Dosje javnega naročila 005838/2019
Naročnik: Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor
Blago: Dobava električne energije z upoštevanjem okoljskih vidikov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 726.226,15 EUR

JN005838/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.08.2019
JN005838/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN005838/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.12.2019
JN005838/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005838/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 158-390005
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o.
Mlinska ulica 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Damir Jurenec
damir.jurenec@marprom.si
+386 59180481
+386 59180480

Internetni naslovi
http://www.marprom.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.marprom.si/razpisi-in-objave/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12095
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Mestni potniški promet.


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava električne energije z upoštevanjem okoljskih vidikov
Referenčna številka dokumenta: JN-15/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava električne energije za potrebe Javnega podjetja Marprom d.o.o.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava električne energije za potrebe Javnega podjetja Marprom d.o.o., za obdobje dveh (2) let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Podrobnejša opredelitev navedena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Podrobnejša opredelitev navedena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.09.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.09.2019   11:05
Kraj: Informacijski sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.09.2019   11:05
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o.
Mlinska ulica 1
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.08.2019   12:45
VPRAŠANJE ŠT. 1:
Spoštovani!
Kadrovski in tehnični pogoj:Ali se za vsaj 3 različne reference tudi upošteva obdobje od 1.8.2016-31.7.2019 kot pri varianti za predložitev ene reference kjer pa je obdobje od 1.8.2016-31.7.2019.Hvala

ODGOVOR ŠT. 1:
Pri navedbi pogoja je prišlo do tipkarske napake pri zapisu obdobja za predložitev referenc, ki se pravilno glasi: Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih (upošteva se obdobje od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2019), vsaj trem (3) različnim naročnikom dobavil električno energijo v količini, ki je večja od 1.000.000 kWh (velja za vsako posamezno referenco). Ponudnik lahko predloži eno referenčno dobavo v obdobju od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2019, v kolikor je enemu referenčnemu naročniku dobavil električno energijo v količini, ki je večja od 3.000.000 kWh. Ponudnike prosimo, da navedeno upoštevajo pri pripravi ponudb.
Datum objave: 05.09.2019   08:10
VPRAŠANJE ŠT. 2:
Spoštovani,
v točki 10.1.15 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti imate zapisano, da mora izbrani ponudnik predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev menice - v treh izvodih ter podpisano in žigosano bianco menico - v treh izvodih) v višini 10% vrednosti pogodbenega razmerja z DDV.
Zanima nas, ali mislite v navedenem primeru, da vam izstavimo tri bianco menice in tri menične izjave - vsako v višini 10 % pogodbene vrednosti ali kako ja navedeno mišljeno?

Pogodba o dobavi el. energije, obračun električne energije, 5. člen:
V kolikor dobavitelj do 5. v tekočem mesecu ne prejme od sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (v nadaljevanju besedila: SODO) obračunske podatke za pretekli mesec, lahko dobavitelj izda račune na podlagi napovedi, dejansko porabo v preteklem mesecu pa upošteva v obliki poračuna pri naslednjem računu.
Določeni datum - do 5. v mesecu - je prekratko nastavljen, prosimo, da spremenite tekst na - do10. v mesecu, to je realni rok za pridobitev podatkov s strani SODO.
Pogodba o dobavi el. energije, obračun električne energije, 10. člen:
Merilno mesto se vključi oziroma izključi iz pogodbe s sklenitvijo pisnega aneksa k pogodbi.
Predlagamo, da se navedeno spremeni na način, da se dodatna MM samo dodajajo na obstoječi seznam merilnih mest (namesto sklepanja aneksov za vsako dodatno MM), za MM, ki pa se jih izključi, pa se aneksi ne rabijo sklepati.

Prosimo za vaš odgovor.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR ŠT. 2.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo moral izbrani ponudnik predložiti v desetih (10) dneh po podpisu pogodbe, v višini deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti (vrednost z DDV). Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v treh izvodih je mišljena za primer, če bi naročnik unovčil en menični blanket v vrednosti, ki je manjša od deset procentov pogodbene vrednosti (z DDV), da naročniku za preostalo neunovčeno vrednost še preostaneta dva izvoda finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V nobenem primeru pa finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne more preseči deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti (vrednost z DDV).

Naročnik bo spremenil določilo glede pridobitve podatkov od SODO na naslednji način: »V kolikor dobavitelj do 10. v tekočem mesecu ne prejme od sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (v nadaljevanju besedila: SODO) obračunske podatke za pretekli mesec, lahko dobavitelj izda račune na podlagi napovedi, dejansko porabo v preteklem mesecu pa upošteva v obliki poračuna pri naslednjem računu.«

Naročnik črta določilo 2. odstavka 10. člena iz vzorca pogodbe.

Naročnik bo na svoji spletni strani objavil popravek dokumentacije v zvezi z objavo javnega naročila, ponudnike prosimo za upoštevanje popravka pri pripravi ponudb.
Datum objave: 05.09.2019   08:28
POJASNILO ŠT. 1:

Naročnik obvešča ponudnike, da je na svoji spletni strani objavil 1. popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Popravek dokumentacije je dosegljiv na naročnikovi spletni strani, na povezavi: http://www.marprom.si/razpisi-in-objave/.

Ponudnike prosimo za upoštevanje popravka pri pripravi ponudb.