Dosje javnega naročila 005270/2019
Naročnik: KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o., Zgornji Brnik 130N, 4210 Brnik - Aerodrom
Blago: Nabava sistemov za neprekinjeno napajanje - UPS
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005270/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.07.2019
JN005270/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2019
JN005270/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005270/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.
Zgornji Brnik 130N
4210
SI
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Vesna Matjašec
info@sloveniacontrol.si
+386 42040245
+386 42040001

Internetni naslovi
http://www.sloveniacontrol.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/318349/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_naročila_(283-9).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11607
I.6 Glavna področja dejavnosti
Letališke dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava sistemov za neprekinjeno napajanje - UPS
Referenčna številka dokumenta: 283-9
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30237280
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet tega javnega naročila je dobava dveh naprav za neprekinjeno napajanje s pripadajočo programsko opremo za nadzor in upravljanje, vključno z montažo, inštalacijo in zagonom.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30237280
51500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet tega javnega naročila je dobava naprav za neprekinjeno napajanje s pripadajočo programsko opremo za nadzor in upravljanje, vključno z montažo, inštalacijo in zagonom (v nadaljevanju UPS sistem).
Izbrani izvajalec bo skladno s Tehničnimi specifikacijami in zahtevami naročnika dobavil 2 UPS sistema, ki se bosta dobavila, montirala, inštalirala in zagnala (implementirala) na naslednjih lokacijah naročnika:
- 1 x UPS sistem na Letališču Edvarda Rusjana Maribor (objekt LKZP Maribor, Letališka cesta 10; 2312 Orehova vas) in
- 1 x UPS sistem na Letališču Cerklje ob Krki (objekt LKZP Cerklje ob Krki, Vojašnica Jerneja Molana; 8263 Cerklje ob Krki).
UPS sistema, ki sta predmet tega naročila, morata biti nova in nerabljena ter v skladu z zahtevami naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot izhaja iz priložene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.08.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.08.2019   11:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.08.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.07.2019   14:09
VPRAŠANJE I.

V razpisni dokumentaciji, na stani 27, pod točko 6.3. (reference) zahtevate, da predložimo seznam referenčnih projektov ter vsaj 2 (dve) potrjeni referenci.
Med dokazili najdemo samo prilogo "seznam referenčnih projektov" ne pa tudi priloge "referenčno potrdilo". Ali zadostuje, da predložimo le izpolnjen obrazec "priloga D/1)?

ODGOVOR NAROČNIKA:

Da, zadostuje predložitev izpolnjenega obrazca na PRILOGI D/1.Datum objave: 01.08.2019   08:56
VPRAŠANJE II.

1. Prosimo naročnika, da v skladu z ZJN poda natančno tehnično utemeljitev ali spremembo zahteve po MODULARNI arhitekturi UPS-ov, glede na to da za oba UPS sistema zahteva redundnatno postavitev 2N. Zakaj je torej potrebno, da je posamezni UPS modularen?
Ob tem se naročnik še omejuje, da morata modularna UPS sistema biti zasnovana v CPA - centralizirani paralelni arhitekturi in da nobena drugačna arhitektura za naročnika NI ustrezna. Gre namreč za eno najslabših in najmanj zanesljivih različic modularne arhitekture UPS-ov, ki je v bistvu manj zanesljiva od klasičnih unitarnih sitemov v 2N konfiguraciji. Tudi v zvezi s to zahtevo prosimo naročnika, da v skladu z ZJN, poda natančno tehnično utemeljitev ali spremembo zahteve.

2. Prosimo naročnika, da v skladu z ZJN poda natančno tehnično utemeljitev ali spremembo zahteve po končni moči UPS sistema 2x120kW, saj je že iz zahtev za baterije jasno, da je končna pričakovana moč 80kW. Naročnik bi namreč, v primeru zahteve, ki bi bila v skladu z njegovimi dejanskimi potrebami, lahko pridobil več konkurenčnih ponudb in se ne bi omejeval na konkretnega proizvajalca.

ODGOVOR NAROČNIKA:

AD1) Naročnik zahteva za obe lokaciji dobavo in postavitev modularnih UPS sistemov v konfiguraciji 2(N+1). Zahtevana moč je razvidna iz tehnične specifikacije. CPA - centralizirana paralelna arhitektura modularnega UPS sistema NI ustrezna.

AD2) Zahtevana moč posameznega modularnega UPS sistema je 120kW v vsaki napajalni veji. Modularni sistem mora v vsaki veji zagotavljati moč najmanj 100kW + redundantni modul. Ponudnik mora za vsak modularni UPS sistem dobaviti baterije za avtonomijo 30 minut pri bremenu 60kW, z možnostjo razširitve najmanj, kot je zahtevano v tehnični specifikaciji.

Naročnik deluje v letalskem prometu, in sicer zagotavlja varno in učinkovito izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa, med katere spadajo tudi radionavigacijski sistemi in naprave, njihovo delovanje in med drugim tudi zagotavljanje neprekinjenega delovanja pa je predpisano z mednarodnimi akti, priporočili in smernicami, na podlagi katerih je naročnik pripravil minimalne tehnične zahteve za nakup dveh UPS sistemov, ki bosta integrirana v obstoječi sistem naročnika. Zato naročnik ne bo spreminjal tehničnih zahtev in posledično svoje obstoječe napajalne infrastrukture naročnika. Za naročnika je pomembna integracija novih UPS v obstoječi sistem, zanesljivost delovanja UPS sistemov in varno in nemoteno delovanje sistemov in naprav, ki se neposredno uporabljajo pri vodenju in kontroli zračnega prometa.

Datum objave: 01.08.2019   08:59
VPRAŠANJE III.

Naročnik v točki 2.1 in 5.1. (obvezna vsebina ponudbe - pogoji) zahteva, da se v ESPD obrazcu izpolni rubrika Del IV: Pogoji za sodelovanje, B: Ekonomski in finančni položaj ter C: tehnična in strokovna sposobnost.

Naročnikov ESPD obrazec ni pripravljen tako, da bi vpisali zahtevane podatke - v Del IV lahko vpišemo le A: ustreznost.

Bo naročnik objavil nov obrazec ali ustreza, da pod Del IV izpolnimo le A: ustreznost?

ODGOVOR NAROČNIKA:

Da, ponudnik pod Del IV izpolni le A: ustreznost.

ESPD je lastna izjava ponudnika in se uporablja kot predhodni dokaz, da gospodarski subjekt oz. ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje za sodelovanje, ki izhajajo iz ZJN-3 in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev.

Datum objave: 06.08.2019   14:57
VPRAŠANJE IV.
Dne 01.08.2019 08:56, ste podali odgovor, da bosta UPS sistema integrirana v obstoječi sistem.
Vprašanje: Ali gre dejansko za nadgradnjo obstoječega sistema in kdo je proizvajalec obstoječega sistema?


ODGOVOR NAROČNIKA:

V danem primeru ne gre za nadgradnjo obstoječega sistema. UPS sistema, ki sta predmet tega naročila se bosta povezala v obstoječ naročnikov sistem za nadzor javljanja napak in alarmiranja vseh UPS sistemov, ki jih ima naročnik nameščene po različnih lokacijah (26 lokacij) v Sloveniji. Omenjeni sistem za nadzor se nahaja v objektu ATCC na območju letališča Jožeta Pučnika Ljubljana in je zasnovan na način hitrega posredovanja v primeru degradacij z enostavno zamenjavo (močnostnih) UPS modulov skladno s priporočilnimi standardi v letalskem sektorju.
Datum objave: 06.08.2019   14:59
VPRAŠANJE V.

1. V razpisni dokumentaciji, na stani 17 je podana tehnična zahteva, da je največja dovoljena moč posameznega UPS modula <=20 kW. Glede na sočasno zahtevo po sistemskem ohišju za vgradnjo modulov moči >=120 kW je smiselno, da so lahko vgrajeni tudi močnostni moduli >=20 kW. Verjetno gre za tiskarsko napako v tehničnih specifikacijah ali pa za namerno kršenje načela neomejevanja konkurence.
Vprašanje: Ali je dovoljena moč posameznega UPS modula >=20 kW

2. V razpisni dokumentaciji, na stani 16 pod tč. 1 in na strani 18 pod točko 2 je podana tehnična zahteva, da mora imeti vsak močnostni modul svoj LCD displej. Sodobni modularni UPS sistemi ne potrebujejo več LCD displeja na vsakem modulu, ker so postopki vključevanja ali izključevanja modula v celotni UPS sistem avtonomni in s tem veliko prijaznejši za uporabnika.
Hkrati naročnik na več mestih razpisne dokumentacije navaja, da lahko ponudniki ponudijo boljši UPS sistem z boljšimi tehničnimi zahtevami in lastnostmi, kot so predpisane v tabelah.
Vprašanje: Ali lahko zainteresiran ponudnik ponudi rešitev z naprednejšim in za uporabnika zanesljivejšim sistemom?

3. V razpisni dokumentaciji, na stani 17 pod tč. 4 je podana tehnična zahteva, da je maksimalna dopustna globina omare 800 mm. Zahteva je neupravičena, kajti pomembna je celotna globina za postavitev UPS sistema, torej razdalja do stene ali druge ovire za zagotovitev pravilnega hlajenja sistema.
Vprašanje; Kakšna je celotna globina?

4. Prosimo za pojasnilo navedbe na strani 27 pod 6.4, da se bodo dela opravljala na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Vseskozi naročnik navaja le lokaciji Maribor in Cerklje ob Krki.
Vprašanje: Kakšna dela so zahtevana na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana?


ODGOVOR NAROČNIKA:

AD1) Ponudnik ponudi UPS sitem, kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, t.j. tehničnih specifikacij in zahtev naročnika, točka 18.1.
Moč posameznega UPS modula mora biti 20kW. Dopustna je tudi večja moč posameznega modula od 20kW. Sistemsko ohišje ne sme biti manjše kot 120kVA.
K sistemskemu ohišju 120kVA je mogoče nadgraditi / paralelno povezati še eno sistemsko ohišje zaradi morebitnega povečanja nazivne obremenitve v prihodnje.

AD2) Ponudnik ponudi UPS sistem, kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, t.j. tehničnih specifikacij in zahtev naročnika. Vsak močnostni modul mora imeti svoj LCD displej. Zahteva izhaja iz obveznih podatkov, ki morajo biti razvidni na sami napravi pri rednih inšpekcijskih nadzorih Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije. Sistem mora biti grajen v DPA arhitekturi, pri čemer mora imeti vsak modul možnost priključitve ločenega baterijskega seta.

AD3) Zahteva izhaja zaradi prostorskih omejitev. Naročnik zaradi omejenega prostora vgradnje ostalih sistemov ne dovoljuje vgradnje UPS sistema v sistemske omare globje od 800mm.

AD4) UPS sistema, ki sta predmet tega naročila se bosta povezala v obstoječ naročnikov sistem za nadzor javljanja napak in alarmiranja vseh UPS sistemov, ki se nahaja v objektu ATCC na območju letališča Jožeta Pučnika (glej tudi Vprašanje in odgovor IV.).