Dosje javnega naročila 005831/2019
Naročnik: KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
Storitve: Izvajanje zavarovalnih storitev
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.208.062,33 EUR

JN005831/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 16.08.2019
JN005831/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN005831/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 15.11.2019
JN005831/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005831/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 158-391698
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 1
4000
SI041
Kranj
Slovenija
Nina Simonovič
nina.simonovic@komunala-kranj.si
+386 42811317
+386 42811301

Internetni naslovi
http://www.komunala-kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321361/RD_5-2019_Izvajanje_zavarovalnih_storitev.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12106
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje zavarovalnih storitev
Referenčna številka dokumenta: 5/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in zavarovanje vozil naročnika za obdobje petih (5) let.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.500.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in zavarovanje vozil naročnika za obdobje petih (5) let.

Podrobnejša specifikacija naročila in vse zahteve so razvidne iz Tehnične specifikacije, tč. 2 razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.500.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Ponudnik mora biti v skladu z 21. členom ZZavar-1, opravljati zavarovalno dejavnost v Republiki Sloveniji,
- za vse zavarovalne vrste, ki so predmet tega naročila, kar pomeni, da je vpisan v poslovni register Agencije za zavarovalni nadzor (Seznam subjektov nadzora), in sicer v enega od naslednjih poglavij registra:
- v seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno dejavnost v RS in imajo sedež v RS;
- v seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno dejavnost v RS in imajo sedež v tujini in opravljajo dejavnost neposredno;
- seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno dejavnost v RS in imajo sedež v tujini in opravljajo dejavnost preko podružnice.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
1. Finančno zavarovanje za zavarovanje resnosti ponudbe
2. Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.09.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.09.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.09.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 1
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.08.2019   10:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot to določa šesti odstavek 91. člena ZJN-3 prosimo, da OBRAZEC št. 8 predloži samo izbrani ponudnik.

ODGOVOR

Ponudnik lahko predloži obrazec št. 8 Izjava o lastniških deležih v ponudbeno dokumentacijo:
- ob oddaji ponudbe
ALI
- če, obrazca št. 8 ne bo oddal v fazi oddaje ponudbe, na naročnikov poziv v fazi ocenjevanja ponudb.Datum objave: 26.08.2019   11:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji zahtevate popust v višini 2% v primeru plačila letne zavarovalne premije v enkratnem znesku.
Predlagamo, da predmetno določilo izločite iz razpisne dokumentacije iz razloga, ker zahteva povsem posega na finančno področje oplemenitenje vloženih sredstev, kar pa ni predmet tega razpisa. Zgolj v informacijo: primerljive bančne letne obrestne mera za depozite v znesku nad 15.000 EUR znašajo med 0,01% in 0,15 % .


ODGOVOR

Naročnik vztraja pri prvotni zahtevi v razpisni dokumentaciji, kjer zahteva popust v višini 2 % v primeru plačila letne zavarovalne premije v enkratnem znesku.
Datum objave: 04.09.2019   11:15
VPRAŠANJE
POTRESNO ZAVAROVANJE: sporočite leto izgradnje za posamezen objekt, za katerega želite potresno zavarovanje.

ODGOVOR

Letnice gradnje objektov, vključenih v potresno zavarovanje:

- Upravna stavba Primskovo letnik 1974

- Servisni objekt Zarica letnik 2004

- SE Vodovod, Vodstvo (spada pod Upravna stavba Primskovo) letnik 1974

- Vzdrževanje CČN letnik 2015

- Vodovodni stolp letnik 1911 (obnova 2005)

- Delež Krvavškega vodovoda letnik 1965

- Vzdrževanje Kranj Vodovod Bašelj-Kranj (spada pod Vodarno Bašelj) letnik 2015

- Delež magistralnega vodovoda Krvavec letnik 1965

- Vzdrževanje Naklo Vodovod Bašelj-Kranj (spada pod Vodarno Bašelj) letnik 2015Datum objave: 09.09.2019   12:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V skladu z našim razumevanjem zavarovalno-tehnične dokumentacije predmetnega razpisa zaključujemo, da se v okviru zavarovalno tehnične dokumentacije ne išče kritja iz naslova kibernetske zaščite oziroma, da v okviru javnega razpisa ni podana zahteva po kritju kibernetske zaščite. Prosimo vas za potrditev.

ODGOVOR
Naročnik ne zahteva kritja kibernetske zaščite.Datum objave: 09.09.2019   12:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

OBRAZEC / 12 Opredelitev zavarovanih kritij / Točka 1.2.1. na str. 6:
Na novo vrednost se zavarujejo vsi gradbeni objekti, katerih sedanja vrednost je najmanj 40% njihove nove vrednosti. Gre tu za pomoto in bi moralo pisati »katerih izgubljena vrednost je najmanj 40% njihove nove vrednosti«?


ODGOVOR
Na novo vrednost se zavarujejo objekti, katerih sedanja vrednost je najmanj 40 % njihove nove vrednosti.Datum objave: 09.09.2019   12:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

OBRAZEC 12 - Opredelitev zavarovanih kritij / Točka 2.3. na strani 8 tretji odstavek:
Višina priznanih stroškov je 5% od ZV. Višino priznanih stroškov se ne omejuje z ZV: Kako je to mišljeno? Želite, da so kriti stroški čiščenja, rušenja v višini 5% od ZV, obenem pa ste napisali, da se višina teh stroškov ne omejuje z ZV. Primer: ZV za nek objekt je npr. 220.000 EUR, v primeru požara bi zavarovalnica plačala stroške čiščenja v višini do 5% od ZV, t.j. do 11.000 EUR, kako je torej mišljeno, da se stroški ne omejujejo z višino ZV?


ODGOVOR
Zavarovalna vsota v primeru t.i.«totalke« ne omejuje izplačilo višine stroškov v višini 5 % (izplača se zavarovalna vsota plus stroški).Datum objave: 09.09.2019   12:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

OBRAZEC 12 - Opredelitev zavarovanih kritij / Točka 3.6.1. na strani 19 / dvanajsti odstavek:
navaja, da mora biti vključena odgovornost zavarovanca za poškodovanje ali uničenje stvari zaradi izliva vode iz vodovodnega ali kanalizacijskega omrežja, do katerega je prišlo zaradi poškodovanja ali zamašitve (loma, počenja ali zatajitve naprave za upravljanje in varnost) tega omrežja: zakaj bi sploh bilo tako kritje v zavarovanju splošne odgovornosti, kako lahko pride do takšne škode pri tretjih osebah, komu nastane škoda, zaradi kakšne dejavnosti Komunale, čigavo je omrežje, oz. cevi - prosimo za razlago in primer.


ODGOVOR
Naročnik ima v upravljanju vodovodno omrežje v lasti občin ustanoviteljic, za katerega odgovarja. Eventuelna škoda lahko nastane trejim osebam (uporabnikom), naročnik pa ne more v naprej predvideti morebitne škode.Datum objave: 09.09.2019   12:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

OBRAZEC 12 - Opredelitev zavarovanih kritij / Točka 3.6.7 na str. 21 navaja, da mora biti krita:
- škoda na stvareh, ki jih ima zavarovanec kakorkoli na skrbi (zakup, hramba) in
- na tujih stvareh ki so predmet obdelave, predelave, preizkušanja.
Kakšne tuje stvari ima Komunala na skrbi in do kakšne škode lahko pride na tujih stvareh zaradi obdelave, predelave, preizkušanja?


ODGOVOR
Naročnik trenutno nima osnovnih sredstev v zakupu, vendar jih je v preteklosti že imel in zato želi imeti to kritje.
Naročnik opravlja montaže in popravila vodomerov.
Datum objave: 09.09.2019   12:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

OBRAZEC 12 - Opredelitev zavarovanih kritij / Točka 3.6.9. na str. 22:
Želite kritje odškodninskih zahtevkov tudi zaradi škod povezanih s pripravo in obdelavo pitne vode.
Kakšne izdelke daje zavarovanec še v promet in so nevarni?
Kakšne pomanjkljive storitve bi Komunala opravila na stvari, če je škoda zaradi tega nastala po dokončanju opravljenega dela? Kakšne storitve opravlja, da bi lahko prišlo do škode po dokončanju opravljenega dela?


ODGOVOR
Naročnik želi kritje iz navedne dejavnosti - priprava in obdelava pitne vode. Naročnik ne more v naprej predvideti škod, ki bi lahko nastale iz navedene dejavnosti.Datum objave: 09.09.2019   12:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Obrazec 13 Ponudbeni predračun VLOM in rop
Stvari tretjih oseb, prevzeta zaradi popravila, predelave, obdelave, hrambe, prodaje, zastave, najema ali prevzete na posodo kakšne stvari so to, ki jih Komunala prevzema zaradi popravila, predelave, obdelave, katere stvari ima v hrambi, najete, prevzete na posodo?


ODGOVOR
Naročnik trenutno nima osnovnih sredstev v zakupu, vendar jih je v preteklosti že imel in zato želi imeti to kritje.
Naročnik opravlja montaže in popravila vodomerov.
Datum objave: 09.09.2019   12:54
VPRAŠANJE

Spoštovani,

AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA

Pri zavarovanju vozil navajate, da želite tudi zavarovanje »delni kasko nadomestno vozilo«. Iz OBRAZCA 14 je razvidno, da gre konkretno za tri vozila, od katerih sta dva priklopna vozila. Zanima nas, ali gre morda za napako?

Pri »AK avto kasko« navajate, da se zavarujejo vozila do starosti 5 let, hkrati pa pri »delni kasko kraja« navajate, da se zavarujejo vozila do starosti 6 let. Prosimo za uskladitev, do katere starosti se zavarujejo vozila, saj kraje ni možno zavarovati brez splošnega kasko zavarovanja.


ODGOVOR
Pod stroškovnim mestom SE Odpadki SVU na obrazcu 14 se za vozili pod zaporedno številko 1 in 2 ne zahteva kritje delnega ksaka nadomestno vozilo.

Popravek drugega odstavka 3.9.11 točke Delni kasko kraja Obrazca 12 se glasi:
Zavaruje se osebna vozila, priklopna in specialna vozila nabavljena do starosti 5 let, vsa delovna vozila in vlečna vozila nabavljena do starosti 5 let in starejša, ki so zavarovana za strojelom, ter vsa tovorna vozila do starosti 5 let in starejša, katerih nabavna vrednost je nad 25.000 .

Datum objave: 09.09.2019   13:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

GRADBENO ZAVAROVANJE

Navedite, kje želite kritje STROŠKOV ČIŠČENJA, RUŠENJA IN ODVOZA:
a) VSI OBJEKTI V GRADNJI
b) OBSTOJEČE PREMOŽENJE (obstoječi objekti, v/na katerih se izvajajo dela (dograditve, nadgradnje, popravila, adaptacije, rekonstrukcije, remonti ipd. in vse premičnine v/na objektih)
c) SREDSTVA (pomožni gradbeni material, oprema in pomožne objekte)
d) POSLOVNO TEHNIČNA DOKUMENTACIJA


ODGOVOR
Stroške čiščenja, rušenja in odvoza želi naročnik na gradbenih objektih, obstoječih objektih, sredstvih in poslovno tehnični dokumentaciji, ki se zavaruje in je razvidna iz Obrazca 13 Gradbeno zavarovanje.Datum objave: 09.09.2019   13:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

GRADBENO ZAVAROVANJE;
Navedite, kje želite kritje škode zaradi POPLAVE:
e) VSI OBJEKTI V GRADNJI
f) OBSTOJEČE PREMOŽENJE (obstoječi objekti, v/na katerih se izvajajo dela (dograditve, nadgradnje, popravila, adaptacije, rekonstrukcije, remonti ipd. in vse premičnine v/na objektih)
g) SREDSTVA (pomožni gradbeni material, oprema in pomožne objekte)
h) POSLOVNO TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Napisali ste, da želite kritje stroškov za zapolnitev naravnih ali ob škodi nastalih votlin »v podorih« in stroške za navoz in nasipavanje odnešenega materiala do projektiranja profila oz. meje pred nastankom škode .kritna ZV 1. rizika 25.000 EUR. Ti stroški so povezani s škodo, ki nastane zaradi ZEMELJSKEGA PLAZU ali odtrganja in zrušenja zemljišča, nikjer pa niste napisali, da želite kritje za ZEMELJSKI PLAZ (ni podatka o želeni višini ZV).

Če vseeno želite kritje za ZEMELJSKI PLAZ, navedite višino Zavarovalne vsote in kje želite to kritje:
i) VSI OBJEKTI V GRADNJI
j) OBSTOJEČE PREMOŽENJE (obstoječi objekti, v/na katerih se izvajajo dela (dograditve, nadgradnje, popravila, adaptacije, rekonstrukcije, remonti ipd. in vse premičnine v/na objektih)
k) SREDSTVA (pomožni gradbeni material, oprema in pomožne objekte)
l) POSLOVNO TEHNIČNA DOKUMENTACIJA


ODGOVOR
Kritje škode zaradi poplave želi naročnik na gradbenih objektih, obstoječih objektih, sredstvih in poslovno tehnični dokumentaciji, ki se zavaruje in je razvidna iz Obrazca 13 Gradbeno zavarovanje.

- Kritje stroškov za zapolnitev naravnih ali ob škodi nastalih votlin »v podorih« in stroški za navoz in nasipavanje odnešenega materiala do projektiranja profila oz. meje pred nastankom škode .kritna ZV 1. rizika 25.000 EUR.

Navedeni stroški so povezani s odtrganjem in zrušenjem zemljišča ali zemeljskim usadom ali posedanjem tal. Zemeljski plaz se ne zavaruje.