Dosje javnega naročila 005776/2019
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup video/avdio produkcijskega in novičarskega sistema (NRCS)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.720.654,79 EUR

JN005776/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.08.2019
JN005776/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN005776/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.12.2019
JN005776/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005776/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 156-384608
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Rome
alenka.rome@rtvslo.si
+386 14752189

Internetni naslovi
https://www.rtvslo.si/razpisi

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.rtvslo.si/razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11917
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
JAVNI ZAVOD


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup video/avdio produkcijskega in novičarskega sistema (NRCS)
Referenčna številka dokumenta: JN-B0883
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32211000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup video/avdio produkcijskega in novičarskega sistema (NRCS) - skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B0883.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32211000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup video/avdio produkcijskega sistema za zajem, obdelavo in predvajanje V/A materialov in novičarski sistem (NRCS). Oprema bo namenjena produkciji televizijskih in radijskih programov na RTV Slovenija - skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B0883.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudnik (gospodarski subjekt) mora imeti veljavno registracijo in vsa potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Po dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani JAVNA NAROČILA - PUBLIC PROCUREMENT pod oznako Javno naročilo JN-B0883.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.09.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.09.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.09.2019   10:00

Dodatne informacije:
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je brezplačno na voljo na spletni strani: www.rtvslo.si/razpisi na podstrani JAVNA NAROČILA - PUBLIC PROCUREMENT pod oznako Javno naročilo JN-B0883. Na tej strani bodo objavljene tudi morebitne spremembe dokumentacije, zato morajo ponudniki spremljati objave na tej spletni strani.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.09.2019   11:46
VPRAŠANJE
Dear Sirs,
We whould like to ask you some questions regarding your tender requirement:

1) Part B Common requirements item 4
- we are assuming that RTVS will acquire possible additional Avid Maestro licences (needed for the integration) directly, can RTV confirm this?

2) Social Media publishing from the proposed solution (for Facebook, Twitter, Youtube)

- how many SoMe accounts are required by RTVS TV? (f.ex. 3 x FB, 2 x TW, 1 x YT)
- how many SoMe accounts are required by RTVS Radio?
- how many SoMe accounts are required by other RTVS departments?

Thanks in advance for your clarifications

ODGOVOR

ANSWER ON QUESTION 1):
We already have licences for Maestro Designer, Maestro News, Maestro Powerwall, .. Vendor must provide in this tender required Mestro plug-in licences for NRCS (30) and Maestro plug-in licences for Advanced Low-res editor (15) SEE CHANGES OF PROCUREMENT DOCUMENTS JN-B0883 NO. 1 - ITEM 1.

Under B4.11 on page 29/103 are wished also Maestro plug-in licences for Hi-res editors, which is clear from text under item B4.11 on page 29/103.

Text under item B4.11 on page 29/103
B4.11 Integration with Avid graphic system (see in Part B Common requirements item 4) is wished also for Hi-res editor. This functionality must be delivered max. six months after the date of signing the contract. The bid, which will offer such functionality as is described in the B4.11 paragraph will get in accordance with the established criteria two (2) points.

ANSWER ON QUESTION 2) for TV:
We do not need SoMe accounts/channels for other RTVS departments. For RTVS TV SEE CHANGES OF PROCUREMENT DOCUMENTS JN-B0883 NO. 1 - ITEM 2.1.

ANSWER ON QUESTION 2) for Radio:
SEE CHANGES OF PROCUREMENT DOCUMENTS JN-B0883 NO. 1 - ITEMS 2.2, 2.3 and 2.4.

Commercial Dpt. of RTV Slovenija
Ljubljana, 06. 09. 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VPRAŠANJE 1) Del B Splošne zahteve točka 4
-mi predpostavljamo, da bo RTV Slovenija sama pridobila dodatne Avid Maestro licence (zahtevane za integracijo). Ali lahko RTV Slovenija potrdi to?

ODGOVOR NA VPRAŠANJE 1):
Mi že imamo licence za Maestro Designer, Maestro News, Maestro Powerwall, .. Ponudnik mora zagotoviti v tem razpisu zahtevane Maestro licence (kot plug in) za NRCS (30) in Maestro licence (kot plug in) za bolj zahtevne low-res montaže (15) GLEJTE SPREMEMBO DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA JN-B0883 ŠT. 1-TOČKA 1.

Pod točko B4.11 na strain 29/103 so zaželjene tudi Maestro licence (kot plug in) za Hi-res montaže, kar je razvidno iz teksta pod točko B4.11 na strani 29/93.

Tekst pod točko B4.11 na strani 29/93
B4.11 Integracija z Avid grafičnim sistemom (glej Del B Splošne zahteve točka 4) je zaželena tudi za Hi-res montažo. Ta funkcionalnost mora biti dobavljena največ 6 mesecev po podpisu pogodbe. Ponudba, ki bo ponujala takšno funkcionalnost kot je opisana v odseku B4.11, bo pri ocenjevanju, v skladu s postavljenimi merili, dobila 2 točki.

VPRAŠANJE 2) Objavljanje na družabnih omrežjih iz ponujane rešitve (za Facebook, Twitter, Youtube)
- Koliko SoMe računov je zahtevano za RTVS TV (npr. 3 x FB, 2 x TW, 1 x YT)?
- Koliko SoMe računov je zahtevano za RTVS Radio?
- Koliko SoMe računov je zahtevano za RTVS- drugi oddelki?

ODGOVOR NA VPRAŠANJE 2) za TV:
Mi ne potrebujemo SoMe računaov/kanalov za ostale oddelke na RTVS. Za RTVS TV GLEJTE SPREMEMBO DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA JN-B0883 ŠT. 1-TOČKA 2.1.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE 2) za Radio:
GLEJTE SPREMEMBO DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA JN-B0883 ŠT. 1-TOČKE 2.2, 2.3 in 2.4.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 06. 09. 2019

Datum objave: 12.09.2019   13:32
VPRAŠANJE
In document »DECLARATION OF THE BIDDER REGARDING THE SPARE PARTS FOR PUBLIC TENDER JN-B0883 - PARTS B, C« and in Sample Contract, Article 11, it is requested that spare parts are available at least 6 (six) years from the date of final acceptance.
Since some hardware is based on commercial of the shelf IT equipment and usual availability of spare parts from our vendors for this type of equipment is 5 years, we can not commit on 6 years terms. Please can you change this requirement for period of 5 years?

ODGOVOR
We will not change the period in which spare parts must be available, because we require also the offer for support contract in this period, but we are changing the procurement documents which now alows also that the Bidder can replace the faulty equipment with new equipment in required period.
SEE CHANGES OF PROCUREMENT DOCUMENTS JN-B0883 NO. 2 - Items 1. and 2.

Commercial Dpt. of RTV Slovenija
Ljubljana, 12. 09. 2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPRAŠANJE
V dokumentu »IZJAVA PONUDNIKA O ZAGOTAVLJANJU REZERVNIH DELOV
ZA JAVNO NAROČILO JN-B0883 DELA B, C« in VZOREC POGODBE, Člen 11, je zahtevano, da morajo biti rezervni deli na voljo vsaj 6 (šest) let od datuma končnega prevzema. Ker nekaj strojne opreme iz izhaja iz t.i. komercialne opreme iz trgovine (police) in običajno so za to opremo zagotovljeni rezervni deli 5 let, mi ne moremo zagotoviti zagotavljanja rezervnih delov za 6 let. Prosim, če lahko spremenite to zahtevo za čas 5-tih let.

ODGOVOR
Ne bomo spreminjali dobe, v kateri morajo biti zagotovljeni rezervni deli, ker zahtevamo tudi vzdrževalno pogodbo za to dobo. Spreminjamo pa dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki za to dobo omogoča tudi zamenjavo okvarjene opreme z novo opremo.
GLEJTE SPREMEMBO DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA JN-B0883 ŠT. 2 - točki 1. IN 2.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 12. 09. 2019