Dosje javnega naročila 005983/2019
Naročnik: UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Gradnje: Razširitev knjižnice Fakultete za zdravstvene vede (pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki)
ZJN-3: Odprti postopek

JN005983/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.08.2019
JN005983/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.09.2019
JN005983/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.11.2019
JN005983/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005983/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 164-401790
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V MARIBORU
Slomškov trg 15
2000
SI
Maribor
Slovenija
Drago Mlakar
drago.mlakar@um.si
+386 22355321

Internetni naslovi
http://www.um.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/322059/DOKUMENTACIJA_FZV_21_8_2019_LV.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12259
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Razširitev knjižnice Fakultete za zdravstvene vede (pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki)
Referenčna številka dokumenta: 302/10 FZV/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Načrtovana razširitev knjižnice predstavlja nujno investicijo za kvalitetno delovanje Fakultete za zdravstvene vede. Celotna investicija torej zajema rekonstrukcijo obstoječe knjižnice ter njeno širitev v novo načrtovani prizidek, v katerem so umeščeni čitalniški prostori različnih tipologij, del prizidka/fasada imajo funkcijo arhiviranja knjižnega gradiva.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 627.344,97 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
Načrtovana razširitev knjižnice predstavlja nujno investicijo za kvalitetno delovanje Fakultete za zdravstvene vede. Celotna investicija torej zajema rekonstrukcijo obstoječe knjižnice ter njeno širitev v novo načrtovani prizidek, v katerem so umeščeni čitalniški prostori različnih tipologij, del prizidka/fasada imajo funkcijo arhiviranja knjižnega gradiva.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 627.344,97 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Trajanje naročila je mogoče podaljšati skladno z določili vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.09.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.09.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.09.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V MARIBORU
Slomškov trg 15
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.08.2019   10:38
VPRAŠANJE ŠT. 1:
Spoštovani,

prosim za objavo načrtov in shem ter detajlov.

Hvala!

ODGOVOR ŠT. 1:
Ponudbena dokumentacija se nahaja na spletni strani Univerze v Mariboru/Dokumentarno središče/Javna naročila na povezavi: https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/javna-narocila/Strani/javna-narocila.aspxDatum objave: 04.09.2019   11:44
VPRAŠANJE ŠT. 2
Spoštovani

Glede na način gradnje naročnika pozivamo da dopusti reference iz celotne klasifikacije 12 Nestanovanjske stavbe . Z razširitvijo referenc bo naročnik omogočil večjo konkurenco in s tem zadostil temeljnim načelom javnega naročanja.

ODGOVOR ŠT. 2
Naročnik ne bo spreminjal zahtev po referencah. Zahteva naročnika predvideva reference s klasifikacijo stavbe, ki je enaka predmetu gradnje. Predlog za razširitev referenc ni sprejemljiv, saj spadajo v predlog za širitev stavb reference iz klasifikacije 12 (nestanovanjske stavbe), tudi npr. silosi, rastlinjaki, hlevi, pokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine, kar ni primerljivo s predmetno investicijo in s temi referencami ponudniki ne morejo dokazovati ustrezno usposobljenost.

Datum objave: 10.09.2019   12:20
VPRAŠANJE ŠT. 3:

Naročnika pozivamo, da kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja 8.1.4. šteje tudi le uporabno dovoljenje. Opozarjamo, da namreč brez dokazila o zanesljivosti ni mogoče pridobiti uporabnega dovoljenja, zato vas prosimo, da dopustite izpolnjevanje pogoja z ESPD obrazcem, seznamom referenc in kopijo pravnomočnega uporabnega dovoljenja, saj je s tem zadostno izkazano izpolnjevanje pogoja, hkrati pa ima naročnik vedno možnost dodatno preveriti izpolnjevanje pogojev.

ODGOVOR ŠT. 3:

Naročnik zahtev iz razpisne dokumentacije glede načina izpolnjevanja pogojev ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE ŠT. 4:

Spoštovani,

vljudno naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za 14 dni, da lahko kvalitetno pripravimo konkurenčno ponudbo.

ODGOVOR ŠT. 4:
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb za 7 dni.

VPRAŠANJE ŠT. 5:

Spoštovani,

ali pravilno razumemo, da lahko ponudnik pogoj 8.1.4. izpolnjuje tudi le z dvema referencama, v kolikor ena od teh referenc izpolnjuje pogoje pod točko b (pretežni del nosilne konstrukcije je iz lesa)?

ODGOVOR ŠT. 5:
Da, razumete pravilno.


VPRAŠANJE ŠT. 6:

Ali pravilno razumemo, da ni potrebno žigosati in podpisovati vsake strani ponudbene dokumentacije, ampak le na za to predvidenih mestih?

ODGOVOR ŠT. 6:
Da.

VPRAŠANJE ŠT. 7:

Spoštovani,

ali pravilno razumemo, da ponudnik za izkazovanje pogoja pod točko 8.1.5. predloži dve referenčni potrdili in ne tri, kot je to navedeno v zadnji alineji pri dokazilih?

ODGOVOR ŠT. 7:
Da.

VPRAŠANJE ŠT. 8:
Spoštovani,

ali lahko ponudniki kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja pod točko 8.1.4. (Pogoji za sodelovanje) dokazujemo tudi z že potrjenimi referenčnimi potrdili, ki vsebujejo podatke, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz tega razpisa in so jih predhodno potrdili naročniki?

ODGOVOR ŠT. 8:
Da.


Datum objave: 17.09.2019   09:58
VPRAŠANJE ŠT. 9:
Zahtevamo, da nemudoma umaknete zahtevo po predložitvi dokazila o zanesljivosti!!! Namesto tega vam lahko predložimo potrjen referenčni obrazec in uporabno dovoljenje, ne vem zakaj bi želeli še to dokazilo, ki ga sicer naročniki nikoli ne? Referenčno potrdilo vsebuje vse zahtevano in nimate pravice zahtevati še tega!!!!! Če ne boste ugodili, bomo vložili revizijo!

ODGOVOR ŠT. 9:
Naročnik spreminja način dokazovanja referenčnega pogoja na način, da zadostuje predložitev uporabnega dovoljenja in potrjenega referenčnega obrazca (torej dokazila o zanesljivosti ponudnikom ni potrebno prilagati).

VPRAŠANJE ŠT. 10:
Spoštovani!

Naročnika pozivamo k spremembi pogoja, kjer zahteva dokazovanje referenčnega posla z dokazilom o zanesljivosti. Opozarjamo, da predložitev dokazila o zanesljivosti ni potrebna za izkazovanje izpolnjevanja pogoja, saj lahko ponudnik zadostno izkaže izpolnjevanje pogoja z že potrjenim referenčnim potrdilom ali z uporabnim dovoljenjem brez dokazila o zanesljivosti namreč ni mogoče pridobiti uporabnega dovoljenja.

Opozarjamo, da naročnik po določilih ZJN-3 ne sme omejevati ponudnikov pri dajanju dokazil, ampak mora sprejeti vsa dokazila, ki so primerna in ki dokazujejo, da je ponudnik uspešno izvedel takšen posel, kot ga navaja naročnik v dokumentaciji.

Glede na to, da ponudnik z že potrjenim referenčnim potrdilom, ki ga je potrdil investitor, vsekakor dokazuje izpolnjevanje pogoja, enako pa z uporabnim dovoljenjem, naročnik ni upravičen zahtevati dodatno še dokazila o zanesljivosti objekta in zavračati referenčno potrdilo kot neustrezno. Menimo, da v kolikor drugim naročnikom zadošča potrjen obrazec s strani investitorja, ki jamči, da je bil posel izveden kvalitetno in zajema vse elemente, kot jih navaja naročnik v dokumentaciji, bi to moralo veljati tudi za vas. Nikakršnega utemeljenega razloga ni mogoče najti za tovrstno omejevanje.

Skladno z zgoraj navedenim vas opozarjamo, da v kolikor ne boste dopustili tovrstnega dokazovanja, bomo vložili revizijski zahtevek zaradi kršitve temeljnih načel ZJN-3.

ODGOVOR ŠT. 10:
Naročnik spreminja način dokazovanja referenčnega pogoja na način, da zadostuje predložitev uporabnega dovoljenja in potrjenega referenčnega obrazca (torej dokazila o zanesljivosti ponudnikom ni potrebno prilagati).

VPRAŠANJE ŠT. 11:
Zakaj moramo ponudniki predložiti dokazilo o zanesljivosti, če imate uporabno dovoljenje? Verjetno veste, da uporabnega dovoljenja ne moremo pridobiti brez dokazila o zanesljivosti in je to povsem nepotrebno obremenjevanje ponudnikov? nesorazmerno obremenjevanje pa ni v skladu z določili ZJN-3.

ODGOVOR ŠT. 11:
Naročnik spreminja način dokazovanja referenčnega pogoja na način, da zadostuje predložitev uporabnega dovoljenja in potrjenega referenčnega obrazca (torej dokazila o zanesljivosti ponudnikom ni potrebno prilagati).

VPRAŠANJE ŠT. 12:
Spoštovani,

v razpisni dokumentactiji pod št. 8.1.5. izobrazba in strokovna usposobljenost, v uvodnem tekstu pod točko 1, sta predpisani dve referenčni deli, pod dokazili pa so zapisan 3.

Pod št. 8.1.4. pogoj za sodelovanje ali razumemo pravilno, da se da dve referenčni deli za klasično gradnjo ali ena pri kateri je bil pretežni del konstrukcije iz lesa ali je potrebno predati 3. referenčna dela?

ODGOVOR ŠT. 12:
Naročnik je odgovora na navedeni vprašanji že podal v odgovorih z dne 10.09.2019 (odgovor številka 5 in 7).

VPRAŠANJE ŠT. 13:
Minimalni rok za prejem ponudb za odprti postopek je 35 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu. Naročnik lahko za pet dni skrajša rok za prejem ponudb, če se ponudbe lahko oddajo z elektronskimi sredstvi.

Datum pošiljanja obvestila za objavo na PJN/PJN EU: 26.08.2019
Datum prejemanja ponudb: 23.09.2019 ob 10:00h

Predpisani zakonski minimalni rok ni bil upoštevan, moral bi biti za 1 dan daljši (torej 26.09.2019).

Če naročnik objavi predhodno informativno obvestilo in to obvestilo ni uporabljeno kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju, se lahko navedeni minimalni rok za prejem ponudb (torej 30 dni) skrajša na 15 dni.

Predhodnega informativnega obvestila za to naročilo ni bilo objavljenega.

Če v nujnem primeru, ki ga naročnik ustrezno utemelji, ni mogoče upoštevati minimalnega roka, lahko naročnik določi rok, ki ni krajši od 15 dni od datuma, ko je bilo v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu. Naročnik nujnosti ni utemeljil.

Predlagamo naročniku, da rok za prejem ponudb uskladi z določi ZJN-3.

Prav tako naročnika prosimo za podaljšanje roka za postavljanje vprašanj.

ODGOVOR ŠT. 13:
Navedbe zastavljavca vprašanja ne držijo. Skladno s šestim odstavkom 40. člena ZJN-3 naročnik lahko ne glede na drugi odstavek tega člena (ki določa minimalni rok 35 dni) za javno naročilo, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 22. člena tega zakona, določi krajši rok za prejem ponudb. V konkretnem primeru je ocenjena vrednost nižja od vrednosti iz drugega odstavka 22. člena tega zakona, zaradi česar je naročnik prvotno postavil ustrezen in sorazmeren rok.

Ne glede na navedeno, je naročnik rok za oddajo ponudb podaljšal do 30.09.2019. Rok za postavljanje vprašanj naročnik ne bo podaljšal.