Dosje javnega naročila 005507/2019
Naročnik: OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
Storitve: Izbira izvajalca geodetskih in premoženjsko-pravnih storitev v zvezi s pridobitvijo zemljišč za projekt "Protipoplavna ureditev območja Poljanske Sore"
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005507/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.08.2019
JN005507/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2019
JN005507/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005507/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 15
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
Tatjana Bernik
tatjana.bernik@skofjaloka.si
+386 45112341
+386 45112301

Internetni naslovi
http://www.skofjaloka.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320063/Dokumentacija_Obcina_Skojfa_Loka_JN_izbira_izvajalca_odkupi_zemljisc.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11844
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalca geodetskih in premoženjsko-pravnih storitev v zvezi s pridobitvijo zemljišč za projekt "Protipoplavna ureditev območja Poljanske Sore"
Referenčna številka dokumenta: 478-0046/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izbira izvajalca geodetskih in premoženjsko pravnih storitev v zvezi s pridobitvijo zemljišč za projekt "Protipoplavna ureditev območja Poljanske Sore od Puštala do sotočja Selške in Poljanske Sore ter Sore do Suhe", ki obsega izvedbo vseh postopkov za pridobitev pravice graditi (služnostna ali lastninska pravica) za izvedbo projekta, zlasti pa geodetske storitve, cenitve in premoženjsko - pravne storitve.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
79100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca in naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izbira izvajalca geodetskih in premoženjsko pravnih storitev v zvezi s pridobitvijo zemljišč za projekt "Protipoplavna ureditev območja Poljanske Sore od Puštala do sotočja Selške in Poljanske Sore ter Sore do Suhe", ki obsega izvedbo vseh postopkov za pridobitev pravice graditi (služnostna ali lastninska pravica) za izvedbo projekta, zlasti pa geodetske storitve, cenitve in premoženjsko - pravne storitve.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Najnižja ponudbena cena za celoten obseg90
Usposobljenost in izkušenost kadra za izvedbo javnega naročila - dodatno nominirani kadri10

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedba javnega naročila se lahko podaljša samo v primeru, če tako odloči naročnik sam in ne iz razlogov, ki bi nastali na strani izvajalca.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.08.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.08.2019   09:01
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.08.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.08.2019   11:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
predlagamo, da naročnik kot istovrstno storitev upošteva tudi storitev, kjer je gospodarski subjekt za naročnika izvajal geodetske in premoženjsko-pravne storitve v zvezi s prodajo zemljišč za pravne osebe javnega prava, ki obsega enake storitve kot pri pridobivanju zemljišč in pri katerih je vrednost storitve presegla vrednost najmanj 20.000,00 EUR brez DDV.


ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik v zasledovanju cilja, da bo pridobil kar največ ponudb usposobljenih ponudb pojasnjujejo, da se predlog zastavljavca vprašanja upošteva. Naročnik bo kot ustrezne štel tudi reference, kjer je gospodarski subjekt za naročnika izvajal geodetske in premoženjsko-pravne storitve v zvezi s prodajo zemljišč za pravne osebe javnega prava, ki obsega enake storitve kot pri pridobivanju zemljišč in pri katerih je vrednost storitve presegla vrednost najmanj 20.000,00 EUR brez DDV. Pri tem mora gospodarski subjekt v ponudbi jasno in nedvoumno navesti, da so bile v okviru referenčne storitve izvedene enake oziroma istovrstne stroitve, kot pri pridobivanju zemljišč.


Datum objave: 07.08.2019   11:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, če lahko ponudnik izpolnjuje referenčni pogoj z istovrstnim projektom, ki je v izvajanju, ni pa še zaključen, pri čemer projekt izpolnjuje vse za istovrstni projekt zahtevane parametre?


ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da se za izpolnjevanje obravnavanega pogoja upoštevajo zgolj reference, ki so do roka za oddajo ponudb že zaključene.Datum objave: 09.08.2019   10:18
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo za objavo ocenjene vrednosti javnega naročila.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da ima ocenjeno vrednost določeno v Sklepu o začetku postopka o oddaji javnega naročila, ki skladno z določili veljavne javno-naročniške zakonodaje ne predstavlja dokumenta, ki je javen. Ker skladno z določili ZJN-3 naročniku ni potrebni objaviti ocenjene vrednosti, naročnik te ne bo objavil.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni! Zanima nas, koliko je lahko staro referenčno delo pravnika, geodeta in cenilca? Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da za izpolnjevanje pogoja 2 "Kadrovska usposobljenost" v delu, ki se veže na reference, ni določenega referenčnega obdobja. Reference torej niso časovno omejene, naročnik bo upošteval vse reference, ki bodo izpolnjevale zahteve v pogoju, ne glede na datum izvedbe.


Datum objave: 14.08.2019   11:24
VPRAŠANJE
V sklopu projektne naloge in pogodbe naročnik navaja možnost razlastitve, zanima nas, na kakšni pravni podlagi namerava naročnik izvesti razlastitve, a je za območje sprejet DPN, OPPN, ali kak drug izvedbeni akt, ki razlastitev omogoča?

ODGOVOR

Spoštovani,

Za območje protipoplavnih ukrepov ni sprejet DPN ali OPPN. V primeru morebitne razlastitve se bodo uporabili mehanizmi, ki jih za takšne primere določa Zakon o vodah.
Datum objave: 14.08.2019   11:26
VPRAŠANJE
V projektni nalogi in pogodbi, ki sta sestavni del javnega naročila naročnik rok za izdelavo cenitev in rok za premoženjsko-pravne storitve veže na podpis pogodbe.
Ugotavljamo, da cenitev, ki bodo priloga pogodbam o urejanju premoženjsko-pravnih razmerij, ni moč izdelati pred pravnomočnostjo odločb o ureditvi mej in parcelaciji, saj šele s pravnomočnostjo odločb pridobimo potrebne vhodne podatke in identifikatorje za izdelavo cenitev ter pogodb za ureditev premoženjsko-pravnih razmerij.
Naročniku predlagamo, da rok za izdelavo cenitev in rok za izvedbo premoženjsko-pravnih storitev veže na pravnomočnost odločb geodetskih storitev.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik rokov za izvedbo posameznih storitev, kot so določeni v razpisni dokumentaciji, ne bo spreminjal, saj so roki določeni skladno z veljavno področno zakonodajo in na način, da omogočajo izvedbo vseh aktivnosti in storitev, ki so zahtevane v okviru predmetnega javnega naročila.
Datum objave: 14.08.2019   11:28
VPRAŠANJE
Naročnik v projektni nalogi navaja, da naročilo vsebuje geodetske storitve urejanja mej in parcelacije.
1. Na podlagi katerega akta je določena meja po kateri se bo izvedla parcelacija? A so stroški taks, ki jih je potrebno plačati v geodetskih postopkih stroški naročnika?
2. V terminskem planu, ki je sestavni del projektne naloge naročnik navaja, da je potrebno izvesti postopke ureditve mej in parcelacije Geodetske storitve v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe; a je rok dosežen z oddajo elaborata ureditve mej in parcelacije na pristojno Geodetsko upravo?


ODGOVOR

Spoštovani,

1.Parcelacija se bo izvajala na osnovi projekta in ne prostorskega akta.
Plačnik vseh upravnih taks je izvajalec, ki naj te stroške oceni in jih upošteva pri oddaji ponudbe.
2. Rok je dosežen z oddajo elaborata ureditve mej in parcelacijo na pristojno GURS.