Dosje javnega naročila 005638/2019
Naročnik: Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28A, 1000 Ljubljana
Gradnje: Prenova učnih delavnic SVŠGUGL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 795.741,03 EUR

JN005638/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.08.2019
JN005638/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2019
JN005638/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.10.2019
JN005638/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005638/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana
Kardeljeva ploščad 28A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nataša Zupančič
natasa.zupancic@svsgugl.si
+386 15651711

Internetni naslovi
https://www.svsgugl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320529/RD_RO_ESPD_POPIS_DEL_na_PJN.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11968
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova učnih delavnic SVŠGUGL
Referenčna številka dokumenta: 430-2/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214220
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa po odprtem postopku je prenova učnih delavnic Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28A, 1000 Ljubljana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28A, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa po odprtem postopku je prenova učnih delavnic Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28A, 1000 Ljubljana z rokom začetka del takoj po podpisu pogodbe in z zaključkom najkasneje v roku 4 mesecev od podpisa pogodbe z opravljenim pregledom, odpravljenimi vsemi pripombami in podpisanim zapisnikom o uspešno izvedeni primopredaji del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.09.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.09.2019   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.08.2019   11:00

Dodatne informacije:
Ostale priloge k razpisni dokumentaciji (načrti, tlorisi, .... objekta) so zaradi obsežnosti objavljeni na naročnikovi spletni strani https://www.svsgugl.si/javna-narocila-razpisi/javno-narocilo-prenova-ucnih-delavnic/.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana
Kardeljeva ploščad 28A
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.08.2019   13:26
1. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Spoštovani!
Ali pravilno razumemo, da klavzulo ''brez protesta'' vnese naročnik v primeru unovčenja, ponudniki pa predložimo le bianco podpisano menico?
Hvala. Lep pozdrav.

1. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da potencialni ponudnik pravilno razume, da v primeru unovčenja bianco menice klavzulo "brez protesta" po pooblastilu iz menične izjave vnese naročnik. V fazi oddaje ponudbe je potrebno potencialnemu ponudniku predložiti v originalu menično izjavo in podpisano in žigosano bianco menico le v delu trasanta (desno spodaj).
Datum objave: 14.08.2019   13:27
2. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Spoštovani!
Naročnika pozivamo k spremembi v 16. členu vzorca pogodbe. Pogodbena kazen v višini 3.000 EUR je absolutno previsoka in nesorazmerna predmetu javnega naročila. Naročnik naj pogodbeno kazen NEMUDOMA zniža na 300 EUR, sicer bomo vložili revizijo!
Hvala za razumevanje.
Lep pozdrav.

2. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da vztraja pri višini pogodbene kazni, kot izhaja iz 16. člena vzorca pogodbe. Namen pogodbene kazni namreč ni le odškodninski, ampak v manjši meri tudi kaznovalen zaradi ravnanja v nasprotju z načelom pacta sunt servanda.

Datum objave: 14.08.2019   13:28
3. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Spoštovani!
Ali lahko ponudniki kot prilogo razpisnemu obrazcu 15 priložimo certifikat o zavarovanju?
Hvala. Lep pozdrav.

3. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da potencialni ponudniki k razpisnemu obrazcu 15 zavarovanje odgovornosti smejo priložiti tudi certifikat o sklenjenem zavarovanju.
Datum objave: 14.08.2019   13:30
4. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Spoštovani,
v kolikor ponudnik v fazi oddaje ponudbe nastopa samostojno, verjetno pusti obrazec št. 8 prazen?
Kako izpolniti obrazec 8, če v fazi oddaje ponudbe nastopamo samostojno, kasneje pa bomo morda imenovali podizvajalce skladno z določili ZJN-3?
Že vnaprej hvala.
Lep pozdrav.

4. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da naj potencialni ponudniki v razpisni obrazec 8 Obvezna navedba izvajalcev (navedba podjetja) navedejo izvajalca/-e, ki nastopajo v fazi oddaje ponudbe in izpolnjujejo pogoje skladno z razpisno dokumentacijo. V primeru, da bo izvajalec v fazi izvajanja pogodbenih del nominiral podizvajalca, bosta naročnik in izvajalec skladno z javno-naročniško zakonodajo k osnovni pogodbi sklenila dodatek.
Datum objave: 14.08.2019   13:31
5. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Spoštovani,
prosimo za pomoč pri izpolnjevanju obrazca št. 7. Ali pravilno razumemo, da mora biti subjekt vpisan v enega od registrov, torej ali v poslovni ali v poklicni? Lahko označimo le, da smo vpisani v poslovni register AJPES, bo to zadostovalo?
Prosimo za pojasnilo.
Že vnaprej hvala.

5. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da potencialni ponudnik pri razpisnem obrazcu 7- Izjava o izpolnjevanju pogojev glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti pravilno razume, da mora biti subjekt vpisan v enega izmed navedenih registrov, torej v poslovni ali v poklicni register. Tako potencialni ponudniki lahko označijo le, da so vpisani v poslovni register, ki se vodi pri AJPES.
Datum objave: 14.08.2019   13:35
6. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Ali pravilno razumemo, da lahko ponudnik za izpolnjevanje pogoja 5.9. (Izpolnjevanje referenc) predloži tudi referenco za novogradnjo?
Lep pozdrav.

6. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da potencialni ponudnik pri izpolnjevanju referenčnega pogoja v točki 5.9. razpisne dokumentacije (Izpolnjevanje referenc) morajo predložiti najmanj eno (1) referenco REKONSTRUKCIJE objekta skladno z nadaljnjimi izpolnjenimi pogoji:

»Reference ponudnika in njegovih soponudnikov/podizvajalcev se seštevajo in morajo izkazovati, da je v obdobju petih (5) let pred potekom roka za oddajo ponudb uspešno izvedlo najmanj eno (1) rekonstrukcijo objekta, ki zajema izvedbo GOI del na objektu klasifikacije CC-SI 1263 (stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo) v skupni vrednosti vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV.«

Rekonstrukcijo definirajo določbe 35. točke prvega odstavka 3. člena Gradbenega zakona, in sicer:
»rekonstrukcija je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta, pri čemer se delno ali v celoti spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer se morajo ohraniti najmanj temelji ali kletni zidovi obstoječega objekta, in se gabariti objekta praviloma ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo; povečanje gabaritov je v okviru rekonstrukcije mogoče le zaradi usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev«

Naročnik pa za pridobitev čim več ponudb razširja izpolnjevanje referenčnega pogoja v točki 5.9. razpisne dokumentacije (Izpolnjevanje referenc) tudi na novogradnje, ki jo definirajo določbe 23. točke prvega odstavka 3. člena Gradbenega zakona, in sicer:

»novogradnja je gradnja, katere posledica je novo zgrajen objekt ali prizidava«

Spremenjen referenčni pogoj tako pravilno glasi:
»Reference ponudnika in njegovih soponudnikov/podizvajalcev se seštevajo in morajo izkazovati, da je v obdobju petih (5) let pred potekom roka za oddajo ponudb uspešno izvedlo najmanj eno (1) rekonstrukcijo/novogradnjo objekta, ki zajema izvedbo GOI del na objektu klasifikacije CC-SI 1263 (stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo) v skupni vrednosti vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV.«

Predmetno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.

Datum objave: 14.08.2019   13:37
7. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Spoštovani,
prosimo vas, da z namenom razširitve kroga konkurence dopustite pri pogoju 5.9. tudi reference za novogradnjo in ne le za rekonstrukcijo. Ker tudi takšni ponudniki povsem izkazujejo usposobljenost za izvedbo razpisa, prosimo, da zahtevo v točki 5.9. spremenite na način, da glasi:
'' Ponudnik mora obvezno predložiti reference, kot je določeno v nadaljevanju. Reference so določene kot pogoj. Reference ponudnika in njegovih soponudnikov/podizvajalcev se seštevajo in morajo izkazovati, da je v obdobju petih (5) let pred potekom roka za oddajo ponudb uspešno izvedlo najmanj eno (1) rekonstrukcijo ali novogradnjo objekta, ki zajema izvedbo GOI del na objektu klasifikacije CC-SI 1263 (stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo) v skupni vrednosti vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV.''
Na takšen način boste pridobili več visoko usposobljenih ponudnikov, ki so že izvedli vrsto uspešnih objektov visokih vrednosti.
Že vnaprej hvala.

7. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da naj potencialni ponudnik za odgovor pogleda predzadnji odstavek 6. odgovora naročnika.
Datum objave: 22.08.2019   11:28
8. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Spoštovani,
ali imate kakšne sheme, ki bi jih lahko objavili? Hvala za hiter odgovor!

8. ODGOVOR NAROČNIKA
Vprašanje je nerazumljivo. V kolikor gre za vprašanje za posamezno vsebino v načrtih (sheme stavbnega pohištva v arhitekturi, sheme v načrtu inštalacij) je odgovor, da potencialni ponudnik najde vsebino v razpisnih prilogah načrtih, ki so že od objave javnega naročila na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na naročnikovi spletni strani https://www.svsgugl.si/javna-narocila-razpisi/javno-narocilo-prenova-ucnih-delavnic/.« V primeru, da potencialni ponudnik želi bolj jasen odgovor, naročnik le-tega naproša za jasno specifikacijo vprašanja.Datum objave: 23.08.2019   08:47
9. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Spoštovani, ali je mogoč ogled objekta? Hvala!

9. ODGOVOR NAROČNIKA
V objavljeni razpisni dokumentaciji je že navedeno, da je naročnik predvidel ogled lokacije izvedbe predmeta javnega naročila, ki pa ni obvezen. Ogled lokacije/objekta je mogoč po predhodni najavi na tel. št. 01 565 17 51.Datum objave: 23.08.2019   10:05
10. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Prosimo za objavo vseh detajlov (steklene ograje, kovinske ograje, lesene obloge, kovinski ročaji, najlonske mreže...), kot so ti navedeni v 1.5 RISBE načrta arhitekture. Hvala in lp.

10. ODGOVOR NAROČNIKA
Arhitekturne risbe in popis del so dovolj natančni za pripravo kvalitetne ponudbe.Datum objave: 26.08.2019   14:01
11. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Spoštovani,glede na razpisan obseg del, nas zanima ali nameravate za čas prenove zapreti šolo? Imate zagotovljena sredstva za prenovo ali gre zgolj za preverjanje vrednosti investicije. Razpisana dela je težko izvesti ob delujoči šoli, pouku. Prosim, da pojasnite kako ste si zamislili prenovo. Hvala.

11. ODGOVOR NAROČNIKA
Objekt Delavnice bo za čas prenove prazen. V objektu ne bo potekal pouk. Naročnik ima zagotovljena sredstva za prenovo.Datum objave: 28.08.2019   09:49
12. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Spoštovani, kakšno hidroizolacijo ste si zamislili? Je vodotesna, povozna ali samo konstrukcijska? Hvala za hiter odgovor.

12. ODGOVOR NAROČNIKA
Tipologija materialov je natančno opisana v tekstualnem delu v poglavju »0C-18003_EX_A1_RP_00_TR_0000_S3_SESTAVE PZI-SVSGUGL« in v popisu del.Datum objave: 28.08.2019   12:22
13. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Spoštovani, prosimo za malo več podatka, kaj je pravzaprav kitajska ribiška mreža? Hvala za odgovor.

13. ODGOVOR NAROČNIKA
Predvidena mreža je varovalna mreža v vlogi ograje stopnišča. Mreža je vpeta v tla, stene in strop na način, da varuje pred padcem v globino. Izdelana je iz polietilenskega materiala, ki je UV odporen in izdelan v skladu z evropskimi standardi. Izgled mreže je viden v prostorskem prikazu, ki je sestavni del tehničnega poročila.
Datum objave: 29.08.2019   13:26
14. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Pozdravljeni,
naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, zaradi počitniškega in dopustniškega časa. Hvala

14. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik roka za oddajo ponudbe ne bo podaljšal.