Dosje javnega naročila 005614/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava analize zemljine in tolčenca na območju ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 243.862,60 EUR

JN005614/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.08.2019
JN005614/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2019
JN005614/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.12.2019
JN005614/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005614/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 151-372724
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Saša de Witt Skutnik
sasa.dewitt-skutnik@gov.si
+386 22341406

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11843
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Železniška infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava analize zemljine in tolčenca na območju ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko
Referenčna številka dokumenta: 43001-334/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava analize zemljine in tolčenca na območju ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 335.920,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava analize zemljine in tolčenca na območju ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 335.920,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Ob sklenitvi aneksa.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.09.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.09.2019   10:05
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11843


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.08.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.08.2019   15:30
1. VPRAŠANJE
Ali bo priznana sposobnost ponudniku če pogoj pod točko 3.2.3.1 zadosti podizvajalec?
Torej ponudba s podizvajlcem.

2. ODGOVOR

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi s kadrovsko sposobnostjo uporabi kadrovske zmogljivosti drugih subjektov pod pogojem, da bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti, gospodarski subjekt pa mora v ponudbi nastopati kot partner ali kot podizvajalec.

dokazilo: ESPD za ponudnika in za podizvajalca če ponudnik uporablja zmogljivosti podizvajalca.

Lep pozdrav!
Datum objave: 27.08.2019   15:31
2. VPRAŠANJE
Opozarjamo, da je v Projektni nalogi za fazo 3 zapisan neizvedljivo kratek rok.

Glede na to, da je potrebno v tem času izvesti 32 vrtin (kar zaradi lokacije ne bo preprosto) in povzorčiti veliko št. reprezentativnih vzorcev 130 + 5, ki jih je potrebno analizirati na širok obseg parametrov (tudi v obliki izlužkov, kar skupno pomeni 270 vzorcev) ter nato na osnovi le teh pripraviti obsežno strokovno oceno, ocenjujemo, da je zapisan rok za tretjo fazo prekratek. Predlagamo podaljšanje faze 3 na 90 delovnih dni. Ali so v Projektni nalogi roki (dnevi) zapisani kot delovni dnevi?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

2. ODGOVOR

Ponudniku se ugodi, podaljša se rok 3. faze na 90 dni. Roki, opredeljeni v Projektni nalogi so koledarski dnevi in ne delovni dnevi.

Lep pozdrav!


Datum objave: 27.08.2019   15:31
3. VPRAŠANJE

Pozdravljeni, glede na to, da so določena le vzorčna polja ne pa tudi mikrolokacije vrtin prosimo, da se v vzorec pogodbe vnese določilo, da naročnik prevzame morebitne stroške izvedbe oz. zagotovi potreben dostop za mehanizacijo, ki je potreben za izvedbo vrtin/vzorčnih izkopov. Obenem je sedaj premalo časa, da se lahko točno preuči geologijo in potrebna nasutja, točen obseg, dolžine teh dostopov, morebitna lastništva in soglasja lastnikov itd. V času izvedbe lahko pride do višjega vodostaja kar razmere bistveno spremeni, kar ponudniki tudi, če si vzorčna polja ogledamo, ne moremo predvideti.
Prosimo za pojasnilo oz. podajo ustrezne spremembe vzorca pogodbe.

hvala.


3. ODGOVOR

V razpisni dokumentaciji je določeno, da mora izdelovalec naloge na lastne stroške kriti vse morebitne stroške, ki bodo nastali zaradi del, razen stroškov zapore železniške proge, ki jih krije naročnik. Naročnik bo zagotovil Izvajalcu dostop mehanizacije preko zemljišč, ki so v lasti RS.

V popisu del - ponudbenemu predračunu je tudi določena postavka nepredvidenih del, ki bi lahko nastala pri vzorčenju in izvedbi analiz.

Lep pozdrav!Datum objave: 27.08.2019   15:32
4. VPRAŠANJE
1. Kdo pridobiva soglasja oziroma dovoljenja za vstop na obravnavano območje za možnost postavitve vrtalne garniture, izvedbe vrtin in odvzema vzorcev v fazi vzorčenja?
2. Ali naročnik lahko zagotovi prevoz/premik vrtalne garniture po tirih med lokacijami vzorčnih polj in vzorčnih mest?

4. ODGOVOR

1. Soglasje oziroma dovoljenje za vstop na obravnavano območje pridobiva pri upravljavcu SŽI izbrani ponudnik
2. Naročnik ne more zagotoviti prevoza/premik vrtalne garniture med lokacijami vzorčnih polj in vzorčnih mest. To zagotovi izbrani ponudnik.


Lep pozdrav!