Dosje javnega naročila 005845/2019
Naročnik: OBČINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
Gradnje: Gradnja kanalizacije in vodovoda na Žontarjevi ulici
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005845/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.08.2019
JN005845/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.09.2019
JN005845/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005845/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MEDVODE
Cesta komandanta Staneta 12
1215
SI
Medvode
Slovenija
Marko Košir
marko.kosir@medvode.si
+386 13619532
+386 13619510

Internetni naslovi
http://www.medvode.si

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
dominik.dezman@vokasnaga.si
+386 15808331

Internetni naslovi
https://www.vokasnaga.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.medvode.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12144
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja kanalizacije in vodovoda na Žontarjevi ulici
Referenčna številka dokumenta: 430-8/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja kanalizacije in vodovoda na Žontarjevi ulici
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja kanalizacije in vodovoda na Žontarjevi ulici
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.09.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.09.2019   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.08.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.08.2019   14:15
VPRAŠANJE
Spostovani,

Prosimo vas da znizate pogoj reference za vodjo gradnje.
Na 300.000,00 eur neto.

Lp

ODGOVOR

V razpisni dokumentaciji, v točki a.), poglavja 4.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost je navedeno, da mora vodja gradnje:
imeti izobrazbo gradbene smeri,
je vpisan v imenik vodij del pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir ali kot vodja del,
je redno zaposlen za polni delavni čas pri gospodarskemu subjektu oz. pri glavnem izvajalcu v skupni ponudbi, skladno z zahtevo GRADBENEGA ZAKONA (Uradni list RS, št. 61/17 - s spremembami) ,
imeti vsaj eno referenco v zadnjih (5) petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila, kjer je ena investicija vključevala vsa dela (gradnjo ali obnovo ceste, kanalizacije in vodovoda).


Datum objave: 27.08.2019   13:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Ali se lahko za referenčne pogoje uporabi obrazce, ki so potrjeni na drugačnih obrazcih od teh, ki so priloženi v ponudbi.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Za referenčni pogoj se lahko uporabijo tudi drugačni že potrjeni obrazci, vendar morajo biti iz njih razvidni vsi podatki, ki jih zahtevamo v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 27.08.2019   14:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali ima lahko vodja gradnje referenco kot odgovorni vodja posameznih del za dela, ki so obsegala vsa zahtevana dela, torej gradnjo ali obnovo ceste, kanalizacije in vodovoda?
Hvala.

ODGOVOR
V navedenem primeru lahko predložite tudi tako referenco.Datum objave: 28.08.2019   13:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za odgovore na vprašanja:
1. Ali lahko namesto poliestrskih cevi (cevovodi in jaški) ponudimo kakšne druge materiale? Katere materiale naročnik sprejema kot enakovredne?
2. V projektu piše, da je objekt št. 19 že priključen na kanalizacijo. Ker objekt št. 17 nima priključka nas zanima ali je tudi ta objekt že priključen na obstoječi kanalizacijski sistem(ki se ga sanira)? V načrtih ni obdelano, predvideno, kako se izvaja sanacija kanalizacijskega cevovoda, saj so nekateri objekti priključeni (določiti ali sta to dva objekta ali samo eden, kot je navedeno v načrtu). Prosimo za predložitev tehnične rešitve in dopolnitve popisa za izvajanje del na kanalizaciji zaradi priključenih objektov. Kakšen je pretok odpadne vode iz priključenih objektov?
3. Ali so v kakšnem drugem načrtu že obdelani hišni priključki? Prosimo za poredovanje načrtov, iz katerih bo razvidno: kota iztoka iz objekta, padec cevovoda hišnega priključka, kota priklopa v jašek, kota iztoka iz jaška, ki je na parceli lastnika.
4. Prosimo, da za dele kanalizacije, ki se sanira, predložite fotografije ali video, da bomo lahko ocenili strošek del, saj iz popisov ni točno opisan obseg del.
5. Ali lahko namesto predvidenih materialov za vodovod ponudimo kakšne druge materiale? Katere materiale naročnik sprejema kot enakovredne?
6. Vodovod se prikljaplja na dve dimenziji DN110 in DN63. Predvsem je vprašljiva dimenzija DN63. Prosimo za posredovanje točnega izračuna (predloženi ni zadosten) padcev v cevovodu, saj moramo pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja dobiti tudi pozitivno poročilo o meritvah hidrantnega omrežja. Ali v premeru, da ne bo pridobljeno uporabno dovoljenje za vodovod, naročnik odgovarja za to pomanjkljivost? Sedaj voda prihaja iz DN63, preko DN110 na DN150. Ali se naročnik zaveda takšne izvedbe?
7. Tlačni preizkusi na cevovodu do hiš so zelo visoki, tudi 7bar. Kako se izvede tlačni preizkus brez da bi se poškodovala hišna inštalacija? Kje in kako je postopek detajlno opisan v popisih del in tehničnem poročilu?
8. Ali se bo v fazi gradbenih del na Žontarjevi ulici izvajalo še kakšne druge inštalacije (Telekom, T2, Telemach, elektro,...)?
9. V popisih je v večih pozicijah predvideno asfaltiranje. Ali se po končanih delih asfaltira celotna Žontarjeva ulica z uvozi do hiš? Kakšna je skupna površina asfaltiranja?
10. Prosimo da se bonitetna ocena zmanjša vsaj za 2 razreda.
11. Ali lahko za referenco za vodjo gradnje namesto da je "Posel končan z dnem podpisa primopredajnega zapisnika" predložimo referenco za katero je bilo "pridobljeno uporabno dovoljenje". Investitorji zaradi organizacijskih težav zamujajo s primopredajo, čeprav je bilo za objekt že pridobljeno uporabno dovoljenje pred 1. letom.
12. V zemljiško knjižnem izpisku je na parceli 481/2 k.o Medvode za vodovod vpisana služnostna pravica vzdrževanja za lastnika vodovoda. Ali ima Naročnik urejen-omogočen priklop na vodovodno cev lastnika vodovoda? V popisih ni nikjer predviden strošek sodelovanja pri priklopu s strani lastnika, so samo stroški soglasodajalcev, upravljalcev. Prosimo za dopolnitev popisov.
Hvala.


ODGOVOR
AD1. Cevni material za kanalizacijo in jaške se ne sme spreminjati, ker je bil to pogoj JP Vodovod KanalizacijaSnaga že v projektni nalogi. Projekt je bil
na reviziji in ima pozitivno soglasje.
AD2. Objekt št. 19 je že priključen na javno kanalizacijo in ni predmet projekta.
AD3. Načrti hišnih priključkov niso izvedeni, ker to ni bil predmet projekta.
AD4. Video posnetek obstaja, hrani pa ga VOKA. Kontaktna oseba g. Boštjan Mišmaš.
AD5. Z zamenjavo vodovodnega materiala se mora strinjati upravljalec Komunala Kranj.
AD6. Vodovod se priklaplja na obstoječi vodovod fi 63 mm in fi 110 mm. V tem primeru bo v novem cevovodu nekoliko višji tlak, razmere pa se s tem ne bodo spremenile.
AD7. Prevezave hišnih priključkov niso bile predmet projekta. Obstoječi vodovod sedaj poteka mimo objektov, torej se bodo morali izvesti
novi priključki.
AD8. Izvajala se bo še telekom instalacija.
AD9. V popisih so navedene vse količine asfaltiranja. Delno so navedene v projektu kanalizacije, delno pa v načrtu vodovoda.
AD10. Naročnik ne bo spreminjal bonitetne ocene.
AD11. Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.
AD12. Popisi del so potrjeni s strani revizije in se ne bodo spreminjali.

Datum objave: 28.08.2019   13:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
za prijavo na razpis ne izpolnjujemo bonitetnega pogoja SB6. Prosimo, da se zmanjša bonitetna ocena vsaj za en razred.
Hvala za upoštevanje predloga.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal bonitetne ocene.Datum objave: 02.09.2019   13:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo da odgovore na vprašanja, ki so bili objavljeni dne 28.08.2019 ob 13:53 dopolnite, saj ste nekatera vprašanja izpustili.

1. Ali lahko namesto poliestrskih cevi (cevovodi in jaški) ponudimo kakšne druge materiale? Katere materiale naročnik sprejema kot enakovredne?
Odgovor AD1 ni popoln zato ponovno prosimo, da določite materiale, ki se jih lahko uporabi pri gradnji ali pa določite tehnične karakteristike in ne da preferirate samo en izdelek, sicer pa že sedaj dopuščate uporabo različnih materialov (glej popise), kar pomeni da že tako dvigujete ceno del. Prosimo za objavo Projektne naloge! VOKA v Ljubljani, verjetno pa tudi v primestnih občinah dovoli vgraditev različnih vrst cevi in jaškov zato ne vidimi razloga, da skupaj z VOKO določite izbor materialov ki jih je možno uporabiti.

2. V projektu piše, da je objekt št. 19 že priključen na kanalizacijo. Ker objekt št. 17 nima priključka nas zanima ali je tudi ta objekt že priključen na obstoječi kanalizacijski sistem(ki se ga sanira)? V načrtih ni obdelano, predvideno, kako se izvaja sanacija kanalizacijskega cevovoda, saj so nekateri objekti priključeni (določiti ali sta to dva objekta ali samo eden, kot je navedeno v načrtu). Prosimo za predložitev tehnične rešitve in dopolnitve popisa za izvajanje del na kanalizaciji zaradi priključenih objektov. Kakšen je pretok odpadne vode iz priključenih objektov?
Odgovor AD2 ni popoln. Za objekt št. 17 niste nič odgovorili. Prav tako niste podali tehnične rešitve in dopolnitve popisov. Prosim, da na vsa zastavljena vprašanja odgovorite tehnično popolno.

3. Ali so v kakšnem drugem načrtu že obdelani hišni priključki? Prosimo za poredovanje načrtov, iz katerih bo razvidno: kota iztoka iz objekta, padec cevovoda hišnega priključka, kota priklopa v jašek, kota iztoka iz jaška, ki je na parceli lastnika.
Odgovor AD3 je nepopoln. Če hišni priključki niso obdelani za fazo PZI potem še ne pomeni, da projektant ni upošteval dejanskega stanja na terenu. Prosimo za posredovanje podatkov, ki so bila osnova za projektiranje kot je zaprošeno, saj kot izvajalec nočemo nositi bremena v fazi izvedbe.

4. Prosimo, da za dele kanalizacije, ki se sanira, predložite fotografije ali video, da bomo lahko ocenili strošek del, saj iz popisov ni točno opisan obseg del.
Odgovor AD4 je nepopoln. Z navezavo kontakta bomo ponudniki tako izkazali interes. Naročnik naj objavi fotografije in posnetke, da bo možno podati pravo vrednost del.

5. Ali lahko namesto predvidenih materialov za vodovod ponudimo kakšne druge materiale? Katere materiale naročnik sprejema kot enakovredne?
Odgovor AD5 je nepopoln. Naročnik mora ponudnikom v fazi razpisa omogočiti enakovredne pogoje, zato vas prosimo, da skupaj s Komunalo Kranj določite materiale, ki po tehničnih karakteristikah ustrezajo gradnji vodovoda. Prosimo za objavo zahtev Komunale Kranj, ki jih je imela v fazi DGD in PZI.

6. Vodovod se prikljaplja na dve dimenziji DN110 in DN63. Predvsem je vprašljiva dimenzija DN63. Prosimo za posredovanje točnega izračuna (predloženi ni zadosten) padcev v cevovodu, saj moramo pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja dobiti tudi pozitivno poročilo o meritvah hidrantnega omrežja. Ali v premeru, da ne bo pridobljeno uporabno dovoljenje za vodovod, naročnik odgovarja za to pomanjkljivost? Sedaj voda prihaja iz DN63, preko DN110 na DN150. Ali se naročnik zaveda takšne izvedbe?
Odgovor AD6 je nepopoln. Prosimo, da odgovorite na vsa zastavljena vprašanja.

7. Tlačni preizkusi na cevovodu do hiš so zelo visoki, tudi 7bar. Kako se izvede tlačni preizkus brez da bi se poškodovala hišna inštalacija? Kje in kako je postopek detajlno opisan v popisih del in tehničnem poročilu?
Odgovor AD7 ne upošteva vsebine iz načrta. Ali se s tem razpisom gradnje sekundarnega cevovoda ne bo izvedlo tudi hišnih priključkov ali bo ta dela Naročnik oddal izvajalcu tekom gradnje, da ne bo potrebno ponovno asfaltiranje po končanih delih?

8. Ali se bo v fazi gradbenih del na Žontarjevi ulici izvajalo še kakšne druge inštalacije (Telekom, T2, Telemach, elektro,...)?
Odgovor AD8 mogoče ni jasen, saj je uporabljena mala začetnica pri navedbi telekom. Dela niso opisana v predračunu. Prosimo za dopolnitev popisov.

9. V popisih je v večih pozicijah predvideno asfaltiranje. Ali se po končanih delih asfaltira celotna Žontarjeva ulica z uvozi do hiš? Kakšna je skupna površina asfaltiranja?
Odgovor AD9 je nepopoln. V projektih asfaltiranje ni prikazano, zato ni možno določiti območja obdelave (ulica in uvozi). Prav tako niso prikazane kote končnega stanja asfalta. Prosimo za dopolnitev načrtov s situacijo, ki bo določila višinski potek gotovega asfalta, če pa bo v dopolnitvi ugotovljeno (najverjetneje da, saj so padci javnih površin proti hišam), da je potrebno določiti tudi robnike in odvodnjavanje, pa pričakujemo tudi te podatke skupaj s korigiranimi popisi.

10. Prosimo da se bonitetna ocena zmanjša vsaj za 2 razreda.
Prosimo za ponovno analizo vprašanja in nov odgovor na AD10.

11. Ali lahko za referenco za vodjo gradnje namesto da je "Posel končan z dnem podpisa primopredajnega zapisnika" predložimo referenco za katero je bilo "pridobljeno uporabno dovoljenje". Investitorji zaradi organizacijskih težav zamujajo s primopredajo, čeprav je bilo za objekt že pridobljeno uporabno dovoljenje pred 1. letom.
Prosimo za ponovno analizo vprašanja in nov odgovor na AD11.

12. V zemljiško knjižnem izpisku je na parceli 481/2 k.o Medvode za vodovod vpisana služnostna pravica vzdrževanja za lastnika vodovoda. Ali ima Naročnik urejen-omogočen priklop na vodovodno cev lastnika vodovoda? V popisih ni nikjer predviden strošek sodelovanja pri priklopu s strani lastnika, so samo stroški soglasodajalcev, upravljalcev. Prosimo za dopolnitev popisov.
Odgovor AD 12 je nepopoln. Naročnik naj odgovori na zastavljena vprašanja. Prosimo za predložitev revizije (revizija se sicer dela za zahtevne objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje).

Prosimo za posredovanje izpuščenih odgovorov na zastavljena vprašanja in odgovore na nova vprašanja, kot opredelitev do objave zaprošene dokumentacije.

Hvala

ODGOVOR
AD1. V kolikor ponudnik želi zamenjavo materiala si mora pridobiti soglasje upravljalca JP VOKA Snaga in naročnika občine Medvode. Objavili smo projektno nalogo iz katere je razvidno da je bil zahtevani material poliester (GRP).
AD2. Objekt Žontarjeva ulica št. 17 ni priključen na kanalizacijo, kar je bilo preverjeno na terenu z lastnikom objekta. Hišni priključki niso predmet projekta, zato v popisih niso zavedeni.
AD3. Hišni priključki niso obdelani, ponovno poudarjamo, da niso predmet projekta. Pred pričetkom izvedbe projekta je bil opravljen ogled in razgovori z lastniki objektov in usklajen odcep od javne kanalizacije do prvega revizijskega jaška na parceli posameznih objektov.
AD4. Ponovo odgovarjamo, da je posnetek s TV kamero na voljo na JP VOKA Snaga. V kolikor se tekom gradnje izkažejo več ali manj dela, bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil aneks.
AD5. Material za vodovod je bil določen s strani JP Komunala Kranj. V kolikor ponudnik želi zamenjavo materiala, mora dobiti soglasje upravljalca in investitorja, tako kot za material kanalizacije.
Ponudnik lahko povsod, kjer je naveden proizvajalec ali blagovna znamka zahtevanega blaga, ponudi drugo enakovredno blago drugega proizvajalca ali druge blagovne znamke, pod pogojem, da je takšno blago najmanj enakih ali boljših tehničnih karakteristik in funkcionalnosti. Dokazno breme je v takšnih primerih na strani ponudnika.
AD6. Vodovod se priklaplja na obstoječi vodovod fi 63 mm in fi 110 mm. V tem primeru bo v novem cevovodu nekoliko višji tlak, razmere pa se s tem ne bodo spremenile.
AD7. Odgovor je bil podan predhodno. V načrtu vodovoda je opisan tlačni preizkus za vodovod, ne pa za hišne priključke, ki niso predmet projekta.
AD8. H gradnji se bo pridružil tudi investitor optičnega omrežja Telekom Slovenije, d.d., ki bo dela izvajal v lastni režiji.
AD9. V projektu kanalizacije in vodovoda so v popisih del točno napisane količine asfalta. Praktično se ves asfalt poruši in po izvedbi del vzpostavi v prvotno stanje.
AD10. Zakon o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3), v 76. členu določa pogoje za sodelovanje, ki jih določi naročnik. Zakon določa, da lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na (a) ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, (b) ekonomski in finančni položaj in (c) tehnično in strokovno sposobnost. Bistvo pogojev glede ekonomskega in finančnega položaja ponudnika je v tem, da se zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji predvidel bonitetno oceno SB6, ker je glede na zahtevnost javnega naročila ocenil, da bo taka bonitetna ocena ustrezna za izkaz ekonomske in finančne sposobnosti ponudnikov. Glede na to, da bonitetne ocene služijo za preverjanje ekonomsko finančne sposobnosti ponudnikov v postopkih javnega naročanja in so po mnenju AJPES-a nepogrešljive pri celovitem spremljanju kreditnega tveganja obstoječih in potencialnih partnerjev, da izkazujejo poslovno odločnost posameznega gospodarskega subjekta doma in v tujini, da bonitetni model S.BON AJPES razvrsti vse slovenske poslovne subjekte glede na kreditno tveganje v 10 bonitetnih razredov upoštevaje metodologijo, ki je javno dostopna in primerljiva z metodologijami določanja bonitetnih ocen treh uveljavljenih mednarodno priznanih bonitetnih agencij, in sicer Standard&Poor's, Fitch Ratings in Moody's Investors Service.

Stališče Državne revizijske komisije glede določanja pogojev je jasno in v skladu z zakonom. Naročnik je pri postavljanju pogoja samostojen, pri čemer mora poleg dejstva, da želi pridobiti poslovno in finančno stabilnega izvajalca, hkrati upoštevati konkurenco na trgu. Kot rečeno je naročnik v razpisni dokumentaciji predvidel bonitetno oceno SB6, katere značilnost je, da je zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti še vedno nadpovprečna, a je zaradi eksponentnega naraščanja verjetnosti neplačila po bonitetnih razredih večini slovenskih poslovnih subjektov pripisana višja bonitetna ocena.
V zahtevi predlagate, da naročnik spremeni zahtevano bonitetno oceno vsaj za 2 razreda. Bonitetna ocena SB7, izkazuje povprečno zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti, a je zaradi eksponentnega naraščanja verjetnosti neplačila po bonitetnih razredih približno 75-im odstotkom vseh slovenskih poslovnih subjektov pripisana boljša bonitetna ocena. Subjekt z bonitetno oceno SB7 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila ne odstopa bistveno od povprečja za vse slovenske poslovne subjekte. Uspešnost poslovanja in sposobnost poravnavanja obveznosti sta pomembno odvisni od ugodnih razmer v makroekonomskem okolju in panogi, subjekt pa lahko hitro zaide v težave. Bonitetna ocena SB8, izkazuje nizko zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti in je zato v veliki meri pogojena z razmerami v poslovnem okolju. Zaostritev razmer zelo verjetno vodi v nastop dogodka neplačila. Subjekt z bonitetno oceno SB8 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila visoka in zaradi eksponentnega naraščanja pomembno višja kot v sedmem bonitetnem razredu. V primeru insolventnosti poslovnega subjekta je vprašljiva popolna poplačljivost terjatev upnikov.

Glede na zgoraj napisano vam pojasnjujemo, da naročnik ne bo spremenil zahtevane bonitetne ocene, saj bonitetna ocena SB6 ustreza zahtevnosti javnega naročila, poleg tega pa sledi tudi načelom javnega naročanja, zlasti načelu sorazmernosti, gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, pri tem pa ne omejuje konkurence med ponudniki na diskriminatoren način.
AD11. V tem delu naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.
AD12. Pri rekonstrukciji vodovoda ne gre za zahteven objekt, zato revizija ni potrebna. V kolikor se pri izvedbi pokažejo dodatna dela, bo naročnik z izbranim izvajalcem sklenil aneks.
Datum objave: 02.09.2019   14:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Prosimo za objava detajlov za kanalizacijo (8. Detajli).
2. Ker so kote terena ob objektih nižje kot je cesta nas tudi zanima kako je v projektu predvidena rešitev v jašku za hišni priključek, saj VOKA v teh primerih zahteva dodatne ukrepe. Kateri so ti dodatni ukrepi? Prosimo za dopolnitev popisov, saj ni nikjer razvidna vgradnja opreme za zagotavljanje dodatnih ukrepov. Prosimo, da ne preferirate samo enega proizvajalca opreme, temveč navedete zahtevane karakteristike.
3. Rok za dokončanje del je 30 dni in vključuje uvedbo v posel, gradnjo, tehnični pregled, pridobitev uporabnega dovoljenja in primopredajo. Tako kratek rok za vse dejavnosti ni možno zagotoviti. Prosimo, da naročnik za posamezne faze določi roke in na podlagi tega skupni rok tako za izvedbo vodovoda, sanacijo kanalizacije in novogradnjo kanalizacije.
4. Ali obstaja prečni prerez za najglobji del s prikazom vseh predvidenih komunalnih vodov? Prosimo za dopolnitev.
Hvala

ODGOVOR
AD1. Detajli so objavljeni na spletni strani.
AD2. Hišni priključki niso predmet načrta, samo odcepi na parcele do posameznih objektov. Ker so objekti pod koto terena, jih bo potrebno varovati s protipovratnimi zaklopkami, vendar je to stvar načrta hišnega priključka.
AD3. V razpisi dokumentaciji smo navedli dva roka in sicer, za obnovo vodovoda je rok 30 koledarskih dni in za kanalizacijo (novogradnjo in sanacijo obstoječe) je rok 60 koledarskih dni, ki predstavlja tudi skupni rok za izvedbo vseh razpisanih del.
AD4. Prečni prerez je podan v načrtu.Datum objave: 03.09.2019   12:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri popisu vodovoda se pojavljata postavki priprava gradbišča in prevoz materiala, za katere je navedeno da se obračuna % vrednosti materiala. Procent ni naveden, formula pa tudi ne.

Naročnika prosimo za popravek.

V popisih za zakoličbe in nadzor je večkrat opazka da se obračuna po dejanskih stroških. Tak popis dopušča veliko mahinacij, kajti ponudnik navede neko povšalno nizko ceno, obračun bo pa potem bistveno večji. Naročnik naj navedbo "obračun po dejsnkih stroških" briše iz popisa ali naj se navede nek znesek ki bo enak za vse ponudnike.

Hvala.ODGOVOR
Obračunana vrednost je 10% od vrednosti materiala.
Na spletni strani smo objavili popravljen popis.