Dosje javnega naročila 005541/2019
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Upravljanje nepremičnin v lasti DUTB
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 622.200,00 EUR

JN005541/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.08.2019
JN005541/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2019
JN005541/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.10.2019
JN005541/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005541/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 149-367221
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Skočir
petra.skocir@dutb.eu
+386 14293882
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/319786/Končna_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11796
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Upravljanje nepremičnin v lasti DUTB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Upravljanje nepremičnin v lasti DUTB
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Upravljanje nepremičnin v lasti DUTB
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.09.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.09.2019   12:01
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.08.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.08.2019   15:14
1. VPRAŠANJE
Domnevamo, da ste pustili nedokončan stavek, ki se najverjetneje nanaša na višino izdane reference.
Prosimo vas za dopolnitev.

- najmanj tri (3) let delovnih izkušenj na primerljivi poziciji s področja upravljanja
nepremičnin ter morajo razpolagati z najmanj eno (1), s strani prejšnjih naročnikov,
potrjeno referenco, da je vodil/koordiniral/izvajal upravniške storitve v __???________ MANJKA ZNESEK
Ponudnik lahko izpolni pogoj v obliki skupne ponudbe in/ali skupaj s podizvajalci.
Ponudnik lahko zagotavlja ustrezno kadrovsko strukturo na delovnopravni ali obligacijsko pravni podlagi.

ODGOVOR
Naročnik navaja, da je prišlo do tiskarke napake in sicer za besedo 'storitve' je pika (konec stavka). Naročnik v razpisni dokumentaciji ni omejil višino kadrovske reference.

Odstavek po točko 2; TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST; str. 26 razpisne dokumentacije se glasi:
»Ponudnik mora imeti na razpolago zadostno število zaposlenih z ustrezno izobrazbo in strokovnimi kvalifikacijami s katerimi bo pravočasno in kvalitetno izvajal predmetno storitev na celotnem ozemlju RS.
Ponudnik mora za izvedbo naročila oblikovati delovno skupino, ki je sestavljena iz najmanj dveh (2) članov. Imeti morajo:
- najmanj tri (3) let delovnih izkušenj na primerljivi poziciji s področja upravljanja nepremičnin ter morajo razpolagati z najmanj eno (1), s strani prejšnjih naročnikov, potrjeno referenco, da je vodil/koordiniral/izvajal upravniške storitve.
Ponudnik lahko izpolni pogoj v obliki skupne ponudbe in/ali skupaj s podizvajalci. Ponudnik lahko zagotavlja ustrezno kadrovsko strukturo na delovnopravni ali obligacijsko pravni podlagi.«

Datum objave: 14.08.2019   13:23
2. VPRAŠANJE
v razpisni dokumentaciji nismo zasledili navedbe glede ogleda objektov. Zanima nas kdaj so ogledi možni in kdo je kontaktna oseba s strani naročnika?

ODGOVOR
Naročnik v razpisni dokumentaciji ni navedel ogledov lokacij, ker le teh ni predvidel. Potencialni ponudnik si lahko po želji nepremičnine ogleda sam pri čemer je večina objektov javno dostopnih.

Datum objave: 19.08.2019   15:30
3. VPRAŠANJE
TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST
Prosimo za pojasnilo glede referenc in sicer ali potrebujemo reference za 5 različnih objektov z navedenimi vrednostmi (2 različna objekta vsaj 150.000,00 , 2 različna objekta vsaj 100.000,00 in 1 objekt vsaj 50.000,00 ) ali 5 referenc za 3 različne objekte, pri čemer bosta podpisnika na dveh objektih dva različna naročnika (1 objekt s potrditvijo dveh različnih naročnikov v vrednosti vsaj 150.000,00 , 1 objekt s potrditvijo dveh različnih naročnikov v vrednosti vsaj 100.000,00 , 1 objekt s potrditvijo enega naročnika v vrednosti vsaj 150.000,00 ).

ODGOVOR
Naročnik je v točki 1., TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST, str. 26 razpisne dokumentacije med drugim navedel, da mora ponudnik razpolagati z najmanj petimi (5) potrjenimi referencami kar pomeni minimalno pet (5) različnih objektov z navedenimi vrednostnimi.

Datum objave: 22.08.2019   15:21
4. VPRAŠANJE
vključitev certifikata kakovosti ISO 9001:2015 med merila za oddajo javnega naročila je nezakonito. Sporno merilo ni povezano s storitvijo upravljanja, ki je predmet javnega naročila, ampak s ponudnikovim statusom, saj je certifikat ISO 9001:2015 v svojem bistvu standard sistema vodenja kakovosti, ki se nanaša izključno na organizacijo poslovanja ponudnika. Ponudniki, ki razpolagajo s spornim certifikatom za naročnika ne predstavljajo nikakršne prednosti, saj naročnik nima zagotovila, da bo tak ponudnik bolje opravljal razpisano storitev. Naročnik tako nima upravičenega razloga za določitev takega merila in krši peti odstavek 84. člena ZJN-3, skladno s katerim morajo biti merila nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom javnega naročila, krši pa tudi temeljna načela javnega naročanja. Zato vas pozivamo, da spremenite razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da je določitev meril v njegovi domeni in je ta pri postavitvi meril upošteval tako načelo enakopravnosti oz. nediskriminatornosti ponudnikov kakor tudi smiselno povezanost meril s predmetom javnega naročila. Prav institut meril je v pravu javnih naročil namenjen temu, da naročnik predložene pravilne ponudbe z vrednotenjem na podlagi objektivnih kriterijev razvrsti v vrstni red od najmanj do najbolj ugodne ponudbe.

Eden izmed razlogov vključitve tovrstnega merila je tudi sledenje določilom ZJN-3, katere novela ZJN-3A je določila, da mora naročnik pri predmetnem javnem naročilu, vključiti merila, ki se nanašajo na socialne elemente, ki sledijo načelu spoštovanja dostojnega dela, kakovost, organiziranost, ipd.

Merilo že iz zgoraj navedenih razlogov ni mogoče označiti kot diskriminatorno, saj se ponudnikov zaradi tega ne izloča iz postopka oddaje javnega naročila oziroma jim ne jemlje možnosti, da bi bili izbrani kot najugodnejši ponudnik.

Naročnik dodatno navaja, da je v razpisni dokumentaciji med drugim navedel tudi, da v kolikor ponudnik s certifikatom ne razpolaga mora predložiti dokazila iz katerih je nedvoumno razvidno, da je sprejel ustrezne/primerljive ukrepe, ki jih zahteva postopek pridobitve certifikata.

Datum objave: 22.08.2019   15:21
5. VPRAŠANJE
v razpisni dokumentaciji navajate, da morajo biti reference zaključene do roka za oddajo ponudbe. Ali lahko priložimo referenčna potrdila naročnikov, katerim storitve še vedno izvajamo in jih bomo izvajali še po preteku roka za oddajo ponudb, saj imamo sklenjene pogodbe za več let?

Ali se vrednosti referenc lahko seštevajo, se pravi da ena referenca v vrednosti npr. 300.000 zadošča za pokritje dveh referenc po 150.000?

ODGOVOR
Naročnik bo priznal referenco tudi v primeru, da je bila pogodba sklenjena pred 6.9.2016 in bo trajala dlje kot do 6.9.2019, če bo iz reference jasno razvidno, da je ponudnik dosegel zahtevane minimalne vrednosti za posamezno referenco v času od 6.9.2016 do 6.9.2019.

Naročnik je v točki 1., TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST, str. 26 razpisne dokumentacije med drugim navedel, da mora ponudnik razpolagati z najmanj petimi (5) potrjenimi referencami. Torej se vrednost posameznih referenc ne sme seštevati.
Glej tudi odgovor na vprašanje št. 1.

Datum objave: 22.08.2019   15:22
6. VPRAŠANJE
Kolikšna so zagotovljena sredstva s strani naročnika za predmetno naročilo?
Ali pravilno razumemo, da se cena za čiščenje, varovanje, urejanje pripadajočega zemljišča ipd. skladno z navedbami na strani 19 in 20 razpisne dokumentacije, oblikuje naknadno in ni sestavni del predračuna?

ODGOVOR
Skladno z ZJN-3 naročnik ni dolžan javno objaviti ocenjeno vrednost javnega naročila, ki jo je izračunal na podlagi 24. člena ZJN-3, in skladno s tem izoblikoval pogoje in merila za oddajo javnega naročila.

Predmet javnega naročila je upravljanje nepremičnin skladno z veljavno zakonodajo. Izbrani ponudnik-upravnik mora izvajati klasične upravniške posle kar pomeni, da mora med drugim poskrbeti za varovanje objekta, čiščenje skupnih prostorov tako v objektu kot okolici in to na način, da poišče vsaj tri ponudbe za ta dela in jih predloži zboru lastnikov ali NO objekta na glasovanje. Ta dela naroči pri izbranem zunanjem izvajalcu in po končanem delu in prevzemu del račun razdeli na posamezne lastnike skupnih delov.

Datum objave: 22.08.2019   15:23
7. VPRAŠANJE
Kakšna dokazila je potrebno priložiti za izpolnjevanje pogoja o delovnih izkušnjah za posamezen zahtevan kader? V primeru da priložimo lastno izjavo, kaj mora le-ta vsebovati?

Zanima nas tudi (obrazec 5 Referenčna izjava za kader), če pravilno razumemo je potrebno priložiti reference za dva kadra s eno potrjeno referenco naročnika. Torej priložimo dve referenci za kader? Ali je pomembna višina reference?

ODGOVOR
Ponudnik lahko predloži katerokoli dokazilo iz katerega je razvidno, da priglašen kader izpolnjuje zahtevane pogoje navedene v točki 2., TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST, str. 26 razpisne dokumentacije. Dokazilo je lahko tudi lastna izjava v kateri ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da priglašeni kader izpolnjuje zahtevane pogoje.

Ponudnik mora za vsak priglašeni kader, ki ga bo priglasil v delovno skupino (minimalno dva člana), predložiti najmanj 1 potrjeno kadrovsko referenco/posamezen priglašen kader. Naročnik ni omejil višine kadrovske reference.
Glej tudi odgovor na vprašanje 1.

Datum objave: 27.08.2019   09:05
8. VPRAŠANJE
kaj v tabeli primerov izračuna pomeni kratica PP (poslovni prostor ali parkirni prostor)?

Glede na to, da se cene oblikujejo glede na kvadraturo in število PP, vas prosimo za podatek o tem koliko PP je na posameznem objektu (tabela na strani 16).

ODGOVOR
Kratica PP pomeni parkirni prostor.
Na posameznem objektu, navedenih v Tabeli na str. 16 razpisne dokumentacije, je spodaj navedeno število parkirnih prostorov (PP):
OBJEKT število PP
Poslovni objekt ERA, Prešernova 10, Velenje 25
Poslovno trgovski CENTER NOVA, VELENJE, Šaleška cesta 21 0
Poslovno stanovanjski objekt Ferrarska ulica 16, Koper 417
Stanovanjski objekt Škrjančevo 51, 55, Domžale 10
Apartmajska hiša Na Slemenu 20, Pohorje 24
Industrijski Kompleks Rašica, Gameljne 0
EDA Center Nova Gorica 422
Trg Leona Štuklja 12, Maribor 20
Pomurka 0
Hotel Ormož 10
Trgovski center Ormož še niso prevzeta v last DUTB


Datum objave: 27.08.2019   10:16
DODATNO POJASNILO
Pri objavi odgovora na vprašanje št. 8 so se nekoliko zamaknile številke parkirnih mest pri posamezno navedenem objektu zato objavljamo odgovor ponovno, pri čemer je število parkirnih mest navedeno v oklepaju:
OBJEKT (število PP)
Poslovni objekt ERA, Prešernova 10, Velenje (25)
Poslovno trgovski CENTER NOVA, VELENJE, Šaleška cesta 21 (0)
Poslovno stanovanjski objekt Ferrarska ulica 16, Koper (417)
Stanovanjski objekt Škrjančevo 51, 55, Domžale (10)
Apartmajska hiša Na Slemenu 20, Pohorje (24)
Industrijski Kompleks Rašica, Gameljne (0)
EDA Center Nova Gorica (422)
Trg Leona Štuklja 12, Maribor (20)
Pomurka (0)
Hotel Ormož (10)
Trgovski center Ormož (še niso prevzeta v last DUTB)