Dosje javnega naročila 005935/2019
Naročnik: OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Storitve: Izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza potnikov v občini Brežice
ZJN-3: Odprti postopek

JN005935/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.08.2019
JN005935/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.09.2019
JN005935/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.10.2019
JN005935/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005935/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 162-398733
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250
SI
Brežice
Slovenija
Vilma Zupančič
vilma.zupancic@brezice.si
+386 76205561
+386 74990052

Internetni naslovi
http://www.brezice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.brezice.si/objave/javna_narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12216
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza potnikov v občini Brežice
Referenčna številka dokumenta: JN 26-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60112000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje izbirne gospodarske javne službe urejanje mestnega prometa v Občini Brežice in sicer mestu Brežice v skladu z Odlokom o načinu in pogojih izvajanja izbirne gospodarske javne službe mestni linijski prevoz potnikov v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 47/19).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Brežice
II.2.4 Opis javnega naročila
Izbrani koncesionar bo s sklenitvijo koncesijske pogodbe pridobil izključno pravico v času trajanja koncesije izvajati javni linijski prevoz v mestu Brežice. Ta pravica se nanaša tudi na vse morebitne spremenjene linije in odhode in v primeru uvedbe nove linije v mestnem prometu. Mestni promet izvaja koncesionar pod pogoji iz zakona, koncesijskega akta (občinskega odloka) v obsegu in na način, kot je določen s koncesijskim aktom in s koncesijsko pogodbo. Podrobneje je obseg in način izvajanja mestnega prometa določen z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in njenimi prilogami.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Trajanje koncesije se lahko po preteku obdobja podaljša , vendar največ za obdobje enega leta.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.09.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.09.2019   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.09.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250
Brežice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.09.2019   08:36
VPRAŠANJE
V 3.odstavku 17.člena Vzorca koncesijske pogodbe je navedeno, da mora koncesionar vzpostaviti elektronsko aplikacijo za nakup mesečnih vozovnic preko spleta, s prehodnim rokom 6 mesecev. Vzpostavitev predmetne aplikacije je finančno zahtevna glede na pričakovano število prodanih mesečnih vozovnic in ima vpliv na ceno ponudbe.
VPRAŠANJE: Ali ponudnik izpolnjuje ta pogoj, če omogoči podaljševanje mesečnih vozovnic na avtobusu tako, da ni potrebno uporabnikom podaljševanje mesečnih vozovnic na prodajnih mestih?

ODGOVOR
Naročnik iz razpisne dokumentacije umika zahtevo po vzpostavitvi spletne prodaje vozovnic (glej spremembo razpisne dokumentacije).


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V Navodilih za izdelavo ponudbe je v točki 2.4. Tehnična in strokovna sposobnost ponudnika, podtočka b) navedeno, da mora izbrani ponudnik v roku 6 mesecev od sklenitve pogodbe zagotoviti vozilo, prilagojeno gibalno in senzorno oviranim osebam.
Prosimo za odgovor ali je pogoj za gibalno ovirane izpolnjen če zagotovimo avtobus, ki ima vgrajeno rampo za vstop oseb na invalidskih vozičkih? Drugo vprašanje pa je, kakšno opremo mora imeti avtobus, da bo izpolnjeval pogoj za senzorno ovirane osebe?


ODGOVOR
Naročnik spreminja določilo (glej spremembo razpisne dokumentacije) in sicer mora ponudnik najpozneje v 6 mesecih zagotoviti vozilo, ki je prilagojeno gibalno oviranim osebam. Vozilo mora omogočati vstop oseb na invalidskih vozičkih ter osebam z otroškimi vozički. Lahko tudi z vgrajeno rampo.