Dosje javnega naročila 005568/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
Gradnje: »UREDITEV MREŽE KOLESARSKIH POVEZAV V MESTNI OBČINI CELJE«
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.879.660,44 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005568/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.08.2019
JN005568/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2019
JN005568/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.02.2020
JN005568/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN005568/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005568/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Tanja Četina
tanja.cetina@celje.si
+386 34265640
+386 34265632

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://moc.celje.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11856
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »UREDITEV MREŽE KOLESARSKIH POVEZAV V MESTNI OBČINI CELJE«
Referenčna številka dokumenta: 4305-18/2019 (JN-9/2019)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
UREDITEV MREŽE KOLESARSKIH POVEZAV
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: CELJE
II.2.4 Opis javnega naročila
»UREDITEV MREŽE KOLESARSKIH POVEZAV V MESTNI OBČINI CELJE«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbo o izvedbi javnega naročila
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
sofinanciranje v okviru izvajanja prednostne naložbe (PN) 4.4. mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN);
projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.08.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.08.2019   11:01
Kraj: odpiranje ponudb: aplikacija ejn
odpiranje finančnega zavarovanja za resnost ponudb je isti dan (21.08.2019) ob 11:15 uri, na sedežu Mestne občine Celje (sejna soba Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II.nadstropje)


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.08.2019   10:00

Dodatne informacije:
Ponudnik lahko od naročnika zahteva pojasnila razpisne dokumentacije tako, da vprašanja postavi preko Portala Javnih naročil. Odgovori in dodatna pojasnila bodo objavljeni na portalu in so sestavni del razpisne dokumentacije.

Zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti do roka za oddajo ponudb v ustrezno opremljeni ovojnici z oznako javnega naročila, pošiljatelja in navedbo »ne-odpiraj« (obrazec Obr_0).
Ponudniki oddajo ovojnice s finančnim zavarovanjem (le) v glavno pisarno Mestne občine Celje na naslovu Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.08.2019   15:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali za referenco pod točko 5.3.3.1. novogradnja ali obnova ali rekonstrukcija objekta kolesarske infrastrukture velja tudi kolesarska steza, ki je izvedena v sklopu ceste v dolžini najmanj 500 m1, na enem objektu ?

Lepo pozdravljeni !

ODGOVOR
Da, če je kolesarska steza dolga najmanj 500 m1, je kot referenca ustrezna, četudi je izvedena skupaj (»v sklopu«) s cesto.Datum objave: 07.08.2019   11:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni !

Nikjer ne najdemo obrazca 0, ali ga niste objavili ?

Lep pozdrav !

ODGOVOR
Hvala za opozorilo. Obrazec za ovojnico (Obr_0) je objavljen na naročnikovi spletni strani: https://moc.celje.si/javni-razpisi/6418-javni-narocilo-ureditev-mreze-kolesarskih-povezav-v-mestni-obcini-celje .
Datum objave: 13.08.2019   15:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisih zahtevate takoimenovane tankostenske cevi klase C40 in pa TYTON, ter TYTON - SIT spoj. Glede na to, da je upravljalec VO- KA Celje, kjer se vgrajujejo takoimenovane debelostenske cevi z VRS spojem nas zanima kakšne cevi so dejansko zahtevane?
V primeru, da se zahtevajo cevi spoja VRS nas zanima ali se ponudijo tudi fazonski kosi na obojko spoja VRS?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Spoji morajo biti tipa VRS. Zahtevajo se cevi, ki imajo obojke (mufne) izdelane za VRS spoj. S tem je tudi definirana debelina stene cevi, ker se tip spoja VRS izdeluje samo na ''debelostenskih'' ceveh. Vsi fazonski kosi morajo biti dobavljeni s spoji tipa VRS.Datum objave: 13.08.2019   15:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na velikost objavljenih popisov, in čas dopustov, je rok za oddajo ponudb bistveno prekratek. Pridobiti moramo tudi ponudbe podizvajalcev.
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb vsaj za 10 dni.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb se ne podaljša.