Dosje javnega naročila 005961/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Gradnje: Izvedba vzdrževalnih del na delu streh, fasad in obzidja na gradu Rihemberk
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 325.626,70 EUR

JN005961/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.08.2019
JN005961/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2019
JN005961/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.10.2019
JN005961/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005961/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Tanja Žgur
tanja.zgur@nova-gorica.si
+386 53350175
+386 53021271

Internetni naslovi
http://www.nova-gorica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.nova-gorica.si/zadnje-objave/2019082314030416/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12269
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba vzdrževalnih del na delu streh, fasad in obzidja na gradu Rihemberk
Referenčna številka dokumenta: 430-28/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212354
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba vzdrževalnih del na delu streh, fasad in obzidja na gradu Rihemberk, izvedba GOI del in konservatorsko - restavratorski posegi
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212354
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Branik
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba vzdrževalnih del na delu streh, fasad in obzidja na gradu Rihemberk, izvedba GOI del in konservatorsko - restavratorski posegi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so določeni v dokumentaciji v zvezi z objavo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.09.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.09.2019   09:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.09.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.08.2019   14:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali mora zainteresirani ponudbi o svoji udeležbi na ogledu lokacije izvajanja del v predvidenem terminu predhodno obvestiti naročnika?

Hvala!

ODGOVOR

Predhodno obvestilo naročniku ni potrebno. Ponudnik naj se zglasi na lokaciji ob predvideni uri.


Datum objave: 09.09.2019   10:47
VPRAŠANJE
Glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko v sistem eJN prosimo naročnika da pojasni, na kakšen način ponudniki lahko predložimo ORIGINAL veljavnega pooblastila v primeru, da podpisnik ponudbe ni ista oseba kot zakoniti zastopnik ponudnika. Ali pravilno predvidevamo, da se odda scan originala veljavnega pooblastila.
Prosimo za nedvoumno navodilo.
Hvala.

ODGOVOR

Da, ponudnik naj odda scan veljavnega pooblastila


Datum objave: 09.09.2019   11:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji ste navedli, da mora ponudnik imenovati vodjo konservatorsko - restavratorskih del, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo vodje konservatorsko - restavratorskih del in da mora pri predmetnem javnem naročilu opravljati funkcijo vodje del.
Strokovnjaki, ki opravljajo funkcijo vodje konservatorsko - restavratorskih del so po izobrazbi akademski restavratorji in niso vpisani v imenik vodij del pri Inženirski zbornici Slovenije.

Na podlagi postavljenega pogoja nobena ponudba ne bo dopustna.

Pozivamo naročnika, da pogoj spremeni na način, da pri vodji konservatorsko - restavratorskih del opusti zahtevo po opravljanju funkcije vodje del.

Hvala.


ODGOVOR

V razpisni dokumentaciji ni določeno, da mora biti vodja restavratorsko - konservatorskih del vpisan v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije. Vodja konservatorsko - restavratorskih del, bo opravljal funkcijo vodja konservatorsko - restavratosrkih del.

Za vsa ostala dela imamo imenovanega vodjo gradnje.


Datum objave: 09.09.2019   12:15
VPRAŠANJE
Pri pogoju - D. Tehnična in kadrovska sposobnost za vodjo gradnje ste predpisali pogoje, ki niso skladni z veljavno zakonodajo na način, da mora vodja gradnje izpolnjevati:
- ima izpolnjene pogoje za pooblaščenega inženirja po ZAID-u
- ima izobrazbo druge bolonjske stopnje in področja gradbeništva in biti vpisan v imenik aktivnih vodij del pri IZS
- je v delovnem razmerju pri vodilnem pogodbeniku za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1
- mora izpolnjevati pogoj, da lahko opravlja vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta (oznaka VZ)
- predložiti mora najmanj 1 referenco prenove oz. vzdrževanja objekta

Pred uveljavljanjem pravnega varstva v postopkih javnega naročila opozarjamo naročnika, da postavljeni pogoji niso skladni z veljavno zakonodajo.

Pozivamo naročnika, da razpisno zahtevo spremeni na način, da je pogoj izpolnjen, če vodja del izkazuje referenco skladno z zahtevo naročnika iz točke D. in izpolnjuje pogoje iz 4. točke in prve alineje 6. točke 14. člena Gradbenega zakona.

V primeru, da naročnik zahteve ne bo spremenil in uskladil z veljavno zakonodajo, bomo primorani vložiti revizijski zahtevek.

Hvala.


ODGOVOR

Ponudnika prosimo, če lahko natančneje opredeli katere zahteve niso skladne z veljavno zakonodajo.

Zahteve, ki smo jih določili so za vodjo gradnje in ne za vodjo del.


Datum objave: 11.09.2019   14:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi specifike izvedbe del in zasedenosti strokovnega kadra izvajalcev restavratorsko konservatorskih del, v predvidenem roku ponudniki kvalitetne ponudbe ne bodo uspeli pripraviti. Vljudno prosimo naročnika, da rok za oddajo ponudbe podaljša vsaj za 10 dni.

Lepo se zahvaljujemo za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.Datum objave: 11.09.2019   15:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naprošamo, da razširite možnost sodelovanja na javnem razpisu tudi inženirjem z izobrazbo 1. bolonjske stopnje iz področja gradbeništva.
hvala!

ODGOVOR

Naročnik bo razširil možnost sodelovanja tudi inženirjem s 1. bolonjsko stopnjo.

V točki D razpisne dokumentacije - tehnična in kadrovska sposobnost se v delu, kjer so določeni pogoji za vodjo gradnje besedilo spremeni tako, da se glasi:

Ponudnik mora imenovati vodjo gradnje, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo vodje gradnje in mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- ima izpolnjene pogoje za pooblaščenega inženirja po ZAID-u (opravljen mora imeti strokovni izpit za vodjo del);
- ima izobrazbo 1. bolonjske stopnje iz področja gradbeništva in biti vpisan v Imenik aktivnih vodij del pri IZS;
- je v delovnem razmerju pri vodilnem pogodbeniku za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1;
- mora izpolnjevati pogoj, da lahko opravlja vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta (oznaka VZ),
- Predložiti mora najmanj 1 (eno) referenco prenove oz. vzdrževanja objekta v obdobju zadnjih 5 let od objave tega javnega naročila, ki je skladno z veljavnimi predpisi opredeljen kot kulturna dediščina ali kulturni spomenik, in je bil imenovan kot vodja gradnje gradbenih, obrtniških in konservatorsko restavratorskih del, v skupni vrednosti najmanj 200.000,00 EUR.Datum objave: 11.09.2019   15:30
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je predvidena garancijska doba za odpravo napak 2 leti za vsa dela razen za streho, za kar je garancija 10 let.
Izvajalec je dolžan najkasneje ob primopredaji izvedenih del predložiti pooblaščenemu zastopniku naročnika finančno zavarovanje v višini 5 % končne pogodbene vrednosti z DDV ki mora veljati vsaj še 30 dni po preteku najdaljšega (10 let) garancijskega roka iz prejšnjega člena.

Pozivamo naročnika, da zahtevo uskladi z veljavno Uredbo o finančnih instrumentih pri Javnem naročanju na način, da je veljavnost finančnega zavarovanja v višini 5 % od končne pogodbene vrednosti z DDV 2 leti in 30 dni, za obdobje 10 let in 30 dni pa je višina 5 % samo od vrednosti izvedenih del z DDV na strehi.

Pogoj za pridobitev garancije na banki / zavarovalnici je podpisan končni obračun, primopredajni zapisnik. Prosimo naročnika, da pogoj spremeni na način, da izvajalec predloži finančno zavarovanje najkasneje v roku 10 dni po podpisu primopredajnega zapisnika.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik zahteve v zvezi z garancijsko dobo za odpravo napak ne bo spreminjal.

Naročnik spreminja 1. odstavek 17. člena pogodbe tako da se glasi:


Izvajalec je dolžan najkasneje v roku 10 dni po podpisu primopredajnega zapisnika izvedenih del predložiti pooblaščenemu zastopniku naročnika finančno zavarovanje v višini 5 % končne pogodbene vrednosti (z DDV), po vzorcu iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer kot garancijo za odpravo napak, če se bodo pojavile v garancijskem roku. To zavarovanje mora veljati vsaj še 30 dni po preteku najdaljšega (10 let) garancijskega roka iz prejšnjega člena.