Dosje javnega naročila 005914/2019
Naročnik: OBČINA MUTA, Glavni trg 17, 2366 Muta
Gradnje: Vodovod Mlake
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005914/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.08.2019
JN005914/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.09.2019
JN005914/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005914/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MUTA
Glavni trg 17
2366
SI
Muta
Slovenija
www.muta.si
brigita.altenbaher@muta.si
+386 028879608

Internetni naslovi
http://www.muta.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.muta.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12229
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vodovod Mlake
Referenčna številka dokumenta: 43004-1/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
izgradnja vodovodnega sistema
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
AT - ÖSTERREICH, SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predvideno vodno zajetje leži v Republiki Avstriji (ob meji s Slovenijo) od koder se vodovodni sistem zgradi v Slovenijo do že obstoječega, kjer se izvede navezava.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.03.2020
Konec: 31.10.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.09.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.09.2019   09:30
Kraj: e-JN portal


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.09.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.09.2019   11:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas pri pogoju reference piše da mora pri skupni ponudbi pogoj izpolnjevati cela skupina?
Ali to pomeni da če sta v skupni ponudbi dva ponudnika, morata oba izpolnjevati pogoj pri referenca in predložiti vak po dve referenci?
Podnudba s podizvajalci pa piše da mora pogoj referenc izpolnjevati ponudnik? kateri oz. ali lahko pogoj izkaže podizvajalec?

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik odgovarja: Pri skupni ponudbi lahko pogoj referenc izpolnjuje eden izmed ponudnikov (eden priloži dve ustrezni referenci) oz. oba skupaj priložita dve referenci (npr. vsak eno). V primeru ponudbe s podizvajalci pogoj referenc izkazuje ponudnik.


Datum objave: 05.09.2019   14:58
Naročnik odgovarja: referenca naj se nanaša na izgradnjo vodovoda, ki lahko vključuje gradnjo pripadajočih vodovodnih objektov (zajetja, črpališča, vodohrani) in dela, ki so bila potrebna za izvedbo vodovodnega sistema (zemeljskimi, gradbenimi, preddeli, zaključnimi deli). Gradnja kanalizacije ni primerna referenca.

Datum objave: 05.09.2019   14:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo, če bolj natančno definirate, glede pogoja reference, kjer piše na podobnih gradnjah (vodovodna infrastruktura)?
Ali mora biti samo vodovoda narejenega za 230.000,00 EUR brez DDV, ali na enem objektu infrastrukture, skupno vsa dela,( naprimer preddela, zemeljska dela,voziščne konstrukcije, vodovod, kanalizacija) v vrednosti del 230.000,00 EUR?

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik odgovarja: referenca naj se nanaša na izgradnjo vodovoda, ki lahko vključuje gradnjo pripadajočih vodovodnih objektov (zajetja, črpališča, vodohrani) in dela, ki so bila potrebna za izvedbo vodovodnega sistema (zemeljskimi, gradbenimi, preddeli, zaključnimi deli). Gradnja kanalizacije ni primerna referenca.


Datum objave: 09.09.2019   10:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ugotavljamo, da je pogoj pri referenci zelo obsežen za vaše javno naročilo, kjer zahtevate 2 referneci za izgradnjo vodovoda v vrednosti 230.000,00 EUR. Prosimo, če se lahko pogoj spremeni, in je dovolj ena referenca v zadnjih 5 letih na vodovodni infrasturi v vrednosti 230.000,00 EUR?

Malo katero podjetje izpolnjuje takšen pogoj, in mislimo da če se pogoj spremeni bo tudi za vas boljše, ker boste pridobili več konkurenčnih ponudb.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik odgovarja: Pogoj referenc ostaja nespremenjen.


Datum objave: 23.09.2019   13:04
VPRAŠANJE
V zvezi z izpolnjevanjem tehnične in strokovne sposobnosti v Navodilih za pripravo ponudbe v točki 2.2.2 (Tehnični in kadrovski pogoji) navajate, da morajo ponudniki za izkazovanje tehnične in strokovne sposobnosti izkazati najmanj dva primerljiva posla na podobnih gradnjah (vodovodna infrastruktura) , ki jih je dokončal v obdobju zadnjih petih let od objave tega naročila in katere vrednost posamezne reference mora biti najmanj 230.000 EUR (plus DDV).

Menimo, da je navedena referenčna zahteva pretirana in ni skladna z načelom sorazmernosti oziroma ni sorazmerna glede na predmet konkretnega javnega naročila ter menimo, da ne obstojijo objektivno opravičljivi razlogi, ki bi takšno referenco (dva primerljiva posla, vsak v višini 230.000 EUR), opravičevali. V konkretnem primeru namreč naročnik zahteva v predmetni referenčni zahtevi specifične sposobnosti, in sicer na področju vodovodne infrastrukture. Menimo, da lahko ponudniki svojo ustrezno usposobljenost izkažejo tudi zgolj s predložitvijo ene reference, torej enega uspešno izvedenega referenčnega posla. Že zgolj samo dejstvo, da je ponudnik en referenčni posel izvedel strokovno in kvalitetno, daje naročniku zadosten dokaz, da je ponudnik zanesljiv in bo v fazi izvedbe gradnje zmožen pravočasno in v skladu s pravili, standardi in zahtevami zaključiti predvideno gradnjo. Ob tem gre dodatno upoštevati, da gre za naročilo male vrednosti, višina zahtevane reference pa je zadosti velika, da z njo ponudniki izkažejo ustrezno usposobljenost. Menimo, da je kopičenje števila referenc nepotrebno in ni skladno s samim namenom referenc, objektivno ni potrebno in zgolj zmanjšuje konkurenco ponudnikov, ki bi se lahko prijavili za izvedbo predmetnega javnega naročila. Zahteve glede referenc morajo zagotavljati primerno konkurenco in ne smejo biti nesorazmerne predmetu javnega naročila. Naročniku predlagamo spremembo razpisne dokumentacije v tem delu, in sicer na način, da bi kot zadosten pogoj za izkazovanje sposobnosti štel en primerljiv posel katerega vrednost mora biti najmanj 230.000 EUR (plus DDV).

Kot alternativno rešitev predlagamo naročniku, da z namenom zagotavljanja zadostne konkurence podaljša obdobje (sedaj 5 let šteto do objave obvestila o javnem naročilu), iz katerega lahko izhajajo referenčni posli. Četudi je v ZJN-3 navedeno, da se za gradnje lahko zahteva izkazovanje referenc za obdobje zadnjih petih let, naročniki ob presoji konkretnega primera zaradi zagotovitve ustrezne ravni konkurence upoštevajo dokazila o ustreznih gradnjah, opravljenih pred več kot petimi leti, upoštevajoč dejstvo, da je obdobje petih let lahko glede na naravo in trajanje izvajanja teh del, njihovo življenjsko dobo ter dinamiko razvoja v stroki prekratko. Takšno možnost daje ZJN-3 v a) točki 8. odstavka 77. člena ZJN-3, navedeno stališče pa je izrecno zavzeto tudi v Smernicah za javna naročila gradenj, Ministrstva za javno upravo, Izdaja 1.1, oktober 2018 (str. 16).

Obveščamo vas, da predmetni poziv k spremembi razpisne dokumentacije štejte kot opozorilo k očitani kršitvi skladno s 3. odstavkom 16. člena ZPVPJN in vas obveščamo, da bomo, v kolikor do spremembe v tem delu ne bo prišlo, primorani vložiti zahtevek za revizijo.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik odgovarja: Razpisna dokumentacija se spremeni, tako da se pogoj referenc glasi:
Seznam najpomembnejših opravljenih gradenj (reference): Ponudnik mora za izpolnjevanje pogoja navesti najmanj 2 primerljiva dela na podobnih gradnjah (vodovodna infrastruktura), ki jih je dokončal v obdobju zadnjih desetih letih od objave tega javnega naročila in katere vrednost posamezne reference mora biti najmanj 230.000 + DDV (obrazec 5/2).