Dosje javnega naročila 005763/2019
Naročnik: SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba gradbeno obrtniških del v poslovnih prostorih SID banke
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 35.684,01 EUR

JN005763/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.08.2019
JN005763/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.08.2019
JN005763/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.08.2019
JN005763/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.09.2019
JN005763/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.09.2019
JN005763/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2019
JN005763/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.10.2019
JN005763/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2019
JN005763/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.06.2020
JN005763/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 19.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005763/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Sara Krajc
sara.krajc@sid.si
+386 12007271

Internetni naslovi
http://www.sid.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sid.si/Javna-narocila
ESPD: http://www.sid.si/Javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12515
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Banka
I.5 Glavna področja dejavnosti
Finančne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba gradbeno obrtniških del v poslovnih prostorih SID banke
Referenčna številka dokumenta: JN111/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno obrtniških del v poslovnih prostorih SID banke na naslovu Slovenska cesta 17, 1000 Ljubljana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno obrtniških del v poslovnih prostorih SID banke na naslovu Slovenska cesta 17, 1000 Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.09.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.08.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.08.2019   10:51
Cene na enoto ponudnik vpiše v stolpec "F".

Datum objave: 22.08.2019   14:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot zainteresiran ponudnik vas prosim, da dovoljujete dodatni ogled po 21.08.2019.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za najavo ogleda do vključno 26.8.2019.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Ali je obračun na ključ ali po dejanskih količinah?
Hvala.
LP

ODGOVOR
Obračun bo izveden po dejanskih količinah.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo vas za pojasnilo glede vpisa cev v popis del. Če cene na enoto vstavljamo v stolpec F, kaj potem vstavimo v stolpec G? Oziroma kam se potem vstavlja cena glede na količino predvideno v posamezni postavki, če v stolpec F vstavimo ceno na enoto? Saj če cene na enoto vstavimo v stolpec F, potem vaše vstavljene formule nimajo smisla.

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik v obrazec vpisuje samo cene na enoto, in sicer v stolpec "F". Polj v ostalih stolpcih obrazca ponudnik ne izpolnjuje.
Vstavljene formule podajo izračun skupne cene po posameznih sklopih del in skupne ponudbene cene.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da je SBON obrazec plačljiv, ali zadostuje pri oddaji ponudbe samo izjava, da
ima naše podjetje zahtevano boniteto?
V kolikor smo izbrani kot najugodnejši ponudnik, vam predložimo še SBON obrazec.
Hvala!
Lp

ODGOVOR

Naročnik spreminja tretji odstavek točke »14.2.3 Ekonomski in finančni položaj« dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila tako da se ta po novem glasi:
»Dokazilo: Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD. Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika naknadno ob pregledu ponudb pozove k predložitvi S.BON-1/P ali S.BON-1 obrazca, ki ne sme biti starejši od 30 dni od roka za prejem ponudb za predmetno javno naročilo. Ponudnik lahko izkaže bonitetno oceno (izdelano po pravilih Basel II), tudi z bonitetno oceno izdano s strani druge bonitetne agencije, kot so na primer navedene na spletni strani AJPES (naročnik bo predložene bonitetne ocene primerjal glede na primerjalne tabele bonitetnih ocen s spletne strani AJPES oziroma glede na Prilogo III iz Izvedbene uredbe komisije (EU) 2016/1799, UL EU L 275/3 z dne 7. oktober 2016). Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da od bonitetne agencije pridobi dokazilo ali izjavo bonitetne agencije, ki je bonitetno oceno izdelala, da bonitetna ocena ponudnika zadošča razpisanim pogojem in sicer, da dosega primerljivo bonitetno oceno SB6 (Basel II) ali boljše.«
Naročnik bo na portalu eNaročanje objavil obrazec EU14-SL »Popravek«.
Navedene spremembe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe.
V ostalem delu ostaja vsebina dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila enaka kot je objavljena na spletni strani naročnika ( http://www.sid.si/Javna-narocila).
Naročnik ne bo posebej pripravil čistopisa spremenjene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 26.08.2019   15:41
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naprošamo, da se zahteva za EI60 pri notranjih lesenih vratih spremeni na EI30.
Hvala!
lp

ODGOVOR
Naročnik ocenjuje, da je zahteva po požarni odpornosti EI60 smiselna in potrebna, saj gre pri požarnih vratih, katerih vgradnja je predvidena, za vrata, ki morajo zagotoviti preprečitev prenosa požara med dvema različnima objektoma, in ne za klasična požarna vrata na evakuacijski poti (vgradnja na preboju med dvema sosednjima objektoma in ne na klasični meji požarnih sektorjev).
Naročnik zahtev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila glede požarnih vrat ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisu smo zasledili, da ste postavili pogoj za lesena notranja vrata EI60
Ali je tako močna zahteva po požarnosti sploh smiselna?
Predlog je, da se zmanjša na EI30, saj so takšne zahteve povsem zadovoljive.

Prosimo za odgovore

ODGOVOR

Naročnik ocenjuje, da je zahteva po požarni odpornosti EI60 smiselna in potrebna, saj gre pri požarnih vratih, katerih vgradnja je predvidena, za vrata, ki morajo zagotoviti preprečitev prenosa požara med dvema različnima objektoma, in ne za klasična požarna vrata na evakuacijski poti (vgradnja na preboju med dvema sosednjima objektoma in ne na klasični meji požarnih sektorjev).
Naročnik zahtev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila glede požarnih vrat ne bo spreminjal.Datum objave: 27.08.2019   10:23
Naročnik je po opravljenih ogledih spremenil obrazec »16.7 Specifikacije« dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila tako, da ta vključuje še poglavje »VII. PREDELAVA VODOVODNE INŠTALACIJE«.
Smiselno je naročnik iz tega razloga dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila tudi v drugih delih (točka 13.2 a) dokumentacije, predzadnji odstavek obrazca »16.7 Specifikacije« ter 16. in 18. člen obrazca »16.10 Vzorec pogodbe« in obrazec »Popis_del_predračun_JN111.xls«).

V popravljenem obrazcu »Popis_del_predračun_JN111_POPRAVEK.xls« je naročnik tudi ponovno pregledal formule in izvedel ustrezne popravke.
Ponudniki cene na enoto brez DDV vpišejo v stolpec »E« (ki je v popravljenem obrazcu odklenjen).
Popravljene:
- točko »13.2 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi - POPRAVEK« dokumentacije,
- obrazec »16.7 Specifikacije - POPRAVEK«,
- obrazec »16.10 Vzorec pogodbe - POPRAVEK«
(zaradi preglednosti v obliki s sledenimi spremembami)
ter popravljen obrazec »Popis_del_predračun_JN111_POPRAVEK.xls« bo naročnik objavil na svoji spletni strani (tudi parafiranega v PDF obliki, ponudniki naj ob pripravi ponudbe uporabijo .xls obliko).

Pri pripravi ponudbe morajo ponudniki upoštevati popravljeno dokumentacijo oziroma obrazce.

Naročnik bo na portalu eNaročanje objavil obrazec EU14-SL »Popravek«.
V ostalem delu ostaja vsebina dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila enaka kot je objavljena na spletni strani naročnika ( http://www.sid.si/Javna-narocila). Naročnik ne bo posebej pripravil čistopisa spremenjene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Po opravljenih ogledih naročnik dodatno pojasnjuje, da bo izvajalec imel v času izvajanja del zagotovljeno možnost parkiranja enega vozila v neposredni bližini objekta.

Po opravljenih ogledih naročnik dodatno pojasnjuje, da se pleskanje izvede na vseh stenah in stropih prostorov.
Višina stropov v prostorih je 270 cm.

Naročnik bo ponudnikom, ki so opravili ogled, na zahtevo posredoval tloris prostorov (z vrisanimi načrtovanimi gradbenimi posegi). Ponudniki naj zahtevo za posredovanje tlorisa pošljejo na elektronski naslov sara.krajc@sid.si najkasneje do vključno 28.8.2019.

Datum objave: 03.09.2019   11:30
Naročnik je na svoji spletni strani (https://www.sid.si/Javna-narocila) objavil popravek obrazca »Popis_del_predračun_JN111_POPRAVEK_2.xls« in popravek istega obrazca v PDF obliki. Ponudniki naj pri pripravi ponudbe uporabijo nov obrazec »Popis_del_predračun_JN111_POPRAVEK_2.xls«.

Po ponovnem pregledu obrazca je naročnik ugotovil, da v 1. točki poglavja IV-Mavčnokartonska dela pri postavki vrata ni bila vnešena formula za izračun »Skupne cene postavke v EUR brez DDV«, ter, da ni bil možen/omogočen vnos vrednosti v vseh celicah v stolpcu ''E'' (Cena na enoto v EUR brez DDV).

Naročnik poudarja, da se povsod, kjer se vsebina dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN 111/2019 sklicuje na obrazec »Popis_del_predračun_JN111.xls«, sedaj ta sklicuje na popravek obrazca oz. se smiselno uporablja nov spremenjen obrazec »Popis_del_predračun_JN111_POPRAVEK_2.xls«. Gre za točke 4, 12, 16.8 in 16.10 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V ostalem delu ostaja vsebina dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila enaka kot je objavljena na spletni strani naročnika (http://www.sid.si/Javna-narocila). Naročnik

Datum objave: 03.09.2019   11:32
Naročnik za predhodno spremembo oz. pojasnilo ne bo posebej pripravil čistopisa spremenjene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.