Dosje javnega naročila 005941/2019
Naročnik: KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o., Tbilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup in dobava posipnih materialov za potrebe KPL d.o.o. za leto 2019 /2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005941/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.08.2019
JN005941/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.08.2019
JN005941/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005941/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o.
Tbilisijska ulica 61
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Ptičar
zvonka.pticar@kpl.si
+386 40268383

Internetni naslovi
http://www.kpl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/322111/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12264
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Koncesionar
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zimska služba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava posipnih materialov za potrebe KPL d.o.o. za leto 2019 /2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34927100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava posipnih materialov za potrebe naročnika KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o., Tbilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34927100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava posipnih materialov za potrebe naročnika KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o., Tbilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.09.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.09.2019   09:01
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.08.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.08.2019   06:21
VPRAŠANJE
1. Ali lahko navedemo referenco za katerokoli vrsto posipnega materiala pri izvajanju zimske službe?
2. Pri referenci navajate, da je potrebno izvesti najmanj dva istovrsta posla v posameznih sezonah, ki jih pač poljubno izberemo. Zanima nas ali se ti dve referenci v izbrani sezoni seštevata ali mora biti vsak posel v višini najmanj 200.000 EUR z ddv?

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje v nadaljevanju podaja pojasnila oziroma odgovore po posameznih točkah, kot je bilo zastavljeno vprašanje:

Ad 1: Referenca je lahko za katerikoli posipni material.

Ad 2: Vrednost vseh referenčnih poslov v posamezni sezoni mora biti najmanj 200.000,00 EUR z DDV, sešteva se torej vrednost referenčni poslov v posamezni sezoni, ki mora biti najmanj 200.000,00 EUR z DDV. Vrednosti v posamezni sezoni se torej seštevajo.


Datum objave: 27.08.2019   06:22
VPRAŠANJE
Na razpis se prijavljamo samostojno, ali kljub temu predložimo podpisan, datiran in žigosan obr. št. 5 in 6 ?

ODGOVOR

Predložitev obrazcev 5 in 6 v primeru samostojnega nastopa v ponudbi (brez podizvajalcev) ni potrebna.


Datum objave: 27.08.2019   07:53
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ker v razpisni dokumentaciji ni ponudbenega predračuna nam prosim natančno dajte navodila;
Kateri obrazec je potrebno pri oddaji ponudbe naložiti v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun«, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb
in
kateri obrazec naložimo v »Drugi dokumenti«?

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da so navodila, kateri del ponudbe se umesti v razdelek predračun, že podana v razpisni dokumentaciji in sicer se v poglavju "VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE" v prvi vrstici pri obrazcu 1 "Ponudba" navaja: Izpolnjen, podpisan in žigosan. Prvo stran obrazca Ponudba iz katere je razvidna ponudbena cena, ponudnik pripne v razdelek »Predračun« v aplikaciji eOddaja.

Ostali obrazci se naložijo v razdelek drugi dokumenti.


Datum objave: 27.08.2019   08:04
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Na strani 24 navajate, da je za izjavo o nastopu s podizvajalci potrebno priložiti ESPD obrazec. Ali je to napaka, ker linka do ESPD v razpisni dokumentaciji ni?
V obr. 4 navajate, priloga bianco menico, ki jo verjetno v fazi pridobivanja ponudb ni potrebo predložiti prav tako tudi ne analizo soli ?


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje v nadaljevanju podaja pojasnila glede zastavljenih vprašanj:

V zvezi z obrazcem ESPD naročnik pojasnjuje, da morajo skladno z določili razpisne dokumentacije in ZJN-3, ESPD predložiti vsi podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi. Naročnik bo v okviru popravka na Portalu javnih naročil za ta namen objavil tudi xml dokument, ki ga ponudniki lahko ponudniki uvozijo in pripravijo ESPD za podizvajalce.

Bianco menico, kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo predložil zgolj izbrani ponudnik po sklenitvi pogodbe, tako da predložitev bianco menice v fazi oddaje ponudbe ni zahtevana. Enako velja tudi za analizo soli, ki v fazi oddaje ponudbe ni potrebna.Datum objave: 28.08.2019   07:22
VPRAŠANJE
Ali je referenca priznana, če je izbrana iz enega poljubnega obdobja znotraj petih zimskih sezon npr. 2018/2019 ali morajo biti reference priloženo za vsako obdobje in sicer 2014/15; 2015/16;2016/17; 2017/18 in 2018/19?

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da v okviru pogoja Reference za dobavo blaga ni zahtevano, da morajo ponudniki izpolnjevati pogoj za vsako obdobje oziroma za vsako sezono temveč, da mora ponudnik imeti reference za najmanj izvedbo dveh istovrstnih poslov - dobavi posipnih materialov, ki v posamični sezoni presegajo 200.000,00 EUR z DDV. Ponudnik torej izpolni pogoj v kolikor je na primer izvajal en posel v vrednosti najmanj 200.000,00 EUR z DDV v sezoni 2014/2015 in enega v sezoni 2015/2016. Prav tako je pogoj izpolnjen v kolikor je ponudnik izvedel dva referenčna posla (vsakega v vrednosti najmanj 200.000,00 EUR z DDV) v eni posamični sezoni, ali pa je izvedel na primer 3 referenčne posle, ki presegajo zahtevano vrednost v eni sezoni in nato enega v zahtevani vrednosti v drugi ali isti sezoni. Bistveno je, da so referenčni posli v posamični sezoni presegli 200.000,00 EUR z DDV in da je ponudnik to izvedel najmanj dvakrat.


Datum objave: 28.08.2019   07:22
VPRAŠANJE
Na popravku z dne 27.8.2019 objavljate ESPD obrazec, v kolikor nastopamo s podizvajalci. Na razpis se prijavljamo samostojno, kot je razvidno iz besedila nam ESPD skladno z določili razpisne dokumentacije ni potrebno predložiti.
Ali zadostujemo pogoju, da pri oddaji ponudbe v razdelek ESPD obrazec- oddamo Krovno izjavo?


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je stališče zastavljavca vprašanja pravilno. V kolikor ponudnik v ponudbi nastopa sam, mu obrazca ESPD ni potrebno predložiti, v razdelek ESPD pa vloži Krovno izjavo. Naročnik bo torej štel, da je pogoj izpolnjen, v kolikor bo ponudnik v primeru samostojnega nastopa v ponudbi predložil Krovno izjavo.