Dosje javnega naročila 005871/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA POLZELA, Šolska ulica 3, 3313 Polzela
Storitve: Občasni prevozi šolskih otrok
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 88.000,00 EUR

JN005871/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.08.2019
JN005871/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.09.2019
JN005871/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.09.2019
JN005871/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005871/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA POLZELA
Šolska ulica 3
3313
SI
Polzela
Slovenija
tajnistvo-os.polzela1@siol.net
+386 37033112
+386 35720135

Internetni naslovi
http://www.osnovna-sola-polzela.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321715/Objava_OŠ_Polzela_prevozi.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12187
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Občasni prevozi šolskih otrok
Referenčna številka dokumenta: 1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Občasni prevozi šolskih otrok
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Občasni prevozi šolskih otrok
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.08.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.08.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.08.2019   09:56
VPRAŠANJE
Spoštovani

V povazavi z naročilom, vam postavljamo vprašanja in vas prosimo za dodatna pojasnila:
1. pod rubriko B, prevozi na tekmovanja, ste pripisali pripombo, da se bo storitev obračunala po dejasnko opravljenih kilometrih.
Glede na dejstvo, da ste navedli tudi predviden čas trajanja, je nemogoče pričakovati, da se bo storitev obračula le na podlagi prevožene poti, katera pa prav tako ni navedena, ni znana. Predlagam, da se v tem delu določi drugačen model izračuna vrednosti storitve, ali po urah ali pa lahko ponudnik določi minimalno število km, katere bo zaračunal za posamezni prevoz.
2. na obrazcu 7, ste pod točko 3 navedeli, da mora imeti ponudnik sklenjeno zavarovanje proti tretji osebi..V povezavi z navdenim, vas sprašujemo, kakšno zavarovanje v danem zahtevate. Skladno z veljavno zakonodajo imamo podjetja, kateri izvjajamo prevoze oseb, urejena obvezna zavarovanja odgovornosti za potnike in stvari, obvezno zavarovanje odgovornosti za telesne poškodbe in materilano škodo, ki bi lahko nastala pri izvajanju prevoza, in vas sprašuejmo, ali zahtevate še kašna druga zavrovanja, pri tem pa se sklicujte na določene predpise ( prosim če da, jih navedite)
3.na obrazcu 9, kjer se zahteva navedba voznikov, poleg imena in priimka še izobrazbo, delovno dobo in št. let neprekinjenega opravljanja prevozov oseb v potniškem prometu. Kot delodajalec ne razpolagamo z stopnjo izobrazbe za voznike, saj le ta ni pomembna za delovno mesto voznika v cestnem prometu, voznki morajo imeti pridobljeno Nacionalno poklicno kvalifikacijo ( NPK) in se redno izobraževati, ko to določa zakonodaja. Vozniki morajo vsakih 5 let opraviti usposablanje in s tem pridobijo za enako obdobje veljavno kvalifikacijo, to imajo vpisano v vozniškem dovoljenju (koda 95). Menimo, da je to dovolj in predlagamo popravek razpisne dokumentacije.
Prav tako delodajalci ne razpolagamo z delovno dobo voznikov, saj ta ni obvezen sestavni del pogodbe o zaposlitivi, tega ne določa ZDR-1, prav tako nimamo prostega dostopa do teh podatakov. Tudi v tem delu predlagamo spremembo ali celo umik zahtevanega, saj zahtevani podatek nima povezave z objavljenim javnim naročilom.
Glede zahteve po navedbi števila let neprekinjenega opravljanja prevozov oseb v potniškem prometu, vam lahko navedemo le poklicne izkušnje in sicer, koliko let je določeni voznik poklicno vozil motorno vozilo posamezne kategorije, takšna potrdila se izdajo voznikom skladno z zahtevo četrtega odstavka 90. člena ZPrCP, na obrazcu, objavljenem kot priloga v Ur.L RS št. 67/2011. Prosimo za popravek.
4. vezano na določbe po členah v pogodbi, navajamo;
-v 4. členu zahtevate pri obračunu natačno specifikacijo števila kilometrov na posamezni relaciji. Glde na dajstvo, da ste v tabeli A navedli ceno na relacijo, je to neupravičena zahetva, saj cena ni pogojena z številom prevoženih kilometrov, prav tako vrednost posmaznega prevoza že dologo več ne temelji le na prevoženi poti, prevozniki moramo pri izračunu upoštevati še druge postavke, kot to že navedeno.
-v 8 členu , drugi odtstavek, si pridržujete pravico odpovedi prevoza do 19:00 ure. To ni običajen delovni čas za javne ustanove in ostale, predlagamo da se ta čas spremeni na 12:00 uro. V tretjem odstavku zahtevate stalne voznike.. ta zahteva bi lahko bila smislena pri dnevnem prevozu otrok v šolo in iz šole, v danem je nesmiselna, daj otroke spremljajo spremljevaci.
- v 9 členemu navajeate "Pogodbeni stranki soglašata, da se občasni prevozi šolskih otrok izvajajo vsak dan vse dni v letu pod enakimi pogoji v času, ko v šoli poteka pouk. Naročnik lahko od prevoznika zahteva dokumente o tehnični brezhibnosti vozil, s katerimi prevoznik izvaja prevoze šolskih otrok", prosim brišite to določbo, gre za našačno razumevnje pojmov.
-v 13 členu zahtevate, med ostalimi določili tudi, da vozni upošteva navodila narocnika in pooblascenih delavcev sole v zvezi s prevozi otrok. Na navedbe celotnega 13. člena pojasnjujemo, da so prevozna podjetja in v njih odgovorne osebe, kot upravljalci prevozov odgovrne za delo voznikov, prav tako lahko samo te osebe vozniku naložijo dločena dela, potek dela in vse ostalo. V neobenem primeru te odgovornosti ni moč prenesti na voznika. Glede na navedeno, mora naročnik vse podorobnsoti in dodatne zaheteve uskladiti z prevoznikov pred pričetkom izvedbe prevoza, v kolkor pa pride do določenih odklonov, mora naročnik zopet kontaktirati prevoznika, ki v nadaljevanju poda določene zahteve in usmeritve vozniku, nikaor pa ne more kdo drug podaati zahteve do voznika ( nedeno skldno z veljavnnimi Zakoni, Uredbami in Pravilniki). Prosimo za temeljito spremembo.

5. Glede, da bo naročnik izbral ponudnika z najnižjo ponujeno ceno, in da storitev ni razdeljena na sklope, si ne znamo razložiti, na kašni podlgai bo naročnik izbral tri ponudnike, z njimi sklenil pogodbo in katere storitve bodo ti ponudniki v nadaljevanju izvjali, kateri posamezni prevoz. ( ni navedena metodologija). Prav tako je še bolj vprašljiv način konkuriranja po merilih iz razpisne dokumentacije.
Prosimo za pojasnitev.
Hvala
-ODGOVOR

1. Pogoj ostaja nespremenjen.

2. Zavarovanje po zakonu, ki ste ga navedli, zadostuje.

3. Če s stopnjo izpobrazbe ne razpolagate, vpišite v stolpec »izobrazba«, ali ima voznik opravljeno NPK.
Če s podatkom delovne dobe ne razpolagate, pustite stolpec »delovna doba« prazen.
V zadnji stolpec lahko vpišete poklicne izkušnje, kot navedeno.
Obrazca naročnik ne bo spreminjal.

4. Pogoj iz 8. člena vzorca sporazuma se spremeni. Naročnik si pridržuje pravico do odpovedi prevoza do 16.00 ure.
Briše se 9. člen vzorca okvirnega sporazuma.
Druga alineja 13. člena vzorca sporazuma se briše.

Navedeno bo ustrezno vključeno v končni osnutek sporazuma. Ostala določila okvirnega sporazuma ostajajo nespremenjena.

5. Način izbire ponudnikov (skleniteljev okvirnega sporazuma) in način konkuriranja je jasen.
Naročnik bo za sklenitev sporazuma izbral 3 ponudnike, ki bodo ponudili najnižjo ceno ponudbenega predračuna. Prvo leto bo storitev opravljal ponudnik, ki bo podal najnižjo ceno. Ob izteku enega leta, bo naročnik podpisnike okvirnega sporazuma znova pozval k oddaji predračunov za naslednje obdobje enega leta in izbral izvalajca v skladu z razpisanim merilom (najnižja cena).