Dosje javnega naročila 005547/2019
Naročnik: OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za Regionalno kolesarsko povezavo Črnomelj - Kanižarica
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 56.059,00 EUR

JN005547/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.08.2019
JN005547/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.08.2019
JN005547/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN005547/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.10.2019
JN005547/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005547/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340
SI
Črnomelj
Slovenija
Občina Črnomelj, Vinko Kunič
vinko.kunic@crnomelj.si
+386 73061102
+386 73061130

Internetni naslovi
http://www.crnomelj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.crnomelj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11872
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za Regionalno kolesarsko povezavo Črnomelj - Kanižarica
Referenčna številka dokumenta: 430-113/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo (izvedbeni projekt za izvedbo) za izvedbo dvosmernih kolesarskih stez ob državni in lokalni cesti v dolžini okoli 1,5 km. Podrobnosti so razvidne iz dveh projektnih nalog in razpisne dokumentacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naselji Črnomelj in Kanižarica
II.2.4 Opis javnega naročila
Glej projektni nalogi in razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljša se lahko samo zaradi recenzijskega postopka, predvidoma za 3 mesece.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt se bo izvajal v okviru prednostne naložbe 4.4. Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti v okviru teritorialnega dogovora za razvoj regij.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Po razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.08.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.08.2019   11:00
Kraj: https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.08.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.08.2019   12:42
VPRAŠANJE
Prosimo za odgovor na zastavljena vprašanja

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi letnih dopustov prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi dopustov in kratkega roka za oddajo ponudb vas prosimo za podaljšanje roka za vsaj teden dni.

Za razumevanje se vam že v naprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik rok za postavitev vprašanj podaljšuje do 21. 8. 2019, za oddajo ponudb pa do 29. 8. 2019.Datum objave: 22.08.2019   09:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
a. Ali je bila idejna zasnova (IDZ) že potrjena s strani direkcije?
b. Kakšna je predvidena investicijska vrednost in ali je možen vpogled v DIIP?
c. Ali je kot IN - izvedbeni načrt mišljen PZI - projekt za izvedbo?
d. Razpisna dokumentacija omenja razširitev dela cestišča. Ali je bilo preverjena potreba po DNZO - Dokumentacijo za GD za nezahtevni objekt?
e. Glede na spremembo gradbene zakonodaje in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih ter predvsem pred kratkim sprejetih Pravil stroke, nas zanima ali se ponudbi izdelava IZP po spremenjenih pravilih, ali naročnik vzrtaja pri zgolj popravku IDZ?
f.Ali je bil izdelan geodetski posnetek kot del idejne zasnove? Ali je bil izdelan že katastrski elaborat kot del idejne zansove?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
a: IDZ ni bila potrjena s strani DRSI, potrjeni sta projektni nalogi, ki sta pripravljeni na njeni osnovi.
b: Investicijska vrednost gradnje je v DIIP v stalnih cenah na december 2017 ocenjena na 506.507,90 EUR brez DDV. DIIP ni sestavni del razpisne dokumentacije.
c: Predvidena je izdelava izvedbenega načrta (IN) za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist.
d: Razširitev cestišča se izvaja v okviru območja ceste zato ni predvidena pridobitev GD, dela se izvajajo kot vzdrževalna dela v javno korist po 18. členu ZCes-1.
e: Za pridobitev projektnih pogojev je potrebno izdelati IZP na osnovi izdelane IDZ.
f: Geodetski posnetek in katastrski elaborat še nista izdelana.
Datum objave: 22.08.2019   09:58
VPRAŠANJE
Zdravo.
Imamo vprašanja:

Prosimo da definirate razliko med izvedbenim načrtom in projektom za izvedbo in popravite razpisno dokumentacijo!? Ali se pričakuje samo načrt kot del projekta?

Kakšna vrednost oz. Delež investicije je v DIIP predstavljala projektna dokumentacija?

Ali so bili priboljeni predhodni pogoji za posege v varovalni pas naravne vrednote državnega pomena Dobličica? Ali bo potrebno v primeru neskladij najti alternativno varianto - delni zamik ceste - tudi racionalizacija stroška? Prav tako v poglavju 5.0 direkcije za vode ni med soglasodajalci?

Oporni zidovi v nekaterih primerih presegajo višino določila za nezahtevni objekt skladno z Uredo o razvrščanju objektov, zato je zanj podrebno pridobiti GD in izdelati projekt DGD (višinska razlika nad 2m v razliki terena), za druge oporne objekte pa tudi DNZO (višinska razlika med 1 - 2m v razliki terena). Na kakšen način se narača ta tel dokumentacije?

Ali se za prestavitev električnih drogov zahteva projekt s področja elektrotehnike?

Kdo je lahko odgovorni izdelovalec katasterskega elaborata?

Za kolesarsko stezo je navedeno da ni potrebno geološko geomehanskega poročia. Za oporne zidove pa je skladno s pravili stroke takšno poročilo nujno porebno, predvsem v območju galerije in bližine stanovanjskih in psolovnih objektov? Ali vztrajate pri načinu, ki lahko tekom gradnje dvigne nepredvidljive stroške, ki bi jih lahko predvidli?

LP

ODGOVOR
Izdela se izvedbeni načrt za izvedbo (IN) z zahtevano vsebino za vzdrževalna dela v javno korist.

V DIIP je izdelava projektne dokumentacije ocenjena na 3,9 %.

Predhodni in projektni pogoji niso pridobljeni. Odgovora za možna neskladja v naprej ne moremo podati. Med soglasodajalce bo projektant moral dodati Direkcijo RS za vode.

Projektiranje in izvedba se izvaja kot dela v javno korist na osnovi 18. člena ZCes-1, brez pridobitve gradbenega dovoljenja.

Za prilagoditev javne oz. cestne razsvetljave je potreben poseben načrt, ki vključuje tudi elektro montažna dela oz. elektrotehniko.

Katastrski elaborat izdela projektant, ki izpolnjuje vse pogoje po razpisni dokumentaciji, tudi glede kadra.

Geološko geomehanska poročila niso predmet tega naročila, če izdelana ob rekonstrukciji cest ne bodo zadostna, bo njihova izdelava predmet drugega ali dodatnega naročila.Datum objave: 22.08.2019   10:01
VPRAŠANJE
Ali je predvideno z naročilom, delno plačilo po fazah oz. z mesičnimi situacijami glede na predvideno dobo 5 mesecev.

ODGOVOR
Da, v 4. fazah, ko so navedene v obrazcu št. 1 - Ponudba razpisne dokumentacije.