Dosje javnega naročila 005502/2019
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izgradnja objekta Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 5.564.649,02 EUR

JN005502/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.08.2019
JN005502/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.08.2019
JN005502/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2019
JN005502/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.10.2019
JN005502/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005502/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 148-363357
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Čeč Rebec
irena.cec-rebec@ssrs.si
+386 14710575

Internetni naslovi
http://ssrs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja objekta Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani
Referenčna številka dokumenta: JN 20/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja objekta Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 5.054.277,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gerbičeva v Ljubljani
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja objekta Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5.054.277,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok izvedbe pogodbenih del se lahko podaljša skaldno z 8. členom vzorca pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.09.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.09.2019   10:00
Kraj: https://eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.08.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.08.2019   10:08
VPRAŠANJE 1
Razpisne dokumentacije ni na seznamu?
ODGOVOR 1
Naročnik je objavil razpisno dokumentacijo na https://eponudbe.si/sl/Javna-narocila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/Izgradnja-objekta-Skupnost-za-mlade-Gerbiceva-v-Ljubljani/n/e1465d833ddb9de2d3acf74f09ba4aa8.

Datum objave: 07.08.2019   11:08
VPRAŠANJE 2
Za pripravo ponudbe je potrebno več časa, kot ste ga namenili, zato prosim za podaljšanje roka oddaje ponudbe.
ODGOVOR 2
Naročnik je roke določil skladno z določili ZJN-3 in je prepričan, da je ponudnikom omogočil dovolj časa za kvalitetno pripravo ponudbe, zato roka ne bo podaljševal.

Datum objave: 12.08.2019   08:55
VPRAŠANJE 3
Naročnik je v pogojih za dokazovanje, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred oddajo javnega naročila ni imel blokade na nobenem svojem TRR-ju, zahteval, da ponudnik predloži potrdila bank. Ker imamo TRR-je odprte na več bankah, nam je to večji strošek, kot če naročimo BON-2 obrazec (ali pa S.BON-1/P).
Naročnika naprošamo, da za dokazovanje tega pogoja dovoljuje, da ponudniki priložijo BON-2 obrazec, iz katerega je tudi razvidno (ne)izpolnjevanje tega pogoja.
ODGOVOR 3
Ne, naročnik skladno s pogojem za sodelovanje 7.B.2 iz obrazca ePRO - Navodila ponudnikom zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja s predložitvijo potrdil vseh bank, ki niso starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudb in iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6-ih mesecih od izdaje dokazila ni imel blokad poslovnih računov. Naročnik vztraja pri navedenem pogoju in ga ne bo spreminjal, ker se lahko podatki iz bančnih potrdil in bonitetnih obrazcev glede morebitne blokade transakcijskih računov razlikujejo. Bonitetni obrazci lahko namreč kljub temu, da je bil določen transakcijski račun v določenem časovnem obdobju blokiran, na podlagi bonitetnega odbora vsebujejo podatke o njegovi neblokiranosti (kot npr. izhaja iz odločitve Dkom, št. 018-008/2010-21).


VPRAŠANJE 4
Naročnik je v vzorcu pogodbe določil, da znaša podaljšan garancijski rok za odpravo napak vezanih na solidnost gradbe in za odpravo napak na vitalnih delih stavbe (streha objekta, fasada, streha garaže, inštalacije, itd.) 15 let po končni primopredaji predmeta pogodbe. In za ta podaljšan rok zahteva garancijo v vrednosti 3% skupne pogodbene cene z DDV.
Naročnika opozarjamo, da je s temi zahevami močno pretiraval in te zahteve tudi niso skladno z Obligacijskim zakonikom, kjer piše, da znaša garancijska doba za solidnost del 10 let.
Pozivamo naročnika, da spremeni razpisno dokumentacijo oziroma določila pogodbe tako, da znaša podaljšano jamstvo za solidnost 10 let po končni primopredaji objekta in da se za to dobo (+ 5 let) preda zavarovanje v vrednosti 3% od vrednosti del, ki zajemanjo zgolj vitalne dele stavbe (nosilno konstrukcijo, streho, fasado, ...) in ne od celotne pogodbene vrednosti del.
ODGOVOR 4
Obligacijski zakonik (OZ) v prvem in drugem odstavku 662. člena določa, da »Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi gradbe, ki zadevajo njeno solidnost, če se take napake pokažejo v desetih letih od izročitve in prevzema del.« in da »Izvajalec odgovarja tudi za morebitne pomanjkljivosti zemljišča, na katerem je zgrajena gradba, ki se pokažejo v desetih letih od izročitve in prevzema del, razen če je specializirana organizacija dala strokovno mnenje, da je zemljišče primerno za gradnjo, in se med gradnjo niso pojavile okoliščine, ki bi bile vzbujale dvom o utemeljenosti strokovnega mnenja.«. OZ v petem odstavku 662. člena določa tudi »Te njune odgovornosti ni mogoče s pogodbo niti izključiti niti omejiti.«. Navedeno pomeni, da s tem v zvezi ne bo mogoče uporabiti splošnega pravila o izključitvi in omejitvi odgovornosti, vendar pa to, v nasprotju z zatrjevanjem ponudnika, ne pomeni, da obveznosti izvajalca (in projektanta) ni mogoče razširiti in določiti daljšega roka garancije za solidnost gradbe (tako npr. tudi prof. dr. Janez Šinkovec, mag. Boštjan Tratar: Obligacijski zakonik s komentarjem in sodno prakso, Oziris, 2001, stran 647 in 648: »Odgovornost pa se lahko razširi, dopustno je namreč določiti daljši rok od desetih let za odgovornost za solidnost gradbe.«). Naročnik poudarja, da gre za gradnjo stavb, ki morajo stati vsaj nekaj desetletij in je posledično prepričan, da zahtevanega trajanja garancije za solidnost gradbe ni mogoče označiti za nesorazmernega s predmetom javnega naročila.
Skladno z zgornjim pojasnilom, naročnik vztraja pri predmetni zahtevi.


VPRAŠANJE 5
V popisu del_Ostala dela imate navedena del, ki jih mora izvesti projektant ali investitor. Zahtevamo, da se vse te vrednosti poenotijo za vse izvajalce, saj v nasprotnem primeru lahko projektant vpliva na končno ceno ponudnikov.
ODGOVOR 5
Gre za postavke s katerimi naročamo posamezna ostala dela iz različnih strokovnih področij, katere lahko pridobite prosto na trgu, saj je veliko ponudnikov tovrstnih storitev.
Naročnik ne pogojuje izvajalce posameznih ostalih del, razen, da izpolnjuje pogoje v skladu z veljavno zakonodajo.

Datum objave: 14.08.2019   09:16
VPRAŠANJE 6
Zaradi časa dopustov naročnika prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe.
ODGOVOR 6
Naročnik je roke določil skladno z določili ZJN-3 in je prepričan, da je ponudnikom omogočil dovolj časa za kvalitetno pripravo ponudbe, zato roka ne bo podaljševal.


VPRAŠANJE 7
1. Na ogledu smo opazili, da je na začetku Gerbičeve ulice prometni znak "Prepovedan promet za vozila z večjo osno obremenitvijo od določene " 6t. Kakšne dovolinice moramo pridobiti za vso mehanizacijo, ki jo potrebujemo za izgradnjo tega objekta in kje?
2. Na lokaciji rasteta dva velika drevesa, ki glede na načrte nista predvidena za odstranitev. Oba sta zelo visoka in okoli njiju se bo kopala gradbena jama, s katero se bo poškodovalo večji del njihvih korenin. Ti dva drevesa ne bosta več imela prave opore in bosta nevarna za okolico, zato predlagamo da se posekata in nadomestita z novimi drevesi.
ODGOVOR 7
Ad 1.) Za potrebna dovoljenja se je potrebno obrniti na MOL, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana.
Ad 2.) Skladno s prostorskimi akti je potrebno prednostno varovati obstoječa drevesa. Ker se navedeni drevesi nahajata izven predvidene gradbene jame, drevo na SV robu območja pa je tudi varovano kot naravna vrednota, se ju ohrani. Ob gradnji je potrebno izvajati zaščitne ukrepe, ki so opredeljeni v SIST DIN 18920:2019 (Zaščita drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri gradbenih posegih).


VPRAŠANJE 8
Naročnik je v NAVODILIH PONUDNIKOM, v točki 7. C Tehnična in strokovna sposobnost, zahteval, da ponudniki kot dokazilo za referenčne objekte, ki jih navajajo, predložijo sken pravnomočnega gradbenega dovoljenja, sken pravnomočnega gradbenega dovoljenja in sken vodilne mape PGD.
Ne razumemo zakaj naročnik zahteva sken vodilne mape PGD. Ne vidimo potrebe po tej zadnji zahtevi. Naročnika pozivamo da naj umakne to zahtevo. Naročnik želi vedeti, da je ponudnik res opravil to gradnjo, ki jo prilaga kot referenco, iz vodilne mape pa ni nič razvidnega o ponudniku. Namesto tega naj raje dovoli, da ponudniki priložimo že potrjeno referenco iz predhodnih razpisov.
ODGOVOR 8
Zahteva po skenu vodilne mape PGD je zaradi zagotavljanja in preverjanja pravilnosti podatkov, ki so za reference bistveni in sicer: klasifikacija objekta in bruto površina objektov.


VPRAŠANJE 9
Naročnik je v Navodilih, pod toćko 7.A na koncu zapisal: "Naročnik bo kot ustrezna štel dokazila, ki niso starejša ali mlajša od treh mesecev od roka za prejem ponudb."
Ne razumemo, kaj je misli s tem "mlajša" od roka za prejem ponudb? Ali razumemo prav, da bo naročnik upošteval dokazila, ki so izdana z enim od datumom v obdobju od 2.7.2019 do 2.9.2019 (kar je tri mesece od roka oddaje, ki je 2.9.2019).?
ODGOVOR 9
Naročnik bo kot ustrezna štel tudi potrdila o nekaznovanosti namesto pooblastil, in sicer bo naročnik štel kot ustrezna vsa potrdila o nekaznovanosti, ki niso starejša od 3 mesecev od roka za oddajo ponudb, kot tudi potrdila, ki niso mlajša kot 3 mesece od roka za oddajo ponudb, kar pomeni, da naročnik lahko pridobi potrdila o nekaznovanosti še 3 mesece po poteku roka za oddajo ponudb. Skladno s pojasnilom bo naročnik torej kot ustrezna štel potrdila o nekaznovanosti z datumom v obdobju od 2.7.2019 do 2.9.2019.

Datum objave: 14.08.2019   13:23
VPRAŠANJE 10
Glede na to, da je čas počitnic in dopustov vas ponovno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe. Gre za kompleksno ponudbo pri katerih ponudniki iščemo veliko materialov in storitev pri raznih dobaviteljih opreme in podizvajalcih. Zaradi kompleksnosti ponudbe je namreč v času dopustov in počitnic težko v razpisanem roku pridobiti ponudbe in dati ekonomsko ugodno ponudbo. Glede na vse navedeno vas, naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe do 09.09.2019.
ODGOVOR 10
Naročnik je vaprašanje že odgovoril (gled Vprašanje/Odgovor 2).


VPRAŠANJE 11
Prosimo za podalujšanje roka. Hvala, lep pozdrav.
ODGOVOR 11
Naročnik je vaprašanje že odgovoril (gled Vprašanje/Odgovor 2).


VPRAŠANJE 12
1 .Pogoji za sodelovanje;
A: Vpis v poslovni register - dokazilo ni zahtevano ?
B: Ekonomski in finančni položaj: dokazilo letnega prometa ...ali se lahko dokaže tudi z S-BON 1/P
2. Točka 7.D Sheme za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje - Kaj je tukaj potrebno priložiti?
ODGOVOR 12
Ad 1.A) Ne, naročnik bo izpolnjevanje pogoja sam preveril v poslovnem registru oziroma v priloženem obrazcu Ajpes S.BON.
Ad 1.B) Da. Naročnik je namreč v točki 7.B.1 kot dokazilo določil: »izpolnjen obrazec ESPD in obrazec Ajpes S.BON, iz katerega so razvidni navedeni podatki oziroma iz primerljivih obrazcev za ponudnike iz tujine«, kar vključuje tudi Ajpes S-BON 1/P.
Ad 2.) Naročnik ne določa/zahteva pogojev za sodelovanje v del delu obrazca ESPD, zato posledično ni potrebno prilagati dokazil.


VPRAŠANJE 13
Prosimo za objavo načrtov rušitev objektov A in C (tlorisi, prerezi...)
ODGOVOR 13
Vsa potrebna dokumentacija za odstranitev obstoječih objektov A in C, se nahaja na portalu v mapi PZI_3: 2-3_GRADBENISTVO_ODSTRANITEV in ELABORATI (NGGO in Varnostni načrt odstranitev).


VPRAŠANJE 14
Zaradi zelo obsežnega popisa del in odsotnosti določenih izvajalcev zaradi dopustov, vas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe za vsaj deset delovnih dni. Hvala v naprej. Lep pozdrav.
ODGOVOR 14
Naročnik je vaprašanje že odgovoril (gled Vprašanje/Odgovor 2).


VPRAŠANJE 15
Vezano na vaš odgovor na vprašanje drugega ponudnika glede trajanja finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi pojasnjujemo, da vaše zahteve niso sorazmerne s predmetom javnega naročila.
Res je sicer, da Obligacijski zakonik in Uredba o finančnih zavarovanjih dopuščata daljše trajanje zavarovanja, vendar pa mora biti skladno z 8. členom omenjene uredbe veljavnost finančnega zavarovanja z daljšim rokom, kot po OZ, tudi utemeljena, in sicer zaradi tveganj, povezanih s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja.
Opozarjamo, da niste podali nobene razlage, zakaj bi omenjena investicija bila bolj izpostavljena tveganju, kot ostale gradnje. V čemu se ta gradnja tako močno razlikuje, da obstajajo tako večja tveganja, da bi potrebovali toliko daljše jamčevanje? Opozarjamo, da se vse gradnje izvajajo z namenom, da stojijo več desetletij in dejansko stojijo več desetletij, saj slednjo izvajajo izkušeni ponudniki pod nadzorom naročnika in možnosti, da bi se z zgradbo zgodilo kaj takšnega, da bi naročnik utrpel škodo v višini 3% pogodbene vrednosti, skoraj da ni. Zgolj na takšen način zato naročnik ne more utemeljevati daljše garancije in so zato takšne zahteve nedopustne in neskladne z veljavno zakonodajo.
V kolikor želite takšno zahtevo obdržati, morate res natančno utemeljiti vašo zahtevo. Ker poznamo območje in vse morebitne nevarnosti, ki bi se tam lahko pojavile, ne vidimo načina, da bi vašo zahtevo lahko utemeljili.
Skladno s tem vas pozivamo, da nemudoma spremenite zahtevo, in sicer na enega od naslednjih načinov:
1. skrajšate čas veljavnosti na zakonsko določenih 10 let ali
2. določite, da se zavarovanje za dodatnih 5 let preda le v vrednosti 3% del, ki zajemajo vitalne dele stavbe (nosilno konstrukcijo, streho, fasado, itd) in ne od celotne vrednosti.
V kolikor tega ne boste storili, bomo vložili revizijski zahtevek in bo postopek zaradi nedvomne utemeljenosti razveljavljen.
ODGOVOR 15
Naročnik je izrecno zapisal, da gre za kompleksno izgradnjo večstanovanjske stavbe, ki mora stati več desetletji in za katero je posledično pomembno, da izvajalec del jamči z daljšim garancijskim rokom. Slednje je potrdila tudi Državna revizijska komisija, ko je o predmetni določbi že odločala (sklep št. 018-198/2018). Naročnik torej vztraja pri podaljšanem garancijskem roku, pa vendar spreminja 5. odstavek 10.6. člena pogodbe, ki se po novem glasi:

"Najmanj 15 dni pred potekom veljavnosti garancije za odpravo napak v splošnem garancijskem roku iz 1. odstavka tega člena, mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo v višini 3% od skupne pogodbene cene z DDV (ne glede na morebitno predhodno unovčenje bančne garancije za odpravo napak v splošnem garancijskem roku) za dobo 60 mesecev od poteka veljavnosti garancije za odpravo napak v splošnem garancijskem roku. Najmanj 15 dni pred potekom veljavnosti bančne garancije iz tega odstavka mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo v višini 3% od vrednosti del z DDV, ki zajemajo solidnost gradbe po gradbeni pogodbi iz 4. odstavka 10.3. člena, za obdobje podaljšanega garancijskega roka (60 mesecev). Izvajalec lahko predloži tudi finančno zavarovanje s krajšim rokom veljavnosti, pri čemer mora novo finančno zavarovanje nadomeščati predhodnega in mora izpolnjevati vse zahteve iz tega člena. Novo podaljšano finančno zavarovanje je potrebno predložiti najkasneje v roku 15 dni pred potekom veljavnosti obstoječega finančnega zavarovanja. V primeru, da izvajalec v predpisanem roku ne predloži bančne garancije za odpravo napak v podaljšanem garancijskem roku iz te točke ali predloži bančno garancijo v nižji vrednosti od tu dogovorjene, lahko naročnik delno unovči bančno garancijo za odpravo napak v splošnem garancijskem roku."

Naročnik ne bo objavljal čistopisa vzorca pogodbe, temveč bo štel, da ponudniki z oddajo ponudbe potrjujejo, da so seznanjeni s predmetno spremembo in se z njo strinjajo. Naročnik bo upošteval spremembo pri pripravi pogodbe za podpis z izbranim izvajalcem.


VPRAŠANJE 16
Zaradi obilice razpisov v tem obdobju in pa časa dopustov, pozivamo naročnika, da podaljša rok oddaje ponudbe, da bo tako dobil več kvalitetnejših ponudb.
Obrtniška dela se namreč razpišejo in precej obrtnikov koristi v tem mesecu letni dopust, pa še praznik je vmes, zato je do korektnih ponudb težje priti. Iz tega razloga bi naročnik naredil pametno potezo, če bi podaljšal rok oddaje ponudbe vsaj za en teden.
ODGOVOR 16
Naročnik je vaprašanje že odgovoril (gled Vprašanje/Odgovor 2).

Datum objave: 14.08.2019   14:01
VPRAŠANJE 17
Popis del z strojne instalacije in napako v formulah in ne izračunava vrednosti del.
Prosim, da popravite popis del.
ODGOVOR 17
Naročnik je preveril navedbe, vendar pri preveritvi ni odkril nepravilnosti. Popise in skupno rekapitulacijo je zaradi povezav potrebno obdelovati v isti mapi kot je sestavljena na portalu, kar pomeni, da lahko prihaja do nepravilnosti, če se popise obravnava ločeno. V nasprotnem primeru prosimo za bolj natančen opis težave.

Datum objave: 20.08.2019   13:16
VPRAŠANJE 18
Vi menite, da je dovolj časa za pripravo ponudbe, vendar nas je tukaj kar nekaj ponudnikov, ki menimo drugače.
Zato prosimo, za podaljšanje roka oddaje ponudbe za 14 dni.
///
Naročnika prosimo, da ponovno razmisli o podaljšanju roka za oddajo ponudb. V času dopustom imamo izvajalci težave s pridobivanjem ponudb s strani podizvajalcev in posledično predajamo cenovno višje ponudbe, zato vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za 10 dni.
///
Naročnika prosimo za korektnost glede podaljšanja roka oddaje ponudbe.
///
Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe.

ODGOVOR 18
Naročnik je v objavo poslal popravek objave javnega naročila, s katerim je podaljšal rok za oddajo ponudb, in sicer morajo ponudniki oddati ponudbo najkasneje do 6.9.2019 do 10:00.

Datum objave: 20.08.2019   14:56
VPRAŠANJE 19
V popisu del sklop X. prefabricirane kopalnice ni podatka količine. Prosimo, da naročnik poda koliko kopalnic je prefabriciranih.
ODGOVOR 19
Količina prefabriciranih kopalnic v popisih je 0, s čimer so prefabricirane kopalnice izločene iz popisa del. Projekt predvideva 109 klasično izvedenih kopalnic v bivalnih enotah.


VPRAŠANJE 20
V popisu je predvidena "Izdelava, dobava in montaža električnega osebnega dvigala Schindler 3300 ali enakovredno: " z nosilnostjo 675 kg / 9 oseb. Ali lahko ponudimo dvigalo s standardnimi dimenzijami kabine in nosilnostjo 630 kg / 8 oseb, ki ustreza zahtevam za prevoz invalidov na vozičkih s spremljevalcem.
ODGOVOR 20
Zahtevana nosilnost dvigala je najmanj 630 kg in mora zadoščati za prevoz 8 oseb.
Tlorisne dimenzije kabine dvigala so 1200 x 1400 mm oziroma najmanj 1100 x 1400 mm skladno z SIST ISO 21542, EN 81-70 in ISO 4190-5, pri čemer je potrebno zagotoviti skladnost vgradnje z dimenzijami dvigalnega jaška, ki so predvidene v PZI dokumentaciji.


VPRAŠANJE 21
Kakor beremo in razumemo RD, ponudbi ni potrebno prilagati potrjenih referenc, reference samo vpišemo v obrazec Reference in kadri.
Kot dokazilo pa priložimo scen gradbenega dovoljenja, UD in vodilno mapo PGD.
ODGOVOR 21
Da, pravilno razumete. Predloženih referenc ni potrebno potrjevati pri referenčnih naročnikih. V primeru dvoma, bo naročnik naknadno od najugodnejšega ponudnika zahteval predložitev potrjene reference.


VPRAŠANJE 22
1. V popisu dvigala je navedena tlorisna dimenzija kabine širina: 1200 mm; globina: 1400 mm.
V pravilniku o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb in pravilniku o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir ter prav tako v Standardu EN 81-70 (dostopnost dvigal, vključno invalidom), je zahtevano dvigalo za invalidski voziček s spremljevalcem, kar pomeni tlorisne dimenzije kabine min. širina 1100 mm; globina 1400 mm.
Glede na to, da je objekt javnega značaja, ali lahko po načelu enakopravnosti ponudimo dvigalo s tlorisno tlorisne dimenzije kabine min. širina 1100 mm; globina 1400 mm?
2. Drugo vprašanje, ki ga postavljamo, je v vezi z ogledalom v kabini dvigala, ki ga zahtevate na steni nasproti kabinskega tipkala, kar ni v skladu s Standardom EN 81-70 (dostopnost dvigal, vključno invalidom). Omenjeni standard opisuje, da v kolikor kabina ni tako velika, da se lahko v njej oseba na invalidskem vozičku obrača oziroma zavrti, je potrebno zagotoviti ogledalo tako, da oseba na vozičku vidi prostor za njim. To lahko dosežemo le s tem, da ogledalo postavimo na zadnjo steno kabine.
Na stranski steni je pravilno zahtevan ročaj oziroma držalo, ki pomaga pri izhodu osebi na invalidskem vozičku.
Prosimo vas, če lahko dovolite postavitve ogledala na zadnjo steno kabine dvigala.
ODGOVOR 22
Ad 1.) Zahtevane tlorisne dimenzije kabine dvigala (popisna postavka 01, poglavje VIII.) so 1200 x 1400 mm oziroma najmanj 1100 x 1400 mm skladno z SIST ISO 21542, EN 81-70 in ISO 4190-5, pri čemer je potrebno zagotoviti skladnost vgradnje z dimenzijami dvigalnega jaška, ki so predvidene v PZI dokumentaciji.
Ad 2.) Ogledalo se namesti skladno zahtevami v popisni postavki, doda se še ogledalo na zadnjo steno kabine dvigala.


VPRAŠANJE 23
Tehnična in strokovna sposobnost
1. Ali je pod točko 1. da je gospodarski subjekt uspešno zaključil gradnjo novega objekta, z vsemi karakteristikami, zahtevana samo 1 referenca?
2. Za vodjo gradnjo sta zahtevani 2 referenci. Ali mora vsaka referenca imeti tlorisno površino nadzemnega objekta vsaj 2.000 m2 ali obe skupaj?
3. Prosimo, da klasifikaciji objektov za OVD dodate še 123.
ODGOVOR 23
Ad 1.) Da.
Ad 2.) Da, vsaka referenca posamezno, mora poleg vseh ostalih zahtev iz pogoja, imeti skupno bruto tlorisno površino nadzemnega dela projekta vsaj 2.000 m2 po standardu SIST ISO 9836.
Ad 3.) Ne, naročnik vztraja pri navedenih CC-SI klasifikacijah in jih ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE 24
Naročnik je v neme svojih odgovorov na ponudnikovo vprašanje, zapisal tole:
"ODGOVOR 8
Zahteva po skenu vodilne mape PGD je zaradi zagotavljanja in preverjanja pravilnosti podatkov, ki so za reference bistveni in sicer: klasifikacija objekta in bruto površina objektov."
Klasifikacija objekta je razvidna iz uporabnega dovoljenja, bruto površine objektov pa iz Gradbenega dovoljenja. Ponovno: ne vidimo prav nobene potrebe po tej zahtevi. Vodilna mapa ponavadi ne obsega samo enega lista, ampak mnogo njih, to je cela dokumentacija. Zaradi dveh podatkov, ki jih preverja naročnik, še ni potrebe, da se skenira celotna vodilna mapa.
Naročnik naj odstopi od te svoje zahteve, ki je popolnoma nesmiselna. Pripravili smo že na tisoče razpisov, a prav v nobenem se nismo srečali s tako zahtevo za dokazovanje referenc. Pa so bili objekti tudi večji in mnogo kompleksnejši.
ODGOVOR 24
Naročnik je natančno pojasnil, zakaj potrebuje zahtevane dokumente. Naročnik za ustrezno preveritev reference potrebuje vsaj predložitev listov 0.1 0.4 iz vodilne mape PGD, in sicer mora biti iz podatkov razvidna kapaciteta in klasifikacija objekta.

Datum objave: 21.08.2019   15:09
VPRAŠANJE 25
POPIS DEL, IX.RAZNA DELA: postavka 2 in 3 - navedeno je, .... označbe...po grafični predlogi projektanta. Prosim, da objavite grafično predlogo, na podlagi katere lahko podamo oceno stroška.
Postavka 4 : prosim da podate dimenzije oznak.
ODGOVOR 25
Postavki 2 in 3: Grafična predloga bo podana naknadno in ne vpliva na stroške izdelave označb.
Vse označbe se izdelajo iz barvanega PMMA (pleksi steklo), dimenzij 200 x 300 mm.
Postavka 4: Oznake so namenjene označevanju bivalnih enot. Dimenzije oznak so 100 x 50 mm.

Datum objave: 22.08.2019   13:05
VPRAŠANJE 26
1.) Ali so bila pridobljena vsa soglasja za priklope objekta na obstoječa omrežja (elektro, plin, voda, kanalizacija)?
2.) V popisu del ni priklopa novega objekta na obstoječa omrežja za elektriko, plin, vodo in kanalizacijo. Ali je to strošek investitorja?
ODGOVOR 26
Ad 1.) Soglasje (mnenja) k PZI od Elektra in soglasje za priključitev od Energetike je pridobljeno, v teku je dopolnitev vloge za izdajo soglasja za priključitev na VO-KA s pravnomočno potrjenim gradbenim dovoljenjem.
Ad 2.) Strošek priključitve objekta na distribucijsko omrežje je strošek investitorja na podlagi pogodbe z dobaviteljem.
Izvedba priključkov je vsebovana v projektu, v skupnem popisu in rekapitulaciji pa je izpadel del, ki se nanaša na priključek na elektroenergetsko omrežje in je sedaj dopolnjen. Iz tega razloga je naročnik na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija objavil dopolnitev "PZR_20190821.zip" z dopolnjeno datoteko "V151110_Elektro ins PZR_V2.xlsx" skupaj s čistopisom celotnih popisov z rekapitulacijami. Ustrezno je prilagojena tudi skupna rekapitulacija.
Ponudniki naj ponudbo oddajo na novo objavljenih popisih del in rekapitulacij. V kolikor bo ponudnik oddal ponudbo na starih popisih, bo naročnik tako ponudbo kot nedopustno izključil.


Datum objave: 30.08.2019   10:11
POJASNILO
Naročnik je na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija objavil popravek popisov "PZR_20190830_popravek 2.zip", kjer so vključene naslednje spremembe/dopolnitve:
- V excel datoteki gradbeno obrtniška dela (V151110_Grad_Obrt_ZU_PZR_V3) sta dodani postavki št. 21 in št. 22 v poglavje X. PREFABRICIRANE KOPALNICE pod naslovom Klasična izvedba kopalnice. Vsebinsko postavka 21 zajema dobavo in montažo strojno in elektro inštalacijskega materiala in opreme za izvedbo funkcionalno zaključene celote klasične kopalnice, postavka 22 pa spremembo PZI projekta na klasične kopalnice.
- Vezano na zgornjo alinejo, so bile ustrezno popravljene še vezave celic v excel datoteki s skupno rekapitulacijo (V151110_Skupna Rekapitulacija_V3).
- Vse datoteke popisov del imajo zaradi te dopolnitve v poimenovanju datoteke novo končnico V3.
- Vsebina popisov, razen dveh dodanih postavk navedenih v prvi alineji, ni spremenjena, kar pomeni, da vsebina ostalih datotek (razen dveh, ki sta navedeni v prvih dveh alinejah) ni spremenjena.

Ponudniki naj ponudbo oddajo na novo objavljenih popisih del in rekapitulacij. V kolikor bo ponudnik oddal ponudbo na starih popisih, bo naročnik tako ponudbo kot nedopustno izključil.