Dosje javnega naročila 006010/2019
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: RTP 110/10 kV Kidričevo: Dobava podpornih izolatorjev
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 134.122,00 EUR

JN006010/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 27.08.2019
JN006010/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.09.2019
JN006010/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2019
JN006010/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 22.11.2019
JN006010/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006010/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 165-405537
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sl. za javna naročila
javnanarocila@eles.si
+386 14743000

Internetni naslovi
http://www.eles.si/
http://www.eles.si/predstavitev-druzbe.aspx
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://nt-intp.eles.si/portal/page/portal/Eles_partnerji/Javna%20naro%E8ila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12306
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: RTP 110/10 kV Kidričevo: Dobava podpornih izolatorjev
Referenčna številka dokumenta: MAP2019/0378
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44111511
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
RTP 110/10 kV Kidričevo: Dobava podpornih izolatorjev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44111511
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
RTP 110/10 kV Kidričevo: Dobava podpornih izolatorjev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.09.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.09.2019   12:01
Kraj: preko https://ejn.gov.si/

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.09.2019   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.09.2019   07:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V tehničnih tabela za dobavo porcelanastih podpornih izolatorjev zahtevate podatek pri tabeli 5.3. Mehanske vrednosti in karakteristike pozicijo 9. Največji upogib.
Prosim vas za bolj podroben opis, kateri podatek želite od podpornih porcelanastih izolatorjev?

Hvala za obrazložitev.

ODGOVOR
Spoštovani,

V tabeli 5.3. Mehanske vrednosti in karakteristike je potrebno pri pozicijo 9 vpisati kolikšen je maksimalni upogib dobljen skladno s standardom SIST EN 60168 točka 5.3 (specialni tipski preizkus preizkus upogiba pod obremenitvijo).
Datum objave: 13.09.2019   11:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pod pogoji za sodelovanje navajate minimalno proizvodnjo 5000kosov porcelanastih podpornih izolatorjev. Glede na število razpisanih izolatorjev, ta številka predstavlja nesorazmerno veliko število, ki zelo omejuje število ponudnikov in se jo da razumeti kot omejevanje konkurence. Prosimo za ustrezno zmanjšanje zahtevane količine na raven, ki ustreza razpisnim pogojem.

ODGOVOR
Podporni izolatorji so namenjeni zamenjavi poškodovanih izolatorjev na ločilnikih. Gre za izolatorje, ki so kljub svoji razmeroma enostavni zgradbi zelo pomemben element, ki močno vpliva na zanesljivost obratovanja celotnega stikališča in EE sistema. Kvaliteta le-teh je odvisna tudi od tega, ali nek proizvajalec to proizvodnjo dela samo v manjših količinah ali gre za večje serije, kjer je kvaliteto lažje obvladovati. Zahtevana minimalna letna količina, ki je postavljena zelo nizko, predstavlja eno od zagotovil, da proizvajalec to proizvodnjo opravlja kontinuirano in s tem zagotavlja minimalne standarde kvalitete.Datum objave: 17.09.2019   15:18
SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE,

Naročnik je poslal v objavo na portal javnih naročil spremembo razpisne dokumentacije v Pogodbi v Prilogi 3 Splošni in tehnični pogoji »DZR - R703-001 RTP KIDRIČEVO dobava podpornih izolatorjev« v poziciji 5.3 "TABELE TEHNIČNIH PODATKOV PODPORNIH IZOLATORJEV"

V novi tabele so sledeče spremembe:
Pozicijo 4 se briše.
Pozicija 5 se preimenuje v pozicijo 4 s spremembo: Standardna atmosferska zdržna udarna napetost 1,2/50 us zahteva 550 kV.
Pozicija 6 se preimenuje v pozicijo 5 s spremembo: Standardna kratkotrajna zdržna napetost omrežne frekvence (50Hz) v mokrem 230 kV.
Preostale pozicije od 6 do 21 se preštevilči

Sprememba razpisne dokumentacije je objavljena na spletni strani ELES-a: https://www.eles.si/javna-naročila.

Naročnik opozarja potencialne ponudnike, da morajo pri oddaji ponudbe priložiti zadnjo verzijo razpisne dokumentacije


Datum objave: 18.09.2019   08:26
VPRAŠANJE
spoštovani

Vezano na splošne zahteve za podporne izolatorje, da ustrezajo IEC 60273 in so tip C8-550, ugotavljamo odstopanja od določil standarda pri tipu 2 in tipu 3.

1.
Pri razpisanem podpornem izolatorju C8-550, tip2, zahtevana spodnja pritrdilna plošča ni skladna s Tabelo 4, IEC 60273.
Izolator s takšno spodnjo ploščo ustreza tipu C10-550.
Naprošamo potrditev, ali nudimo izolator C10-550 (ta ima sicer višjo največjo upogibno silo 10.000N) ali pa nudimo izolator ''podoben'' C8-550 z nestandardno spodnjo pritrdilno ploščo.

2.
Pri razpisanem podpornem izolatorju C8-550, tip3, sta zgornja in spodnja plošča zamenjani, kar ni skladno s tabelo 4, IEC 60273. Verjetno gre za viseči podporni izolator, ki jih standard ne določa.
Naprošamo potrditev, da nudimo izolator ''podoben'' C8-550 z nestandardnimi pritrdilnimi ploščami, torej zgornja in spodnja plošča sta med sabo zamenjani.


ODGOVOR
Spoštovani,

Odgovor na 1 vprašanje:
naročnik se strinja s predlogom, da lahko ponudnik ponudi podporni izolator tip C10-550 na mesto zahtevanega tipa C8-550 za podporni izolator »TIP 2«, ki je skladu s standardom IEC 60273. Saj se izolatorja med seboj razlikujeta samo v največji upogibni sili in največjem premeru izolatorja. Ponujeni C 10-550 skladen s standardom izpolnjuje tudi vse minimalne zahteve zapisane v poglavju 5.3 tabele tehničnih podatkov podpornih izolatorjev in je ustrezen.

Odgovor na 2 vprašanje:
Pri »TIP 3« podpornem izolatorju gre res za viseči podporni izolator. Naročnik se strinja, da lahko ponudnik nudi podporni izolator tip C8-550 pri čemer sta priključni pripornici zamenjani med seboj.

Kot je zapisano v točki 5.1 splošnih pogojev morajo imeti ponujeni podporni izolator točno takšne dimenzije priključnih prirobnic kot so skice saj se izvaja zamenjava 1 za 1 brez prilagajanj.