Dosje javnega naročila 005707/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: ODFUNM-23/2019: GOI dela za energetsko sanacijo stavbe FU Novo mesto, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.
ZJN-3: Odprti postopek

JN005707/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.08.2019
JN005707/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN005707/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005707/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 154-378922
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+368 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11693
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ODFUNM-23/2019: GOI dela za energetsko sanacijo stavbe FU Novo mesto, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.
Referenčna številka dokumenta: 4300-76/2019; ODFUNM-23/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
GOI dela za energetsko sanacijo stavbe FU Novo mesto, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
GOI dela za energetsko sanacijo stavbe FU Novo mesto, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo je delno financirano iz Kohezijskega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020, prednostne osi 4: »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1, specifičnega cilja 1: »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.09.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.09.2019   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.08.2019   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo za predmetno naročilo v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila organiziral neobvezen ogled na objektu, ki je predmet tega naročila.
Ogled bo potekal v naslednjem terminu: v sredo, dne 21. 8. 2019 ob 10.00h na objektu na Kandijski (lokacija izvedbe).
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.08.2019   12:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ne najdemo dokumentacije, prosimo za pomoč.
Hvala, lp

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija predmetnega naročila je objavljena na spletni strani naročnika, in sicer na povezavi http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_710_710.
Lep pozdrav.


Datum objave: 12.08.2019   13:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali referenca gradbena, strojna ter elektro-instalacijska dela na poslovnih prostorih s klasifikacijo 125 (industrijske stavbe) ustreza?

Hvala L.p.,


ODGOVOR
Ustrezajo reference, ki so navedene v razpisni dokumentaciji, v 9.1.4 točki Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe, in sicer reference s klasifikacijo CC SI 112, 113, 121, 122, 123 in 126. Referenca s klasifikacijo CC SI 125 torej ni ustrezna.
Lep pozdrav.Datum objave: 21.08.2019   14:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri fasaderskih delih - postavka številka 22 , je izbrisan celoten opis postavke.
Prosimo za pregled in popravek.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da postavka št. 22 s količino 1.100 m2 v zavihku A 05 FASADESRKA DELA v dokumentu »Predračun popis del« za predmetno naročilo pomeni izvedbo sistemskega kontaktnega strukturiranega silikonskega fasadnega večbarvnega (barvo zaključnega sloja določi projektant na osnovi barvne karte proizvajalca, ki jo dostavi izvajalec) zaključnega sloja, po navodilih in detajlih proizvajalca nad toplotno izolacijo fasade, granulacije max 1,50 mm, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. Pri izvedbi fasade je potrebno upoštevati, da morajo biti vsi vogali objekta obdelani s PVC vogalniki in odkapnim profilom na spodnjem horizontalnem robu, kot tudi izvedeno diagonalno armiranje s kosi armaturne mrežice dimenzij min. 30x50cm, na vseh vogalih okenskih in vratnih odprtin. V ponudbi je potrebno zajeti tudi vsa pomožna dela ter detajlno izvedbo zaključkov in stikovanja reliefnih delov fasade ter ves vgradni in zaključni material


Datum objave: 26.08.2019   08:48
VPRAŠANJE
Izvedba zaključne obloge prezračevane fasade iz obstoječih kamnitih plošč, ki so bile pred začetkom sanacije ustrezno odstranjene z objekta in pripemrno skladiščene in pripravljene za ponovono uporabo. Plošče se vgradi na novo kovinsko podkonstrukcijo s sistemom nevidnega pritrjevanja. Vključno s črno protimrčesno zaščito, ki se vgradi neposredno pod kamnito oblogo. Vgradnja po detaljih in navodilih proizvajalca podkonstrukcije. Vključno z vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in zaključnim materialom.

430m2

Prosim, da se definira izvedba podkonstrukcije in potrebna količina v kg

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je iz sheme fasadnih pasov, ki so del načrtov PZI (del dokumentacije za predmetno naročilo), razviden način sidranja plošč z utori. Količina (in teža) podkonstrukcije sta odvisni od konkretno izbrane pod konstrukcije (dobavitelja). Naročnik v dokumentaciji za naročilo ne predpisuje tipa podkonstrukcije.

Datum objave: 26.08.2019   08:57
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji zahtevate zavarovanje za resnost ponudbe v višini NAJMANJ 15.000,00 EUR. Prosimo naročnika, da iz Razpisne dokumentacije črta besedo "NAJMANJ" pred navedbo višine zavarovanja "15.000,00 EUR", saj v takem primeru višine na zavarovanju NI MOŽNO določiti (koliko je to NAJMANJ?)!

ODGOVOR

Pozdravljeni.
Naročnik v dokumentaciji za naročilo ne bo spreminjal višino predmetnega zavarovanja. Naročnik ob tem pojasnjuje, da mora ponudnik v skladu z dokumentacijo za naročilo v ponudbi priložiti zavarovanje za resnost ponudbe v višini najmanj 15.000 EUR, kar pomeni 15.000 EUR ali več. Naročnik bo skladno z dokumentacijo za naročilo kot pravilna upošteval vsa predložena zavarovanja najmanj v višini, kot navedeno, ali več.


Datum objave: 26.08.2019   10:12
VPRAŠANJE
1. Naročnik je v točki 10.1 navodil za izdelavo ponudbe napisal, da v fazi ponudbe ponudniki predložimo le te dokumente:
- predračun - rekapitulacija
- predračun - popis del
- izpolnjen ESPD
- Zavarovanje za resnost in
- soglasje podizvajalca za neposredna plačila

2. Hkrati pa je objavil tudi obrazec IZJAVA KADRA S POOBLASTILOM, IZJAVA REFRENČNEGA NAROČNIKA in POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - za fizične in za gospodarske subjekte. Ali teh obrazcev v ponudbi ne prilagamo, glede na to, da v točki 10.1 navodil niso navedeni?

3. Hkrati v navodilih v točki 9. pri ugotavljanju sposobnosti zapiše, da se za dokazilo, poleg ESPD-ja priložijo še S.BON-1, Javno objavo izkaza poslovnega izida pri Ajpes in obrazec "Izjava referenčnega naročnika". Glede na to, da ti dokumenti v točki 10.1 navodil niso navedeni, ali jih prilagamo ali ne?

4. Če zahteva priložitev S.BON-1 prosim naročnika, da dovoljuje namesto tega priložiti S.BON1-P, ki ga že imamo pridobljenega in izkazuje iste podatke.

ODGOVOR

Ponudniki morajo v skladu z dokumentacijo za naročilo priložiti v ponudbi samo dokumente, navedene v točki 10.1. navodil ponudnikom, zato obrazcev, kot so S. BON-1 obrazec, Izjava kadra s pooblastilom, Izjava referenčnega naročnika in pooblastila za pridobitev iz KE evidence, NI potrebno prilagajati v ponudbeni dokumentaciji. Naročnik bo v skladu s točko 9.1 predmetnih navodil pred oddajo naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave, pooblastila za pridobitev podatkov) iz točk 9.1.1, 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4 in 9.1.5 teh navodil.

Ponudnik lahko namesto S.BON-1 obrazca priloži tudi S.BON1-P obrazec.


Datum objave: 26.08.2019   10:59
VPRAŠANJE
Naročnik od pšonudnikov zahteva, da predložijo finančno zavarovanje za resnost kot bančno ali zavarovalniško garancijo. Nikjer pa ne napiše, kako naj se to zavarovanje predloži. Kot ponudnik predvidevamo, da se naloži elektronska verzija zavarovanja ali kopija le tega. Prosim naročnika za potrditev.
Hvala in LP.

ODGOVOR
Glede na točko 10.2.3. Navodil ponudnikom, ki so del dokumentacije za naročila, mora ponudnik ostale dokumente ponudbene dokumentacije iz točke 10.1. navodil, v katere je vključeno tudi predmetno zavarovanje, naložiti v informacijski sistem e-JN v razdelek »Drugi dokumenti«.

Pri tem tudi velja, kot navedeno v predmetni točki navodil: » Dokumenti, ki se naložijo v razdelek »Drugi dokumenti« so (če se zahteva podpis) lahko podpisani fizično in skenirani kot *.pdf dokument ali drug format, ki omogoča shranjevanje skeniranega dokumenta (kot so primeroma *.tif, *.jpg ali drugi), lahko pa so podpisani elektronsko in naloženi kot*.pdf dokument.«


Datum objave: 26.08.2019   12:46
VPRAŠANJE

Ali mora ponudnik v fazi oddaje ponudbe dostavljati kakršna koli dokazila za doseganje Ciljev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju?
Hvala, lp.


ODGOVOR
Ne, izbrani ponudnik bo moral dokazila za doseganje ciljev na podlagi uredbe predložiti naročniku najkasneje ob uvedbi v delo za naročilo, kot je to navedeno v dokumentu "Cilji iz uredbe o zelenem JN", ko je del dokumentacije za naročilo.


Datum objave: 26.08.2019   14:01
VPRAŠANJE
Ali se za referenco upošteva tudi objekt, ki se je v celoti obnovil, in zajema vse elemente energetske sanacije, ki jo zahtevate v danem razpisu? Objekt ima zahtevano klasifikacijo.
Hvala, lp.

ODGOVOR
Ponudnik mora priložiti najmanj 2 referenci v skladu s točko 9.1.4 (Tehnična sposobnost) Navodil ponudnikom, ki so del dokumentacije za to naročilo.Datum objave: 28.08.2019   11:08
VPRAŠANJE
Ponudnik namerava glede kadrovskih pogojev (za vodjo del za strojna dela in za vodjo del za elektro dela) uporabiti zmogljivosti drugih subjektov.
Ali razumemo prav, da za ta dva subjekta predložimo le njun ESPD obrazec, za vsakega posebej, mi pa izpolnimo svojega in v predmetnem delu samo označimo, DA uporabljamo zmogljivosti drugih subjektov. Oba subjekta pa nam ni potrebno prijavljati kot podizvajalca.?

Prosimo za potrditev, da razumemo prav.
Hvala.

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da lahko ponudnik v skladu s točko 10.3.3 (Uporaba zmogljivosti drugih subjektov) Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, ki so del dokumentacije za naročilo, med drugim tudi za pogoj 9.1.5 (Kadrovski pogoji oziroma sposobnost), uporabi zmogljivosti drugega gospodarskega subjekta, vendar samo ob pogoju, če ta gospodarski subjekt izvajal dela, ki so predmet tega naročila.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe poleg točke za uporabo zmogljivosti drugih subjektov upoštevati tudi točko o podizvajalcih (10.3.2: Podizvajalci) v predmetnih navodilih ter v ESPD-ju ponudnika ali v ESPD-jih drugih gospodarskih subjektov v ponudbi, tudi če ponudnik določeni gospodarski subjekt prijavi kot kapaciteto, navesti delež podizvajanja. Ponudnik lahko že v ponudbi predloži dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo kadrovsko zmogljivost za izvedbo naročila v skladu s točko 10.3.3 teh navodil.Datum objave: 29.08.2019   09:55
VPRAŠANJE
Po izdelavi toplotne izolacije se predhodno demontirana kamnita fasadna obloga ponovno zmontira. Upoštevati je potrebno, da se po izvedbi nove toplotne izolacije povečajo zunanji geberiti objekta, posledično bo tudi kamnita obloga premajhna. Ali je zrisan razpored nove fasadne kamnite obloge? Predvsem nas zanima na mestih, kjer je fasada poudarjena kot steber.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da je nova predvidena kamnita obloga po površini manjša od obstoječe fasadne kamnite obloge, zato bo tudi pri povečanju zunanjih gabaritov zadostna količina kamnite obloge, seveda ob predpostavki, da bo večina obloge ob demontaži ostala nepoškodovana. Raster kamnite obloge se prilagaja obstoječim dimenzijam plošč. Nove površine kamnite fasadne obloge so razvidne iz grafičnega dela načrta arhitekture, ki je del dokumentacije za predmetno naročilo.


Datum objave: 29.08.2019   09:56
VPRAŠANJE
Na območju fasade iz silikatne opeke so trenutno izvedeni poudarjeni zaključki iz silikatne opeke. Ali se omenjeni zaključki odstranijo "odštemajo" in poravnajo s preostalo silikatno fasado ali se samo v tem območju toplotna izolacija z enako debelino obdela obstoječi zaključek?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da se obstoječi silikatni poudarki ne rušijo in se oblečejo s toplotno izolacijo debeline 8,00 cm ter zaključijo s fasadnim zaključnim slojem po sistemu tankoslojne kontakte fasade, kot je razvidno iz načrta arhitekture list A-23 - fasadni pas 2 (del dokumentacije za naročilo).


Datum objave: 29.08.2019   14:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosimo za informacijo in sicer:
1. kateri je obstoječi sistem požarnega javljanja?
2.kateri je obstoječi sistem kontrole pristopa?
3. kateri je obstoječi CNS?
Hvala

ODGOVOR

1. Obstoječi sistem javljanja požara je CERBERUS.
2. Obstoječi sistem kontrole pristopa je Špica Time & Space.
3. Na objektu trenutno ni centralnega nadzornega sistema.