Dosje javnega naročila 005856/2019
Naročnik: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Storitve: Izdelava projektov komunalne infrastrukture Malo in Veliko Ubeljsko
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 21.008,40 EUR

JN005856/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.08.2019
JN005856/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.10.2019
JN005856/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.01.2020
JN005856/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005856/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 4
6230
SI038
Postojna
Slovenija
Maja Korošec
maja.korosec@postojna.si
+386 57280783
+386 57280780

Internetni naslovi
http://www.postojna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.postojna.si/objave/58
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12135
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektov komunalne infrastrukture Malo in Veliko Ubeljsko
Referenčna številka dokumenta: 430-39/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet razpisa je izdelava projektov komunalne in padavinske kanalizacije z javno razsvetljavo na območju naselij Malo in Veliko Ubeljsko.
Projekti zajemajo izdelavo geodetskega posnetka terena, idejne zasnove, DGD in PZI projektov komunalne kanalizacije s priključki do posameznih uporabnikov, eno črpališče s tlačnim vodom in elektro priključkom z vso opremo, DGD in PZI projektov rekonstrukcije in dograditve padavinske kanalizacije s priključki do posameznih uporabnikov. Poleg tega projekti zajemajo tudi izdelavo komplet PZI projektov cestne razsvetljave naselij Malo in veliko Ubeljsko.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Malo in Veliko Ubeljsko, območje občine Postojna, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet razpisa je izdelava projektov komunalne in padavinske kanalizacije z javno razsvetljavo na območju naselij Malo in Veliko Ubeljsko.
Projekti zajemajo izdelavo geodetskega posnetka terena, idejne zasnove, DGD in PZI projektov komunalne kanalizacije s priključki do posameznih uporabnikov, eno črpališče s tlačnim vodom in elektro priključkom z vso opremo, DGD in PZI projektov rekonstrukcije in dograditve padavinske kanalizacije s priključki do posameznih uporabnikov. Poleg tega projekti zajemajo tudi izdelavo komplet PZI projektov cestne razsvetljave naselij Malo in veliko Ubeljsko.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
ZAPOSLITEV KADRA10

Cena – Ponder:
90
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z veljavno zakonodajo in pogodbenimi določili
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.08.2019   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.08.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.08.2019   15:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zakaj je predviden tlačni cevovod in kje je predvedena trasa?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
V okviru projekta se izdela projekt tlačnega voda od črpališča, predvidenega pri potoku Globočnjak ob lokalni cesti 321221 pred naseljem Malo Ubeljsko iz smeri naselja Veliko Ubeljsko in poteka po lokalni cesti 321221 skozi naselje Malo Ubeljsko in naprej po lokalni cesti 321201 do krajevne table Malo Ubeljsko južno v smeri regionalne ceste R2-409/0306 Postojna-Razdrto.
_____________Datum objave: 22.08.2019   15:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosim če posredujete odgovore na vprašanja.
Ali vrednost v višini najmanj 10.000,00 EUR brez DDV predstavlja projektantsko ocenjeno vrednost del po PGD ali PZI projektih?
V naseljih že obstaja javna razsvetljava. Zakaj se je naročnik odločil za izdelavo PZI projektov? Ali je potrebno upoštevati tudi izdelavo DGD projektov, saj je obravnavano območje precej večje, kot obstoječa javna razsvetljava?
Hvala za odgovore.

ODGOVOR
Vrednost navedena v pogoju za sodelovanje - tehnična in strokovna sposobnost v višini 10.000,00 EUR brez DDV predstavlja vrednost storitve izdelave DGD ali PGD projekta in PZI projekta javne komunalne infrastrukture, ki je zajemala najmanj komunalno in padavinsko kanalizacijo, in ne projektantsko ocenjeno vrednost.
Izdelava PZI projektov javne razsvetljave je predvidena znotraj naselij Malo in Veliko Ubeljsko, kjer je že izvedena javna razsvetljava s prostozračnim razvodom elektronapajalnega omrežja. Novo stanje predvideva izvedbo kabelske kanalizacije in podzemnih instalacij z jeklenimi kandelabri in tipskimi svetilkami s tem, da se kandelabri in svetila ustrezno umestijo v prostor. Predmet projekta je le izdelave PZI projektov javne razsvetljave s priključitvijo na obstoječe omrežje javne razsvetljave, v Velikem Ubeljskem na obstoječe prižigališče pri TP, v Malem Ubeljskem pa na obstoječe prostozračno omrežje javne razsvetljave pri krajevni tabli Malo Ubeljsko južno v smeri regionalne ceste R2-409/0306 Postojna-Razdrto.
________________Datum objave: 22.08.2019   15:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

iz razpisne dokumentacije ni razvidno kam se cel sistem odvajanja fekalne kanalizacije priključuje. Iz javnih evidenc ni razbrati, da bi bil v območju urejanja že obstoječ kamunalni vod oz. čistilna naprava, zato predvidevamo, da je to del drugega projekta, ki je že oz. šele bo v izdelavi?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Projektna dokumentacija zajema komunalno opremljanje le naselij Malo in Veliko Ubeljsko s komunalno kanalizacijo. Naselje Veliko Ubeljsko zajema le gravitacijsko odvajanje komunalnih odpadnih voda, ki se stekajo v črpališče komunalnih odpadnih voda pri potoku Globočnjak pred naseljem Malo Ubeljsko iz smeri naselja Veliko Ubeljsko. Na isto črpališče se priključujejo tudi komunalne odpadne vode naselja Malo Ubeljsko. V okviru projekta se izdela tudi projekt tlačnega voda od črpališča pri naselju Malo Ubeljsko po lokalni cesti 321221 skozi Malo Ubeljsko in po lokalni cesti 321201 do krajevne table Malo Ubeljsko južno v smeri regionalne ceste R2-409/0306 Postojna-Razdrto. Kasnejša ureditev predvideva odvajanje komunalnih odpadnih voda na novo zgrajeno čistilno napravo, ki ni predmet tega projekta.
____________

Datum objave: 22.08.2019   15:31
VPRAŠANJE
Prosimo za dodatno pojasnilo, ali se predvidena fekalna kanalizacija navezuje na obstoječ sistem oz. ali na predviden ali na čistilno napravo in kje se le ta nahaja.
Hvala.

ODGOVOR
Projektna dokumentacija komunalne kanalizacije zajema le izdelavo projektov za naselji Malo Ubeljsko in Veliko Ubeljsko. Kasnejša ureditev predvideva odvajanje komunalnih odpadnih voda na novo zgrajeno čistilno napravo, ki ni predmet tega projekta.
________________Datum objave: 22.08.2019   15:32
VPRAŠANJE
Kot pogoj za sodelovanje (tehnična in strokovna sposobnost) je zahtvano, da je ponudnik v zadnjih petih letih izdelal najmanj en DGD ali PGD in PZI v vrednosti najmanj 10.000 EUR brez DDV, ki je zajemala najmanj komunalno in padavinsko kanalizacijo.
Padavinska kanalizacija se velikokrat izvaja vzporedno z rekonstrukcijo ceste in se projektira samo na nivoju PZI.
Ali lahko ponudnik kot referenco za padavinsko kanalizacijo predloži dokazilo, da je v zadnih petih letih izdelal najmanj en PZI?
Hvala

ODGOVOR
Pogoj za sodelovanje se ne spreminja, saj je v skladu s predpisi potrebno tudi za padavinsko kanalizacijo, ki je predmet razpisa, pridobiti gradbeno dovoljenje. Zahtevan pogoj je tako skladen s predmetom javnega naročila.
______________Datum objave: 22.08.2019   15:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za zmanjšanje vrednosti na Obrazcu 3: KADROVSKA SPOSOBNOST IN TEHNIČNA USPOSOBLJENOSTI iz 10.000,00 EUR brez DDV na 6.500,00EUR brez DDV.
Hvala.
S spoštovanjem!

ODGOVOR
Naročnik pogoja ne bo spremenil, ker je oblikovan na podlagi predmeta javnega naročila.
________________Datum objave: 23.08.2019   09:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri dokazovanju kadrovske sposobnosti smo opazili, da je vrednost določena na najmanj 10.000,00 EUR brez DDV, kar je glede na predviden obseg del zelo visok kriterij.
Po naših podatkih, bi bil ta kriterij lahko nižji in ga ocenjujemo med 5.000,00EUR in 7.000,00EUR, kar je še vedno dovolj strog kriterij glede na končno skupno ponudbeno vrednost razpisanih del po tem javnem naročilu. Če boste predlog sprejeli bi bilo zelo dobrodošlo.
Kakšna je predvidena ocena stroškov in koliko sredstev ima naročnik rezerviranih za ta projekt?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Naročnik je pri oblikovanju pogoja upošteval predmet in naravo javnega naročila, zato pogoja ne bo spremenil.
Naročnik pričakuje, da bodo ponudniki svojo ponudbeno vrednost oblikovali na podlagi tržnih cen, zato ocenjene vrednosti in zagotovljenih sredstev ne bo objavil.
_______________Datum objave: 23.08.2019   11:24
VPRAŠANJE
Spoštovani Naročnik,
če ponudnik nima zaposlenega strokovnjaka elektro stroke, ali lahko s podizvajalcem zagotovi strokovnjaka elektro stroke s strokovnim izpitom pri pristojni zbornici?
Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, naročnik ne pogojuje, da je strokovnjak elektro stroke zaposlen pri ponudniku.

__________Datum objave: 26.08.2019   13:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
za razpis smo zainteresirani vendar bi prosili naročnika, da spremeni pogoj na obrazcu 3 iz 10.000 EUR na 6.000EUR.
Ker bi naročnik tako prejel več ponudb zainteresiranih ponudnikov upamo, da bo predlog upoštevan.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik je pri oblikovanju pogoja upošteval predmet in naravo javnega naročila, zato pogoja ne bo spremenil.
_______________Datum objave: 26.08.2019   13:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali je možno da naročnik spremeni vrednost pogoja na obrazcu 3, saj smo za posamezno vrsto del (meteorna ali fekalna ali razsvetljava ali tlačni vod ali...) dobili s strani naročnika pogodbo v manjši vednost. Naročniku predlagamo spremembo na vrednost 6.900,00 EUR brez DDV.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je pri oblikovanju pogoja upošteval predmet in naravo javnega naročila, zato pogoja ne bo spremenil.
_______________Datum objave: 26.08.2019   13:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za Naročnika za spremembo referenc iz vrednosti 10.000,00 EUR na manjšo vrednost (do 7.000,00 EUR), saj smo zaradi nizkih cen na trgu v zadnjih letih bili primorani izdelati enakovredne projekte (po vsebini) po predlagani ceni.

V naprej hvala za razumevanje.

Z lepimi pozdravi

ODGOVOR
Naročnik je pri oblikovanju pogoja upošteval predmet in naravo javnega naročila, zato pogoja ne bo spremenil.
_______________Datum objave: 26.08.2019   13:10
VPRAŠANJE
Spoštovani!
iz dokumentacije ne uspemo razbrati obdobje veljavnosti bančne garancije oz kavcijskega zavarovanja. Prav tako nimamo vpliva na čas izvedbe posla, saj smo odvisni od hitrosti izdaje projektnih pogojev in mnenj ter sklepanja služnosti.
Prosimo, da naročnik definira obdobje veljavnosti garancije za dobro izvedbo.
Hvala!

ODGOVOR
Glede na predviden terminski plan se predvideva izvedba storitve v roku 240 dni ter dodatni rok 30 dni. Garancija za dobro izvedbo mora tako veljati 270 dni.
______________