Dosje javnega naročila 005260/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževalne aktivnosti in nadgradnje IS eUA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 182.870,00 EUR

JN005260/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.07.2019
JN005260/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2019
JN005260/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.09.2019
JN005260/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005260/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 141-347429
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11507
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževalne aktivnosti in nadgradnje IS eUA
Referenčna številka dokumenta: 4300-47/2019; ODEUA-16/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževalne aktivnosti in nadgradnje IS eUA
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 153.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževalne aktivnosti in nadgradnje IS eUA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 31
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.08.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.08.2019   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.08.2019   12:00

Dodatne informacije:
Ogled izvorne kode in z izvorno kodo povezane dokumentacije informacijskega sistema bo potekal dne 24. 7. 2019, od 9.00 do 10.00 ure.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.07.2019   08:45
Spoštovani

obveščamo vas, da bo neobvezen ogled izvorne kode in z izvorno kodo povezane dokumentacije informacijskega sistema, namesto na dan naveden v razdelku VI.3 Dodatne informacije (24. 7. 2019), potekal dne 1. 8. 2019, od 9.00 do 10.00 ure.


Datum objave: 26.07.2019   13:30
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo za informacijo, ali mora ponudnik oddati tudi izjavo (posameznega) kadra o izobrazbi, če v ponudbi že priloži potrdilo institucije o izobrazbi za vsakega izmed prijavljenih kadrov? Ali lahko ponudnik priloži potrdilo v angleškem jeziku?

Hvala.

ODGOVOR
Kot je določeno v točki 11.1. navodil ponudnikom, morajo biti v ponudbi za dodaten kader (Mer 1) predložena vsa dokazila iz točke 10 za navedeno merilo. Ponudnik lahko za te kadre v ponudbi namesto izjave kadra o izobrazbi priloži potrdilo institucije o izobrazbi, ki je lahko v angleškem jeziku. Ni obvezno, lahko pa ponudnik že v ponudbi predloži navedena potrdila tudi za vse ostale kadre, s katerimi izpolnjuje kadrovski pogoj iz točke 9.1.2.2 navodil ponudnikom.Datum objave: 30.07.2019   16:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Med tehničnimi pogoji je zahtevana tudi referenca, da je ponudnik v zadnjih treh (3) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izdelal vsaj dve (2) javni spletni strani s tehnologijo Umbraco CMS. Obrazec za vpis reference je zastavljen tako, da lahko ponudnik vpiše enega referenčnega naročnika pri katerem je izdelal dve javni spletni strani s tehnologijo Umbraco CMS. Glede na zastavljen pogoj, razumemo, da lahko ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje s projekti pri različnih naročnikih.

Prosimo vas za spremembo obrazca ali potrditev, da lahko spremenimo vsebino obrazca "Izjava ponudnika za referenco" tako da jo bomo lahko uporabili za dva referenčna naročnika, pri vsakem je bila vzpostavljena ena spletna stran: "v zadnjih treh (3) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izdelal vsaj eno javno spletno stran s tehnologijo Umbraco CMS. Referenčna spletna stran: (kratek naziv ali opis)."


ODGOVOR

Naročnik potrjuje da se lahko spremeni vsebina obrazca "Izjava ponudnika za referenco" tako da se lahko uporabi za dva referenčna naročnika.


Datum objave: 05.08.2019   14:07
VPRAŠANJE
Naročnik ima v tehnični specifikaciji definirano, da navedeni odzivni časi veljajo za poslovni čas naročnika vsak delovni dan (od 8:00 do 17:00) in da je odzivni čas za kritično napako do 3 ure. Obenem pa je pod tabelo zapisano, da mora pri kritični napaki mora izvajalec začeti z reševanjem takoj. Prosimo za pojasnilo
kakšen je potem zahtevan odzivni čas izvajalca v primeru kritične napake?
ali se kritične napake rešujejo v okviru poslovnega časa naročnika ali mora ponudnik odpravo napak zagotavljati v času 24/7?


ODGOVOR
Odziven čas v primeru kritične napake je takšen, kot je naveden v 5. členu osnutka pogodbe oz. takšen, kot ga je ponudnik navedel v svoji ponudbi (v primeru da je naveden krajši odzivni čas).

Izvajalec se mora v primeru kritične napake odzvati še isti dan, ne glede na poslovni čas naročnika.

Naročnik in izvajalec se na prvem sestanku dogovorita za način in obliko prijave problema oziroma način izmenjave informacij.

Kritične napake se rešujejo v okviru poslovnega časa naročnika.
Datum objave: 05.08.2019   14:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V 17. členu osnutka pogodbe je zapisano: »Naročnik je dolžan vse napake, ki jih bo odkril sam ali za katere bo izvedel od svojih končnih uporabnikov sistema, takoj javiti izvajalcu. Napako je izvajalec dolžan odpraviti v rokih določenih v 5. členu te pogodbe.« Prosimo za pojasnilo, ali bo izvajalec po tem javnem naročilu odgovoren tudi za popravke na kodi, za katero je bil do sedaj odgovoren obstoječi izvajalec? Ne moremo si namreč predstavljati scenarija, da bi novi izvajalec moral zastonj odpravljati napake prejšnjega izvajalca. Zato prosimo naročnika, da tudi v 17. členu pogodbe omeji odgovornost novega izvajalca na izvedbo predmetnih aktivnosti iz 2 in 3. točke prvega odstavka 2. člena.

ODGOVOR
Izvajalec bo po tem javnem naročilu odgovoren za popravke na celotni kodi.Datum objave: 07.08.2019   09:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V okviru kadrovskih pogojev oziroma sposobnosti zahtevate, da ponudnik prijavi tudi kader, ki bo na projektu sodeloval kot svetovalec za upravljanje z identitetami. Pregledali smo dokument Tehnična specifikacija, ki vsebuje popis/specifikacijo vzdrževalnih aktivnosti in nadgradenj IS eUA. Menimo, da glede na aktivnosti, ki se bodo izvajale in so zapisane v poglavju 2 (Predmet javnega naročila) Tehničnih specifikacij, ta vloga na projektu ni potrebna. Prosimo, da vlogo svetovalec za upravljanje z identitetami umaknete s projekta.

ODGOVOR
Za izpolnjevanje pogoja iz točke 9.1.2.2.4 (Svetovalec za upravljanje z identitetami) lahko ponudnik prijavi kader, ki:

ima najmanj dve (2) leti izkušenj s področja upravljanja z identitetami

ali

je bil v zadnjih treh (3) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, vključen pri razvoju vsaj dveh (2) uspešnih2 rešitev, ki uporabljata tehnologijo Windows Server 2012 R2 ali Windows Server 2016 Active Directory Federation in ima izkušnje pri vzpostavljanju federacije z različnimi IdP in SP,

ob predpostavki, da ima kader pridobljen Microsoft Certified Solution Expert: Cloud Platform and Infrastructure certifikat.