Dosje javnega naročila 005444/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Ureditev kolesarskih in peš površin na Dunajski cesti
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.540.100,35 EUR

JN005444/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.07.2019
JN005444/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN005444/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2019
JN005444/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.02.2020
JN005444/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN005444/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.06.2021
JN005444/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.01.2022
JN005444/2019-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005444/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Zoran Kalaković
zoran.kalakovic@ljubljana.si
+386 13064408
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/319713/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_-_kolesarske_peš_poti_Dunajska.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11791
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev kolesarskih in peš površin na Dunajski cesti
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je ureditev kolesarskih in peš površin na Dunajski cesti.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
45233161
45233162
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je ureditev kolesarskih in peš površin na Dunajski cesti. Podrobnejši opis je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 540
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje pogodbenih del, kadar zaradi spremenjenih okoliščin ali zaradi tega, ker naročnik ni izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del. Kot vzroki za podaljšanje roka se štejejo vzroki, določeni v 42. (dvainštirideseti) uzanci Posebnih gradbenih uzanc.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predmetno naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.08.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 14.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.08.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.08.2019   09:03
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ne najdemo popisa del, prosimo, da nemudoma objavite popise.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila bo naročnik izvedel postopek v dveh zaporednih fazah:
- prva faza: ugotavljanje sposobnosti.
- druga faza: predložitev prve ponudbe in pogajanja s predložitvijo končnih ponudb.

V prvi fazi bo naročnik z odločitvijo priznal sposobnost gospodarskim subjektom, ki bodo predložili prijave, s katerimi izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Gospodarski subjekti, ki jim bo na podlagi prijave priznana sposobnost, bodo povabljeni s povabilom k oddaji prve ponudbe (sestavni del povabila k oddaj prve ponudbe bodo tudi popisi del), da predložijo prvo ponudbo in popise del.Datum objave: 05.08.2019   09:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika prosimo, da upošteva poletni čas, ko je čas dopustov, kot tudi prosti delovni dan (15.8.) Naročnik je izbral dan oddaje prijav (16.8.), ko bo zagotovo imelo večina podjetji kolektivni dopust. Zato naročnika prosimo, da je razumevajoč in podaljša rok oddaje prijav vsaj za en teden. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal rokov, saj je mnenja, da je rok, ki je določen z Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila številka 430-1748/2018-8 z dne 31.7.2019 dovolj dolg, da se pridobi in odda vsa potrebna prijavna dokumentacija.Datum objave: 05.08.2019   09:34
Kot priloga Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila številka 430-1748/2018-8 z dne 31.7.2019 je med drugim tudi Tehnično poročilo (Priloga A).
Naročnik v tehničnem poročilu (Priloga A) spreminja naslednji del:
Točka 4.3 Odsek 3 (Stran 31 od 48):
V tretjem (3) odstavku se briše zadnji stavek, ki glasi »Na levi strani med Topniško ulico in Kržičevo ulico ni predvidenih ukrepov ob gradbeni jami.«.

Datum objave: 06.08.2019   14:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Po preučitvi razpisne dokumentacije ugotavljamo, da naročnik dejansko zahteva 4 reference rekonstrukcije ceste in ostalih javnih površin z najmanj enim objektom GJI . Najprej dva referenčna posla v vrednosti 3.000.000,00 EUR z DDV za posamezen posel in dodatno še pod točko I. 2 rekonstrukciji ceste z asfaltiranjem in ostalih javnih površin z najmanj enim objektom GJI v skupni dolžini 500 m za posamezen posel. Naročnika pozivamo, da upošteva kot ustrezno referenco tudi rekonstrukcijo ceste z asfaltiranjem v skupni dolžini 500 m, če le ta izhaja iz referenčnega posla v vrednosti 3.000.000,00 EUR z DDV. Torej, da je dovolj predložitev dveh referenc, če vsebujeta oba referenčna pogoja.

ODGOVOR
Naročnik dopušča možnost izpolnjevanja referenčnega pogoja, na način, kot je navedeno v vprašanju.Datum objave: 06.08.2019   14:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Glede na to, da se po ZJN-3 ponudniki lahko sklicujemo na zmogljivost podizvajalcev, prosimo za naročnikovo potrditev, da lahko referenčne pogoje v poglavju Pogoji za sodelovanje pod točko 2 predloži tudi podizvajalec v ponudbi.

ODGOVOR
Gospodarski subjekt lahko izkazuje izpolnjevanje referenčni pogojev tudi s partnerjem/partnerji ali podizvajalci.Datum objave: 06.08.2019   14:30
VPRAŠANJE
Ali lahko vodjo del zagotovimo s podizvajalcem?

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 06.08.2019   14:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali lahko 2. točko Referenčni pogoji, Pogojev za sodelovanje, izpolnimo z nominacijo podizvajalcev?
Lep pozdrav


ODGOVOR
Gospodarski subjekt lahko izkazuje izpolnjevanje referenčni pogojev tudi s podizvajalci.Datum objave: 06.08.2019   14:31
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Naročnika prosimo, da dopusti, da ponudniki izkažejo referenco za javno razsvetljavo z enim ali več referenčnimi posli. Hvala.

ODGOVOR
Ponudniki lahko izkažejo referenčni pogoj za javno razsvetljavo z enim ali več referenčnimi posli v skupni dolžini vsaj 1000 m.Datum objave: 06.08.2019   14:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
če prav razumemo, lahko referenco za javno razsvetljavo v skupni dolžini 1.000 m izpolnimo z enim ali več referenčnimi posli. Prosimo za jasen odgovor.


ODGOVOR
Ponudniki lahko izkažejo referenčni pogoj za javno razsvetljavo z enim ali več referenčnimi posli v skupni dolžini vsaj 1000 m.Datum objave: 07.08.2019   10:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za podaljšanje roka za oddajo prijav. Upoštevajte, da je avgust mesec dopustov, predvsem v tednu oz. dnevu, ki ste ga izbrali kot rok oddaje. Zaradi odsotnosti podpisnikov obrazcev (članov upravnega/vodstvenega/nadzornega organa) je nemogoče oddati popolno prijavo. S podaljšanjem roka oddaje prijav si bo naročnik tako pridobil konkurenčne ponudbe, potencialnim ponudnikom pa omogočil pripravo kvalitetnih prijav/ponudb. Zato naj naročnik podaljša rok oddaje vsaj za 14 dni. Glede na to, da je naročnik izbral NAJBOLJ NEPRIMEREN datum v poletnem času, bomo v primeru nepodaljšanja roka smatrali, da je ponudnik že vnaprej izbran.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal rokov, saj je mnenja, da je rok, ki je določen z Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila številka 430-1748/2018-8 z dne 31.7.2019 dovolj dolg, da se pridobi in odda vsa potrebna prijavna dokumentacija.Datum objave: 07.08.2019   10:36
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo prijav. Hvala in lp.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal rokov, saj je mnenja, da je rok, ki je določen z Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila številka 430-1748/2018-8 z dne 31.7.2019 dovolj dolg, da se pridobi in odda vsa potrebna prijavna dokumentacija.Datum objave: 07.08.2019   10:36
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da razmisli o svojem mnenju, da je določil primeren rok za oddajo prijav. 10 delovnih dni v mesecu avgustu, ko je večina zakonitih zastopnikov na dopustu, je absolutno premalo za pripravo popolne prijave. Zato pozivamo naročnika, da podaljša rok za vsaj 10 delovnih dni, torej do 30. 8. 2019.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal rokov, saj je mnenja, da je rok, ki je določen z Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila številka 430-1748/2018-8 z dne 31.7.2019 dovolj dolg, da se pridobi in odda vsa potrebna prijavna dokumentacija.Datum objave: 09.08.2019   09:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pozivamo naročnika, da dovoli izpolnitev referenčnih pogojev pod točko 2 na način, da spremeni zahtevo, ki predvideva najmanj 2 posla v vrednosti 3.000.000 EUR z DDV in namesto tega zahteva minimalno 2 posla ali več v skupni vrednosti 6.000.000 EUR z DDV, od katerih mora vsaj en presegati vrednost najmanj 3.000.000 EUR z DDV.
Na ta način bo naročnik lahko računal na več ponudnikov z izpolnjenimi pogoji, ponudnikova tehnična sposobnost izvedbe del pa bo prav tako dokazana.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik v skladu z vsemi odgovori glede referenčnih pogojev iz točke 2 pogojev za sodelovanje, spreminja navedeno točko, na naslednji način:
2. REFERENČNI POGOJI
Gospodarski subjekt ali skupina gospodarskih subjektov v okviru skupne prijave, mora izkazati, da je v obdobju od 1.1.2013 kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno izvedel in zaključil vsaj dva istovrstna posla (novogradnja ali rekonstrukcija ceste in ostalih javnih površin ali novogradnja ali rekonstrukcija ceste in ostalih javnih površin najmanj enega objekta GJI, ki je predmet JN), v vrednosti najmanj 6.000.000,00 EUR z DDV, od katerih mora biti vsaj en posel v vrednosti najmanj 3.000.000 EUR z DDV.

I. REKONSTRUKCIJA CESTE
Minimalno 2 rekonstrukciji ceste z asfaltiranjem in ostalih javnih površin z najmanj enim objektom GJI (kanalizacija, vročevod, plinovod,) v skupni dolžini 500 m za posamezen posel.

II. JAVNA RAZSVETLJAVA
Izgradnja kabelske kanalizacije, električnih inštalacij in električne opreme za javno razsvetljavo z elementi inteligentne in varne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) v skupni dolžini vsaj 1.000 m. Gospodarski subjekti lahko izkažejo izpolnjevanje pogoja z enim ali več referenčnimi posli v skupni dolžini vsaj 1000 m.

Gospodarski subjekti lahko izkazujejo izvedbo navedenih del kumulativno z ločenimi referencami na več različnih referenčnih objektih, ali v sklopu enega objekta.

DOKAZILO:
Izpolnjen ESPD obrazec in Referenčna tabela (priloga 4).
Ponudnik, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo bo izpolnjevanje pogoja izkazal s predložitvijo referenčnih potrdil (priloga 4/1).
Gospodarski subjekt lahko izkazuje izpolnjevanje referenčnih pogojev tudi s partnerjem/partnerji ali podizvajalci.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.
Datum objave: 09.08.2019   09:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
po preučitvi referenčnih pogojev za javno razsvetljavo pozivamo naročnika, da odmakne zahtevo "daljinsko upravljanje in nadzor". Državna revizijska komisija je že večkrat navedla, da stališča, da bi moral biti referenčni posel popolnoma identičen s predmetom naročila, da bi morali ponudniki v referenčnem potrdilu izkazati prav vse posamezne postavke iz popisa del predmetnega naročila, ni mogoče sprejeti. S tem, ko naročnik zahteva to specifiko pri javni razsvetljavi, očitno krši načelo sorazmernosti. Vsi izkušeni gospodarski subjekti na področju javne razsvetljave vemo, komu je ta zahteva pisana na kožo. S tako ozko zapisnim referenčnim pogojem, naročnik omejuje krog ponudnikov in s tem krši tudi načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki po ZJN-3. Naročnika pozivamo, da spremeni referenčni pogoj javne razsvetljave kot je predlagano, torej da se črta besedilo "daljinsko upravljanje in nadzor", saj je očitno, da je referenčni pogoj nesorazmerni in prilagojeni določenim gospodarskim subjektom. V nasprotnem primeru opozarjamo naročnika, da bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev pri javni razsvetljavi.Datum objave: 09.08.2019   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji pod referenčnimi pogoji navajte da lahko ponudnik referenčne pogoje izpolni z rekonstrukcijo ceste s pripadajočo GJI.
Ali boste ponudniku priznali tudi izvedbo del v zstrezni vrednosti, če gre za novogradnjo?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Da.