Dosje javnega naročila 005824/2019
Naročnik: OBČINA KUNGOTA, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota
Storitve: Zavarovanje premoženja in odgovornosti.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005824/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.08.2019
JN005824/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.10.2019
JN005824/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005824/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KUNGOTA
Plintovec 1
2201
SI
Zgornja Kungota
Slovenija
Občina Kungota, Jernej Senekovič
senekovic@kungota.si
+386 26550505
+386 26550506

Internetni naslovi
http://www.kungota.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.kungota.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12114
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja in odgovornosti.
Referenčna številka dokumenta: 432-05/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje premoženja in odgovornosti - Občina Kungota.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Kungota
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje premoženja in odgovornosti - Občina Kungota.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.09.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.09.2019   00:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.08.2019   09:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate, da mora ponudnik predložiti menico z menično izjavo v višini 3% vrednosti skupne letne premije za obdobje 4 let.

Prosimo za potrditev, da ponudnik predloži menico skupaj z menično izjavo v višini 3% vrednosti skupne zavarovalne premije za celotno zavarovalno obdobje 4 let.

ODGOVOR

Potrjujemo zgornjo navedbo. Ponudnik predloži menico skupaj z menično izjavo v višini 3% vrednosti skupne zavarovalne premije za celotno zavarovalno obdobje 4 let.


Datum objave: 26.08.2019   09:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za informacijo, kolikšno številko referenčnih poslov je potrebno navesti.

ODGOVOR
Priložiti je potrebno tri referenčna potrdila.Datum objave: 10.09.2019   09:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo, da se za finančno zavarovanje za resnost ponudbe, določi fiksni menični znesek in ne v višini 3 % vrednosti skupne letne premije za obdobje 4 let. Podpisano menično izjavo skupaj z bianco menico je potrebno dostaviti na naslov naročnika do roka za oddajo ponudbe, kar bomo storili že pred dokončnim ponudbenim izračunom.

Hvala.


ODGOVOR
Fiksni menični znesek naj bo 5.000 EUR.Datum objave: 10.09.2019   09:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,


prosim za odgovor: ali moramo k ponudbi priložit tudi ponudbeni izračun?


Hvala.

ODGOVOR

Prosimo, da se k ponudbi priloži ponudbi tudi ponudbeni izračun.


Datum objave: 10.09.2019   09:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za pojasnilo glede referenčnih potrdil:

vsaj en zavarovanec mora izpolnjevati 2 pogoja: letna premija (z davkom) je višja od 25.000,00 in deluje na področju lokalne samouprave ?

Hvala.


ODGOVOR

Potrjujemo zgoraj navedeno, en zavarovanec mora izpolnjevati oba pogoja.


Datum objave: 10.09.2019   10:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za naslednja pojasnila:

1. Požarno zavarovanje
- Prosimo za seznam in lokacijo avtobusnih postajališč in mostov.
- Navajate: Zaloge so zavarovane na flotantni način. Prosim za vrednosti zalog po posameznih lokacijah.
- Navajate, da želite zavarovati indirektni udar strele. Prosim za podatek o zavarovalni vsoti po posamezni lokaciji.

2. Strojelomno zavarovanje
- Pri omenjenem zavarovanju želite vključitev stroškov zemeljskih del in stroškov iskanje napake. Za katere predmete zavarovanja želite omenjeno vključitev?

3. Zavarovanje splošne odgovornosti
- Skupni seštevek zaposlenih v razpisu je 121, le ta se ne ujema s specifikacijo ( seštevek je 112 ). Kateri podatek je pravilen?


Hvala.


ODGOVOR
1. Požarno zavarovanje
- Seznam bodo po mailu prejeli ponudniki, ki so prevzeli tehnično dokumentacijo.
- OŠ Kungota ima skupaj v vseh enotah skupaj povprečno cca 15.000 EUR zalog (kurilno olje, peleti, kuhinja, čistila, pisarniški material, drugi potrošni material hišnik), Občina Kungota nima zalog materiala.
- Navedba o indirektnem udaru strele, pod točko »1. požarno zavarovanje« se briše. Kritje je podano po strojelomnem zavarovanju.

2. Strojelomno zavarovanje
- Za vse predmete zavarovanja, kjer lahko pride do tovrstnih dodatnih stroškov.

3. Zavarovanje splošne odgovornosti
- Pravilen je seštevek 112.Datum objave: 10.09.2019   10:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,


prosim za podatek o škodnem rezultatu (vključno z rezervami) za zadnjih 5 let, ločeno po zavarovalnih vrstah. Prav tako prosim navedite na katero zavarovalno vrsto se nanašajo rezerve.

Hvala

ODGOVOR
Podatek bodo (so) po mailu prejeli ponudniki, ki so prevzeli tehnično dokumentacijo.Datum objave: 10.09.2019   12:36
Iz razpisne dokumentacije se izločijo vse postavke, ki se nanašajo na kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami, ker imamo od 1.9.2019 vse zavarovano že preko koncesionarja!

Datum objave: 11.09.2019   07:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za naslednja pojasnila:

1. Požarno zavarovanje
- Prosimo, da se pri zavarovanju na dogovorjeno novo vrednost doda dikcija: Na dogovorjeno novo vrednost so lahko zavarovane samo stvari, katere amortizacija ne presega 40% nove vrednosti. V nasprotnem primeru so zavarovane na dejansko vrednost.
- Navajate: Če posamično osnovno sredstvo ni na seznamu, je prav tako del zavarovanja, če je zavedeno v poslovnih knjigah, saj bo del podatkov ob vsakoletnem obračunu premije. Prosimo da se doda, vendar največ do 10% vrednosti zavarovanih stvari na posamezni lokaciji.
- Navedli ste, da je letni agregat dvakratni. Za katere nevarnosti to velja? Predvidevamo, da za dodatne. Prosim za potrditev.
- Navajate, da želite zavarovati 10 km cest (od skupno 140 km). Prosim za podatek, katere odseke cest želite zavarovati, koliko m je dolg posamezni odsek in kakšna je vrednost posameznega odseka? Zavarujejo se lahko samo ceste s spodnjim ustrojem. Prosimo tudi, da nam omogočite ogled odsekov, ki jih želite zavarovati.
- Prosimo, da navedete vrste protipožarnih in protivlomnih sistemov in njihove lokacije.

2. Strojelomno zavarovanja
- Koliko km je kanalizacijskega omrežja?

3. Zavarovanje splošne odgovornosti
- Prosimo za določitev letnega agregata izplačila odškodnin, ki je za vas še sprejemljiv (2x, 3x, ).
- Prosim za podatek o kvadraturi športnih igrišč, telovadnice in posesti razglednega stolpa Plač.
- Želite zavarovati proizvajalčevo odgovornost za šole in vrtce. Ali dobavljate hrano tudi zunanjim odjemalcem? V kolikor da, prosimo za podatek o letnem prometu.

4. Zavarovanje elektronike
- Prosimo za ločitev vrednosti na stacionarne in prenosne računalnike.

Po pregledu zavarovalno tehnične dokumentacije ugotavljamo, da niso upoštevana vsa kritja in izključitve, ki jih imamo zavarovalnice navedene v Splošnih in posebnih pogojih. Prosim za potrditev, da veljajo tudi Splošni in posebni pogoji zavarovalnice, v kolikor ne nasprotujejo zavarovalno tehnični dokumentaciji za zavarovanje premoženja in odgovornosti občine Kungota.

Hvala.


ODGOVOR
1. Požarno zavarovanje
- Na dogovorjeno novo vrednost so lahko zavarovane stvari, katerih amortizacija ne presega 50%.
- Dikcija je navedena v 4. členu vzorca pogodbe v splošnem delu dokumentacije.
- Agregat velja izključno za dodatne nevarnosti.
- Seznam bodo po mailu prejeli ponudniki, ki so prevzeli tehnično dokumentacijo

2. Strojelomno zavarovanja
- Zavarovanje kanalizacijskega omrežja ni potrebno, ker je že zavarovano pri koncesionarju, iz razpisne dokumentacije izločijo vse postavke, ki se nanašajo na kanalizacijsko omrežje.

3. Zavarovanje splošne odgovornosti
- Letni agregat naj bo štirikratni.
- Telovadnica Zg. Kungota: 811 m2, Športno igrišče Zg. Kungota 7.000 m2, Športno igrišče Sp. Kungota NK: 9.200 m2, Igrišče Šola Sp. Kungota 1.800 m2
Igrišče Svečina šola: 800 m2, Igrišče Svečina park: 800 m2, Igrišče Jurij: 3.500 m2, Igrišče Plač: 650 m2, Razgledni stolp: 1.875 m2
- Zunanjim odjemalcem se dobavlja hrana, letni promet 4.000 EUR.

4. Zavarovanje elektronike
- Šola: Prenosni 3.550,00 EUR, Stacionarni: 11.692,00 EUR,
- Občina: Prenosni: 1.800,00 EUR, Stacionarni: 3.484,81 EUR.

Po pregledu zavarovalno tehnične dokumentacije ugotavljamo, da niso upoštevana vsa kritja in izključitve, ki jih imamo zavarovalnice navedene v Splošnih in posebnih pogojih. Prosim za potrditev, da veljajo tudi Splošni in posebni pogoji zavarovalnice, v kolikor ne nasprotujejo zavarovalno tehnični dokumentaciji za zavarovanje premoženja in odgovornosti občine Kungota.
Potrjujemo zgoraj navedeno.