Dosje javnega naročila 005499/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Blago: Nakup gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin - ponovitev
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 899.940,32 EUR

JN005499/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.08.2019
JN005499/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
JN005499/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.10.2019
JN005499/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005499/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 148-363587
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
SI042
Kranj
Slovenija
Urad za tehnične zadeve, Služba za zaščito in reševanje, Vid Krčmar
vid.krcmar@kranj.si
+386 42373366
+386 42373106

Internetni naslovi
http://www.kranj.si

OBČINA ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 15
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
obcina@skofjaloka.si
+386 45112300

Internetni naslovi
https://www.skofjaloka.si

OBČINA TRŽIČ
Trg svobode 18
4290
SI
Tržič
Slovenija
obcina@trzic.si
+386 45971510

Internetni naslovi
https://www.trzic.si

OBČINA NAKLO
Stara cesta 61
4202
SI
Naklo
Slovenija
glavna.pisarna@obcina-naklo.si
+386 42771100

Internetni naslovi
https://www.naklo.si/

OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10
4205
SI
Preddvor
Slovenija
obcina.preddvor@siol.net
+386 42751000

Internetni naslovi
https://preddvor.si

OBČINA ŠENČUR
Kranjska cesta 11
4208
SI
Šenčur
Slovenija
obcina@sencur.si
+386 42519100

Internetni naslovi
https://www.sencur.si/

OBČINA JEZERSKO
Zgornje Jezersko 65
4206
SI
Zgornje Jezersko
Slovenija
obcina@jezersko.si
+386 42545110

Internetni naslovi
https://www.jezersko.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308543/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11636
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin - ponovitev
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin skladno s tehničnimi specifikacijami, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144211
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin skladno s tehničnimi specifikacijami, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.10.2019
Konec: 31.10.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Javno naročilo je sofinancirano s strani Ministrstva za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na podlagi sklepa št. 8451-23/2019-2-DGZR z dne 12.03.2019.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z Razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z Razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.09.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.09.2019   12:15
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom:

Številka objave na portalu JN: JN003009/2019-B01.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.08.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani

Ministrstva za javno upravo:
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.08.2019   08:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Po pregledu razpisne dokumentacije in pogojev smo ugotovili neskladje datumov. V razpisni dokumentaciji so podani stari datumi.

Prosimo vas za poenotenje datumov.

Hvala.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik po pregledu dokumentacije ni ugotovil neskladja datumov. Navedeni datumi so pravilni.
V kolikor še vedno menite, da je kateri od datumov neskladen, ga prosimo konkretno navedite.
Datum objave: 02.08.2019   09:04
Datum objave: 02.08.2019 09:01
Naročnik pojasnjuje, da je v obvestilu o naročilu objavljena napačna povezava do razpisne dokumentacije.

V obvestilu o naročilu je pomotoma navedena povezava do razpisne dokumentacije iz predhodnega postopka.

Razpisna dokumentacija za aktualno javno naročilo z nazivom:
Nakup gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin ponovitev

je že od včeraj dostopna spletni strani naročnika:
www.kranj.si
rubrika javni razpisi, naročila.

In sicer sta objavljeni dve prilogi:

1) Razpisna dokumentacija Nakup gasilskega vozila - ponovitev

2) ESPD Nakup gasilskega vozila - ponovitev


Razpisno dokumentacijo na spletni povezavi:

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308543/Razpisna_dokumentacija.zip

naj ponudniki smatrajo kot brezpredmetno in neveljavno, saj se nanaša na predhodni
neuspešno zaključeni postopek.

Ponudnikom se opravičujemo za nastalo pomoto.

Pri oddaji ponudbe tako ponudniki obvezno upoštevajo objavljeno razpisno dokumentacijo
na spletni strani naročnika in ponudbo obvezno oddajo na dokumentih, ki so
objavljeni na spletni strani naročnika.