Dosje javnega naročila 005460/2019
Naročnik: OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina
Storitve: Izdelava natečajne rešitve in projektne dokumentacije za objekt Vrtec Police Ajdovščina
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 228.689,00 EUR

JN005460/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.07.2019
JN005460/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.09.2019
JN005460/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2019
JN005460/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.02.2020
JN005460/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005460/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 147-362102
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6A
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija
Irena Štokelj
javna.narocila@ajdovscina.si
+386 53659118
+386 53659133

Internetni naslovi
http://www.ajdovscina.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/javna_narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11631
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava natečajne rešitve in projektne dokumentacije za objekt Vrtec Police Ajdovščina
Referenčna številka dokumenta: 4301-12/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Naročnik bo kot del postopka za oddajo javnega naročilo arhitekturnih in inženirskih storitev, ki zajemajo izdelavo projektne dokumentacije in naročilo drugih arhitekturnih in inženirskih storitev izvedel projektni natečaj in se vodi kot javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro najustreznejše natečajne rešitve za izdelavo projektne dokumentacije za nov objekt in območja vrtca na Policah v Ajdovščini, zaradi česar mora udeleženec natečaja izpolnjevati pogoje za izbiro izvajalca javnega naročila, ki izhajajo iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in oddati zavezujočo ponudbo za izvajanje navedenih storitev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik bo kot del postopka za oddajo javnega naročilo arhitekturnih in inženirskih storitev, ki zajemajo izdelavo projektne dokumentacije in naročilo drugih arhitekturnih in inženirskih storitev izvedel projektni natečaj in se vodi kot javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro najustreznejše natečajne rešitve za izdelavo projektne dokumentacije za nov objekt in območja vrtca na Policah v Ajdovščini, zaradi česar mora udeleženec natečaja izpolnjevati pogoje za izbiro izvajalca javnega naročila, ki izhajajo iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in oddati zavezujočo ponudbo za izvajanje navedenih storitev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z veljavno zaknodajo in sklenjeno pogodbo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.09.2019   15:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.09.2019   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.09.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6A
5270
Ajdovščina
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.08.2019   08:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudb do tistega roka, ki ga imate določenega za odpiranje ponudb (23.9.2019), saj resnično ne razumemo zakaj moramo oddati ponudbe 1 teden pred odpiranjem. Pri izdelavi ponudbe 1 teden res veliko pomeni, še posebno v tem času, ko je večina zaposlenih na zasluženem dopustu.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Premik roka za odpiranje vpliva le na zagotavljanje anonimnosti, celotna ponudba pa mora biti oddana do roka določenega v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 22.08.2019   11:23
VPRAŠANJE
V dokumentaciji ni navedena sestava komisije, ki bo ocenjevala arhitekturne rešitve. Prosimo, če naročnik objavi imena članov komisije, kar je standard pri vsakem arhitekturnem natečaju.

ODGOVOR
Objava članov žirije oziroma strokovne komisije na podlagi določil ZJN-3 ni obvezna. Z neobjavo želi naročnik preprečiti tveganje pred kakršnimkoli poskusom neupravičenega vplivanja na odločanje strokovne komisije ali pridobivanje informacij, zaradi katerih bi lahko imel posemezen gospodarski subekt, ki je zainteresiran za pridobitev predmetnega javnega naročila, neupravičeno prednost v postopku oddaje javnega naročila.Datum objave: 27.08.2019   14:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na to, da mora ponudnik prevzeti celotno tveganje iz naslova "nepopolne ali neustrezne vsebine natečajnega gradiva" naročnika naprošamo, za objavo predhodnih projektnih pogojev za priključitve na gospodarsko javno infrastrukturo, saj so iz njih razvidni ključni podatki o pogojih za priključitve in posledično obseg potrebnih priključnih projektov (NN in SN elektro priključek, morebitna transformatorska postaja,...).

lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Pri pripravi ponudbe je potrebno sprojektirati priključek od objekta do transformatorske postaje, ki jo bo postavil Elektro Primorska in bo locirana levo ob cesti pod stanovanjsko hišo Gradišče 53. Projektiranje TP ni predmet ponudbe. Poleg elektro priključka je potrebno sprojektirati tudi vse ostale priključke na javno infrastrukturo (cestni priključek, vodovod, kanalizacija, telefon).Datum objave: 27.08.2019   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika naprošamo za pojasnilo, kako lahko kot nedopustno določi zgornjo ceno celotne projektne dokumentacije ter njeno prekoračitev označi kot izločitveni kriterij, hkrati pa vsebina projektne dokumentacije, ki je predmet naročila ni usklajena s Pravili stroke (10. odstavek 29. člen Gradbenega zakona), ki je zavezujoča za vse udeležence pri graditvi objektov (naročnika, projektanta, izvajalca,...).

lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Definicija nedopustne ponudbe izhaja iz 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je "dopustna ponudba" ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik v skladu z predpisi, ki urejajo javne finance ne more sprejeti ponudbe, ki presega finančna sredstva s katerimi naročnik razpolaga za namen izvedbe predmeta javnega naročila.

Iz vaših pripomb ni mogoče razbrati dejstev na podlagi katerih bi bilo mogoče preizkusiti zakaj naj bi bila vsebina projektne dokumentacije, ki je predmet naročila neusklajena s pravili stroke.
Datum objave: 27.08.2019   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci ali za njih velja enak pogoj glede višine zavarovanja odgovornosti za škodo v višini min. 100.000,00 EUR?

ODGOVOR
Kot izrecno izhaja iz vsebine Dokumentacije JN mora ta pogoj »ponudnik ali partner skupne ponudbe«.Datum objave: 28.08.2019   13:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika naprošamo za potrditev pravilnega razumevanja razpisne dokumentacije, da se ponudnik s podpisom ESPD obrazca zavezuje izročiti dokumente na obrazcih št. 4.6, 4.7, 4.8 in 4.9 ter le teh ni potrebno izpolnjevati in prilagati k ponudbi.

lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Kot izhaja iz Dokumentacije JN v zvezi z obrazcem št.:
- 4.6. (vzorec zavarovanja za dobro izvedbo): "S PODPISOM ESPD se ponudnik/gospodarski subjekt ZAVEZUJE naročniku IZROČITI zahtevana zavarovanja v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter pogodbo.";
- 4.7. (vzorec zavarovanja za odpravo napak): "S PODPISOM ESPD se ponudnik/gospodarski subjekt ZAVEZUJE naročniku IZROČITI zahtevana zavarovanja v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter pogodbo.";
- 4.8. (vzorec avtorske pogodbe): "S PODPISOM ESPD ponudnik/gospodarski subjekt POTRDI, DA JE SEZNANJEN z vsebino in DA SPREJEMA VSEBINO vzorca pogodbe.";
- 4.9. (vzorec pogodbe): "S PODPISOM ESPD ponudnik/gospodarski subjekt POTRDI, DA JE SEZNANJEN z vsebino in DA SPREJEMA VSEBINO vzorca pogodbe.".

Dokumentacija JN v fazi oddaje ponudbe ne zahteva izpolnjevanja in prilaganja navedenih obrazcev ponudbi.Datum objave: 29.08.2019   08:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V projektni nalogi je navedeno, da je potrebno v objekt umestiti tudi prostor za izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami. Ali pod to navedbo mišljenih 5 ločenih prostorov za individualno delo skladno s priloženo tabelo ali je izkazana potreba tudi po razvojnem oddelku oz. igralnici ter senzorni sobi?

lepo pozdravljeni


ODGOVOR
Potrjujem odgovor glede ureditve prostorov za izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke s primanjkljaji, vrtec oziroma ta nova enota pa ne bo imela razvojnega oddelka.Datum objave: 30.08.2019   09:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zaradi kapacitete in zahtevnosti objekta ter idejne zasnov, ki je sestavni del ponudbe predmetnega javnega naročila naročnika vljudno naprošamo za podaljšanje roka vsaj za teden dni.

lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Naročnik je spremenil rok za oddajo ponudb iz 16. 9. 2019 do 15. ure na 23. 9. 2019 do 15. ure, kot izhaja iz objavljenih obvestil in spremembe Dokumentacije JN, ki je objavljena na spletni strani, kjer je sicer dostopna.Datum objave: 02.09.2019   08:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali mora ponudnik sklenjene pogodbe s podizvajalci priložiti že v času oddaje ponudbe ali jih lahko predloži pred podpisom pogodbe v primeru oddaje naročila?

lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Pri oddaji ponudbe je v zvezi z uporabljanjem zmogljivosti drugih subjektov potrebno upoštevati določila 81. člena ter drugega in tretjega odstavka 79. člena ZJN-3, za dokazovanje pa določila od šestega do desetega odstavka 79. člena ZJN-3.Datum objave: 04.09.2019   16:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi zahteve upoštevanja prometnih rešitev novo predvidene ceste in dodatnega parkirišča vas zaprošamo za posredovanje risb v DWG formatu.

lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Na strani, kjer je na voljo Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila smo objavili tudi zaprošene risbe.