Dosje javnega naročila 005992/2019
Naročnik: OBČINA MOZIRJE, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje
Gradnje: Centralna čistilna Naprava Mozirje faza 2 - gnilišče
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 458.263,17 EUR

JN005992/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.08.2019
JN005992/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.10.2019
JN005992/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.11.2019
JN005992/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005992/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MOZIRJE
Šmihelska cesta 2
3330
SI
Mozirje
Slovenija
Ivo Glušič
ivo.glusic@mozirje.si
+386 38393306

Internetni naslovi
http://mozirje.si/

OBČINA NAZARJE
Savinjska cesta 4
3331
SI
Nazarje
Slovenija
obcina@nazarje.si
+386 38391600

Internetni naslovi
https://www.nazarje.si/

OBČINA REČICA OB SAVINJI
Rečica ob Savinji 55
3332
SI
Rečica ob Savinji
Slovenija
tajnistvo@obcina-recica.si
+386 38391830

Internetni naslovi
https://www.obcina-recica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sib-mb.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12312
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Centralna čistilna Naprava Mozirje faza 2 - gnilišče
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Centralna čistilna Naprava Mozirje faza 2 - gnilišče
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45250000
45252100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Centralna čistilna Naprava Mozirje faza 2 - gnilišče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt se sofinancira iz operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in sicer v okviru prednostne osi 6: Boljša stanje okolja in biotske raznovrstnosti in sicer prednostna naložba 6II
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.09.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.09.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.09.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA MOZIRJE
Šmihelska cesta 2
3330
Mozirje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.08.2019   13:17
VPRAŠANJE
Naročnik v obrazcu Izjava - 4 nima opredeljenega obrazca za vodjo del strojne stroke.

Prosimo za popravek.

lp

ODGOVOR
Naročnik objavlja revediran obrazec 3. Izjava in je dosegljiv na: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/904/dokumentacija.htmlDatum objave: 30.08.2019   13:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V razpisni dokumentaciji na strani 26 navajate da mora komercialni del ponudbe vsebovati:

1. Cene po postavkah
2. Garancijo za dobro izvedbo del z veljavnostjo 24 mesecev po prevzemu pogodbenih del
3. Garancijo za opremo z veljavnostjo po garancijskih rokih proizvajalcev posamezne opreme
4. Garancijo za solidnost in stabilnost objekta z veljavnostjo 10 let.

Kako naj ponudnik izkaže zgornje pogoje že v fazi ponudbe? Prosimo naročnika za natančna pojasnila.

lp

ODGOVOR

Naročnik bo zahteve pod točko 2., 3. in 4. zahteval le od izbranega ponudnika.