločitev Državne revizijske komisije že obstaja.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani.

1. Naročnik spreminja merila razpisne dokumentacije (točka 9.) tako, se sedaj glasi:

»Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki se izračuna na podlagi seštevka štirih posameznih meril, podrobneje opredeljenih v nadaljevanju. Pri izračunu se upoštevajo vrednosti z DDV. Število točk se izračuna po naslednji formuli:

M = A + B + C

Posamezne oznake v formuli pomenijo:
M = skupno doseženo število točk (maksimalno število točk je 100)
A = (najnižja ponujena cena / ponujena cena ponudnika) x 85
B = če ima ponudnik certifikat EN 50518:13 dobi 10 točk, sicer 0
C = če ima ponudnik certifikat ISO 9001 dobi 5 točk, sicer 0

Obrazložitev vrednotenja postavk v formuli:
1. A največ 85 točk

Ponudbena cena je končna skupna ponudbena cena za predvideno količino z DDV v EUR, določena v obrazcu »Predračun« v zadnji tabeli kot Predvidena ponudbena vrednost za 3 leta z DDV.

A = (najnižja ponujena cena / ponujena cena ponudnika) x 85
2. B največ 10 točk

Ponudnik ima certifikat EN 50518:13 in se točkuje pri ocenjevanju ponudbe na način:
OPIS ŠT. TOČK
1. ponudnik nima certifikat EN50518:13 0
2. ponudnik ima certifikat EN 50518:13 10

DOKAZILO:
Ponudnik mora kot sestavni del ponudbene dokumentacije predložiti kopijo certifikata EN 50518:13. Pred odločitvijo o oddaji naročila lahko naročnik zahteva vpogled v originalne dokumente.
3. C največ 5 točk

Ponudnik ima certifikat ISO 9001 in se točkuje pri ocenjevanju ponudbe na način:
OPIS ŠT. TOČK
1. ponudnik nima certifikat ISO 9001 0
2. ponudnik ima certifikat ISO 9001 5

DOKAZILO:
Ponudnik mora kot sestavni del ponudbene dokumentacije predložiti kopijo certifikata kakovosti ISO 9001. Pred odločitvijo o oddaji naročila lahko naročnik zahteva vpogled v originalne dokumente.

Skupno število točk, ki jih ponudnik lahko doseže po seštevku vseh meril, ne more preseči 100.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki bo dosegel najvišje število točk po seštevku vseh meril najvišji M.
Če bi dve ali več ponudb prejelo enako skupno število točk, bo izbrana tista ponudba, ki bo prejela višjo oceno po merilu št. 2 točka B.«

2. Naročnik dopušča možnost, da se točka 4. točke 8.1.2 (stran 6) v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju, izpolni kot lastni ali pogodbeno najeti VNC. Skladno s tem naj ponudnik v obrazcu »Izjava ponudnika, da ima vzpostavljen elektronski sistem nadzora« navede, ali ima kot lastni ali kot pogodbeno najeti ter v tem primeru priloži veljavno pogodbo.

3. Na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o zasebnem varovanju je potrebno zasebno varovanje opravljati v skladu s sprejetimi in objavljenimi slovenskimi nacionalnimi standardi. V skladu s četrtim odstavkom navedenega člena minister določi standarde na področju zasebnega varovanja. Odredba o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja v 1. členu določa, da predmetna odredba določa standarde, katerih uporaba je obvezna na področju zasebnega varovanja. Odredba v 2. členu določa, da seznam standardov, katerih uporaba je obvezna na področju zasebnega varovanja, je določen v prilogi, katera je sestavni del odredbe. Priloga kot prvi standard navaja SIST EN 50518.
Peti odstavek 93. člena Zakona o zasebnem varovanju, ki je v veljavi od 26.03.2011 določa, da je potrebno zagotoviti varovanje v skladu z zakonom v petih letih od uveljavitve tega zakona. Na podlagi navedenega naročnik v merilih dodatno točkuje ponudnike, ki imajo standard SIST EN 50518 in tako delujejo zakonito.

Lep pozdrav.


Datum objave: 01.08.2019   14:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Razpisna dokumentacija je spisana izključno za Sintal d.o.o. glede ne to, da vas Sintal d.o.o. trenutno varuje in več kot očitno si želite, da vas varuje še naprej saj ste prilagodili razpisno dokumentacijo izključno samo za njih in omejujete konkurenco oz. v veliki prednosti je samo Sintal d.o.o., Zato zahtevamo, da spremenite razpisno dokumentacijo in sicer umik SIST EN 5018 glede na to da omenjen standard poseduje samo Sintal in s tem izvajate diskriminacijo do drugih ponudnikov in omejevanje konkurence. Predlagamo, da naslednjič ne izvedete javno naročilo ampak kar ob kavi sklenete na podlagi ZJN-3 pogodbo z Sintalom verjetno je velik interes za sodelovanje.

Pozivamo vas, da nemudoma odstranite navedeni pogoj SIST EN5018 lahko predlagate drugačen pogoj, ki posedujejo tudi drugi ponudniki. V kolikor tega pogoja ne boste spremenili bomo v vsakem primeru vložili revizijo na razpisne pogoje ter tudi vas prijavili Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence. Naj vas opomnimo, da je Zloraba prevladujočega položaja kaznivo na podlagi (četrti odstavek 9. člena ZPOmK-1).

Lep pozdrav,


ODGOVOR
Naročnik spreminja merila razpisne dokumentacije (točka 9.) tako, se sedaj glasi:

»Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki se izračuna na podlagi seštevka štirih posameznih meril, podrobneje opredeljenih v nadaljevanju. Pri izračunu se upoštevajo vrednosti z DDV. Število točk se izračuna po naslednji formuli:

M = A + B + C

Posamezne oznake v formuli pomenijo:
M = skupno doseženo število točk (maksimalno število točk je 100)
A = (najnižja ponujena cena / ponujena cena ponudnika) x 90
B = če ima ponudnik certifikat Družini prijazno podjetje dobi 3 točke, sicer 0
C = če ima ponudnik certifikat ISO 9001 dobi 7 točk, sicer 0

Obrazložitev vrednotenja postavk v formuli:

1. A največ 90 točk

Ponudbena cena je končna skupna ponudbena cena za predvideno količino z DDV v EUR, določena v obrazcu »Predračun« v zadnji tabeli kot Predvidena ponudbena vrednost za 3 leta z DDV.

A = (najnižja ponujena cena / ponujena cena ponudnika) x 90

2. B največ 3 točke

Ponudnik ima certifikat Družini prijazno podjetje ali drugo enakovredno dokazilo in se točkuje pri ocenjevanju ponudbe na način:
OPIS ŠT. TOČK
1. ponudnik nima certifikat Družini prijazno podjetje 0
2. ponudnik ima certifikat Družini prijazno podjetje 3

DOKAZILO:
Ponudnik mora kot sestavni del ponudbene dokumentacije predložiti kopijo certifikata Družini prijazno podjetje ali drugo enakovredno dokazilo. Pred odločitvijo o oddaji naročila lahko naročnik zahteva vpogled v originalne dokumente.

3. C največ 7 točk

Ponudnik ima certifikat ISO 9001 ali drugo enakovredno dokazilo in se točkuje pri ocenjevanju ponudbe na način:
OPIS ŠT. TOČK
1. ponudnik nima certifikat ISO 9001 0
2. ponudnik ima certifikat ISO 9001 7

DOKAZILO:
Ponudnik mora kot sestavni del ponudbene dokumentacije predložiti kopijo certifikata kakovosti ISO 9001 ali drugo enakovredno dokazilo. Pred odločitvijo o oddaji naročila lahko naročnik zahteva vpogled v originalne dokumente.

Skupno število točk, ki jih ponudnik lahko doseže po seštevku vseh meril, ne more preseči 100.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki bo dosegel najvišje število točk po seštevku vseh meril najvišji M.
Če bi dve ali več ponudb prejelo enako skupno število točk, bo izbrana tista ponudba, ki bo prejela višjo oceno po merilu št. 2 točka B.«

Lep pozdrav.
Datum objave: 01.08.2019   14:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Na vprašanje enega od potencialnih ponudnikov glede merila po katerem ponudnik za pridobljen standard EN 50518:13 neskladno z Zakonom o javnih naročilih pridobi dodatne točke, ste s si z nerazumno spremembo razpisne dokumentacije naredili še dodatno levjo uslugo. Namesto, da izvržete merilo, ki nedvomno faforizira določeno varnostno službo (Sintal), ste izločili merilo glede članstva v zbornici. Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja je namreč reprezentativno združenje vseh resnih, h kakovosti in zakonitosti usmerjenih slovenskih varnostnih služb. To merilo naročnikom zagotavlja storitev katero bo izvedeno v skladu s pričakovanji. Varnostno nadzorni centri v Sloveniji delujejo v skladu s pridobljeno licenco za upravljanje VNC. V kolikor bi bila ta licenca nezakonita bi pristojne inšpekcijske službe prepovedale njihovo delovanje.
Zato od vas pričakujemo, da to merilo črtate iz razpisne dokumentacije in ustvarite enakovredne pogoje vsem morebitnim ponudnikom. Le tako boste pridobili primerljive ponudbe, ki bodo zagotavljale ustreznost tudi po konkurenčnosti cen. Predlagamo, da ponudniki priložimo licenco VNC ter po potrebi tudi pogodbo o zagotavljanju VNC. V kolikor pogoja ne boste izvzeli iz razpisne dokumentacije, boste s tem nedvoumno dokazali, da celoten razpis diši po predhodnih dogovorih, kar je koruptivno dejanje.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik spreminja merila razpisne dokumentacije (točka 9.) tako, se sedaj glasi:

»Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki se izračuna na podlagi seštevka štirih posameznih meril, podrobneje opredeljenih v nadaljevanju. Pri izračunu se upoštevajo vrednosti z DDV. Število točk se izračuna po naslednji formuli:

M = A + B + C

Posamezne oznake v formuli pomenijo:
M = skupno doseženo število točk (maksimalno število točk je 100)
A = (najnižja ponujena cena / ponujena cena ponudnika) x 90
B = če ima ponudnik certifikat Družini prijazno podjetje dobi 3 točke, sicer 0
C = če ima ponudnik certifikat ISO 9001 dobi 7 točk, sicer 0

Obrazložitev vrednotenja postavk v formuli:

1. A največ 90 točk

Ponudbena cena je končna skupna ponudbena cena za predvideno količino z DDV v EUR, določena v obrazcu »Predračun« v zadnji tabeli kot Predvidena ponudbena vrednost za 3 leta z DDV.

A = (najnižja ponujena cena / ponujena cena ponudnika) x 90

2. B največ 3 točke

Ponudnik ima certifikat Družini prijazno podjetje ali drugo enakovredno dokazilo in se točkuje pri ocenjevanju ponudbe na način:
OPIS ŠT. TOČK
1. ponudnik nima certifikat Družini prijazno podjetje 0
2. ponudnik ima certifikat Družini prijazno podjetje 3

DOKAZILO:
Ponudnik mora kot sestavni del ponudbene dokumentacije predložiti kopijo certifikata Družini prijazno podjetje ali drugo enakovredno dokazilo. Pred odločitvijo o oddaji naročila lahko naročnik zahteva vpogled v originalne dokumente.

3. C največ 7 točk

Ponudnik ima certifikat ISO 9001 ali drugo enakovredno dokazilo in se točkuje pri ocenjevanju ponudbe na način:
OPIS ŠT. TOČK
1. ponudnik nima certifikat ISO 9001 0
2. ponudnik ima certifikat ISO 9001 7

DOKAZILO:
Ponudnik mora kot sestavni del ponudbene dokumentacije predložiti kopijo certifikata kakovosti ISO 9001 ali drugo enakovredno dokazilo. Pred odločitvijo o oddaji naročila lahko naročnik zahteva vpogled v originalne dokumente.

Skupno število točk, ki jih ponudnik lahko doseže po seštevku vseh meril, ne more preseči 100.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki bo dosegel najvišje število točk po seštevku vseh meril najvišji M.
Če bi dve ali več ponudb prejelo enako skupno število točk, bo izbrana tista ponudba, ki bo prejela višjo oceno po merilu št. 2 točka B.«

Lep pozdrav.
Datum objave: 01.08.2019   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Lepo vas prosimo, da spremenite razpisno dokumentacijo in sicer umik EN 50518:13 saj omenjeni certifikat poseduje le Sintal d.o.o. in je zadeva sporna in nekorektna do drugih ponudnikov. Upoštevati morate tudi enakost in enakopravnost ter ne smete izvajati diskriminacije do drugih ponudnikov kljub temu, da je očitno, da si želite le eno podjetje.

Vljudno vas seznanjamo in prosimo da omenjeni certifikat umikate iz dokumentacije v nasprotnem primeru bomo primorani uporabiti pravna sredstva ter glede na to, da že obstajajo odločitve DKOM o podobni zadevi tudi sprožili revizijo.
hvala lepa za razumevanje in lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik spreminja merila razpisne dokumentacije (točka 9.) tako, se sedaj glasi:

»Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki se izračuna na podlagi seštevka štirih posameznih meril, podrobneje opredeljenih v nadaljevanju. Pri izračunu se upoštevajo vrednosti z DDV. Število točk se izračuna po naslednji formuli:

M = A + B + C

Posamezne oznake v formuli pomenijo:
M = skupno doseženo število točk (maksimalno število točk je 100)
A = (najnižja ponujena cena / ponujena cena ponudnika) x 90
B = če ima ponudnik certifikat Družini prijazno podjetje dobi 3 točke, sicer 0
C = če ima ponudnik certifikat ISO 9001 dobi 7 točk, sicer 0

Obrazložitev vrednotenja postavk v formuli:

1. A največ 90 točk

Ponudbena cena je končna skupna ponudbena cena za predvideno količino z DDV v EUR, določena v obrazcu »Predračun« v zadnji tabeli kot Predvidena ponudbena vrednost za 3 leta z DDV.

A = (najnižja ponujena cena / ponujena cena ponudnika) x 90

2. B največ 3 točke

Ponudnik ima certifikat Družini prijazno podjetje ali drugo enakovredno dokazilo in se točkuje pri ocenjevanju ponudbe na način:
OPIS ŠT. TOČK
1. ponudnik nima certifikat Družini prijazno podjetje 0
2. ponudnik ima certifikat Družini prijazno podjetje 3

DOKAZILO:
Ponudnik mora kot sestavni del ponudbene dokumentacije predložiti kopijo certifikata Družini prijazno podjetje ali drugo enakovredno dokazilo. Pred odločitvijo o oddaji naročila lahko naročnik zahteva vpogled v originalne dokumente.

3. C največ 7 točk

Ponudnik ima certifikat ISO 9001 ali drugo enakovredno dokazilo in se točkuje pri ocenjevanju ponudbe na način:
OPIS ŠT. TOČK
1. ponudnik nima certifikat ISO 9001 0
2. ponudnik ima certifikat ISO 9001 7

DOKAZILO:
Ponudnik mora kot sestavni del ponudbene dokumentacije predložiti kopijo certifikata kakovosti ISO 9001 ali drugo enakovredno dokazilo. Pred odločitvijo o oddaji naročila lahko naročnik zahteva vpogled v originalne dokumente.

Skupno število točk, ki jih ponudnik lahko doseže po seštevku vseh meril, ne more preseči 100.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki bo dosegel najvišje število točk po seštevku vseh meril najvišji M.
Če bi dve ali več ponudb prejelo enako skupno število točk, bo izbrana tista ponudba, ki bo prejela višjo oceno po merilu št. 2 točka B.«
Lep pozdrav.Datum objave: 01.08.2019   14:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni !

Predlagamo, da kar na javni razpis odprtega tipa napišete koliko želite podkupnine in bo tako lažje, da ne bo očitno, da ste podkupljeni oz. da imate drugačne interese. Predlagamo tudi, da oseba, ki je spisala razpisno dokumentacijo ponovno obišče vsaj osnovno šolo, če ne prej vrtec saj je sramotno napisano in tudi dokazuje, da si blazno želite varnostno službo Sintal d.o.o. družbo, ki vas sedaj varujejo.

lp

ODGOVOR


Spoštovani.

Potencialne ponudnike pri zastavljanju vprašanj pozivamo, da ohranijo kulturen nivo komuniciranja in izražanja, saj je to lahko tudi pokazatelj profesionalnega pristopa k svoji panogi.

Lep pozdrav.


Datum objave: 01.08.2019   14:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Že 23.7. smo vam poslali spodnje vprašanje na katerega še vedno niste podali odgovora.

Pozdravljeni.

Na vprašanje enega od potencialnih ponudnikov glede merila po katerem ponudnik za pridobljen standard EN 50518:13 neskladno z Zakonom o javnih naročilih pridobi dodatne točke, ste s si z nerazumno spremembo razpisne dokumentacije naredili še dodatno levjo uslugo. Namesto, da izvržete merilo, ki nedvomno favorizira določeno varnostno službo (Sintal), ste izločili merilo glede članstva v zbornici. Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja je namreč reprezentativno združenje vseh resnih, h kakovosti in zakonitosti usmerjenih slovenskih varnostnih služb. To merilo naročnikom zagotavlja storitev
katero bo izvedeno v skladu s pričakovanji. Varnostno nadzorni centri v Sloveniji delujejo v skladu s pridobljeno licenco za upravljanje VNC. V kolikor bi bila ta licenca nezakonita bi pristojne inšpekcijske službe prepovedale njihovo delovanje.
Zato od vas pričakujemo, da to merilo črtate iz razpisne dokumentacije in ustvarite enakovredne pogoje vsem morebitnim ponudnikom. Le tako boste pridobili primerljive ponudbe, ki bodo zagotavljale ustreznost tudi po konkurenčnosti cen. Predlagamo, da ponudniki priložimo licenco VNC ter po potrebi tudi pogodbo o zagotavljanju VNC. V kolikor pogoja ne boste izvzeli iz razpisne dokumentacije, boste s tem nedvoumno dokazali, da celoten razpis diši po predhodnih dogovorih, kar je koruptivno dejanje.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Na vprašanje smo že odgovorili.
Lep pozdrav.Datum objave: 01.08.2019   14:37
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri merilu, ki ga določa certifikat za VNC 50518, lahko enostavno dodelite 10 točk Sintalu. Predlagamo, da to merilo brišete iz razpisne dokumentacije.

LP

ODGOVOR


Naročnik spreminja merila razpisne dokumentacije (točka 9.) tako, se sedaj glasi:

»Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki se izračuna na podlagi seštevka štirih posameznih meril, podrobneje opredeljenih v nadaljevanju. Pri izračunu se upoštevajo vrednosti z DDV. Število točk se izračuna po naslednji formuli:

M = A + B + C

Posamezne oznake v formuli pomenijo:
M = skupno doseženo število točk (maksimalno število točk je 100)
A = (najnižja ponujena cena / ponujena cena ponudnika) x 90
B = če ima ponudnik certifikat Družini prijazno podjetje dobi 3 točk, sicer 0
C = če ima ponudnik certifikat ISO 9001 dobi 7 točk, sicer 0

Obrazložitev vrednotenja postavk v formuli:

1. A največ 90 točk

Ponudbena cena je končna skupna ponudbena cena za predvideno količino z DDV v EUR, določena v obrazcu »Predračun« v zadnji tabeli kot Predvidena ponudbena vrednost za 3 leta z DDV.

A = (najnižja ponujena cena / ponujena cena ponudnika) x 90

2. B največ 3 točke

Ponudnik ima certifikat Družini prijazno podjetje ali drugo enakovredno dokazilo in se točkuje pri ocenjevanju ponudbe na način:
OPIS ŠT. TOČK
1. ponudnik nima certifikat Družini prijazno podjetje 0
2. ponudnik ima certifikat Družini prijazno podjetje 3

DOKAZILO:
Ponudnik mora kot sestavni del ponudbene dokumentacije predložiti kopijo certifikata Družini prijazno podjetje ali drugo enakovredno dokazilo. Pred odločitvijo o oddaji naročila lahko naročnik zahteva vpogled v originalne dokumente.

3. C največ 7 točk

Ponudnik ima certifikat ISO 9001 ali drugo enakovredno dokazilo in se točkuje pri ocenjevanju ponudbe na način:
OPIS ŠT. TOČK
1. ponudnik nima certifikat ISO 9001 0
2. ponudnik ima certifikat ISO 9001 7

DOKAZILO:
Ponudnik mora kot sestavni del ponudbene dokumentacije predložiti kopijo certifikata kakovosti ISO 9001 ali drugo enakovredno dokazilo. Pred odločitvijo o oddaji naročila lahko naročnik zahteva vpogled v originalne dokumente.

Skupno število točk, ki jih ponudnik lahko doseže po seštevku vseh meril, ne more preseči 100.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki bo dosegel najvišje število točk po seštevku vseh meril najvišji M.
Če bi dve ali več ponudb prejelo enako skupno število točk, bo izbrana tista ponudba, ki bo prejela višjo oceno po merilu št. 2 točka B.«
Lep pozdrav.


Datum objave: 01.08.2019   14:37
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V ponudbi zahtevate priložitev zavarovalne police za poklicno odgovornost v vrednosti 47.000 eur. To je verjetno mišljeno za posamezen primer? Kaj pa letni agregat?

Lep dan.

ODGOVOR

Spoštovani.

Tako je, sklenjena zavarovalna polica mora kriti 47.000 za škodni dogodek. Letni agregat mora biti najmanj dvakratna višina zavarovalne vsote.

Lep pozdrav.Datum objave: 02.08.2019   09:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji imate pod referenčnimi pogoji določeno, da je potrebno predložiti vsaj tri reference storitve fizičnega varovanja, neprekinjeno vsaj 36 mesecev, v posamični vrednosti vsaj 74.000 EUR brez DDV. Prosimo, da spremenite pogoje, in odstranite pogoj neprekinjeno 36 mesecev. Ali boste priznali referenco, če je več zaporednih enoletnih pogodb, kjer so se opravljale storitve fizičnega varovanja, brez vmesne prekinitve? Poleg tega ponudnik kakovost svoje storitve izkaže že z predložitvijo enoletnih storitev, ki jih je opravljal večim naročnikom. Z vidika načela sorazmernosti, ni utemeljeno zakaj bi morali predložiti samo pogodbe, ki so bile sklenjene za 3 ali več let. Ko ponudnik dobi potrdilo naročnika, da je svojo obveznost kakovostno opravil v času veljavnosti pogodbe, četudi v enem letu, to ne pomeni, da so njegove storitve slabše od ponudnika, ki ima sklenjeno pogodbo za tri leta. Še posebej, če se je pogodba podaljševala za več let brez prekinitev. Prav tako se v praksi vedno upoštevajo enoletne pogodbe in ne več-letne, saj to ne spremeni dejstva ali je ponudnik usposobljen to opravljati ali ne. Ker če je lahko to opravljal eno leto, bo lahko opravlja še dodatni leti.
Stališče po uporabi načela sorazmernosti in razumni uporabi referenc je zavzela tudi, Državna revizijska komisija v odločitvah št. 018-43/2013-4, 018-67/2013-4, 018-205/2013-3.
Prav tako je DRKom zavzela stališče, da morajo biti pogoji referenc smiselno povezani s predmetom javnega naročila in njemu sorazmerni. Da se zahteva 3 pogodbe, ki so bile sklenjene za 3 leta, je v očitnem nesorazmerju s predmetom. S tem pogojem niso ponudniki, ki imajo 3-letno pogodbo nič bolj usposobljeni, kot ponudniki, ki imajo več enoletnih zaporednih pogodb. Določen pogoj je že diskriminatorne narave in ne pripomore k dejstvu, da bi le tako vložili ponudbo tisti ponudniki, ki so sposobnejši. Saj tako ali tako dobimo ponudniki potrdila naročnikov, s katerimi nastopamo na razpisih. Na ta način je tudi ponudnik, ki ima sklenjene enoletne pogodbe enako usposobljen in opravlja enako kakovostno kot ponudnik, ki ima drugačno veljavnost pogodbe, saj sama veljavnost pogodbe ne vpliva kakovost opravljene storitve.

Prosim za spremembo in lepo pozdravljeni.
ODGOVOR

Spoštovani.

V točki 8.1.2 Navodil ponudnikom, v podtočki 7. se prvi odstavek spremeni, tako da se sedaj glasi:
»Ponudnik je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvajal (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj tri (3) storitve fizičnega varovanja, neprekinjeno vsaj 12 mesecev in v posamični vrednosti vsaj 40.000 EUR brez DDV.«

Lep pozdrav.