Dosje javnega naročila 005795/2019
Naročnik: OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača
Gradnje: VEČNAMENSKI OBJEKT V FAMLJAH 2. FAZA
ZJN-3: Odprti postopek

JN005795/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.08.2019

    JN005795/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3A
6215
SI044
Divača
Slovenija
Zdenka Hreščak
zdenka.hrescak@divaca.si
+386 57310930
+385 57310940

Internetni naslovi
http://www.divaca.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.divaca.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12109
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VEČNAMENSKI OBJEKT V FAMLJAH 2. FAZA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Investitor namerava obstoječi objekt LIV Famlje v celoti prenoviti in rekonstruirati poseg se imenuje »Večnamenski objekt v Famljah 2. faza«.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 597.995,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Investitor namerava obstoječi objekt LIV Famlje v celoti prenoviti in rekonstruirati poseg se imenuje »ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA LIV FAMLJE Z UREDITVIJO MEDGENERACIJSKEGA CENTRA, VEČNAMENSKE DVORANE IN MUZEJA RUDARSTVA«.

V tej fazi je predmet posega delna rekonstrukcija glavnega objekta A, v sklopu katere so bo generalno izvedlo:
- Gradbeno obrtniška dela:
o Rušitev prizidka (obstoječe sanitarije) in ločenega manjšega objekta s cisterno za kurilno olje
o Izvedba tlakov rekonstruiranega objekta (hidroizolacija, toplotna izolacija, estrihi, končni tlak)
o Nove predelne stene (mavčno kartonske)
o Odstranitev obstoječega stropa v dvorani in predprostoru ter izvedba nove strešne obloge (obloga iz mavčno-kartonskih plošč) z notranje strani v ravnini strehe. Spuščeni strop v območju muzeja in pisarn se ohrani.
o Končna obdelava vseh sten in stropov
o Končna izdelava mokrih prostorov (končni tlak, končna obloga sten, sanitarna keramika, mizarska dela)
o Menjava in izdelava stavbnega pohištva (menjava oken, menjava zunanjih in notranjih vrat)
o Izdelajo se vsi gradbenih posegi za potrebe naslednjih gradbenih faz pri izvedbi prizidka (preboji, inštalacijski preboji, odstranitve konstrukcij, konstrukcijska ležišča)
o Energetska sanacija fasade,
o Sanacija temeljev (hidro in termo izolacija)
o Zunanja ureditev
o Rekonstrukcija preostalih delov objekta (kot so stopnice, dostopna ploščad pri stopnicah,)
- Izvedejo se strojne in elektro inštalacije ter kanalizacija s postavitvijo male čistilne naprave.

Naročnik ima za predmetno naročilo zagotovljenih 729.553,90 EUR, ki vključuje tudi strošek DDV. Vsaka ponudba, katere skupna ponudbena vrednost bo višino zagotovljenih sredstev presegala, bo v postopku javnega naročila zavrnjena kot nedopustna.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji iz vzorca pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.08.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.08.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.08.2019   16:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I in 60/17; v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in zagovorniki javnega interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno, neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za javno upravo.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najpozneje v roku desetih delovnih dni od dneva objave obvestila o javnem naročilu.

Takso v višini 4.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, sklic 16110-7111290-XXXXXX19, pri čemer je XXXXXX številka obvestila o naročilu iz portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXXX-B01/2019).
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3A
6215
Divača
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.08.2019   12:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

lepo prosimo za objavo shem stavbnega pohištva.?!

hvala za razumevanje

ODGOVOR

Sheme stavbnega pohištva so objavljene na internetni strani Občine Divača

link: https://www.divaca.si/javna_narocila/2019081412155711/odprti_postopek__vecnamenska_dvorana_v_famljah__2faza/


Datum objave: 20.08.2019   12:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za čimprejšnjo objavo ESPD obrazca?!!

hvala, lpODGOVOR


ESPD obrazec je objavljen na internetni strani Občine Divača

link: https://www.divaca.si/javna_narocila/2019081412155711/odprti_postopek__vecnamenska_dvorana_v_famljah__2faza/