Dosje javnega naročila 005563/2019
Naročnik: Socialno varstveni zavod Hrastovec, Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah
Blago: DOBAVA ZDRAVIL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 169.960,23 EUR

JN005563/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.08.2019
JN005563/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN005563/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN005563/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.02.2020
JN005563/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005563/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Socialno varstveni zavod Hrastovec
Hrastovec v Slov. goricah 22
2230
SI03
Lenart v Slov. goricah
Slovenija
Andreja Raduha
zavod@hrastovec.org
+386 27293510
+386 27293566

Internetni naslovi
http://www.hrastovec.org
http://www.hrastovec.org
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.hrastovec.org

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11904
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA ZDRAVIL
Referenčna številka dokumenta: 5 / 2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava zdravil
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 180.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali skupin sklopov:
Sklopi od 1 - 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Ampulirana zdravila in infuzijske raztopine
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33692100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Glavna lokacija : Hrastovec v Slov.goricah 22, 2230 Lenart v Slov.goricah
II.2.4 Opis javnega naročila
1. Sklop: Ampulirana zdravila in infuzijske raztopine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.10.2019
Konec: 30.06.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zdravila z negativne liste
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33692000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI03 - Vzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Glavna lokacija : Hrastovec v Slov.goricah 22, 2230 Lenart v Slov.goricah
II.2.4 Opis javnega naročila
2. Sklop: Zdravila z negativne liste
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.10.2019
Konec: 30.06.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
2.2.1. Poklicna sposobnost

Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice,
v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
2.2.2. Ekonomska in finančna sposobnost

Ponudnik mora nuditi 30 dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljenega e-računa, ki bo izstavljen po uspešno opravljenem prevzemu predmeta javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
2.2.3. Tehnična in strokovna sposobnost

Ponudnik mora zagotoviti dostavo blaga ddp (Incoterms 2010) skladišče naročnika razloženo na naslovu Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart.

Vsi ponujeni in dobavljeni izdelki morajo biti opremljeni z ustreznimi in predpisanimi deklaracijami, z vsemi predpisanimi oznakami, z navodili za uporabo v slovenskem jeziku in odgovarjati normativom na embalaži in standardom ter veljavnim predpisom v Republiki Sloveniji. Vsi ponujeni izdelki morajo odgovarjati zahtevani kvaliteti in vrsti ter deklariranim navedbam na izdelkih. Ponudniki morajo ves čas trajanja pogodbe dobavljati izdelke enake kvalitete, kot izhaja iz ponudbe .III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Količine zdravil, ki jih bo naročnik naročal, in kot so razvidne iz obrazca predračuna so okvirne količine. Naročnik bo naročil tiste količine in vrste zdravil, ki jih bo v tem obdobju dejansko potreboval, dejansko naročene količine pa so lahko večje ali manjše od navedenih v predračunu.
Naročnik bo lahko naročal tudi druge vrste zdravil, ki niso zajeti v ponudbenem predračunu, pa jih bo potreboval. Veljale pa bodo cene po dodatni ponudbi dobavitelja, ki jo bo posredoval naročniku naknadno - po pozivu.
Predložitev bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja zavarovalnice, kot garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe oz. okvirnega sporazuma.


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.08.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.08.2019   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 27.08.2019 in se bo začelo ob 13.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.08.2019   10:00

Dodatne informacije:
Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo, je 8 dni pred rokom za oddajo ponudbe, to je do 19.08.2019 do 10.00 ure.
Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje do 21.08.2019 do 15.00 ure, pisno odgovoril na vprašanja ter odgovore objavil na Portalu javnih naročil.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Socialno varstveni zavod Hrastovec
Hrastovec v Slov. goricah 22
2230
Lenart v Slov. goricah
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.08.2019   07:39
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo razpisne dokumentacije, saj je na vaši spletni strani ne najdemo.

ODGOVOR
Spoštovani,

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika SVZ Hrastovec, pod rubriko aktualno - javni razpisi.

Lep pozdrav.Datum objave: 08.08.2019   13:06
VPRAŠANJE
Zakaj razpisujete samo za 9 mesecev? Ali ne potrebujete dobave skozi vso leto?

ODGOVOR
Spoštovani,
Odločitev naročnika je, da se javno naročilo zaenkrat razpisuje za obdobje od 1.10.2019 do 30.06.2020.
Količine so okvirne in jih potrebuje skozi vso leto. Naslednje javno naročilo bo objavljeno spomladi 2020.

Lep pozdrav.Datum objave: 19.08.2019   14:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vljudno prosimo, da se spremeni finančno zavarovanje tako, da črtate bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje in dovolite, da ponudnik preloži menico.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije glede finančnega zavarovanja.

Lep pozdrav